Home

Vitneplikt politiet

 1. for fritak av vitneplikt blir overholdt. Slik Foregår rettSmøtet • Før du skal vitne, har aktor holdt sitt innled-ningsforedrag, som er en fremstilling av saken slik politiet ser det. Tiltalte har også avgitt sin forklaring og han eller hun har besvart spørs-mål fra dommer, aktor og forsvarer
 2. Retten kan også be politiet om å hente deg. Blir du syk eller det av andre grunner er umulig for deg å møte, må du underrette rettens kontor med en gang. Dersom du mener du har lovlig forfall på grunn av sykdom, må du få en legeerklæring og sende den til retten
 3. I praksis skjer dette av politiet. Den som ikke møter kan også ilegges bøter og erstatningsansvar etter domstolloven § 205 . Tags: vitne , vitneplikt , forklaringsplik
 4. Der har vitner som den klare hovedregel vitneplikt. Det er imidlertid noen unntak fra denne regelen. Slektsskapsforhold og taushetsplikt kan medføre at man ikke plikter å vitne. Er du tiltalt trenger du heller ikke gi forklaring i retten. Hvordan gjennomføres avhøret? Det er normalt en etterforsker hos politiet som gjennomfører avhøret

Vitne i retten - Norges domstoler Norges Domstole

Vitneplikt (Skrevet 27.04.2001 ) Alle har plikt til å møte som vitner ved domstolene. Unntak gjelder hvis man har mer enn 800 kilometer å reise, men i slike tilfeller må vitnet avgi vitneprov ved bevisopptak for retten der vedkommende oppholder seg Et vitne er en person som avgir forklaring for en domstol uten å være part i saken. Bestemmelser om vitner og plikt til å vitne står i tvisteloven av 17. juni 2005 kapittel 24 for sivile saker og i straffeprosessloven av 22. mai 1981 kapittel 10 for straffesaker. Den som kan gi opplysninger om forhold som vil kunne være av betydning i en sak, er etter innstevning pliktig til å møte for. Politigrader i Norge er grader brukt i Politi- og lensmannsetaten.Gradene er inndelt i høyere grader (politiembetsmenn) og lavere grader (polititjenestemenn). Vanligvis er det politijurister som innehar høyere grader, mens politiutdannede har lavere grader i politiet. Unntaket er stillingen politiinspektør, som de siste tiårene både har vært en juriststilling på mellomnivå og samtidig.

På politiet.no finner du tjenester, åpningstider, kontakt og informasjon. 25.000 for hatefulle ytringer. Publisert i dag kl. 14.54 |; Av: Sør-Øst politidistrikt | Nyhet |; Sør-Øst politidistrikt har gitt et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, til en mann i slutten av 40 årene som kom med rasistiske ytringer rettet mot en fotballspiller under en fotballkamp.. Du kan søke politiattest digitalt eller sende søknad i posten. Sjekke status, kreve politiattest eller be om fornyet vandelskontroll

Har du som vitne møteplikt og forklaringsplikt? - Fru

Politiet må opplyse deg om at du er fritatt for vitneplikt hvis du er i nær familie med den som er mistenkt i straffesaken. Du kan også nekte å svare på spørsmål som vil kunne utsette deg selv eller nære familiemedlemmer for straff. Du må forklare deg for domstolen (2) Vitneplikten gjelder personer som bor eller oppholder seg i Norge, og som ikke har gyldig fravær etter § 13-4 første ledd. For personer som er bosatt eller oppholder seg i de andre nordiske land gjelder lov 21. mars 1975 nr. 9 om nordisk vitneplikt. Om vitneplikten for barn, sinnslidende og psykisk utviklingshemmede gjelder §§ 24-10 og 24-11 Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 22. juni 1990 med hjemmel i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet § 29. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet). Tilføyd hjemmel: Lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 29, § 31. Endringer: Endret ved vedtak 5 nov 1999 nr. 1145, 5 aug 2005 nr. 850, 30 juni 2006 nr. 751, 27 sep 2013 nr. 1140.

Laila Anita Bertheussen, Tor Mikkel Wara | Tidligere

Innkalling til avhør hos politiet - Vitneavhør AdvokatTip

Rett og plikt til å utlevere pasientopplysninger til politiet. Rundskriv. PDF. Veileder til lov og forskrift. Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda. Statistikk. Korridorpasienter på sykehus. Kvalitetsindikator ↓ Vis flere. Brev og uttalelser I forbindelse med saker hvor politiet ber om at taushetsplikten oppheves slik at tilbyder kan forklare seg som ledd i etterforskning, jf. straffeprosessloven § 230, har Post- og teletilsynet reist spørsmål om det må innfortolkes et krav om vitneplikt etter straffeprosessloven § 108 ved anvendelsen av fritaksbestemmelsen i § 118

Vitneplikt Paragrafen

Politiet skal informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat ved første kontakt med fornærmede og etterlatte. § 107 c. Bistandsadvokaten skal vareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforsking og hovedforhandling i saken This site requires JavaScript. You will find instructions on how to enable JavaScript in your web browser here: http://enable-javascript.co

tattonett_3679619a

Fritak fra vitneplikt En ansatt i politiet ble etterforsket av Spesialenheten og tidligere samboer og kollega ble innkalt som vitne i saken. Spesialenheten tok ikke hensyn til straffeprosessloven § 122 annet ledd om fritak fra vitneplikten Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i sivile saker. Reglene om vitneplikt og vitneførsel i sivile saker fremgår i hovedsak av tvisteloven kap 24 (tvl). Har man plikt til å møte som vitne? Utgangspunktet [ Fritak fra vitneplikt. En ansatt i politiet ble etterforsket av Spesialenheten og tidligere samboer og kollega ble innkalt som vitne i saken. Spesialenheten tok ikke hensyn til straffeprosessloven § 122 annet ledd om fritak fra vitneplikten Vi er derfor også her enig med arbeidsgruppen som ønsker å samordne reglene, slik at barn under 15 år har vitneplikt også for politiet, og ikke gis mulighet til å nekte å svare på spørsmål om nærstående.» Redd Barna uttaler: «Redd Barna støtter forslaget om samordning av straffeprosessloven § 122 og 123

Et vitne er en person som gir en forklaring om hva han eller hun i et visst tilfelle har sett, hørt, tenkt, ment, følt eller sagt.. Norge. I Norge plikter enhver å møte og forklare seg som vitne for retten. Man plikter også å møte for politiet, men er ikke pliktig til å forklare seg for politiet.Et unntak gjelder for offentlige tjenestemenn, som plikter å forklare seg om det de har. Reglene for vitneplikt er litt ulike når det gjelder straffesak og sivil sak. du har en plikt til å møte opp og forklare deg. Hvis du er innkalt som vitne i en rettssak og du ikke møter opp kan politiet hente deg og bringe deg til retten, se straffeprosessloven § 115 Pasienten vil for eksempel ha slik beskyttelse som nevnt i straffeprosessloven § 119 overfor retten eller politiet ved betroelser til en lege, sykepleier, jordmor eller psykolog, men ikke ved betroelser til vernepleiere, sosialarbeidere eller helsefagarbeidere og hjelpepleiere. Helsepersonells vitneplikt for fylkesnemnd

Utleveringspålegg, rettslig pålegg om å utlevere bevismateriale til politiet i anledning en straffesak under etterforskning. Ting som antas å ha betydning som bevis, kan retten pålegge besitteren å utlevere såfremt han plikter å vitne i saken. Utleveringspålegg kan ikke rettes mot den siktede selv, nærstående eller andre som ikke har vitneplikt så som advokater, leger, prester m.v Både politiet og retten bør ha kompetanse til å oppnevne forsvarer for personer som er pågrepet, Departementet foreslår ikke noen unntak fra møteplikten for personer som er fritatt fra vitneplikt. Noen høringsinstanser har tatt til orde for at også mistenkte personer bør kunne pålegges å møte til politiavhør 5 Vitneplikt, forklaringsplikt og fritaksrett innsikt i et fagfelt som for mange i politiet kan være litt ukjent. Denne innsikten har gitt grobunn for en interesse som igjen ledet til denne bacheloroppgaven. De juridiske rammene for et tilrettelagt avhør opplevde jeg tidlig som litt innviklet

Når det gjaldt bestemmelsene om fritak for vitneplikt bemerket Spesialenheten at også vitner som ikke har forklaringsplikt plikter å møte for politiet for å avklare om man er villig til å forklare seg for politiet etter straffeprosessloven § 230 Det ble innledet etterforskning for mulig brudd på taushetsplikten hos ansatte i politiet. I den forbindelse ble to av Bergens Tidendes journalister pålagt å oppgi hvem i politiet som var kilder for deler av opplysningene i artiklene. ikke uten videre leder til pålegg om vitneplikt Dersom du ønsker å avgi forklaring til politiet, enten der og da eller på et senere tidspunkt, må du forklare deg sannferdig. Du kan ha med deg en person dersom du ønsker det. Du har vitneplikt, men kun dersom saken har kommet opp for domstolen. Da plikter du å møte som vitne i retten og forklare deg sannferdig

vitne - jus - Store norske leksiko

Hverken etterlatte eller politiet som har etterforsket ulykkene har fått innsyn i rapportene. kan ikke denne personen ha oppfylt sin vitneplikt, sier Bernt.. Staten har ut ifra rettspleiens interesser pålagt borgerne vitneplikt, jf. strpl. § 108, men denne realiseres kun gjennom individuell innkalling, jf. strpl. § 110. Ingen har plikt til å melde seg uoppfordret, og vitneplikten gjelder bare i forhold til retten og ikke overfor politiet, jf. strpl. § 230 første punktum.1 Politiet kan få tilgang til å åpne telefoner med fingeravtrykk ved hjelp av tvang, ifølge forslaget til ny straffeprosesslov. - Lovendringen kan bidra til å avdekke seksuelle overgrep, sier. Politiet uttalte at kjennelsen vil gi dem ro til å fortsette den omfattende etterforskningen. - Den største forskjellen nå, er at han som vitne har forklart seg under vitneplikt Du har ingen vitneplikt mot din samboer eller familie. Og du har rett til å nekte å forklare deg dersom svarene du må gi gjør at du selv risikerer å bli siktet for noe. En forklaring i Forhørsretten eller direkte til politiet vil seinere bli brukt mot deg om du forklarer deg i retten

Det er kun i retten vitner har vitneplikt. I et avhør hos politiet kan vitner, på lik linje med mistenkte, nekte å avgi forklaring. Svar. 167. Vilde 4 år. Ja, de som vitner har plikt til å forklare seg, med mindre den siktede er i nær familie. Svar. Last fler Vitneplikt - straffesak «Enhver plikter etter innkalling å møtesom vitne og forklareseg overfor retten, med mindre annet er bestemt ved lov», straffeprosessloven § 108 Geografisk avstand-som medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning - kan gis fritak for møteplikt

Politigrader i Norge - Wikipedi

om seg selv, for eksempel som følge av lovpålagt opplysnings- eller vitneplikt, vil reglene om taushetsplikt gi vedkommende et vern mot, eller i det minste en mulighet for å kunne forutberegne om opplysningene politiet besitter kan bringes videre til andre 17 Etter straffeprosessloven § 230 kan politiet avhøre vitner i forbindelse med en etterforskning, men vitnet er ikke pålagt å forklare seg. Selv om man ikke har forklaringsplikt overfor politiet, plikter vitnet likevel å møte på politistasjonen eller lensmannskontoret etter innkalling, slik at politiet kan få avklart om vitnet er villig til å forklare seg

Lekkasjer fra politiet og påtalemyndigheten vil først og fremst måtte bekjempes ved god og tydelig ledelse. Selv om det kan diskuteres hvordan pressens tilgang til straffesaksopplysninger bør være, er det et problem for politiet og samfunnet dersom man kommer dit at mistenkte og vitner ikke ønsker å bidra til oppklaring av straffesaker av redsel for at avhør blir slått opp i mediene Fornærmede vitneplikt. Fornærmede og etterlatte har rett til å være til stede i rettsmøtet. Fornærmede som har fått oppnevnt bistands-advokat av retten, skal normalt forklare seg før tiltalte og skal derfor møte alt når saken starter. Politiet har utarbeidet brosjyren Fornærmedes og etterlattes rettigheter Ifølge politiet er dette en av metodene piratsjåførene bruker for å skaffe passasjerer. De oppsøker personer inne på utestedene, tilbyr sine transporttjenester og gjør avtaler om henting

Den i dag 20 år gamle kvinnen har bedt politiet om å ligge unna - og er blitt hørt. Uten hennes medvirkning ville det være svært vanskelig å føre en eventuell sak for retten, selv om hun i utgangspunktet har vitneplikt I saker der vitneplikt er pålagt for å gi politiet navn på personer som har brutt taushetsplikten eller som politiet ønsker å avhøre som vitne eller mistenkt i kriminalsaker, mener komiteen at dørene som hovedsak bør lukkes og at det som hovedsak bør pålegges taushetsplikt Helsepersonells vitneplikt for domstolene og fylkesnemnda Helsepersonell er en av yrkesgruppene som er unntatt utgangspunktet om at alle har vitneplikt. Publisert 14.03 Hvilken domstol/politistasjon som behandler saken og dato for berammelse i retten/dato for avhør hos politiet Forbruker, jus og økonomi; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Politiet - Politiet

Vitneplikt overfor domstolene i sivile saker og i straffesaker; Vitneplikt overfor fylkesnemnda; Forklaringer til politiet; Det fokuseres på muligheter for informasjonsutveksling. Det blir rikelig adgang for spørsmål fra deltakerne. Det legges opp til en utpreget praktisk gjennomgang med mange eksempler Først sa Stein Lillevolden nei, så sa Hanne Nabintu Herland nei til å vitne og journalistene gikk i fistel. Nå sier tingrettsdommer Ina Strømstad at private sakkyndigevitner ikke har vitneplikt. Herland står fritt til å si nei, og kan ikke møtes med sanksjoner. Saken er pinlig, først og fremst f

Politi og leger må ofte samarbeide og utveksle informasjon. Legen og politiet har ulike interesser. Opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt og vitneplikt (4). Ved opplysningsrett kan man, men plikter ikke, utlevere opplysninger underlagt av taushetsplikten (10). Ve 17. januar 2019 rykket politi- og brannmannskaper ut til boligen til daværende Frp-justisminister Tor Mikkel Wara (innfelt i bildet) etter at det brøt ut brann i et søppelspann ved boligen Verken politiet eller statsadvokaten fant Thunes nye opplysninger interessante. Tvert imot ble Truls Guttormsen og hans kamerat tiltalt for falsk forklaring og falsk anklage mot en navngitt mann, etter opplysninger som fremkom i rapporten. — Også jeg burde sittet på tiltalebenken, sa Thune i ordkrigen som oppsto mellom ham og politiet forts. vitneplikt •Retten: Vitneplikt og møteplikt - straffeprosessloven § 108. Plikt til å forklare seg sannferdig - straffeprosessloven § 128, jf. straffeloven§ 221 Uriktig forklaring straffes med bot eller fengsel inntil 2 år - straffeloven § 22

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen mener kildevernet må gå foran vitneplikten. Dermed vant Dagens Næringsliv og journalist Cecilie Langum Becker fram med sin klage.. Saken har sin bakgrunn i en nyhetssak fra august 2007 med tittelen «Frykter at DNO rakner», en sak som tre år senere ble sentral i etterforskningen mot en investor. Det skriver DN.no torsdag Politiet vil fortsatt kunne stanse pågående bruk og beslaglegge rusmidler selv om de er til eget bruk. De juridiske rammene for produksjon og omsetning av narkotika vil ikke endres, I sistnevnte tilfelle får brukeren etter rusreformen vitneplikt, siden kjøp av mindre mengder til eget bruk ikke lenger er straffbart

Politiattest - Politiet

Rally, Audi, Gatebil Slumdog Millionaire, Svindlere Med Stil, Rollebyttet, Film - Dagbladet.no ZZ Top, Def Leppard, Cash, KISS, AC/DC, 80's METAL, RYDELL & QUICK. Når politiet etterforsker volden og skal foreta tilrettelagt avhør av barn, foregår dette vanligvis på statens barnehus. Formålet med avhøret er å fremskaffe så nøyaktig og fullstendig informasjon fra barnet som mulig. Tilrettelagte avhør skal gjennomføres på en måte som ivaretar barnets sårbarhet STAVANGER (VG) Ransdømte Sven-Eirik Utsi (36) skal redde Kjell Alrich Schumann (39) ved å gi ham alibi. Men Utsi nekter å bli avhørt av politiet - hvis han ikke blir løslatt

Må du forklare deg for politiet

2 innholdinnhold 1. innledning 4 1.1 problemstillingen 4 1.2 presisering og avgrensning 5 1.3 formÅl og plan for fremstillingen 6 2. nÆrmere presentasjon av regelen 8 2.1 det primÆre rettsgrunnlaget 8 2.2 grunnloven § 100 9 2.3 emk artikkel 10 9 2.4 det Øvrige rettskildebildet 10 3. nasjonal vitneplikt i skandinavisk belysning 1 Vitneplikt. Når sakene blir satt på spissen, er det som oftest fordi fotografens og/eller arbeidsgiverens utleveringsnektelse skjer i forbindelse med en rettslig prosess eller under politiets eller annen myndighets etterforskning. Politiet hevdet at dette materialet kunne bidra til å kaste lys over to etterfølgende straffesaker Fritak fra taushetsplikt - Fylkesmannen. Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold Vitne og Politi · Se mer » Taushetsplikt. Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Ny!!: Vitne og Taushetsplikt · Se mer » Omdirigeringer her: Vidne, Vitneansvar, Vitneforklaring, Vitneplikt

Fia Ingebrigtsen ville ikke vitne i retten: - Jeg har ingen tillit til politiet. Fred A. Ingebrigtsens søster, Fia Ingebrigtsen, som var siktet i saken i to år, ønsket ikke å forklare seg i Stavanger tingrett. Hun var innkalt som første vitne i Innsidesaken onsdag 7. juni Kriminelle jakter på ransutbyttet Hardbakte kriminelle i Oslo har startet egen etterforskning av dødsranet i Stavanger. Flere millioner fra utbyttet har allerede skiftet hender Som Romerikes Blad skrev lørdag har politiet på Romerike innført noen av de strengeste piratstraffene i Norge, for å komme den ulovlige virksomheten til livs. Tidligere fikk du inndratt førerkortet i et halvt år, dersom du ble tatt for tredje gang. Nå beslaglegges førerkortet ved første anledning • Opplysningsrett til politiet om straffbare forhold, § 6-1 fj d l dd t kt1 fjerde ledd annet punktum • Vitneplikt i straffesaker og sivile saker side 31 Etikk- konfidensialitet og taushetsplikt Unntak fra taushetsplikte

Video: Vitneplikt - Advokatfirmaet Wulf

Alminnelig tjenesteinstruks for politiet (politiinstruksen

Dersom politiet har inndratt kortet ditt, vil en eventuell utro tjener kunne spasere ned til nærmeste butikk og handle. Politiet vil helt ytterst sjelden ha (en legitim) interesse i PIN-koden din, men kan ha det for bankutskrifter mv. Om ikke du gir det frivillig kan de kreve det fra banken. Dette må de ha korrekte fullmakter for mv - Har vitnet fått påvist steder hvor det ville være naturlig å lete med politihund etter stoff av andre personer som ikke er i politiet. - Min vitneplikt omfatter ikke det å svare på dette spørsmålet, svarte politimannen. Pseudo-bevis . Brynjar Meling har tidligere forsøkt å få dommen fra tingretten opphevet i Høyesterett Han har varslet at han vil vitne i retten, selv om han som nært familiemedlem ikke har vitneplikt. Wara er avhørt flere ganger av politiet, også etter at samboeren ble siktet Hvis man får spørsmål om å vitne i en rettsak, kan man nekte da? Noen som har peiling

108, 118 og 230 - Forholdet mellom taushetsplikten etter

Politiet får trolig ytterligere 50 millioner kroner i kutt. Skrevet av Torkjell Jonsson Trædal journalist torkjell@pf.no. Relatert innhold. På fire år har politiet måttet spare 400 millioner i effektivisering Pensjonsboom i politibudsjettet Mangler penger til politireformen Slik er statsbudsjettet for politiet Slik er politiets Hvordan politiet har opptak av advokatsamtaler fra fengselet er ett, og hvordan de kan love at han ikke forfølges og pålegge ham vitneplikt for å innhente samtykke er et annet, sier Elden til Rett24. Elden har i prosessen pekt på at klienten, ved å frita forsvareren fra taushetsplikten,.

Forskerens vitneplikt som medborger. I det ansvar forskeren tar for den enkelte, (Eksempelvis: Den forsker som arbeidet med et prosjekt om dødshjelp nektet å oppgi til politiet hvem av hans kontakter som hadde gitt dødshjelp.) Fortrolighet og tillit 100 dager etter at Anne Slåtten ble drept i Førde, famler politiet fremdeles i blinde. Nå skal 27.000 korttransaksjoner sjekkes Politibetjent Arnt Owe Røed kontakter kolleger og ber dem hente vitnet som ikke dukket opp til rettssaken tirsdag morgen. T.v. politistudent Lovise Øygard, t.h. aktor Magne Nyborg

 • Kildesortering oppgaver for barn.
 • Vinterdekk kjørelengde.
 • Xl diner åpningstider.
 • Største oljefelt.
 • Hi fi kabel test.
 • Negativ test 10 dpo.
 • Lammelår krydring.
 • Gratinerad zucchini med svamp.
 • Påfyll stavanger.
 • Utløpsdato på giro utbetaling utløpt.
 • Luftgevär 10 joule.
 • Vålerenga nettbutikk.
 • Nettressurs grip 1.
 • Maggi suppebuljong.
 • Gartenabfälle abholen lassen.
 • Engels woordjes leren.
 • Bad wildbad mtb marathon 2017.
 • Forvrengt signal canal digital.
 • Mrsa wiki.
 • Inge dierks und bernhard reinders.
 • Utløpsdato på giro utbetaling utløpt.
 • Betongbil fredrikstad.
 • Elkjøp dokka åpningstider.
 • Amdal frisør hinna.
 • Pendaftaran s2 undip gelombang 3 2017.
 • Ridning fakta.
 • Is irish an accent or language.
 • Pris hvetemel.
 • Quarter final draw europa league.
 • 80er musik app.
 • Trautz und salmen sapa.
 • Helios klinik sangerhausen ausbildung.
 • Pe digital gmbh hamburg.
 • Encn fsx scenery.
 • Vår i london kryssord.
 • Eritrea hovedstad.
 • Restaurant hamburg reeperbahn.
 • Manfaat k ion nano.
 • E stoffer i godteri.
 • Nattklubber puerto rico.
 • Banken studenthus ålesund.