Home

Røysterett for kvinner

Røysterett for kvinner - Wikipedi

I 1918 innførte Storbritannia røysterett etter nesten same vilkåra som for menn (fulle rettar vart gitt i 1928), mens kvinner i Tyskland fekk same rett som mennene. I 1920 vart kvinneleg røysterett innført i USA, og deretter fylgde dei fleste vestlege landa fram mot andre verdskrigen Siden ble det innført begrenset kommunal stemmerett og valgbarhet for kvinner i 1901 (for kvinner som selv betalte skatt over en viss størrelse, eller var gift med menn som gjorde dette), deretter begrenset stemmerett ved stortingsvalg i 1907, så allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg i 1910 og endelig allmenn stemmerett og valgbarhet for kvinner ved stortingsvalg i 1913 røysterett for kvinner Aktive kvinner gjorde ein stor innsats for dei arbeidslause. Annonse i Den vestlandske Tidende 23. januar 188 Kvinneleg røysterett Kirken ga kvinner stemmerett først er overtskrifta hos Jan Arild Holbek i Vårt Lands papirutgåve idag på kvinnedagen. Eg kunne ikkje dy meg for å utvida den gode journalistens historiekunnskap

Kvinnelig stemmerett - Wikipedi

 1. - Tanken om at kvinner kunne ha røysterett var uttrykkeleg tenkt i 1814. Det var difor ikkje umogleg for mennene på Eidsvoll å gi kvinner røysterett på same grunnlag som menn: Altså for kvinner med ei viss inntekt eller eigedom, seier professor og historikar Anne-Hilde Nagel. Røysterett fekk dei altså ikkje
 2. Røysterett for kvinner var ei av dei første store kampsakene for kvinnerørsla.. Historie | . Det oppstod mot slutten av det 1800-talet rørsler i fleire land som kjempa for at kvinner skulle få same røysterett som menn
 3. Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiårene av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902, i Finland 1906, i Danmark 1915, i Storbritannia og Sverige 1918 og i Tyskland 1919. I Frankrike fikk kvinner stemmerett først 1944 og i Sveits så sent som 1971
 4. Siden ble det innført begrenset kommunal stemmerett og valgbarhet for kvinner i 1901 (for kvinner som selv betalte skatt over en viss størrelse, eller var gift med menn som gjorde dette), deretter begrenset stemmerett ved stortingsvalg i 1907, så allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg i 1910 og endelig i 1913 allmenn stemmerett og valgbarhet for kvinner ved stortingsvalg fra og med valget i 1915
 5. Då Venstre oppnådde grunnlovsfleirtal i 1898 vedtok Stortinget å innføra allmenn røysterett for menn. Kvinner frå borgarskapet og middelklassen kunne røysta for første gong i 1909 . I 1910 fekk kvinnene allmenn røysterett ved kommuneval , og etter eit forslag frå regjeringa i 1913 vedtok Stortinget einstemmig at kvinner skulle ha røysterett på same vilkår som menn
 6. Innføringa av avgrensa røysterett for kvinner i 1907 innebar òg at kvinner kunne veljast til politiske verv, og i 1909 stilte Anna Rogstad til val for Frisinna Venstre, i valsamarbeid med Høgre. Rogstad vart vald på lista for Gamle Aker krets i Kristiania, etter Høgre-leiaren Jens Bratlie
 7. 11. juni 1913 la fire stortingsmenn frå Vest-Agder fram det endelege forslaget til vedtak i Stortinget som gav lik røysterett for kvinner og menn i Noreg. Med det var Noreg blant dei første landa i verda som innførte allmenn røysterett for kvinner og menn. I kommunane i Vest-Agder vil jubileet bli markert gjennom ulike arrangement [

Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes En kvinnelig student har filmet hverdagen for kvinner - inkludert en del franske kvinner - i byen. 150 franske kvinner har reist til Syria ; I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år Stemmerett kvinner sveits. Allmenn stemmerett for kvinner ble i de fleste vestlige land innført i løpet av de to første tiårene av 1900-tallet; i New Zealand 1893, i Australia 1902, i Finland 1906, i Danmark 1915, i Storbritannia og Sverige 1918 og i Tyskland 1919

Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. Kampen var lang, og det ble samlet inn 300 000 underskrifter fra kvinner som ville at kvinner også skulle få stemme 1814: avgrensa røysterett for menn over 25 år. 1898: allmenn røysterett for menn. 1907: avgrensa røysterett for kvinner frå borgarskapet. 1910: allmenn røysterett for kvinner ved kommuneval. 1913: allmenn røysterett for kvinner ved alle val. 1920: røysterettsalderen sett ned til 23 år. 1946: røysterettsalderen sett ned til 21 å Ja til røysterett for 16-åringar no! Røysterett for 16-åringar vil opne opp for mange unge eldsjeler, som ein stenger ute med dagens ordning, skriv Marthe Teigen Refsnes, leiar av ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane. Marthe Teigen Refsnes. «Transkvinner er kvinner! 8

Røysterett for kvinner: 1885- 1913 Kampen for kvinners røysterett kom i gang parallelt med at røysteretten for menn vart utvida på slutten av 1800-talet. På same måte som for menn vart røysteretten utvida stegvis. I siste halvdel av 1800-talet byrja fleire og fleire å setje spørjeteikn ved grunngjevinga for å nekte kvinner røysterett Martha Tynæs markerte seg ved samlingar i kampen om full røysterett for kvinner, og på landsmøtet i Arbeidarpartiet i 1899 hadde ho eit sterkt innlegg om kvinner og samfunnsdeltaking: «Hvorfor staar kvinderne saa sløve og likegyldig overfor arbeiderbevægelsen og samfundsspørsmaalene?» Avgrensa røysterett for kvinner ved Stortingsval Den 14. juni 1907 vart spørsmålet om kvinneleg røysterett ved Stortingsval igjen drøfta i nasjonalforsamlinga Spørsmålet om statsborgarleg røysterett for kvinner (endring i Grunnlova) vart handsama ni gonger, spørsmålet om kommunal røysterett for kvinner (endring i formannskapslova) vart handsama.

Kvinneleg røysterett

Du bør vera klår over at demokratiet fram til 1898 omfatta berre menn med eigedom (røysterett til stortings- og kommuneval) og kvinner med eigedom (kommuneval) medan det store fleirtalet av norske kvinner og menn ikkje hadde slik rett. Det vart først allmenne røysterett for menn i 1898 og for kvinner kort tid etterpå (1913). Etter å ha konstatert at kvinner fekk røysterett og valbarhet på lik line med menn i kommunane i 1918, skriv ho at det «stod klart för alla att det bara var en tidsfråga innan kvinnorösträtten var ett faktum» - underforstått; kvinnerøysterett var nærast å rekne som synonymt med røysterett ved rikspolitiske val. Vidare skriv ho at vedtaket i 1918 «betraktades som ett steg i.

Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ut

Bodskapen er at kommunal røysterett for kvinner var viktig som ein forløpar for røysterett ved stortingsval, og for at kvinnene - i alle høve på noko lengre sikt - kunne gjere seg gjeldande i det rikspolitiske livet som stortingsrepresentantar På engelsk heiter politisk røysterett mellom anna suffrage, av latin suffragium (med uklårt opphav). Om kvinnene som fekk nemninga suffragetter, seier Norsk Riksmålsordbok dette: «om eldre eng. forh., kvinne som (i voldsomme ord og handlinger) agiterte for at kvinner skulde få stemmerett og rett til å sitte i Parlamentet» Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett av ålmenn røysterett for kvinner ved kommunale val i 1910, og ved stortingsval tre år seinare, vart det politiske livet opna for påverknad og medverknad for alle myndige borgarar, uavhengig av økonomi, uavhengig av kjønn. At kvinnene skal vere ekskluderte frå det kommunale livet; det er i dag ikkje mogleg å tenkje seg tanken

Mengda kvinner i denne gruppa er 54 prosent. Størst overvekt av kvinner gruppert på fylke har Oslo med 56 prosent og Vest-Agder med 55 prosent. På motsett side har Finnmark den minste mengda kvinner av røysteføre over 60 år med 51 prosent Kvinner fekk røysterett i 1913. Sjølv om kvinner fekk røysterett i 1913 var det mange som i praksis ikkje fekk bruke han, på grunn av regelen om at fattigfolk ikkje fekk røyste. Christian. Torsdag 9. mai 2019. MEIR OM Stortinget. Stortinget Stortinget opnar igjen etter sommarferie Kvinnhersminne Årbok XVI - 2013, Husmorlaga i Kvinnherad.. Boka har tre tema: Husmorlaga i Kvinnherad, Skorpo , og 2 forteljingar frå Rosendal. Forord : I år, 2013, ved 100-årshøgtida for full røysterett for kvinner, er det naturleg å løfta fram Husmorforbundet og deira mange lag i Kvinnherad.Her fekk kvinnene, i tillegg til mykje anna, opplæring i organisasjonsarbeid og trening i. Fakta om røysteretten i Noreg. 1814 Embetsmenn, sjølveigande bønder og handelsborgarar hadde røysterett.Berre menn. 1884 Alle menn som betalte ein viss minsteskatt, hadde røysterett. 1898 Alle menn over 25 år fekk alminneleg røysterett. 1901 Kvinner fekk avgrensa røysterett ved kommuneval. 1913 Kvinner fekk alminneleg røysterett (vedtatt i 1910) - At kvinner vart nemnde på Eidsvoll i 1814 er heller ikkje så kjend. Grev Holstein Holsteinborg føreslo at Fruentimmere med eiendom burde ha røysterett - ein danske altså! LES OGSÅ: - Burde eigentleg halde kjeft. For alle Brekke og Korsvik håpar mange møter opp ved Collett-statua bak slottet på tysdag eller onsdag

Kvinner frå borgarskapet og middelklassen — med ein viss inntekt — kunne røyste for første gong i 1909, og i 1913 fekk kvinner røysterett på same vilkår som menn. Partiet vårt har ei stolt historie når det gjeld kvinnekamp Som eitt av nokre land har Saudi-Arabia hittil nekta kvinner å putta stemmesedlar i urnene. Men no skal kvinnene få røysterett på lik linje med menn, seier Kong Abdullah søndag Grunnlova gav dermed røysterett til om lag 40 prosent av alle menn over 25 år. Kampen for kvinners røysterett kom i gang parallelt med at røysteretten for menn vart utvida på slutten av 1800-talet. På same måte som for menn vart røysteretten utvida stegvis, og stemmerettskampen prega Stortinget i meir enn tjue år Røysterett for kvinner Samstundes med kampen om allmenn røysterett for menn vart det også arbeidd for at kvinner skulle verte politisk myndige. Sentralt i dette arbeidet sto Fredrikke Marie Qvam, først som medlem av Kvinnestemmerettsforeningen,. Sambandslinene mellom kulturell fridom, politisk demokrati og røysterett for kvinner vart dregne ikkje berre på eit ideologisk plan, men òg i praktisk politikk. Fredrikke Marie Qvams kvinnekampanje i 1905, tufta på radikal bygdefeminisme, er slik sett eit godt døme på koplinga mellom sunn nasjonalisme og folkestyre

Med ein stor festkonsert i Aulaen 5. januar markerte UiO 100 år med røysterett for kvinner. Både verbalt vidd, musikalske meisterstykke og stemmebruk sende stemninga i taket. HISTORISK TILBAKEBLIKK: Kari Slaatsveen med det som skal vera eit foto av den fyrste kvinna som nytta røysteretten I 2013 er det 100 år sidan kvinner i Noreg fekk røysterett på lik linje med menn. 100-årsjubiléet for allmenn røysterett er eit høve til å minnast den langvarige kampen for likestilling i Noreg, men det er også ei anledning til å reise viktige spørsmål ved dagens samfunn I den første stortingsdebatten om røysterett for kvinner 1890 tala Lavik for å gje kvinnene røysterett. Radikaliseringa og partibytet, åtaka frå tidlegare allierte som Lars Oftedal og Vestlandsposten, ei skandalesak om ei uheldig pleierekning etter ein tung sjukdomsperiode - til saman gjorde dette at Andreas Lavik vart utestengd frå lekmannsrørsla på Vestlandet etter stortingsperioden

Kvinneleg kommunal røysterett etter økonomisk kvalifisering. Kvinnene hadde ikkje grunnlovsfesta stemmerett og kunne ikkje delta i folkerøystingane i 1905. Omlag 200 000 kvinner hadde fått kommunal stemmerett i 1901. Medan mennene samstundes fekk allmenn røysterett ved kommuneval, måtte kvinnene kvalifisere seg til røysteretten Meiningar: Søndag er det 8.mars - den internasjonale kvinnedagen.Dagen blei markert første gong i USA i 1909 og har sidan vore ein viktig kampdag for kvinnerørsla; først som ein reiskap i kampen for allmenn røysterett for kvinner og seinare som ein markeringsdag for viktige kvinnekrav; ikkje minst retten til sjølvbestemt abort

Røysterett for kvinner - fdzfgy

LesarbrevSøndag er det 8. mars - den internasjonale kvinnedagen.Dagen blei markert første gong i USA i 1909, og har sidan vore ein viktig kampdag for kvinnerørsla; først som ein reiskap i kampen for allmenn røysterett for kvinner og seinare som ein markeringsdag for viktige kvinnekrav; ikkje minst retten til sjølvbestemt abort Ugifte kvinner måtte ha inntekt, og dermed òg utdanning og jobb. Dei arbeidde gjerne som lærarar og guvernanter og betalte såleis skatt som menn. Likevel hadde dei ikkje røysterett ved politiske val, fordi dei var kvinner. Den norske kvinnekampen byrja for alvor i 1870-åra

Sidan 1898 har det vore ålmenn røysterett for menn, og sidan 1913 har det vore ålmenn røysterett for kvinner. Tenk gjennom dette harde arbeidet og alle kreftene som har vore i sving for å kjempe dette fram, neste gong de set dykk til heime under valdagen

Kvinner utan røysterett. Det politiske arbeidet i kommunen gjekk den gongen lite etter rikspolitiske skiljelinjer. Kommunevallistene var lenge reine krinslister. Heller ikkje Venstre stilte eiga lista ved kommuneval. Organisasjonen var først om fremst innretta for mobilisering i samband med stortingsvala Andre sider av demokratiseringsprosessen som engasjerte Sverdrup, var kampen for ålmenn røysterett for både kvinner og menn. Sverdrup var norsk statsminister i fem år frå 1884. Fakta. NK 1946-1947 Utgjevingsdag: 11. november 2016 Verdiar og motiv: Kr 20,00: Tor Jonsson, med verseliner frå diktet «Heimkjenning» i bakgrunne Dei religiøse, private organisasjonane, ikkje statskyrkja, kunne oppvisa større rom for kvinner, til dels med lik røysterett, på eit tidlegare tidspunkt enn kva staten greidde Røysterett er retten til å røysta i val. Allmenn røysterett blir i dag sett på som ein viktig byggestein i eit demokrati. Gjennom tidene har likevel røysteretten vore avgrensa ut frå kjønn, rase, sosial klasse, eigedom eller utdanning. I dag er han avgrensa ut frå alder i alle land, medan visse grupper kan vera utelukka, til dømes psykisk utviklingshemma, innsette i fengsel, dømde. Johan Christian Viggo Ullmann, folkehøgskulemann, målmann og Venstre-politikar. I 1886 fremja han forslag i Stortinget om røysterett for kvinner

stemmerett - Store norske leksiko

100 år med allmenn røysterett for kvinner Det første konsultasjonsmøtet i 2010 mellQm regjeringa og KS E-val 2011-prosjektet er på blogg, Twitter og Facebook E-val 2011-prosjektet på kommunebesøk Sjukefråverskonferansane 2010 Seminar om forsøk med røy_sterett for 16-åringa markerte også 100 års jubileum for røysterett for kvinner. Planar framover: I 2011 planlegg styringsgruppa m.a.: Samling på våren for alle jentene som står på listeframlegg. Informasjonsarbeid. Samling for nyvalde kvinner, motivere for verv i konstitueringa. 31. januar 201 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Grunnlovsforslag 15 (2015-2016), Dok.nr.12:15 (2015-2016) Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner og Sylvi Graham, om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014 Den første kvinnelege fylkesmann vart til dømes først tilsett i 1974. Biletet kan også nyanserast ved å vise til at den kyrkjelege misjonsorganisasjonen, Det Norske Misjonsselskap, allereie i 1904 ga røysterett til kvinner i heile organisasjonen. Staten gjorde det same først ni år seinare

Stemmerett - Wikipedi

 1. Om kvinnene som gjekk i bresjen for å skaffa norske kvinner røysterett, den gongen me ikkje hadde slikt. Men for det meste var nok historiefaget ditt eit fag om menn. Kongar og biskopar. Rundt 80 prosent av professorane i historie ved Universitetet i Oslo er menn
 2. Syriske kvinner fikk se. I det siste har stadig flere protestert mot forbudet. Det skjedde blant annet i forbindelse med kvalifiserings-kanpen til VM mot Syria. Det iranske landslaget for herrer spilte kampen 5. september i år. Da fikk syriske kvinner lov til å se kampen i Teheran fra tribunen. Iranske kvinner ble nektet adgang
 3. Saman med døtrene Sylvia og Christabel leidde Emmeline suffragetterørsla som kjempa for røysterett for kvinner. Sterke verkemiddel Rørsla gjekk ikke av vegen for å bruke vald som middel i sin agitasjon, noko som sende fleire av aktivistane i fengsel fleire gonger
 4. Når fekk kvinner røysterett i Noreg? 6. Når kan du tidlegast røyste ved politiske val i Noreg? 7. Kor ofte har vi val i Noreg? 8. Kva for farge nyttar ein ofte om høgresida i politikken i Noreg? 9. Kven fekk Nobels fredspris i 2014, blant anna for kampen deira mot undertrykking av barn og ungdom
 5. Var det slik at kvinner hadde stemmerett ved kommunevalget i 1904, men ikke ved stortingsvalget i 1906
 6. Mellom anna kan det nemnast språkåret og Ivar Aasen sitt 200-årsjubileum, 100-årsjubileum for røysterett for kvinner, og Scana Volda sin 100 årsdag. - Same året som norske kvinner fekk røysterett, starta driftige entreprenørar båtmotorfabrikken Voldens Mekaniske Verksted, i dag Scana Volda
 7. ismen ut på? 11 Kva var karakteristisk for den franske demos-nasjonalismen? 12 Kva var karakteristisk for den tyske etnos-nasjonalismen? 13 Kva tyder ordet antisemittisme? 14 Kva er ein progrom? 15 Kven var Otto von Bismarck
Kvifor Eidsvollsmennene stengde kvinnene ute

Røysterett - Wikipedi

 1. Både menn og kvinner har kjempa for lik stemmerett og for likestilling. Her har vi samla ein del artiklar om kvinnesakskvinner- og menn og personar som var med på å kjempe fram allmenn stemmerett for kvinner
 2. Høgresida (Frp, Høgre og Krf) gjekk også denne gongen mot å utvide stemmeretten, slik dei var mot røysterett for kvinner eller var mot å senke stemmealderen til både 21 og 18 år. Kanskje kan 16-åringane i Troms få bruke denne urna i framtida. I Stortingsmelding nr 33 (2007-2008) skriv.
 3. Venstre har alltid kjempa for å gi fleire røysterett - til kvinner, til fattige og til stadig yngre menneske. I desse dagar handlar kampen for å styrke demokratiet også om å inkludere fleire - om å gi innvandrarkvinner makt over eige liv ved å komme i arbeid, om å gi born en oppvekst fri frå vald og overgrep
 4. Ho jobbar som «rådgjevar i kjønn og kvinner sine rettar» i ein misjonsorganisasjon (NMS) som faktisk var ute med røysterett for kvinner allereie i 1904 - ni år før kvinner i Noreg fekk allmenn røysterett ved politiske val. Og meir enn halvparten av Det Norske Misjonsselskap sitt Norad-finansierte prosjekt (meir om dette seinare, red.anm.) er no leia av kvinner
 5. I 1905 gifta Ingemar Traavik seg med Marie Thorsen frå Sunde. Ingemar og Marie var frilynde venstrefolk, og stødde arbeidet for at kvinner skulle få allmenn røysterett. Som kjent fekk norske kvinner røysterett i 1913. I 1910 overtok Ingemar Traavik garden Tråvik, og bygde på det gamle bustadhuset

Video: Anna Rogstad - fyrste kvinna på Stortinget i 191

Jaktar på kvinnebonden - NationenTysk kvinnekamp på fagleg lønsj | UiTFakta og historie - Stemmerettsjubileet 1913 - 2013

Sjølv om det i år er hundre år sidan røysterett for kvinner var ein realitet, er det fleire kampar å stå på for. - Mykje har blitt oppnådd på kvinnesaksfeltet, men likevel har me ein lang veg å gå, seier Johansen. - Vold mot kvinner er ein av dei største kampane. Det er synd at me gang på gang må fremja dei same krava Røysterett for kvinner. mennene. I 1920 vart kvinneleg røysterett innført i USA, og deretter fylgde dei fleste vestlege landa fram mot andre verdskrigen . Eit unntak var Frankrike , som først kom etter i 1945 , samtidig som Japan . Dei siste vestlege landa der kvinner fekk røysterett var Sveits ( 1971 ) og Luster kommune| Rådhuset, 6868 Gaupne | Telefon: 57 68 55 00 | Faks: 57 68 55 01 | E-post: postmottak@luster.kommune.no | Org.nr.: 964 968 241 - Side 1 - Røysterett for 16- og 17 åringar ved kommunevalet 2015 Luster kommune Ivar Kvalen ordføra

 • Kilroy alaska.
 • Pwc karrierestufen gehalt.
 • The big sick rotten tomatoes.
 • Bvb neuer slogan.
 • Keller norge.
 • Hvordan bli en lærende organisasjon.
 • Google kontakte werden in diesem konto nicht gesichert.
 • John ment tattoo.
 • Facebook arena hundsdorf.
 • Världens farligaste katt.
 • Lite smalt kjøkken.
 • Mgp 2018 dato.
 • Tannregulering nede.
 • Punkte in flensburg abfragen mit neuem personalausweis.
 • Wohnung mieten winterthur seen.
 • Agentur für arbeit jobbörse straubing bogen.
 • P4 trafikk.
 • Brukt iphone 5s.
 • Sushi strømmen.
 • Ralph macchio karate.
 • Sia produkter.
 • Beagle hund kaufen.
 • Gabriellas sång text svenska.
 • Facebook arena hundsdorf.
 • Vedtak eksempel.
 • Baby clothes.
 • Unfall mattersburg heute.
 • Skjema prosedyrekrav.
 • Tormund game of thrones.
 • Sök telefonnummer.
 • Cse courses ucsd.
 • Olympic ship collision.
 • Bilder von berlin kostenlos.
 • Prisjakt samsung 850 evo 500gb.
 • Law and order svu season 17 watch online.
 • Hofteleddet.
 • Confetti pop lol surprise.
 • Alpha a5100 sony.
 • Oppgave virkningsgrad.
 • Kerwa kalender 2017 oberfranken.
 • Samtgemeinde elbtalaue.