Home

Sørsamiske kommuner

Om kommunen - Røros kommun

Kommunene med størst folkevekst har også den yngste befolkningen. Trøndelag er, sammen med Helgeland, Engerdal og Nordmøre, det tradisjonelle kjerneområdet for den sørsamiske befolkningen i Norge. Kommunene Røyrvik, Snåsa og Røros inngår i forvaltningsområdet for samiske språk, men reindrift og samisk bosetting berører et større. Sørsamisk eller sydsamisk (på sørsamisk: åarjelsaemien) er et samisk språk.Det er store forskjeller mellom sørsamisk og de øvrige samiske språkene. Sørsamisk snakkes av sørsamer i det indre Skandinavia, sør for polarsirkelen.. Det er stor usikkerhet om hvor mange som anser seg som sørsamer, og hvor mange av disse som behersker det sørsamiske språket Forvaltningsområdet for samisk språk er områder der samisk og norsk er likestilte språk, slik at kommunale og statlige organ i kommunene er forpliktet til å legge til rette for bruk av samisk språk. De som bruker samisk språk i kontakt med et offentlig organ i forvaltningsområdet, har i mange tilfeller krav på å få svar på samisk Et viktig arbeidsområde i Rørossamisk område er å bevare og videreføre den sørsamiske kulturarven. Aajege arbeider med ulike prosjekter innenfor samisk tradisjons- og kulturkunnskap Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap Dette bryter med stereotypien om hva samer i det sørsamiske området har drevet med. Eksemplet er ikke enestående heller. I den samme folketellinga fra 1865 ble Kristine (Kjerstine) Johnsdatter registrert sammen med familien sin i Jaamafjeld, Jåavma, som ikke ikke er langt fra Burkije, Børgefjell. Senere havna også hun i Lofoten

I debatten er blir det satt fokus på sørsamiske saker. Politikere fra fire sørsamiske kommuner deltar i debatten. Det hele starter klokken 19 og streames direkte på NRK Sápmis nettside Snåsa kommune feirer ti år som kommune i forvaltningsområdet for samiske språk. Og den sørsamiske skolen, Åarjel-saemiej skuvle, feirer 50 år Snåsa kommune; Aajege - samisk språk og kompetansesenter; Sijti Jarnge - samisk kultursenter; Snåsningen - sørsamiske sider Pitesamisk. Pitesamisk språkområde avgrenses på norsk side av Saltenfjorden i nord og Ranfjorden i sør, og omfatter Beiarn, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Rødøy, deler av Bodø og deler av Fauske kommuner

Om sørsamer - Saemien Sijt

 1. Den sørsamiske Sametingsrepresentanten Nora Marie Bransfjell (NSR) er ikke i tvil om at det er et løft for språket når flere kommuner i det sørsamiske området vil inn i det samiske.
 2. Røros kommune er landets største sørsamiske kommune. Reindriften er en sentral samisk næring og samisk kulturbærer. Du finner informasjon om reindrift her. Rørosmuseet har egen sørsamisk avdeling. På dennenettutstillingen har museet laget en presentasjon av sørsamisk kultur og historie
 3. Ville lære om det sørsamiske arbeidet på Røros. RØROSSKOLEN: Ved besøket til Røros skole fikk statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Anja Johansen, høre om Røros skole og om arbeidet med samisk i rørosskolen. - Røros kommune nest verst i Naturkampen
 4. Sørsamiske substantiv har 8 kasus, 3 grammatiske, 3 lokale og 2 andre adverbiale. Substantivmorfologien er relativt konservativ, t.d. skil sørsamisk mellom akkusativ -m og genitiv -n, ein skilnad som er forsvunne både i nordsamisk (der begge desse kasusa manglar ending) og i finsk, der suffiksa for akkusativ og genitiv har falle saman til -n
 5. Røros blir den fjerde sørsamiske kommunen i forvaltningsområdet. I forvaltningsområdet for samiske språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til kommunen eller andre offentlige etater

Fakta om kommunen. Grane kommune med 2017 kvadratkilometer, er den første kommunen du møter på i Nordland når du kommer sørfra langs E6. Totalt bor det ca. 1500 innbyggere i Grane hvorav rundt 1 000 bor i kommunesenteret Trofors Kommune i Nord-Trøndelag, med 2156 innbyggere (pr. 01.01.15). Ble 1. januar 2008 som første kommune i det sørsamiske området, innlemmet i det samiske språkforvaltningsområdet Dette gjør Namsos kommune til den kommunen i nordre del av Trøndelag som i dag har størst antall rein på vinterbeite. Selv om reindriften i dag er en grunnpilar for den sørsamiske kulturen, bor det i kommunen et ikke ubetydelig antall personer av samisk eller delvis samisk avstamming som ikke lever av reindrift Røros kommune er landets største sørsamiske kommune. Reindriften er en sentral samisk næring og samisk kulturbærer. Reindriften reguleres av Reindriftsloven. I tillegg er det andre lover og forskrifter som direkte eller indirekte berører reindriftsnæringen. Fylkesmannen i Trøndelag har forvaltningsansvaret for reindrift i våre kommuner Og med Røros som kom inn i det samiske forvaltningsområdet i år, er det fire sørsamiske kommuner i forvaltningsområdet. I den moderne tidsalder er det også slik at vi trenger tekster på språket for å lage gode digitale verktøy - vi trenger mange og lange tekster, så dataprogrammene kan lære seg og forstå språkene - og gi god støtte til nye språkbrukere

Kommunesammenslåing i sørsamiske kommuner - NRK Sápmi

Grane - Wikipedi

 1. Det sørsamiske språkområdet strekker seg fra Saltfjellet/Tärnaby i nord til Nord-Østerdalen/ Härjedalen i sør. Vår erfaring er at det er lite kunnskap om det sørsamiske i den norske og svenske majoritetsbefolkningen. Vi har opplevd at overraskende mange, også innen akademia, knapt vet at det lever samer sør for polarsirkelen
 2. Sørsamar (sørsamisk åarjelsaemieh) er ei gruppe samar som bur i Noreg og Sverige.Dei tradisjonelle bu- og reindriftsområda deira i Noreg strekkjer seg i dag omtrent frå Ranelva i Rana kommune i Nordland til Elgå austom innsjøen Femunden i Hedmark.I Sverige reknar ein det sørsamiske området til å vera Västerbottens län, Jämtlands län og delar av Härjedalen og Dalarna
 3. Og med Røros som kom inn i det samiske forvaltningsområdet i år, er det fire sørsamiske kommuner i forvaltningsområdet. I den moderne tidsalder er det også slik at vi trenger tekster på språket for å lage gode digitale verktøy - vi trenger mange og lange tekster, så dataprogrammene kan lære seg og forstå språkene - og gi god støtte til nye språkbrukere
 4. Vigdis Hjulstad Belbo (52) er Sp-ordfører i Snåasen tjielte/Snåsa kommune, som fra nyttår ble Norges første tospråklige kommune i det sørsamiske området
 5. Vi kjenner ikkje til sørsamiske lånord i norsk, men det har historisk interesse å granske nordiske lån i sørsamisk. Elva Namsen heiter Laakese på sørsamisk. Det er utan tvil eit lån frå nordisk, og svarar til urnordisk *Laguʀ og norrønt Lǫgr.Det sørsamiske ordet har ei form som viser at det må vere lånt før vikingtida, det vil seie før slutten av 700-talet

Røyrvik - Wikipedi

Trøndelag - Store norske leksiko

 1. Sikre at de sørsamiske institusjonene består som grunnlag for at kommunen skal bli en del av det sørsamiske språkforvaltningsområdet. Det anses som vesentlig at både Samisk kultursenter og det undervisningstilbudet som til nå har vært gitt ved Sameskolen består for å kunne bygge kompetanse rundt sørsamisk kultur og språk i framtida
 2. Snåsa er et senter for sørsamisk befolkning, språk og kultur og er på mange måter en sørsamisk «hovedstad» i Norge. Snåsa er to-språklig kommune der sørsamisk er en av de offisielle språkene. I Snåsa finnes det en rekke sørsamiske institusjoner og organisasjoner: - Suaja Maanagierte - Kommunal sørsamisk barnehage - Aarjel Saemiej Skuvle - Kommunal sørsamisk skole - [
 3. Sámediggi bargá dan ala ahte sápmelaččat galget beassat sihkarastit ja ovddidit gielaideaset, kultuvrraset ja servodateallimiiddiset
 4. I det sørsamiske området på norsk og svensk side finnes det tjenesteytere med samisk helsefaglig kompetanse. Det er helt nødvendig at disse blir brukt i møte med den sørsamiske pasienten og at deres kompetanse blir videreformidlet til tjenesteytere som ikke har slik kompetanse
 5. Snåasen tjïelte/Snåsa kommune Samisk språk kultur Postadresse: Sentralbord: 74 13 82 00 Fakturamottak Sentrum Saksbehandler tlf: 962 28 758 Vennalivegen 7 7760 Snåsa Org. nr: NO 00964982031 7670 Inderøy Bankgiro: 4212.02.97613 fakturamottak@inderoy.kommune.no www.snasa.kommune.n
 6. Det sørsamiske museum og kultursenter Saemien Sijte er utpekt av Sametinget til å ha et overordnet ansvar for å ivareta sørsamisk språk og kultur i Norge. En av Saemien Sijtes oppgaver er å være et samisk kulturhus med en samling av sørsamisk håndverk- og brukskunst, bygninger/husvære og andre ting av kulturell og historisk interesse som kan gi et bilde av sørsamisk liv og historie
 7. Snåsa, Røyrvik, Hattfjelldal og Røros er tospråklige kommuner, hvor innbyggerne har utvidede rettigheter til å kunne bruke sørsamisk i møte med det offentlige, og hvor det satses ekstra på å styrke språket og kulturen. - Vi i Trøndelag fylkesbibliotek holder til midt i det sørsamiske området

Frå og med 1. juli 2017 var også Hattfjelldal kommune, og dermed Nordland fylkeskommune, med i det samiske forvaltningsområdet for sørsamisk. Den førebels siste, og sørsamiske, kommunen som kom med i forfaltningsområdet er Røros kommune med verknad frå 1. juli 2018 - ti år etter at Snåsa kom med. Dette medverkar til at sørsamisk i dag står sterkare enn på lenge Samiske barnehager. Samiske barnehager skal fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap Røros er den fjerde sørsamiske kommunen som har søkt om innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk. Hattfjelldal kommune ble innlemmet 1. juli i år. Snåsa og Røyrvik kommune er også en del av forvaltningsområdet. Forvaltningsområdet består nå av totalt elleve kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Sørsamisk - Wikipedi

Forvaltningsområdet for samisk språk - Wikipedi

 1. Røros kommune er den fjerde sørsamiske kommunen som innlemmes i forvaltningsområdet for samiske språk, og vil sammen med de tre andre kommunene bli en viktig samarbeidspartner for Sametinget i arbeidet med å bevare og utvikle det sørsamiske språket. I forvaltningsområdet for samiske språk er samisk og norsk likestilte språk
 2. Den er også Norges største sørsamiske kommune, og man skal ikke langt ut fra Røros sentrum før man kan se reinsdyr vandrende omkring. Arealet består for en stor del av villmark, og den legendariske nasjonalparken Femundsmarka finner du her. I tillegg har kommunen fem naturreservater
 3. Saemiej åålmegebiejjie / Samefolkets dag iMALs hovedkontor finner du i Snåsa kommune som ligger i det sørsamiske området i Norge. Nå når det nærmer seg samefolkets dag har vi laget en fargeleggingsoppgave av ei jente i sørsamisk drakt Ønsker du å gjøre gode forberedelser til et undervisningsopplegg om samefolket dag kan du gå inn denne [
 4. Sju nye steder har fått sørsamiske navn, blant dem er Aarborte (Hattfjelldal) og Mussere (Mosjøen). I Trøndelag vil Nye Namsos kommune bli skiltet med Nåavmesjenjaelmie. 25 nye steder i Fauske, Saltdal, Hamarøy og Tysfjord er skiltet på lulesamisk i løpet av året, mens nordre Nordland, Troms og Finnmark har nordsamiske navn
 5. Så skjer det som jeg ofte har benevnt som «mye større enn å vinne i lotto». I august 2003 var Jonna ett år og skulle begynne i barnehagen. Da opprettet Snåasen tjielte (Snåsa kommune) etter initiativ fra samiske foreldre i Snåsa Åarjel-saemiej maanagierte, den sørsamiske barnehagen. Barnehagen har senere fått navnet Suaja maanagierte
 6. Sissel Horndal kommer til SKOgfrua Lørdag 14. desember kl. 12.00-14.00 for å signere sin nyeste barnebok «fra stjernen til livet»

Snåsa kommune feirer ti år som kommune i forvaltningsområdet for samiske språk. Og den sørsamiske skolen, Åarjel-saemiej skuvle, feirer 50 år Sørsamer og vindkraft. Lars Peder Dunfjeld fra Snåsa ser ting fra sørsamisk perspektiv. Han representerer minoriteten i minoriteten. Foto: Lars Birger Persen

Den kjører nå i tolv kommuner i sør, og til sørsamiske stopp i Engerdal kommune i Hedmark. Bussen har gjennom årene hatt ulike oppdrag og prøvekjøring i Nord-Trøndelag, men starter høsten 2016 opp med regulær rutekjøring i Levanger og Namsos og Namdalseid Det sørsamiske området strekker seg fra Saltfjellet i Nordland og sørover til Hedmark i Innlandet fylkeskommune. En regner med at det fins omtrent 2000 sørsamer, og omtrent halvparten av dem bor i Norge. Men vi regner med at under halvparten av disse igjen behersker språket. Det sørsamiske språket er inne i en revitaliseringsprosess kommuner i sørsamisk språkområde innlemmes slik at så mange som mulig kan nyte godt av den styrkingen av språket som en innlemming i forvaltningsområdet innebærer. Hattfjelldal kommune vil bli den første sørsamiske kommunen i Nordland fylke som innlemmes i forvaltningsområdet for samisk språk

Video: Aajege - samisk språk- og kompetansesente

Samisk barnehage Cizàs Vi holder til i flotte omgivelser midt i Tøyenparken, men er for tiden lokalisert midlertidig i Etterstadsletta barnehage, i Etterstadsletta 56. Vi flytter tilbake til våre lokaler i Tøyenparken høsten 2021. Samisk barnehage er et tilbud til barn med samisk bakgrunn bosatt i Oslo og omegn Arr. Røros kommune og Raasten rastah. Mandag 19. oktober Saemesth! -snakk samisk til meg! Minikurs i sørsamisk for ungdom fra ungdom! Ungdommens Hus Røros, mandag 19. oktober kl. 18.00 - 19.30. Arr. Røros kommune. Tirsdag 20. oktober Aajege inviterer til samisk språkkafe med sytreff «Båetieh mijjine vytnesjidh!» hos Aajege kl. 1700. Røros kommune. 2,790 likes · 559 talking about this. Velkommen til Røros kommunes facebookside Thomas Åhrén, sametingsrepresentant for NSR fra den sørsamiske valgkretsen . Sørsamisk helsenettverk består av helsepersonell i sørsamisk område. Nettverket har som formål å arbeide for likeverdige helsetjenester til den samiske befolkningen i sørsamisk område. Nettverket samarbeider på tvers av etater, kommuner, fylker og landegrensen

Sørsamer, Lofoten og kysten - Forskning

Hábmera suohkan - Hamarøy kommune inviterer til seminar og inspirasjonsmøte for å lære av den sørsamiske satsingen «Maanagærjah jarkoestimmie (Oversettelse av barnebøker)» og se om det er mulig å få til et lignende prosjekt i lulesamis I Trøndelag bor vi i Sør-Sápmi, det sørsamiske området, og det samiske språket som tilhører dette området er Åarjelsaemien (sørsamisk). Samisk språkuke har som mål å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet Røyrvik kommune har siden 2013 hatt status som forvaltningsområde for sørsamisk språk. Forvaltningsoppgaven innebærer blant annet å bidra til at den sørsamiske befolkningen bevarer og utvikle sitt språk og blir betjent på sitt språk i kommunal sammenheng

NTF-rapport. Oppfølgingsprosjekt av NOU 1995:6. Basert på kvalitative intervju med helsearbeidere i utvalgte kommuner i sørsamiske områder og sørsamiske informanter Kjører til 12 kommuner. 33 stoppesteder. Den besøker de faste stoppestedene sju ganger i året. Har tre ansatte, to bibliotekarer og en sjåfør i et team. Fire andre bibliotekarer er med på noen turer i året, deriblant Arnhild Tveikra. Tre turer går til flere kommuner: Den ene på Fosenhalvøya til Osen, Roan og Åfjord

Valgomatens «dom»: Disse vinner ordførervalget i

Eatneme - sørsamiske landskapsord; Aajege.no - Saemien giele- jih maahtoejarnge / Samisk språk- og kompetansesenter (Røros kommune) Gaaltije - sydsamiskt kulturcentrum (Östersunds kommun) Saemien Sijte - sørsamisk museum og kultursenter (Snåsa kommune) Åarjel-saemiej skuvle - sørsamisk grunnskule (Snåsa kommune I nyere tid er det verd å nevne Anna Jacobsens utrettelige innsats og kamp for folket sitt. Anna Jacobsen, som for lengst har gått bort, hadde en finger med i det meste i arbeidet med å gjenreise den sørsamiske kulturen. Kulturpris. Det var en stor dag både for henne og samefolket da hun i 1998 kunne motta fylkets kulturpris

Sørsamisk skole på Snåsa feirer 50 år: - Mange artige

Hvordan kan kulturen og frivilligheten blomstre i nye Namsos? 5. mars 2019 Overordnet organisasjonskart kultur og inkludering 27. februar 201 Hábmera suohkan - Hamarøy kommune inviterer til seminar og inspirasjonsmøte for å lære av den sørsamiske satsingen «Maanagærjah jarkoestimmie (Oversettelse av barnebøker)» og se om det er mulig å få til et lignende prosjekt i lulesamisk område Nye Namsos kommune har henvendt seg til Sametingets stedsnavntjeneste for å få tilråding til det sørsamiske navnet på Namsos kommune, slik at kommunenavnet kan bli vedtatt også på samisk. Sametingets stedsnavntjeneste har sett på saken, og vil komme med en foreløpig tilråding til samisk navn på kommunen

- Det sørsamiske språket er truet. Skal det overleve som bruksspråk, må det inn i barnehagen, sier varaordfører Bjørn Salvesen (SV) i Røros kommune i Sør-Trøndelag. Sørsamer . Sørsamene lever spredt over et område fra omtrent polarsirkelen i nord til Hedmark fylke i sør på norsk side Aajege skal bidra til økt forankring i samisk språk, kultur og identitet for enkeltmennesker og grupper i det sørsamiske samfunnet. Aajege eies av Trøndelag fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Røros kommune. Aajege er organisert under Trøndelag fylkeskommune, og lokalisert ved Røros videregående skole som en egen avdeling Rennebu er en kommune i Trøndelag fylke, nord for Oppdal. Rennebu ble skilt ut som eget formannskapsdistrikt fra Meldal i 1839. Kommunen fikk sine nåværende grenser i 1966, da Innset sogn fra daværende Kvikne kommune i Hedmark ble innlemmet. Det sørsamiske bosettingsområdet i Norge strekker seg fra Saltfjellet i nord til Elgå i Hedmark i sør. Meløy, Rødøy, deler av Bodø og deler av Fauske kommuner. På svensk side av grensen går området fra nordlig Arvidsjaur og nordlig Arjeplog til Piteälven innen Norrbottens län i Sverige Roy-Bjarne Hemmingsen tar sats i den sørsamiske hovedstaden og tiltrådte som rådmann i Snåsa 1. mars. Navn Roy-Bjarne Hemmingsen. Tidligere jobberfaring Kommer fra jobben som rådmann i Roan. Begynte i stillingen 28.02.2019 og til å være med å utvikle kommunen i en riktig retning..

Fakta om samiske språk - regjeringen

Samene er et urfolk som har holdt til i Norge lenge før den norske stat ble opprettet. Helgeland er et gammelt sørsamisk bosettingsområde og særlig gjelder dette dalførene i innlandet. Kulturminner, stedsnavn og en rik muntlig tradisjon vitner om at den sørsamiske befolkningen har urgamle røtter i denne regionen Hemnes kommune er stolt av sine samiske røtter og takknemlige for alle som bidrar til å videreføre både umesamiske, sørsamiske og nordsamiske tradisjoner. Postet av Kari Kvernmo Nilsen. Publisert 20. desember 2019 | Oppdatert 20. desember 2019. Hemnes kommune. Sentrumsveien 1 8646 Korgen Snåsa har et bredt barnehage og skoletilbud! Barnehagene i Snåsa I Snåsa er det full barnehagedekning, og vel så det. Det finnes barnehager i nærmiljøet i alle grendesentrene Agle, Breide og sentrum. Familier som søker plass til barna sine i barnehage kan dessuten velge mellom barnehager med ulik pedagogisk innhold og størrelser. - Snåsa [ Saemien Sijte er et sørsamisk museum og kultursenter, som ligger midt i hjertet av det sørsamiske området. Saemien Sijte formidler kunnskap om sørsamisk kultur og historie - før og nå. Saemien Sijte er også en arena for forskning og forvaltning, i tillegg til å være et møtested med aktiviteter og arrangementer. I museumsbutikken får [

Snåsa kommunePPT - Aajege Samisk språk- og kompetansesenter på Røros

1. august 2017 åpnet Trondheim kommune et samisk barnehagetilbud for samiske barn og familier her på Ferista. For å styrke det sørsamiske språket har fem ansatte gått på sørsamisk kurs. De vil kunne støtte de samiske barna i hverdagen og samtidig synliggjøre det samiske i hele barnehagen Historien er inspirert av samiske myter og forestillinger fra 1600- og 1700-tallet, fra lule- og sørsamiske områder. I etterordet gir Anna Westman Kuhmunen en kort beskrivelse av dette. POSTADRESSE: SØRFOLD KOMMUNE, STRANDVEIEN 2, 8226 STRAUMEN. TELEFON 75685000

Løfter det sørsamiske - NRK Sápmi - samiske nyheter

- Kommuner og fylkeskommuner er en av Sametingets aller viktigste samarbeidspartnere for ivaretakelse og utvikling av samiske språk. Vi er derfor glad for at Hattfjelldal kommune er kommet inn som den tredje sørsamiske kommunen og dermed tar ansvar for at samiske språk skal være levende språk i fremtiden også Sameskolen i Midt-Norge i Hattfjelldal er landets eneste statlig internatskole for sørsamiske elever.Etter at elevtallene begynte å stupe på midten av 1990-tallet har skolen satset på fjernundervisning.Skolens rekrutteringsområde er i hovedsak Helgeland og nordre del av Namdal.I 2012 mottok skolen 19,4 millioner i støtte fra norske offentlige myndigheter.14,9 millioner kom fra. Til sammenligning utgjør lulesamiske stedsnavn omlag 1,5 % og sørsamiske stedsnavn mindre enn 0,1 % av det totale antall godkjente skrivemåter i de gjeldende En annen årsak er at registrering og bruk av stedsnavn ligger under flere etater enn Kartverket, som kommuner, grunnforvaltningsorganer, private aktører (firmanavn) etc Like tjenester er ikke likeverdige tjenester fordi tjenestemottakere har ulike behov. For å få til likeverdige tjenester for den sørsamiske befolkningen, må tjenestene bli differensiert og tilpasset individuelt Hattfjelldal er en kommune lengst sørøst i Nordland fylke, omfatter øvre del av Vefsnas nedbørfelt. Helt i nord omfatter kommunen områdene omkring midtre og søndre del av Røssvatnet, Norges nest største innsjø, og i sør omfatter kommunen en del av Børgefjell nasjonalpark. Hattfjelldal ble opprettet som kommune 1862 ved utskilling fra Vefsn; da utgjorde kommunen 3109 km2 og hadde 921.

Røros kommune er samisk forvaltningskommune og en del av det sørsamiske området som strekker seg fra Saltfellet i nord til Engerdal i sør. Elever på 1.-10.trinn med rett til samisk opplæring, får undervisning i språk og på samisk i enkelte fag etter LK06s namsos.kommune.n Hemnes kommune har endelig fått sitt eget ordførerkjede. Kjedet ble ferdig til Arctic Race 2016, og skal brukes første gang av Ordfører Christine Trones under målgangsseremonien etter tredje etappe av rittet som skjer på toppen av Korgfjellet

Bare pantsettelsen for arealene kommunen har gitt fra seg kontrollen over, er på henholdsvis 3 og 5 milliarder kroner, og over det. Kommunene sitter igjen med smuler, og med problemer. Og så er det Stadtlandet, der både Dagsrevyen, Dagsnytt 18 og Nytt på Nytt tok opp saken med NVE som setter fagrapporter til side, og kaller dem «personlige meninger» og at de «spriker i alle retninger» næringsutøvelse og samfunnsliv i kommunen. Reindrifta i de sørsamiske områdene er helt sentral for oppretthold elsen av den sørsamiske kulturen. Kommuneplanens arealdel må derfor sikre reindrifta det nødvendige arealvernet for å kunne drive Det er å føye til at namnet òg var i bruk i samiske miljø, t.d. i noverande Andøy kommune. I Hasselbrinks sørsamiske ordbok er då også kvinnenamnet Lussjije heimla til Røros (etter Knut Bergsland), mens Lussi så vel som Marsja og Pirkit (Birgit) er ført opp blant slektsnamn i Grundstrøms lulesamiske ordbok Snåsa kommune nord i Trøndelag har utpekt seg selv som den sørsamiske hovedstaden, og sørsamisk språk og kultur får anledning til å blomstre. Arkeologi viser at her har det bodd folk som har holdt samisk kultur i hevd i flere tusen år. Hvor lenge språket har levd, vet ingen, men at det var i ferd med å forsvinne, var ingen i tvil om Bjørn Erik Davidsen, rektor ved Gaske-Nøørjen saemienskovle i Hattfjelldal, sier de ser stor interesse for det sørsamiske språket. Skolen har ikke lenger elever boende på internat, men tilbyr fjernundervisning og samlinger for rundt 50 elever ved 25 skoler i 16 kommuner. - Disse skolene er svært viktige for overlevelsen av sørsamisk

Røros kommune - UT

Kommuner bør etterstrebe at eksisterende infrastruktur i utmarka brukes framfor å etablere nye ferdselsårer. Utbygging bør unngås i vinterbeite, vårbeite og flyttleier. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør en naturlig del av det kulturelle mangfoldet Denne innstillingen fikk tilslutning fra de bevilgende myndigheter - stat og fylke og kommuner. I mars 1980 bevilget Norsk Kulturråd 650.000 til prosjektet, og gav tilsagn om 1.000.000 for 1981. Nordland fylke bevilget seinere 20% av kostnadene. Kommunene på Sør-Helgeland ble bedt om å dekke resten Ideen om et pårørendekurs kom i gang etter erfaringsdrøftinger mellom SANKS og ruskoordinator i Snåsa kommune, vedrørende tilbud til sørsamiske pårørende til personer som sliter med rus. Drøftingene førte til en erkjennelse at det ikke finnes tilbud til sørsamiske pårørende til personer med rusmiddelproblematikk, som ivaretar de utfordringer som er annerledes for denne gruppen Snåsa er også et samisk sentrum med egen barneskole og internat for sørsamiske barn, det sørsamiske museum og kultursenter Saemien Sijte med flere samiske institusjoner. Snåsa er som den eneste kommunen i sørsamisk område med i forvaltningsområde for samisk språk

Samisk rådsmøte på Røros - Trøndelag fylkeskommuneBokbusskafé i Velfjord | Helgeland Museum

Ville lære om det sørsamiske arbeidet på Røro

Snåsa kommune: NEI. Viser til at Snåsa kommune har et spesielt ansvar for å ivareta den sørsamiske kulturen, herunder reindriften, og at etablering av arealkrevende landbasert vindkraft i kommunen vil få svært negative konsekvenser for den sørsamiske reindriften hele kommuner og 10 kommunedelområder. Av disse 31 kommunene ligger tretten i Finnmark, fjorten i Troms og fire i den nordlige delen av Nordland. I oversikten nedenfor er de delvis inkluderte kommunene kursivert og merket med *. I avsnitt 2.1 beskrives disse delområdene mer spesifikt ved at det listes opp hvilke grunnkretser de omfatter Røros kommune lanserte dag sin nye grafiske profil og visjonen «Pulsen i fjellet» som er utarbeidet i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Heldalcon og det grafiske byrået Form til fjells. Bakgrunnen for visjonen er en omfattende prosess, hvor nærmere 500 rørosinger aktivt har deltatt og kommet frem til kvaliteter som er særegne for Røros og verdiord som beskriver Rørossamfunnet

Planlæg turen til Trøndelag | Aktiviteter, hotellerRørosnytt

Seminar om lulesamiske oversettelser av barnebøker. Onsdag 29.januar kl. 12.00 - 15.00 på Hamarøy hotell, Innhavet. Inspirasjonsmøte for alle som ønsker å bidra med oversettelser, tekstutvalg eller som på andre måter er interessert i å skape fler Det sørsamiske språket er med andre ord under sterkt press. Store avstander gjør det krevende å drive sørsamisk språk- og kulturarbeid. Snåsa kommune ble i 2008 innlemmet i forvaltningsområdet for samelovens språkregler. Det samme ble Røyrvik 01.01.2013. I disse kommunene er sørsamisk og norsk språk formelt likestilt Stiftelsen Helgeland Museum ble opprettet i 2004, og har i dag avdelinger i de fleste kommuner på Helgeland. Se nærmere beskrivelse lengre ned på siden. De første samlingene ble opprettet av privatpersoner. Den eldste finner vi i Mo Bygdesamling i Rana Snåsa, kommune i Nord-Trøndelag, 2329 km², 2296 innb. (2004). Ligger omkring nordøstlige del av det 42 km lange Snåsavatnet (118 km², 24 moh.) og omfatter dessuten store skog- og fjellstrekninger mot Sverige i SØ og Lierne kommune i Ø Den sørsamiske befolkningen får en fin anledning til å fortelle om den kampen de har utkjempet både her i kommunen og i andre kommuner og fylker. Den sørsamiske næringen og kulturen er av stor betydning for oss, sier Hyllvang

Røros innlemmes i forvaltningsområdet - Røros kommun

Det sørsamiske museet og kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa får endelig sitt etterlengtede nye bygg. Norske Samers Riksforbund (NSR) og NSRs sørsamiske sametingsrepresentanter feirer og gratulerer. - Hurra, dette har vi ventet veldig lenge på! Det er en gledens dag for alle oss i sørsamisk område, ja for hele Sápmi Dette er en skole uten elever. Sørsamiske foreldre har sluttet å sende barna sine på internatskole. Likevel opprettholder norske myndigheter den samme skolestrukturen som på 1960-tallet De sørsamiske språksentrene Gïelem nastedh, Aajege, Samisk språkcentrum og Gïeleaernie vil presentere sine. Les mer om programmet her: Program Gïeleviermie 2017. Påmelding innen 09.juni 2017 til Gïeleaernie . Berit Ellen G. Jåma, berit.jama@royrvik.kommune.no, tlf +47 743 36342 elle

Fakta om kommunen - Hovedporta

Nettverket samarbeider på tvers av etater, kommuner, fylker og landegrensen. Vi kjenner jo til at det er et stort behov for helsetjenester med samisk kulturkompetanse i det sørsamiske området. Dette tilskuddet er ekstremt viktig for å gi våre dyktige helsearbeidere og spesialister muligheten til å koordinere og bygge videre et helsefagligmiljø i det sørsamiske området, fortsetter Åhrén Otne álgá sámi giellavahkku. Dan oktavuođas lea Sámi allaskuvlla direktevra ráhkadan kåseriija. Das son suokkardallá mot lea geavahit sámegiela bargogiellan ođđaáigásaš bargosajis. GLR markerer samisk språkuke hele denne uka, med blant annet tre sørsamiske podcasts, og kåseri med Harald Gaski Vi sender våre lykkeønskninger til Røros kommune og gleder oss til å samarbeide om å bevare og å fremme det sørsamiske språket. Møteleder, Samisk og andre urfolksspråk får nå internasjonal oppmerksomhet i tiden fremover. De forente nasjoner (FN) har bestemt at 2019 skal være Det internasjonale året for urfolksspråk

 • Kols ødem.
 • Fixie inc floater 2s test.
 • Bratz movies list.
 • Nattklubber puerto rico.
 • Hashtag facebook.
 • Sascha vollmer ehefrau.
 • Barokken kunst.
 • Google manager.
 • Zangief.
 • Kartoffelfest lüdinghausen 2017.
 • Kondensfjerner bensin.
 • Online radio streams.
 • Kan inte se svt play på datorn.
 • One piece pyjamas.
 • Oralkirurg hamar.
 • Knirker og knaker i kneet.
 • Hvem spiller fjøsnissen tine.
 • Forsvaret sekk.
 • Chrysler merke.
 • Vies norway.
 • 1 juledag uteliv.
 • Destillasjonstårn råolje.
 • Wörthersee öffentlicher badestrand.
 • Wohnmobil mieten dresden.
 • Humlekasse plantasjen.
 • Pokemon sonne mega entwicklung geht nicht.
 • Schwarzer turmalin kaufen.
 • Optoma support norge.
 • Kildesortering oppgaver for barn.
 • Avatar book 1 episodes.
 • Ashtanga yoga bodø.
 • Elektrisk potential i kretsar.
 • Donna vic.
 • Beth hart alder.
 • Loretokirche salzburg gottesdienste.
 • Gulspurv lyd.
 • Kerwa kalender 2017 oberfranken.
 • Røde videomic pro plus.
 • Museum bei der kaiserpfalz.
 • Was heisst fdp.
 • Ausmalbilder pokemon mega.