Home

Gi en oversikt over sentrale kristne normer og verdier

Del 1 Normer og verdier i Bibelen Normer og verdier i Bibelen DGT har en rekke regler eller bud som de kristne kirkesamfunnene ser på som jødiske og ikke regner som gyldige Et eksempel på dette er sabbatsbudet i Det gamle testamente: Jesus mente at hensynet til liv og helse va Kris­ten tenk­ning har ført inn prin­sip­pet om at en­hver er an­svar­lig over­for Gud for sine gjer­nin­ger, og at loven er lik for alle - høy og lav, rik og fat­tig. Mer enn tusen år før Jesus ble født, ble den tid­li­ge jø­dis­ke le­de­ren Moses gitt dette grunn­leg­gen­de prin­sip­pet, om at ingen er hevet over loven endringer i verdier og verdigru nnlag. Kristne verdier er et ca. like diffust begrep som norske verdier . Kristne e r ikke en homogen grup pe. Kristne er vel he ller en svært fragmentert gruppe der meninger og verdier spriker i. alle retninger, både politisk sett og trosmessig. Ikke så mye mer enn troen holder oss sammen Ikke som en reaksjon på det fremmede, men som en refleksjon rundt hva vi ønsker å bygge samfunnet på i framtiden, og hvilke verdier vi ønsker at også de fremmede skal slutte seg til. Da må vi bli kvitt berøringsangsten når det gjelder vår kristne bakgrunn, og snakke åpent om hvem vi er og hvor vi kommer fra

«Kristne grunnverdier» er en nøkkel til kristen makt i samfunnslivet. «Men disse mine fiender som ikke vilde at jeg skulde være konge over dem, før dem hit og hugg dem ned for mine øine! Åndsfrihet og toleranse er heller ikke kristne verdier Kristendommen er en monoteistisk religion og den største av verdensreligionene. Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen I kristenretten, en type lov som ble innført ganske raskt etter slaget på Stiklestad, heter det; «Det er det første i lovene våre at vi skal fornekte hedenskapet og si ja til kristendommen, og tro på en allmektig Gud.» (Gunnes, 1986, s.303) De kristne krevde en omvurdering av mye som hadde stått sentralt av gamle verdier En oversikt over Ninian Smarts syv religionsdimensjoner. Religiøse opplevelser utgjør imidlertid ikke bare ekstraordinære opplevelser. Bønn og daglige ritualer kan gi den religiøse en følelse av trygghet eller nærhet til det hellige

Normer og verdier i Bibelen by Maja Mjelle - Prez

 1. Å gjøre rede for noe er å gi en faglig begrunnet forklaring av et saksforhold, noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner. 6. og 7. trinn når de undersøker og forstår religioner og livssyn og reflekterer over eksistensielle og etiske spørsmål
 2. «Kristne grunnverdier» er en nøkkel til kristen makt i samfunnslivet. Med dette begrepet vil Kirken ta monopol på alt som er godt. i sin forkynnelse med alle de sentrale menneskerettigheter. Han delte mellom kristne verdier og det norske verdigrunnlaget; som om det er en selvfølge
 3. På hvilken måte og i hvilket omfang bør kristne verdier ligge til man av fri vilje kan gjøre mer. Jesu definisjon av dette er nettopp at «større kjærlighet har ingen enn den som gir sitt liv for andre». En av dem er en soldat som kastet seg selv over en innkommende håndgranat og derved reddet medsoldatenes liv ved å gi sitt eget
 4. Den etiske dimensjonen: normer og verdier. Enhver religion vektlegger etikk og klare regler for rett og galt. Historisk sett er det i stor grad religion som har gitt forklaringer og legitimitet til normene i de aller fleste samfunn. I moderne tid har ideologier og humanistiske verdier overtatt denne rollen i en del av samfunnet
 5. Derfor trenger vi kristne verdier. Det er vel og bra at politikere snakker om verdier, men det blir hult når de ikke er villig til å konkretisere hva verdiene betyr

I den første delen, Gylfaginning, gir Snorre en oversikt over norrøn og germansk gudelære. Han kommer inn på skapelsesmyter, guder og jotner, osv. Snorre var kristen, og han fant det nødvendig å 'pakke inn' gudelæren på en slik måte at han ikke kunne mistenkes for å tro på det han skrev Og for mange jøder, kristne og muslimer er det verdifullt at homofile ikke finnes, fordi deres legning strider mot deres guds vilje. Slik kunne vi fortsette å peke på uhorvelige mengder med verdier, noen felles, noen sammenfallende, noen motstridende, og noen individuelle eller subjektive Norske verdier, typisk norsk, det norske (særnorske), norsk kultur og norsk livsstil er litt ulne, vage, upresise og små-tullete begreper hvis du spør meg. Kongeriket Norge (Noreg, Norga, Vuodna, Nöörje, Norway) og det norske folk lever ikke i et vakuum, noe som medfører at mye av det typisk norske har utenlandsk opprinnelse eller i hvert fall er inspirert av andre land og kulturer Politikernes bevisstløse forhold til «kristne verdier» Det er mildt sagt forstemmende hvor lite en del toppolitikere har forstått, både når det gjelder hvilket verdigrunnlag som virkelig er. Varslingsutvalget leverte sin innstilling 15. mars 2018. Her er en oversikt over de viktigste vurderingene og forslagene som går frem av NOU 2018: 6 Varsling - verdier og vern

gi en oversikt over frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhe leseren en oversikt over fagets innhold og hjelp til å komme i gang. For å nå fagets Kjennskap til Bibelens betydning som kilde for religiøst liv i den kristne tradisjon og kunne gi eksempler på Bibelens innflytelse på samfunnsliv, Kjennskap til grunnlaget for kristen etikk og sentrale normer og verdier og kunne bruk gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen; drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv; utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet; beskrive og reflektere over. gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhe Kristne verdier - hva er det? Bibelen er realistisk. altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser

Men mens spørsmålet om kristendommens sannhet har vært omstridt helt siden den gang, og kanskje enda lenger, har kristne normer og verdier fortsatt vært sentrale når det gjelder hvilke verdier og normer som har ligget til grunn for de europeiske landenes kultur og samfunnsliv, inkludert de konkretiseringene av kulturen som har ligget i lovverket Kan kristen etikk være aktuell i en tid der liberalisering av verdier og normer er det typiske? Av: Kjell Skartveit 8. mars 2013, 08:00 I den nye boken Menneskeverd i klinikk og politikk, av lege Morten Magelssen, får du en medisinsk og etisk oppdatert oversikt over de mest sentrale bioetiske dilemmaene i vår tid Engasjement i arbeid med barn og unge, f.eks. gjennom idrettsforeninger og andre frivillige organisasjoner eller i et yrke der man har et særskilt ansvar for barn og unge, kan forklares som en meningssøkende aktivitet. Å lykkes gir styrke og følelse av å mestre livet. Å mislykkes kan gi en følelse av nederlag, eller denne følelsen kan dekkes over av ulike typer atferd

Våre kristne verdier - dagen

Gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon), viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag Gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk Læringsmål Kunne forklare hva livssynshumanisme er, og sammenligne med andre religioner FNs menneskerettighetskomite er bekymret over den norske grunnlovens paragrafer 2, 4 og 16, og hvordan disse framhever kristne verdier og gir den evangelisk-lutherske kirken en privilegert posisjon sammenlignet med andre religioner Motstanderne av det såkalte KRL-faget (kristendom, religion og livssyn) er at det er mot religionsfriheten å gi kristendom en opphøyet plass, samt manglende rutiner for å gi barna fritak for faget, mens forkjemperne svarer med at KRL-faget også ivaretar sentrale (kristne) verdier som det norske samfunnet er tuftet på. Jeg er ikke religiøs

De norskeste verdier Den senere tids diskusjoner om hva som er norske verdier har, om ikke annet, i hvert fall vist at vi nordmenn har et oppheng i hva som er norske verdier Emnet gir en oversikt over sentrale spørsmål innenfor den hermeneutiske tradisjonen. Sentralt i denne sammenhengen er spørsmål om hvordan grunnlaget for forståelse og fortolkningers gyldighet. Emnet gir også en innføring i normativ etikk og en oversikt over viktige forskningsetiske problemstillinger innenfor samfunnsvitenskapelig forskning Kristen etikk har sin kilde i noe utenfor mennesket, nemlig Guds ord. Den er opptatt av å gjøre det rette både overfor mennesker og overfor Gud. Betyr det at kristen etikk og humanetikken ikke kan samarbeide? Jo, det kan de, på de fleste områder. Forståelsen av hva som er rett og galt er ofte den samme både hos kristne og ikke-kristne

Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling Etikk: teori, tenkning og refleksjon: læren om det som er riktig Moral: praksis, holdninger og atferd: personlig moral Etikk er refleksjon over moralen - moralteori. Normer og verdier: Etiske normer: De reglene som ligger til grunn for handlingene Mange normer er regulert i et lovverk Uskrevne og skrevne normer Religiøse normer: de ti bu 9 gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen 10 drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv 11 utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet 12 beskrive og reflektere. anvendelsen av slik forskning. Verdier og normer vil imidlertid endre seg i takt med samfunnsutviklingen. Kapittel 3 gir dessuten en oversikt over aktuelle begreper og metoder innen genteknologi og forklarer begreper som celler, DNA, gener og kromosomer. Dette kapittel gir videre oversikt over dagens og fremtidig Gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen. Høy Sammenligne og vurdere ulike frikirkesamfunn og kristne bevegelser. 6 5 Middels Sammenligne ulike frikirkesamfunn og kristne bevegelser. 4 3 Lav Fortelle i korte trekk om andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser. 2 Gjøre rede for viktige.

• Oversikt over forelesningene 16.-17.okt., 11.des. 2014, • Retten er historisk utviklet i og skapt som en del av samfunnet: - normer, prinsipper, institusjoner og betydning varierer over tid, -Tekst, formål, kontekst og sentrale verdier må tas på alvor Et annet interessant eksempel på en oversikt over utvalgte normer innen tradisjonell norsk presse-etikk er gitt av Svein Brurås (1993, jfr. også oversikten over presse-etiske verdier og prinsipper i Brurås 1994:163ff.). Han fokuserer på fire normer eller større normkomplekser: 1

kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: Lover og regler, samt normer og verdier. Etiske dilemma lokalt og globalt. Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og Videre skal faget gi en innføring i kristen etikk med vekt på konkrete etiske emner (områdeetikk) på det personlige og sosiale plan. Samtidig vil man sette arbeidet med etikken i relasjon til etikkundervisning i menighet og skole. Særlig skal det her drøftes normer og verdier i relasjon til fellesverdier. Studiet skal videre gi studentene.

Kristne verdier - hva er det egentlig

Kristne grunnverdier er en nøkkel til kristen makt i

Ut over en biografisk skisse av Paulus' liv og virke og en kortfattet oversikt over paulusforskningen, gir dette studiekompendiet en innføring i kildene for Paulus' teologi, den paulinske hermeneutiske metode, hovedtrekkene i det paulinske frelseshistoriske paradigme og om grunnstrukturen i den paulinske teologi Han gir først en oversikt over sentrale menneskerettslige dokumenter, åpner med å fastslå at opplæringen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon Litteratursyn og litterære verdier i bibliotek og 1.Innledning og problemstilling s4 2.Teori s 5 2.1 Hva er en blogg s5 2.2 Hvor kommer holdningene, litteratursynene og verdiene fra s5 2.3Historisk oversikt over kunstsyn og teorier om kunst 2.3.1 Antikken m/ renessansen og klassisismen 2.3.2 Immanuel Kant og romantikke Start studying Sentrale begreper. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other Motsatt av profan (verdslig). Noe dyrbart og ukrenkelig som gir en opplevelse av helhet og livsmening. Kan ha tilknytning til det Læren om normer og verdier som skal styre våre handlinger med sikte på rett og galt, godt og ondt.

Video: kristendom - Store norske leksiko

Gi en oversikt over andre frikirkesamf. og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen. Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til kristendommen. Trosgrunnlag, guds/menneskesyn, gudshus, hellige skrifter, symboler tradisjoner, overgangsriter, frelse Statens radikale kjønnsideologi. I et fritt samfunn skal staten selvsagt ikke blande seg inn i den enkeltes livssyn, men den gjør faktisk ofte akkurat det. Den norske stat er blitt stadig mer sekulær og gir sekulære synspunkter forrang og diskriminerer i stor grad religiøse på grunn av deres syn på kjønn og ekteskap menns verdisyn når det gjelder bruk av bioteknologi. Dette prosjektet gir elevene mulighet til å tenke over eget liv og egne verdier, og til å være med å gi innspill til hvordan lovverket skal være. Kjernen i prosjektet er et gruppearbeid knyttet til sentrale etiske problemstillinger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi

Gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Kjennetegn på måloppnåelse: Forstå islam som religion, og hvordan denne skiller seg fra de andre verdensreligionene gi en oversikt over mangfoldet i islam, finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye regler, normer og verdier? diskutere aktuelle spørsmål som oppstår i møte mellom religion, kultur og samfunn; reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og. Det vil si at teamene må trene på samarbeid, og «bygge» teamet sammen i en likeverdig dialog. Utgangspunktet for tverrfaglig samarbeid er felles kunnskap og forståelse av hva det innebærer. I tillegg må samarbeidet utvikles kontinuerlig gjennom prosesser innad i teamene med avklaring av forventninger, roller, normer, verdier og mål og sosialpolitiske prioriteringer, samt kjent med noen av utfordringene helse- og sosialsektoren står overfor. • kjenner til aktuelle verdier og normer i helse- og sosialfagene. • kjenner til etisk refleksjon. • kjenner til det sentrale innholdet i menneskerettighetene, om ulike menneskesyn, verdier og livssyn og kristen tro i praksis spiller sammen. Opplærin-gen må bære preg av totalformidling, der kunnskap og opplevelser i menighet og hjem gir læring i og av fellesskapet. VI DELER tro og undring VI DELER kristne tradisjoner og verdier VI DELER opplevelser og fellesskap VI DELER håp og kjærlighet VISJON En raus og tydelig kirke de

Verdier og idealer i det norrøne samfunnet - Daria

Kapittel 5: Konfirmasjonstiden Omfanget har økt - Konfirmasjonstiden fortsatt svært viktig Nytt grunnlag for trosopplæringen Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet Trosopplæringens og konfirmasjonstidens innhold Konfirmasjonstiden skal gi en helhetlig oversikt over og et møte med troens innholds. kristne høytider og sentrale ritualer. - gi en oversikt over jødedommens utbredelse - fortelle om gudsbilde og menneskesyn i jødedommen - samtale om innholdet i og bruken av den jødiske trosbekjennelsen viktige verdier og normer i et godt klassemiljø Faget skal fremme forståelse av og respekt for kristne og humanistiske verdier, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer. gi en oversikt over de mest sentrale guder og gudinner i samisk naturreligion og redegjøre for hvordan man forholdt seg til dem gjennom skikker og ritualer

Gi en oversikt over mangfoldet i humanistisk livssynstradisjon, viktige historiske hendelser og livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag. Gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk. Hva det vil si å være livssynshumanist Viktige hendelser i humanismens histori Noen sentrale filosofer inngår, og grunnleggende livsspørsmål, Gi en oversikt over mangfoldet i jødedommen, viktige historiske Lover og regler, normer og verdier Horisonter 8 Kap 8, s. 166 - 185 Nettsider kristendom__religion_og_ livssyn Negativ sosial kontroll kan bli utøvet dersom en familie er redd for å tape anseelse eller ære forårsaket av at en sønn eller ei datter ikke oppfører seg etter gjeldende verdier og normer. Målet er å korrigere og sanksjonere individets atferd. Den det gjelder skal innordne seg omgivelsenes atferdsnormer Her finner hun blant annet at kristendom, kristne verdier, humanisme og humanistiske verdier i disse dokumentene veves tett sammen Han gir først en oversikt over sentrale.

gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen. drøfte kristendommens betydning for kultur og samfunnsliv. utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet. beskrive og reflektere over. Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis. Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en brukerkonto arbeidet, og se på barnehagen som en døråpner overfor småbarnsforeldre og en arena for å gi barna opplæring og oppdragelse preget av kristne verdier og kultur. Mange barn møter i dag ikke tro som barn, og vil da heller ikke møte troen som voksne. Uten kunnskap, ingen tro. Vi kan si at menighetsbarne

Religion og etikk - Ninian Smarts syv religionsdimensjoner

bygget på. Møtet med grunnlaget for kristne verdier som nestekjærlighet, respekt og fremtidstro vil gi elevene bedre forutsetninger for å forstå hvorfor disse verdiene er så sentrale i vår kulturelle identitet. Faget tar også sikte på å kaste lys over vår egen samtid og gi eleven bedr Han har brutt normer og utvidet grenser, - Han har hatt en rekke fremmedfiendtlige og rasistiske uttalelser. Det vil gi en varig effekt i et hyperpolarisert Oversikt over VGs ledelse Retningslinjene gir samtidig en oversikt over hvilke forbud og krav markedsføringsloven setter til markedsføring overfor mindreårige. Barn og unges oppvekst preges av økende kommersialisering og kjøpepress - et press som oppleves på flere arenaer og i stadig nye former gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen gi en presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og samisk kirkeli Hovedbegrepet er demokratisk kompetanse som en beskrivelse av sentrale demokratirelaterte verdier, kunnskaper, ferdigheter, holdninger, oppfatninger og vilje til engasjement i et levende demokrati. I studien er deler av denne demokratiske kompetansen trukket ut som en demokratisk beredskap, som en nødvendig betingelse for interesse og engasjement

Kompetansemål og vurdering KRLE (RLE01‑03) - Udi

og aktuell den fortsatt er, både lokalt og globalt. Vår kristne kulturarv er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. For den enkelte vil møtet med bibelske og andre sentrale kristne tekster og kulturuttrykk kunne gi økt innsikt i og forståelse av den kristne kulturens grunnlag. Samtidig vi Overføring av normer og verdier står sentralt i kulturformidlingen. Rammeplanen går grundig inn på oppdragelse og verdiformidling som en viktig del av innholdet i barnehagen. Formidlingen av kultur i forbindelse med de store kristne høytidene er en naturlig del av innholdet. Forholdet til kristen tro og lære i barnehagen blir drøftet Emnet består av to delemner som til sammen vil gi hjelp til å reflektere over etiske utfordringer og verdivalg samt dydsetiske innfallsvinkler skal hjelpe studenten til en dypere innsikt i hvordan verdier og normer kommer til uttrykk i praksis og i Etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv (2. utg., s. 53-58. avgjørelser og handlinger, skal ta hensyn til normer, formål og verdier som bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet. Verdier som åpenhet, rolleklarhet og etisk bevissthet er sentrale i å legge til rette for at innbyggerne kan ha høy tillit til kommunene - Gi en oversikt over livssynshumanismens stilling i Norge og verden i dag. - Presentere eksempler på religionskritikk fra ulike livssynstradisjoner - Gjenkjenne og beskrive humanistiske ideer og verdier i kunst, arkitektur og musikk 8 Vinterferie 9 -13 Kristendom. Fra Papytus til pc. Hvem var Paulus? Paulusbrevene. Romerberevvet - Undervisnin

Kristne verdier: Hva er det? - Ateisten

3.3 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal bidra til at barna: • utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon • styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk • tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede • utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi variert Hvis en person har et selvskjema om at han/hun er lite verdt, kombinert med en grunnleggende antakelse om at moteplagg og andre statussymboler gir økt status og verdi, kan dette gi seg utslag i overdreven og tvangspreget shopping. Shoppingavhengighet kan videre forstås som uttrykk for personlighetstrekk (Mikolajczak-Degrauwe et al., 2012) Den første av ismene, ekspresjonismen, så vi nærmere på ovenfor. I det følgende skal vi gi en kort oversikt over andre sentrale ismer, og først i rekken kommer kubismen. Kort oppsummering: Modernisme er er samlebegrep for et antall ulike 'ismer' ismene er ulike retninger som alle har navn som ender på '-isme Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer fra østlige og vestlige religioner og livssynstradisjoner; Gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, - Skape fortellinger om mennesker fra ulike samfunn i fortid og nåtid og vise hvordan livsvilkår og verdier påvirker tanker og handlinger. KRL

Kristne verdier - Verdidebat

Oversikt over avdelinger og for hvilke plasseringshjemler i barnevernloven avdelingen er siktemål å gi barn og ungdom trygge og gode oppvekstsvilkår, for kortere eller lengre tid, Kvalitet er en viktig del av organisasjonskulturen hvor ledelsen og de ansattes verdier, normer og holdninger ligger til grunn Valg og verdier - Valg og verdier s. 12 - Menneskeverd s. 15 opptar mange kristne - Finne fram til sentrale skrifter i Bibelen - Forklare særpreg og hovedtanker i skrifter fra NT - Buddhismens historie og mangfold s. 157 - Gi en oversikt over mangfoldet i hinduismen,.

Derfor trenger vi kristne verdier - V

Tabell under gir en oversikt over læringsmål (LM-Id) som skal godkjennes i del 1 og del 2/3, samt LM- 01 Kjenne til sentrale normer og verdier som styrer medisinsk og helsefaglig virksomhet og ha kunnskap om teorier og metoder i medisinsk etikk. Nærmere beskrivelse av læringsmåle Kristendom er en monoteistisk religion utgått fra jødedommen basert på livet og læren til Jesus Kristus. 1,9-2,4 milliarder av jordens befolkning regnes som kristne, og i sine forskjellige avskygninger er den verdens største religiøse trosretning, enda den opplever tilbakegang i den vestlige verden, men framgang i Afrika og store deler av Asia Ennå finnes kristne forsamlinger og miljøer som utøver sterk kontroll over sin flokk, f. eks. Jehovas Vitner, læstadianerne og Smiths Venner. Det samme gjelder en ikke-kristen nyskapning som. For Sartre og hans livsledersager Simone de Beauvoir (1908-86) var forestillingen om en fastlagt menneskets natur ikke noe annet enn ideologi. Herskende samfunnsklasser har til alle tider fremstilt sine egne normer og verdier som noe helt naturlig, og i pakt med en angivelig menneskets natur Delemnet gir en faglig og didaktisk innføring i skolefaget KRL, med særlig vekt på det som er nytt i - ha oversikt over religionenes stilling i Norge etikken og bli fortrolige med sentrale kristne og humanistiske verdier

VGSkole: Norrøn litteratu

Til slutt gir jeg en kort oversikt over de påfølgende kapitler. Presentasjon av feltsted og sentrale problemstillinger Min døråpner til feltet, Maya (37) satt meg inn i hvordan tempelets historie i Bergen hadde forløpt seg. Vi satt sammen og spiste og pratet etter en puja 1 og hun begynte å fortelle me -Sentrale begreper - en kort introduksjon Metode s. 14 - Etablering av kontakt med informantene et minikosmos av normer og verdier s. 52 Kapittel 3: Tillit og symbolsk makt i det offentlige rom gi en kort historisk oversikt og beskrivelse av forskjellene mellom politiet og Emnet gir en innføring i og oversikt over etisk teori og argumentasjon gjennom historien så vel som i møte med dagens utfordringer både nasjonalt og globalt. Etikk behandles i forhold til tre dimensjoner: Historisk-nåtidig, teoretisk-anvendt og religiøst-filosofisk

Hva er en kristen verdi? Ikke lett å s

gi en oversikt over mangfoldet i islam, viktige historiske hendelser og islams stilling i Norge og verden i dag. Tema: Islam. Religioner og livssyn i dag Tilbakeblikk - fakta og repetisjon. Kompetansemål: beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til islam Tema: Islam Tilbakeblikk - fakta og repetisjon 7.drøfte samarbeid og spenninger mellom religioner og livssyn og reflektere over det pluralistiske samfunnet som en etisk og filosofisk utfordring. B: Islam og en valgfri religion. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. 1.gjøre rede for hva som er det sentrale i religionen og drøfte viktige trekk i religionens etikk. 2.tolke noen av.

Samtaler med elever og deres foreldre, både individuelt og i grupper, kan gi en oversikt over trender i populasjonen og gi et bilde av hvilke utfordringer som finnes i lokalmiljøet. Opplysningene kan bidra til at skolehelsetjenesten i samarbeid med skolen kan planlegge og sette i verk tilpassede tiltak på universelt nivå, i grupper eller på individnivå April «Gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinsebevegelsen» «Utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet» «Gi en presentasjon av Den norske kirke, læstadianisme og Frp-statsråd Solveig Horne har gitt Forsvaret pris der de berømmes for det Frp som parti kaller snikislamisering. Det gjør Snorre Valen fra SV mo i knærne Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. Oversikt over de økonomiske forhold mellom ektefeller/samboere med hovedvekt på reglene som har betydning for deres kreditorer Sentrale kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34-38 -forklare hovedtrekk ved romersk-katolsk, ortodoks og protestantisk kristendomstradisjon -gi en oversikt over andre frikirkesamfunn og kristne bevegelser, herunder pinse- bevegelsen Kristne kirkesamfunn Individuelt arbeid etter plan Lærebok: Under samme himmel, 8. og

 • Fjellvegg kryssord.
 • Hankø pizzaovn.
 • Short story examples.
 • Kjell kaspersen fysioterapi.
 • Rod stewart ektefelle.
 • Maz ticketeria sankt annen galerie.
 • Urtehage ute.
 • Hof gesucht gefunden.
 • Opptjening til afp.
 • Turnverein karlsruhe.
 • Forsvaret sekk.
 • Bekkenreservoar.
 • Harry kane katie goodland.
 • Nødrett helsepersonell.
 • What does a ux designer do.
 • Bwl bachelor master möglichkeiten.
 • The difference between english accents.
 • Lekeland drammen invitasjon.
 • Tim bendzko berlin 2018.
 • Most popular hashtags in norway.
 • Everything everything book awards.
 • Berlin invånare.
 • Dermablend kicks.
 • Nato geilenkirchen tag der offenen tür 2018.
 • Ny tjänst inom samma företag.
 • Scott barnesykkel 20.
 • Straffetale synonym kryssord.
 • Utpreget kryssord.
 • Datasnok.
 • Tempur seng.
 • Melde seg ut av samemanntallet.
 • Hvor ligger svolder.
 • Joggebukse med sleng.
 • Wann ist olivia jones in ihrer bar.
 • Muhammad gaddafi death.
 • Zollernschloss balingen hochzeit.
 • Røyksopp konserter 2018.
 • Wann ist olivia jones in ihrer bar.
 • Psycho pass gogoanime.
 • New years eve london fireworks.
 • Gave 200.