Home

Eksempler på etiske dilemmaer i psykiatrien

Studien kan tyde på at det er et potensial for å bringe inn brukerperspektivet i sterkere grad i drøftingen av etiske dilemmaer knyttet til tvang, selv om det kan være utfordrende. Kunnskap fra refleksjonsgruppene om de vanskelige verdivalgene som de ansatte opplever, gir grunn til å peke på at det er viktig å håndtere etiske utfordringer knyttet til tvang på en trygg og systematisk. I psykiatrien har vi medikamentell behandling som kan redusere ubehagelige symptomer og lindre lidelse, men som kan være med på å øke vekten. Dilemmaet kan av og til være behovet for å ­behandle økte psykiske symptomer versus vektoppgang og ­forandring av kroppen

Et eksempel er misbruket av diagnostiske begreper som ble benyttet i Sovjetunionen for å kneble politiske opposisjonelle (5). Et forsøk å unngå misbruk av psykiatrien i vårt samfunn er å legge større vekt brukermedvirkning. Etiske dilemmaer kan belyses i disse faggruppene og dermed lettere finne sin løsning Eksempler på etiske dilemmaer. Du får for mye penger igjen fra kasseapparatet. Hva gjør du? Du jobber i en omsorgsbolig, der en bruker forteller at vedkommende har stjålet en liten sum fra en butikk. Brukeren er fortvilet, og sier at hvis det blir videreformidlet, ønsker brukeren ikke kontakt med deg framover Hei! Holder på med en oppgave nå om etisk dilemmaer og håper noen kan gi en pekepinn på om jeg tenker rikig nå. Caset er en mann som vegrer seg for å dusje, vaske og ha på seg rene klær. Han lukter ofte vondt. Samtidig ønsker han å delta i fellesaktiviteter der han bor. Handlingsalternativer jeg.

Jeg kjenner ingen som jobber innen offentlig forvaltning på det nivået hvor dilemmaer ofte forekommer, så jeg TRENGER HJELP. Eksemplene skal ikke være fra lege-, sykepleier- lærer- osv. yrket, men fra offentlig saksbehandling, offentlig forvaltning. Det bør også være noen eksempler på etiske dilemmaer som ledere i forvaltning møter Dilemmaer innen psykiatri, rus og somatikk Pernille Næss oppdage etiske utfordringer Refleksjon: Å kunne overveie forskjellige sider ved en utfordring, akuttmottaket på Oslo universitetssykehus med en ulykkesskade fant hyppig bruk av rusmidler (Bogstrand, 2011) Etik i psykiatrien er primært en lærebok som henvender seg til studenter og helsepersonell i de psykiske helsetjenestene.Boken kan også være av interesse for dem som jobber med psykisk helse på andre måter, f.eks. ledere, undervisere og brukerorganisasjoner På lappen står det: «Du er alltid så flink til å selge produktene mine, og derfor skal du få et av dem. Ta denne genseren, bruk den og vær min reklamemodell.» Du blir først glad, men så begynner du å tenke på det etiske i dette Forfatter er Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi ved UiB og med en rekke verv bak seg i arbeidet med etikk for psykologer. Bl. a var han medlem/leder av Fagetisk råd (1980-90) og Psykologforeningens representant i den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA), som i sin tid utarbeidet felles etiske prinsipper for nordiske psykologer (1982-87)

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern

De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere vedtatt av NSF, er et eksempel på normative etiske regler for en bestemt yrkesgruppe. (Dei har eg solgt så vis det står noe bra der får du finna utav det sjøl..hoho) Det er en norm at den sykepleien som gis, i størst mulig grad bør ha preg av tilbud til pasienten Det er formiddag på sykehjemmet. eller hvordan pasienten bør følges opp i forhold til behandling, pleie og omsorg. Dette kan for eksempel være spørsmål om ernæring, bistand til personlig hygiene, Når en står overfor etiske dilemmaer er god kommunikasjon helt nødvendig for å kunne ta veloverveide avgjørelser Film nummer to tar for seg etiske dilemaer knyttet til livets sluttfase. Er det riktig? Vi er med på utdrikningslag. Unge kvinner med livet foran seg fester og har det moro. Den blivende bruden faller i løpet av kvelden i vannet. Det blir ingen bryllupsfest, men syv år på sykehjem uten at noen får kontakt med henne Etiske dilemmaer er det mange av i helsevesenet, og denne artikkelen viser vei til gode kilder. Den mest aktuelle måten å søke på vil kanskje være å søke på etikk i en kontekst, som for eksempel etikk ved lindrende behandling. Tvangsbehandling er spesielt brukt innenfor psykiatrien og demensomsorgen

Fysisk helse som etisk dilemma - Sykepleie

Noen etiske aspekter ved schizofrenibehandling

Noen eksempler på etiske dilemmaer inkluderer: En sekretær oppdager at sjefen hennes har hvitvasking av penger, og hun må bestemme seg for om hun vil slå inn eller ikke. En lege nekter å gi en terminal pasient morfin, men sykepleieren kan se at pasienten er i smerte betraktning at på bakgrunn av ulike individuelle erfaringer, verdier og psykologiske forhold vil sykepleiere oppleve etiske dilemmaer ulikt. Konklusjon Sykepleiere opplever press fra mange kanter på et sykehjem som ofte er preget av tidspress og mange arbeidsoppgaver, mange av de i ernæringsarbeidet til pasienten med langtkommen demens

Det er da holdninger og handlinger utfordres, og etiske dilemmaer og spørsmål kan bli tydelig for oss inn i møte med den enkelte. Helt grunnleggende handler etiske spørsmål om hva som vurderes å være riktig å gjøre (Christoffersen, Ruyter, & Wyller, 2005, s. 84) Et eksempel på en ekstrem og ansvarsfraskrivende form for automatiske reaksjoner er et avisoppslag hvor en som hadde drept en kamerat sa i rettsalen: Han (som ble drept) må forstå at han ikke kan kødde med meg når jeg står med kniven i hånda. Underforstått; da er ansvaret ikke mitt På noen områder er det motsetninger mellom ulike etiske hensyn. Det gjelder spesielt der prinsippene om brukermedvirkning og selvbestemmelse kan komme i konflikt med andre hensyn. Håndtering av noen slike dilemmaer er lovregulert, andre er det ikke I neste omgang kommer elevene på banen med sine etiske dilemma. Ungdomstida er fylt av vanskelige valg, og den er gjerne en utømmelig kilde til hverdagsnære problemstillinger. Slike dilemmaer er godt egnet til klasseromsdiskusjoner som synliggjør ulike perspektiv På en måte kan man vel nesten si at det egentlig aldri er noe som er riktig å gjøre i etiske dilemmaer, det er jo nettopp derfor det er et dilemma. Spørsmålet er vel kanskje vel så mye hva som vil bli minst feil å gjøre i en gitt situasjon. Og etiske vurderinger har jo også vi som sykepleiere kompetanse til å delta i

Etiske utfordringer. Søk Kari underviser i norsk i lektorutdanninga. På vei til universitetet sitter hun på bussen noen seterader bak to studenter som hun kjenner igjen fra lektorutdanninga, men som ikke tar noen av de emnene Kari underviser dette semesteret Etiske dilemma elever og sosiale medier 1. HAR DERE EN STRATEGI NÅR TING GÅR GALT ?Case Diskusjon 2. Case Unge bloggereEva, Ida og Mette går i 7. klasse og har laget seg en blogg sammen. De brukeren løsning som ligger på nett. På bloggen skal de skrive om ting sominteresserer dem, og for å skrive av seg frustrasjoner har hatt et spesielt fokus på etiske aspekter ved tvang, sett fra både helsepersonell, pasienter og pårørendes perspektiv. Pasientens og pårørendes perspektiver på tvang og medvirkning er helt sentralt i systematiske drøftinger av etiske dilemmaer - bl.a. for å belyse sakens ulike sider bedre og for å se fler Vi anbefaler å se filmen og gjennomføre den etiske refleksjonen i grupper. Gruppen bør bestå av mellom 5-12 deltakere. Opplegget er utarbeidet med tanke på at gruppen bruker tid på refleksjon mellom hver filmsekvens. Gruppen bør ledes av en person, gjerne med veilederkompetanse Eksempler •Pasient på sykehjemmet som ikke vil ta til seg mat. Sier hun er lei av livet. •Hjemmeboende pasient, lettere dement, men klarer seg noenlunde greit. Pasienten ønsker å bo hjemme, men pårørende står hardt på at hun må ha sykehjemsplass. •Eldre utviklingshemmet (65) har røykt hele sitt voksne liv

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Etisk dilemma - Sykepleiestudenter - Sykepleiediskusjo

En måte å oppnå det på kan være å ha kontinuerlige diskusjoner om etiske spørsmål i personalgruppen. Bergen kommune startet høsten 2009 opp et opplegg for å skolere en rekke etikk veiledere, som fikk som oppgave å skape et engasjement for etiske dilemmaer på de ulike arbeidsplassene i helse og bistand For eksempel kan en prosedyre som teknisk sett utføres likt fra gang til gang, oppleves forskjellig avhengig av hvem som utfører prosedyren og hvem prosedyren blir utført på. Å handle omsorgsfullt er like viktig som å være teknisk dyktig, men omsorg uten tekniske ferdigheter er heller ikke forsvarlig. Det er ikke enten eller, men både òg Som ledd i psykiatripraksisen i modul 5 skal du skrive et refleksjonsnotat om noe du har opplevd eller observert i praksisperioden. I praksisperioden er det mange inntrykk. Formålet med notatet er å få anledning til å tenke litt i dybden rundt en situasjon som har gjort inntrykk på deg. I undervisningen diskuterer vi hverandres notater. Det er et viktig mål for studiet at dere som er.

HJELP! eksempler på etiske dilemmaer i offentlig

 1. Etiske dilemmaer helsevesenet Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL . Håndtering av etiske dilemmaer Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 2. aret for den nye boken Etikk i psykiske helsetjenester.. Per Nortvedt og Reidar Pedersen er bokens redaktører
 3. ste som har egen døgnrytme, 2010 ja det er ikke noe problem, er en stor barnehage, 100 barn, og jeg jobber på stor og han går på liten så har ikke noe å gjøre med han i løpet av dagene.. hei, skriver oppgave om etiske dilemmaer i barnehager,.

Helt grunnleggende handler etiske spørsmål om hva som vurderes å være riktig å gjøre (Christoffersen, Ruyter, & Wyller, 2005, s. 84). Inn i barnehagens kontekst betyr det at de voksne i barnehagen må stille spørsmål knyttet til egne handlinger og holdninger, og hvilke verdier som viser seg i barnehagehverdagens praksis, ikke minst når vi utfordres ulike verktøy og modeller som representerer hjelpemidler i håndteringen av etiske dilemmaer og utfordringer. Til slutt peker vi kort på relevant lovverk og viser et eksempel på etiske retningslinjer samt et rammeverk for utvikling av egne, etiske retningslinjer. 08 ¹ Se eksempel på rammer for etisk regelverk i vedlegg 2

Om etikk i psykiatrien Tidsskrift for Den norske

- Dersom du på forhånd reflekterer over mulige dilemmaer, vil du stå bedre rustet til å møte de etiske utfordringene som følger med aktiv deltakelse i sosiale medier, sier Kvalnes. Referanse: Kvalnes: Etikk i sosiale medier i Brandtzæg, Gillund, Krokan, Kvalnes, Meling og Wessel-Aas: Sosiale medier i all offentlighet, Kommuneforlaget 2011 Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».. Etikk er en norm som et individs vilje legger til grunn for sine ord og handlinger. Et individs etikk kan være basert på anvendelse av individets rett til selvbestemmelse eller ha et tillært religiøst. Ifølge Wikipedia er et dilemma «et valg mellom to muligheter, der ingen av dem er et entydig bedre valg». Her har vi samlet 32 morsomme dilemmaer. Reglene er enkle, du må velge ett av alternativene: 1. Ville du heller gjøre 30 minutter med mattelekser hver dag eller kun høre på Ole Ivars når du hører på musikk for resten av livet

Eksempler på Etisk Dilemma i Litteratur Å DREPE EN SANGFUGL BLOMSTER FOR ALGERNON Atticus er under intenst press fra mange innbyggere i byen for å ikke. Eksempler på Etiske Dilemmaer i Litteratur. av no-examples. Oppdatert: 4/6/2017. Lag din egen! Kopiere Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid - 101 eksempler gir ambulansepersonell praktisk kunnskap om hvordan de kan gjøre holdbare handlingsvalg. Eksemplene er basert på reelle situasjoner og brukes til å diskutere etiske dilemmaer og kommunikasjonsutfordringer i utøvende ambulansearbeid I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil.

Oppgaver i etiske dilemmaer - NDL

Eksempler på det kan være samtykke til at informasjon om pasienten deles med familiemedlemmer (taushetsplikten), Når helsepersonells profesjonelle integritet er truet ved at de for eksempel opplever vanskelige etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang, En kunnskapsbasert kritikk av moderne psykiatri. Oslo: Abstrakt forlag 2010 Hun har bruk tid på personalmøter og på seminar for å styrke den etiske refleksjonen, og for å skape trygghet hos personalet til å utfordre og utvikle det pedagogiske innholdet i barnehagen. Tordis opplever at barnehagelærerne bruker sitt profesjonelle skjønn på en måte som møter det enkeltes barns behov på en begrunnet og god måte Mer vekt på fysisk aktivitet i dansk psykiatri. DF foreslo gjenopptreningsplaner i psykiatrien, at alle psykisk syke skal screenes for livsstilssykdommer, og at alle botilbud skal ha fokus på fysisk aktivitet. Redusere tvangsbruk. Helsetjenestens etiske dilemmaer

1 INNLEDNING. Jeg har valgt følgende problemstilling for min oppgave: †Hvordan kan sykepleieren møte det etiske dilemmaet mellom autonomi og paternalisme i sitt arbeid med tvangsinnlagte psykotiske pasienter?†1.1 Begrunnelse for valg av tema. Dilemmaet mellom autonomi og paternalisme er noe vi som sykepleiere med stor sannsynlighet vil bli stilt overfor i vÃ¥rt arbeid Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres. Senter for medisinsk etikk skal koordinere EU-prosjekter for 6 millioner euro 6. aug. 202 Etiske dilemmaer helsevesenet Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL . Håndtering av etiske dilemmaer Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid

Etiske spørsmålstillinger - Etikk - Medlem - Norsk

For eksempel må en AI som skanner en resept være i stand til både å lese den korrekt, forstå den og ta riktig beslutning basert på legens anvisning. De mer ekstreme eksemplene handler om den etter hvert omfattende bruken av kunstig intelligens i forsvarssektoren, der det bør trekkes opp tydelige grenser mot autonome dødelige våpen («drapsroboter») Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, for eksempel offentlig kontroll- eller tilsynsmyndighet, politi eller media. Ytringsfrihet. Det skal utvises særlige etiske hensyn ved forskning på den samiske befolkningen og etiske retningslinjer for helseforskning i den samiske befolkning skal. Medisinsk etikk omfatter etiske utfordringer ved en rekke medisinske felt og tiltak, som assistert befruktning, selektiv abort, tvangstiltak, organdonasjon, og dødshjelp.Til hjelp i vanskelige medisinsk-etiske beslutninger er det ved alle helseforetak i Norge kliniske etikk-komiteer.En har også yrkesetiske råd på nasjonalt nivå, som Rådet for sykepleieetikk, og Rådet for legeetikk

1.1 Sykepleie skal bygge på forskning, erfaringsbasert kompetanse og brukerkunnskap. 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig På denne måten kan alle lære av sine feil og systemet kan derved utvikle seg til det bedre. - Vi er tildelt en ganske stor, statlig myndighet. Likevel går mye av det vi gjør på skjønn. Der for må vi kvalitetssikre det vi gjør via denne plattformen, mener Bjørn Wiik bestemt. Hvordan håndterer dere etiske dilemmaer i din barnehage Refleksjonsnotatet skal dreie seg om en etisk utfordrende situasjon som du selv har vært involvert i/har møtt på i løpet av din praksis i psykiatrien.Med etisk utfordrende situasjon mener vi en situasjon der noe av betydning står på spill, og der det enten var usikkerhet eller uenighet om hva som var rett å gjøre, eller det ble handlet på en måte som kan anses som problematisk Vi håper programmet kan være med på å tydeliggjøre de etiske utfordringer og dilemmaer man står overfor i kommunehelsetjenesten. Etisk bevissthet utvikles best i dialog og samspill med andre. E-læringsprogrammet presenterer en oppdiktet historie fra hjemmesykepleien og sykehjemmet Granly, basert på ulike hendelser og erfaringer vi har samlet fra virkeligheten

Etiske dilemmaer og tidspress refleksjoner, men de hadde vanskelig for å oppgi konkrete eksempler i sine fortellinger. (2012). På denne måten kom jeg i kontakt med sykepleier 2. Sykepleier 3 kjente jeg godt nok til at det var naturlig å spørre selv Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Ledelsen setter ord på de forventninger bedriften har til medarbeideres adferd, og det blir dermed lettere både å diskutere disse forventningene, og å slå ned på brudd på dem. Imidlertid er det verdt å huske på at retningslinjer alene ikke har stor effekt på kulturen i bedriften ulike verktøy og modeller som representerer hjelpemidler i håndteringen av etiske dilemmaer og utfordringer. Til slutt peker vi kort relevant lovverk og viser et eksempel etiske retningslinjer samt et rammeverk for utvikling av egne, etiske retningslinjer. 08 ¹ Se eksempel rammer for etisk regelverk i vedlegg 2 Dette er et godt eksempel på hvordan kommuner bruker nye metoder og kanaler til å sette etisk refleksjon og praksis på dagsorden. Etikk for Walter E-læringskurset skal hjelpe ansatte i det offentlige å manøvrere i det etiske landskapet og til å sette de etiske retningslinjene på dagsorden

Hmm. Jeg trenger hjelp med et Etisk dilemma. - Skravle ..

På grunn av de gode resultatene viderefører psykiatrien i Herning ordningen for egen regning. - Dette er vel anvendte penger, sier Poul Videbech til Danmarks Radio. Han mener det lønner seg å investere i fysioterapeuter, både fordi samfunnet kan spare penger og med tanke på den høye dødeligheten blant psykiatriske pasienter Etiske utfordringer på jobben. De fleste av oss kommer opp i situasjoner på jobben der det er viktig å kunne vurdere hva som er rett og galt. Her gir vi eksempler på hjelpemidler som kan være til nytte når vi står i valgsituasjoner som krever etisk overveielse. NDLA Kanskje har vi også behov for en grunnleggende ferdighet nr. 6 i Kunnskapsløftet, for eksempel formulert slik: Å kunne håndtere etiske problemstillinger innebærer å være forberedt på tvangssituasjoner, fristelser og dilemmaer som kan oppstå i produksjon av varer og tjenester, i samhandling mellom mennesker og håndtering av verdier på vegne av bedrifter/virksomheter og storsamfunnet

Pris: 345,-. heftet, 2019. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Etikk for pedagoger av Lars Gunnar Lingås (ISBN 9788205525108) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Difi har laget dilemmatrening i informasjonssikkerhet. Mange virksomheter har utfordringer med å få de ansatte til å forstå krav til informasjonssikkerhet og hvorfor dette gjelder dem. Vi i Difi har derfor utformet en dilemmatrening som skal bidra til å skape refleksjon blandt de ansatte

3.3 Psykiatri og i form av løpende drøftinger av etiske dilemmaer i det daglige arbeidet. Eksempler på inspirasjonskilder her er eksempel Molander (1996) og Schön (1983). Kontakten med HUSK-Midtnorge vekket ytterligere interesse for koblingen mello Etisk Regelverk for Regnskapsførere Utarbeidet av Regnskap Norge Side | 5 7.5 ARF skal ikke gå til media eller tredjepart med ufordelaktig omtale av andre regnskapsførere. 7.6 ARF bør gi opplysninger om kritikkverdige forhold hos annen ARF til relevant instans der det er saklig begrunnet. Kapittel 8 - Overholdelse av reglene 8.1 Foreningens Disiplinærutvalg og Appellutvalg anses som.

Når etiske dilemma kommer i konflikt med personlige verdier, skaper det stor belastning. - Å sitte på informasjon som du vet vil få store konsekvenser for dine ansatte, men som du ikke kan fortelle om før det er strategisk riktig, kan være tøft for mellomledere, sier førsteamanuensis Hulda Mjöll Gunnarsdóttir Eksempler på etiske problemstillinger som debatteres i dagens Norge er spørsmålene om man skal tillate eggdonasjon, om hva slags tilbud vi skal ha for fosterdiagnostikk, og om forskere skal få lov til å genmodifisere menneskeembryoer

Kristin Haugen om lederansvar i etiske dilemmaer Når de

EN SENTRAL TANKE i pliktetikken er at ethvert menneske er et formål i seg selv, og derfor ikke kan brukes som et blott og bart middel til å innfri andres ønsker og behov. Stikk i strid med konsekvensetikken fremholder pliktetikken at det er motivasjonen eller sinnelaget for en handling som avgjør om den er moralsk riktig, og ikke handlingens konsekvenser Slike dilemmaer oppstår på grunn av skjevheten i hvor godt folk forstår virkningen av sosiale medier. - Kategoriene kan hjelpe folk til å sortere og forstå hva slags situasjon de befinner seg i. Begrepene i boken kan brukes til å tenke klarere rundt etiske dilemmaer i sosiale medier, sier Kvalnes. Etisk navigering på sosiale medie Mange pasienter opplever en høy grad av tvang ved innleggelse i det psykisk helsevern, også når innleggelsen er frivillig. Pasienter innlegges videre på tvangshjemmel selv om de i realiteten ønsker og samtykker i innleggelse og behandling. Dette reiser viktige menneskerettslige problemstillinger, ikke minst knyttet til ivaretakelse av menneskeverd og individuell autonom

Legenes etiske utfordringer - Aftenposte

Etiske dilemmaer, filmer til gruppeundervisning. Sti til siden. En slik beslutning skal bygge på pasientens tidligere uttrykte ønsker og verdier, blant annet, slik pårørende kjenner disse og en helsefaglig vurdering av hva som vil gagne denne pasienten best Når mor ikke vil spise - Etiske dilemmaer i møte med underernærte mennesker med demens i sykehjem. May 2015; Vård i Norden 35(2) konkrete opplevelser og eksempler pa Jeg vil belyse noen etiske dilemmaer og menneskesyn som er aktuelle innenfor dette temaet. Jeg setter flere etiske teorier opp mot hverandre, og drøfter hva de ulike perspektivene representerer for pasienten. Jeg velger å se på alternative måter å møte pasientens behov, som kan være av betydning for et godt samarbeid

 • 1live buchtipp heute.
 • Dsm personality clusters.
 • Kjøkkenfliser eller glass.
 • Leverkusen stadion anfahrt.
 • Tapwell kjøkkenkran.
 • Nøtteliten barnehage os.
 • Varicocele smerter.
 • Beste krim 2018.
 • O store gud youtube.
 • Follokart vestby.
 • Parkering kongsberg sentrum.
 • Slik bryter du ut av et dårlig forhold.
 • Takayasus syndrom.
 • Ac dc back in black sanger.
 • Seninflammation höft.
 • Möbelfundgrube esstisch.
 • 12v kupevifte.
 • Hva er dominant.
 • Delfinen lassa.
 • Encn fsx scenery.
 • Tsv thiede volleyball.
 • Software update gopro hero 3.
 • Hjertekompresjon voksne.
 • Plantar reflex.
 • Aleris røntgen oslo.
 • Breeam nor.
 • Beschneidung jungen philippinen.
 • Veggedyr stikk.
 • Christopher street day 2017.
 • Beste krim 2018.
 • Pergo eller berryalloc.
 • Korsett skoliose kleidung.
 • Eksempel jobbtilbud.
 • Weingut kaufen rheingau.
 • Arne hurlen.
 • Stangenbohnen kerne trocknen.
 • Www.gaggenau hausgeräte.
 • Funktionærloven sygdom 120 dage.
 • Quesadilla med spekeskinke.
 • Luzerner zeitung todesanzeigen.
 • Majestic rhodos.