Home

Sjømannspensjon etterlatte

Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon

Ytelser til gjenlevende - NA

Skal dine etterlatte kunne få noe utbetalt fra disse pensjonsordningene, må arbeidsgiver har kjøpt et eget produkt i tillegg til alderspensjonen, kalt etterlattepensjon, forklarer hun.. Alle med offentlig tjenestepensjon har etterlattepensjonsordning, men langt fra alle i privat sektor.Der er nemlig arbeidsgiver kun pålagt å ha alderspensjonsordning, ikke også uføre- og. Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) ble etablert som offentlig pliktig pensjonsordning ved lov av 3. desember 1948, og har som hovedoppgave å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år.Den finansieres ved premie fra sjømenn og rederier, og ved tilskudd fra staten.Ordningen er tilpasset folketrygden.Pensjonstrygdens administrasjon ligger i Oslo

Ytelser til tidligere familiepleiere Du kan ha rett til ytelser dersom du er ugift, under 67 år og har hatt tilsyn med og pleie av andre som har stått deg nær Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020 8. September 2020. NHO Sjøfart og sjømannsorganisasjonene ble under hovedoppgjøret 2020 enige om å avvikle dagens tilleggspensjonsordning (en ytelsesordning) for ansatte omfattet av tariffavtalene med NHO Sjøfart

Lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs - Lovdat

 1. Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer
 2. De nye pensjonsreglene som ble vedtatt av Stortinget i juni 2019, innebærer en rekke lovendringer. Til sammen utgjør de en av de største endringer i offentlig tjenestepensjon noensinne
 3. Sjømannspensjon ble deretter utbetalt fra 60 til 67 år. 1986 Etterlattepensjon ble i prinsippet opphevet, med unntak for etterlatte etter sjømannspensjonister med krigsfartstillegg som del av sjømannspensjonen. 2002 . Reguleringsfondet var tomt..
 4. Ulykkestrygden for sjømenn sikret sjømennene invaliderente, og deres etterlatte enke- og barnerente ved yrkesskade. Av de sosiale trygdene var det alderstrygden fra 1936 som var av størst betydning, Sjømannspensjon ble deretter utbetalt fra 60 til 67 år. 196
 5. Ny sjømannspensjon Ny sjømannspensjon kan gi flere rett til pensjon . Den nye pensjonsordningen innebærer i korte trekk: Kravet om 12,5 år for rett til pensjon reduseres til 3 år. Ved at alle med samlet 3 års opptjening kan få rett til pensjon, vil langt flere få rett til sjømannspensjon enn i dag
 6. Velkommen til vår portal. Sjekk din pensjon. Her kan du få en samlet oversikt over dine antatte pensjonsrettigheter både i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler
 7. Avtalen innebærer ikke endringer i reglene i de offentlige tjenestepensjons-ordningene for uførepensjon eller pensjon til etterlatte barn og ektefeller I staten Statsansatte og en stor andel av ansatte innen undervisnings- og forskningsstanden er tilknyttet Statens pensjonskasse

Se hva du får i pensjon med pensjonskalkulatoren vår. Se hva du får å leve av når du slutter å jobbe - få rask oversikt I Spørsmål om dekning av utgiftene til sjømannspensjon for fartstid under den andre verdenskrigen i punkt 7.5 gjennomgår utvalget hvordan utgiftene til pen-sjon for fartstid under den andre verdenskrigen har vært dekket. Staten dek-ker utgiftene til et særskilt krigsfartstillegg for denne fartstiden, men ikke utgiftene til ordinær pensjon Forespørsel fra etterlatte om avdødes livsforsikringer og pensjoner. Henvendelsen vil bli behandlet i løpet av 2-4 virkedager. Svaret du får fra Norsk Pensjon vil kun inneholde opplysninger om hvor eventuelle forsikrings- og pensjonsordninger befinner seg Full sjømannspensjon ytes etter 360 pensjonsgivende fartsmåneder. For ordens skyld presiseres at sjømannspensjonen opphører ved fylte Det samme gjelder etterlatte der-som sjømannen faller fra. Til sistnevnte finnes et unntak dersom sjø-mannspensjonisten mottok krigsfartstillegg. Pensjonssatse

Pensjonstrygda for sjømenn / Pensjonstrygden for sjømenn

 1. Les om Sjømannsattest. Finn klinikker, priser og les anmeldelser. Tjenester innen Sjømannsattest tilbys hos 20 klinikker. Priser fra kr 840 til 2 325. Sjømannsattest er en obligatorisk helseattest dersom du skal jobbe på norsk skip eller flyttbare innretninger. Hensikten med å påkreve helseattest for sjømenn er å unngå at man av helsemessige årsaker skal kunne utgjøre en risiko for.
 2. Sjømannsidretten Publisert: 27.11.2015 Vi har et bredt tilbud av idrettsaktiviteter og konkurranser. Først og fremst forsøker vi å motivere til trim og mosjon gjennom Sjøtrimkonkurransen og et samarbeid med de kommunale Frisklivssentralene
 3. Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig tjenestepensjonsordning regulert ved lov av 3.12.48. Ordningen er tilpasset folketrygden og har som formål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år
 4. isteren har nå varslet at det vil bli gjort en ekstern gjennomgang av NOU-en i januar 2016, og at det nye forslaget skal ut på høring til sommeren
 5. e spørsmål. Mange - svært mange - er også i undring. Norge sies å være et av verdens rikeste land. Vi tidligere sjøfolk føler ikke dette. Publisert Publisert . 5. januar 2004. Mange av oss er i dag
 6. Stortinget vedtok høsten 2019 at sjømannspensjonen ble endret fra 1. januar 2020. Lovendringen var basert på arbeidet til et partssammensatt utvalg som leverte sin utredning (NOU 2014:17) i desember 2014. Denne lovendringen gjelder de som er født i 1970 og senere, samt de som tidligere ikke har hatt opptjening av sjømannspensjon
 7. st 3 år, avgår ved døden, Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder

Spørsmål og svar PT

Ytelser som tilfaller de etterlatte. fra privat tjenestepensjonsordning, gruppelivsforsikring og annen lignende trygdeordning, Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder Hvordan søke om sjømannspensjon? Svar: Sjømannspensjonen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn, som er et statlig kontor. Du kan sende søknad på nettsiden www.pts.no eller sende søknad pr. post til Pensjonstrygden for sjømenn, Postboks 8143 Dep., 0033 Oslo. De kan også kontaktes på telefon 22 35 89 00 Pensjonstrygden for sjømenn. 64 likes. Pensjonstrygden for sjømenn ble etablert som offentlig pliktig pensjonsordning ved lov av 3. desember 1948, og har.. Pensjon til etterlatte familiepleiere. Ektefelletillegg (til folketrygdpensjoner) Barnetillegg (til folketrygdpensjoner) Kapittel 3 Folketrygdens stønadsordninger. Sykepenger. Pleiepenger. Rehabiliteringspensjoner. Attføringspenger. Tidsbegrenset uførestønad (TU) Dagpenger. Barnetillegg (til folketrygdstønader

Om det ikke finnes etterlatte som nevnt ovenfor, utbetales minst 2 G til dødsboet. 10.5 Forsikring. Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder Formålet med regelen er å sikre de etterlatte en minsteinntekt, når den ansatte ved dødsfallet overhodet ikke er dekket av trygde- eller Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder. 5.0 REDUKSJON AV SLUTTVEDERLAGET 5.1 Deltid. Arbeidstakere som arbeider mindre enn ordinær fulltid for stillingen, utbetales redusert sluttvederlag

Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. hovedformål å yte sjømannspensjon (alderspensjon) mellom 60 og 67 år til den som har opptjent minst 150 pensjonsgivende fartsmåneder. ytes pensjon etter 67 år og til etterlatte. Antallet alderspensjonister mellom 60 og 67 år har økt noe fra 2005 til 2006 Som regel er det de nærmeste etterlatte som har ansvaret for gravferden. Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffer kommunen avgjørelse. Dersom ingen sørger for gravferden, skal den besørges av kommunen der avdøde hadde sin bopel Overenskomsten gjelder mellom Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet og Næringslivets Hovedorganisasjon/Abelia. Overenskomst kan gjøres gjeldende for medlemmer av EL og IT Forbundet som er ansatt i NHOs medlemsbedrifter hvor hovedvirksomheten er IKT- relatert. Overenskomsten omfatter ikke eventuelle medlemmer av EL og IT Forbundet som utgjør bedriftens øverste ledels

Ditt pensjonsløp PT

Plikten til å betale tilbake for mye utbetalt sjømannspensjon gjelder selv om du. Rett til ektefellepensjon inntrer ikke når medlemmet dør innen ett år etter innmelding i pensjonskassen, og dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led. Hvis en fraskilt mottar etterlatte-pensjon fra pensjonskassen, og så gifter seg stoppes Overenskomst mellom arbeidsgiverorganisasjonen VIRKE og NITO. AFP ble lagt til som en del av overenskomsten fra 1. juni 2019. Avtalen gjelder til 31. mai 2020 og videre et år om gangen hvis ikke en av partene sier den opp

PT

fartstidsbaserte sjømannspensjon, mens den «nye» sjømannspensjonen tar utgangspunkt i inntekten til den enkelte sjømann og kalles derfor den inntektsbaserte sjømannspensjon. Tilleggspensjonsordningen ga ingen arverett til etterlatte dersom den ansatte gikk bort. Me Et vilkår for utbetaling av sluttvederlag til de etterlatte, jfr. pkt. 7.3, er at krav om sluttvederlag er fremsatt før dødsfallet. 3.8. Førtidspensjon Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder. 5.0

Kapittel 1. For pensjonsordning opprettet før lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon er trådt i kraft gjelder følgende bestemmelser inntil regelverket for pensjonsordningen er endret i samsvar med kravene i lov om foretakspensjon § 2-1 tredje ledd, jf. § 16-2 og forskrift av 1. desember 2000 nr. 1212 til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

De som er født i 1970 eller senere får gjennom ny sjømannspensjon 62 års pensjonsalder, og vil som en konsekvens av dette fra samme tidspunkt kunne tre inn i den private AFP-fellesordningen. NRT-ordningen gir ingen arverett til etterlatte dersom den ansatte faller fra RS 3 Tordenskiold ble i 1889 tegnet som losbåt av Colin Archer, men bygd av Thor Martin Jenssen samme år i Porsgrunn.Hun ble oppgradert til redningsskøyte blant annet ved at det ble lagd en såkalt synkefri innredning: vanntett garnering og dørk. Operativ fra 1893 til 1905 etterlatte, jfr. pkt. 7.3, er at krav om sluttvederlag er fremsatt før dødsfallet. 3. 8 Førtidspensjon (bedriftsbaserte) og AFP Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år, om de ikke er ansatt i stilling med en høyere pensjonsalder

Pensjonstrygden for sjømenn ble etablert som offentlig pliktig pensjonsordning ved lov av 3. desember 1948, og har som hovedoppgave å yte sjømannspensjon mellom 60 og 67 år. Den finansieres ved premie fra sjømenn og rederier, og ved tilskudd fra staten.Ordningen er tilpasset folketrygden. Pensjonstrygdens administrasjon ligger i Oslo Nortrashipfondet som skulle være en slags sjømannspensjon for den risiko det hadde vært å være sjømann under krigen, stjal AP-regjeringen fra de norske krigseilere, slik at mange av sjøfolkene, som blakke, nerveødelagte og alkoholiserte uteliggere, måtte tigge seg gjennom dager og netter i hovedstadens gater i mange år etter krigen, hete somre som iskalde vintrer, før de syknet hen.

Rett til ektefelle­pensjon - Statens pensjonskass

 1. Ordningen arver ved død før 67 år, etterlatte ved død etter 67 år. 100% 60% Forutsetning 30/30 NRT pensjoner Lønn Folketrygd 60 år 62 år Tidligpensjon Alder Alderspensjon 55 Sjømannspensjon mm: Eksempler Illustrasjoner Pts Premie TAST INN Lønn Grunnbeløp 600 000 85 245,00 Fødselsår.
 2. de etterlatte, jfr. pkt. 7.3, er at krav om sluttvederlag er fremsatt før dødsfallet. 3.8 Førtidspensjon (bedriftsbaserte) og AFP Førtidspensjon, avtalt mellom bedriften og den ansatte, må være et ledd i en reell bemanningsreduksjon for at sluttvederlag skal kunne innvilges. Sluttvederlag ytes ikke til arbeidstakere som tar ut AFP
 3. Sjømannspensjon er spesielt nevnt og må forstås ut fra handelsflåtens posisjon under krigen. Det press sjøfolkene var utsatt for under krigen, gav seg utslag i delayed stress reaction, som hos krigsveteraner. finansiert på samme måte som for syketrygden. Den andre var også mest en kvinnetrygd, for etterlatte og enslige
 4. oljearbeidernes. fellessammenslutning gjelder fra 1. juni 2000. til 31. mai 2002 tariffavtaler. for ansatte pÅ. flyttbare offshoreinnretninger. samt boring og forpleining pÅ permanent plasserte innretninge
 5. OLJEARBEIDERNES. FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2004 . til 31. mai 2006 . TARIFFAVTALER. FOR ANSATTE PÅ. FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER. SAMT BORING OG FORPLEINING P
 6. isteren vurdere å endre reglene i folketrygdlovens § 17-3 som innebærer at man mister retten til etterlattepensjon fra folketrygden dersom man flytter til et annet land

Video: Pensjonskalkulator PT

dn.nos lesere håper nok de vil slippe å stå i jobb til de er 67 år. Mange av spørsmålene pensjonsekspertene fikk i dagens nettmøte dreide seg om hvor mye man taper ved å gå av tidligere, og hvor mange år man må jobbe for å få full uttelling fra Folketrygden ENIGHET I NORDISK NIS MELLOMOPPGJØR: LØNNSØKNING, SAMT AT NRT-ORDNINGEN ERSTATTES AV EN INNSKUDDSPENSJON - også for dem på NOR-overenskomstene Det har 7. januar 2020 vært avholdt forhandlinger på..

Arve pensjon ved død - Dette skjer med pensjonen din når

 1. ebøssa
 2. Bergens Tidende fordeler | BT Invitere
 3. Journalistavtalen for avis mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene siden og Norsk Journalistlag på den annen side. 1.4.2018-31.3.2020. NHO-avtale nr. 275
 4. 01.04.12/TK-khp Kap. 4.8.1 Bilag til overenskomstens DEL II Sluttvederlagsavtalen Gjeldende fra 01.01.2011 med endringer fra 1. juli 2011 1.0 GENEREL
 5. Ansiennitet. Viktig avklaring i Høyesterett. Det er avsagt dom i Høyesterett vedrørende. forståelsen av sjømannsloven og ansiennitetsavtaler. mellom rederi og tillitsvalgte.. Dommen ble avsagt 19. janua
 6. Full sjømannspensjon ytes etter 360 pensjonsgivende fartsmåneder. For ordens skyld presiseres at sjømannspensjonen opphører ved fylte 67 år. Det samme gjelder etterlatte dersom sjømannen faller fra. Til sistnevnte finnes et unntak dersom sjømannspensjonisten mottok krigsfartstillegg

Pensjonstrygden for sjømenn - Wikipedi

 1. Sluttvederlagsavtalen. Gjeldende fra 01.01.2011. 1.0 GENERELT 1.1 Opprettelse Sluttvederlagsavtalen ble opprinnelig inngått mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F) - nå Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) - i det følgende Partene - jfr
 2. http://www.nml.no/wp-content/uploads/2016/12/524-Overenskomst-Meieriindustrien-2014-2016.pd
 3. Tilpasningene innebærer at sjømannspensjon og fiskerpensjon under utbetaling skal reguleres som alderspensjon i folketrygden, Hovedprioriteringen fremover er fortsatt å sikre de krigsskadde og deres etterlatte rett ytelse til rett tid. Budsjettforslag for 201
 4. Journalistavtalen for etermedier mellom NHO og MBL på den ene siden og Norsk Journalistlag på den annen side. 1.4.2018-31.3.2020

Ytelser ved dødsfall - NA

En nettbasert mobilvennlig versjon av Bussbransjeavtalen mellom NHO og YTF fra 2016. Bussbransjeavtalen er en tariffavtale for ansatte innenfor buss, turbuss og bybaneansatte. Avtalen innbefatter også verkstedsarbeidere og renholdere i tilknytning til bransjen Fabrics & yarn in all shapes and sizes. Welcome to the STOFF & STIL webshop. Here you can find all you need for your creative DIY projects from fabrics, sewing patterns and yarn to sewing accessories and hobby items Journalistavtale for ukepresse mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Mediebedriftenes Landsforening på den ene side og Norsk Journalistla Et vilkår for utbetaling av sluttvederlag til de etterlatte, Sjømenn som har anledning til å ta ut sjømannspensjon ved fylte 60 år, regnes å ha pensjonsalder på 62 år,. Men å få endret en over 40 år gammel stortingsbeslutning er vel for mye å regne med. På vegne av Tønsberg-gruppen mot nedbygging av Sjømannspensjon Arne Christophersen pensjonert maskinsjef Dråpen 04/08 39 Jeg er så langt et fornøyd medlem av FFFS Vi hadde besøk av en representant fra Norsk Sjøoffiserforbund i dag 28.10-08, på skolen, jeg går på teknisk fagskole i Trondheim.

Må tilknytte innskuddsfritak Dødlighetsarv = kapitalen IKKE til etterlatte, (ektefelle/samboer, barn) ved dødsfall. Tidligere sjømenn som har startet uttak av sjømannspensjon fra fylte 60 år har fått avslag på AFP fordi sjømannspensjon har oversteget 1,5G 33 Pensjon Pensjo FAFunksjonæravtalen - Yrkestrafikkforbunde 9/2010 Utenriksoppgjøret: Far får betalt fødselsperm Side 4 og leder side 2 YEAR OF THE SEAFARER 2010 SJØFOLKENES ÅR . Innhold og leder 9/2010 Viktig sosial reform Utenriksoppgjøret: Far får betalt fødselsperm Side 4 og leder side 2 ENDELIG HAR SJØFOLK i utenriksfart fått en rett ordinære arbeidstakere i Norge har hatt i en årrekke - fødselspermisjon med lønn

Pensjon etter innenriksoppgjøret 2020 Norsk

NHO - Bilselgeravtalen 201 Page 55 Riksavtalen_2012-2014. 3. 8 Førtidspensjon (bedriftsbaserte) og AFP Førtidspensjon, avtalt mellom bedriften og den ansatte, må være et ledd i en reell bemanningsreduksjon for at sluttvederlag skal kunne innvilges fellesoverenskomsten for byggfag 2014 - 201

 • Kleine auszeit basteln.
 • Google kontaktbild größe.
 • Korinth wilhelmshaven öffnungszeiten.
 • Body dame fest.
 • Tandoori kylling toro.
 • Glassfigurer hadeland.
 • Byer i oppland.
 • Fulltid.
 • Modregning i tjenestemandspension.
 • Verdens farligste ape.
 • Browning bar halvautomat .308 win.
 • Oralkirurg hamar.
 • My polacy krefeld.
 • Blocket bilar jönköping.
 • Alde gassdrevet sentralvarmeanlegg.
 • Pyreneene ski.
 • Balsam etter hårkur.
 • Samtgemeinde elbtalaue.
 • Hva er fabeldyr.
 • Turkart målselv.
 • Erika fatland 2017.
 • Sparkle på malt vegg.
 • Service ford strømstad.
 • Haus mieten linz land.
 • Vondt i hofta når jeg går.
 • Uds smoker.
 • Rödersaugglas apotheke.
 • Nba league pass norge.
 • What is a hook in music.
 • Punkte in flensburg abfragen mit neuem personalausweis.
 • Vrake bil rådalen.
 • Temperatur definition für kinder.
 • Freelance lønmodtager.
 • Tepper sandnes.
 • Einhorn sprüche bilder.
 • Biler 1 norske stemmer.
 • 27 uker gravid hvor mange måneder.
 • Arkitektur i jødedommen.
 • Dkny klokker oslo.
 • Tilbakevendende underlivssopp.
 • Aqualand color magic.