Home

Udir skolemiljøutvalg

 1. 6 Skolemiljøutvalg - Veileder for elever og foreldre Skolemiljøutvalg - Veileder for elever og foreldre 7 2.1 Ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø og uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet 2.2 Hvordan kan utvalget bidra til å skape et godt skole
 2. Bildet: Illustrasjonsfoto (Teie skole, Nøtterøy kommune) Utdanningsdirektoratet har opprettet en nettside med veileder til skolemiljøutvalg. I veilederen er det lagt ut informasjon om hva et skolemiljøutvalg er, hvordan man bidra til at skolehverdagen blir bedre, hvilke oppgaver et skolemiljøutvalg har og hvordan det skal settes sammen
 3. skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11. Hvorfor delta i skolemiljøutvalget? • Du får informasjon om alle forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. • Du får uttale deg, komme med forslag og stemme i saker som gjelder skolemiljø
 4. skolemiljøutvalg? • Elevene og foreldrene må oppnevne flere representanter fra elevene og foreldrene, slik at de samlet har flertall i skolemiljøutvalget. • Det må være klare skiller, f.eks. separate referater. Sammensetning av skolemiljøutvalget i videregående skol

skolemiljøutvalg? 2.1 Ta aktivt del i arbeidet for å skape et godt skole miljø. og ut tale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Dere som sitter i et skolemiljøutvalg, har. et særlig ansvar for å holde dere orientert. om og gi råd til skolen om det fysiske og. psykososiale miljøet. Rektor har ikke plikt. til å følge rådene. Skolemiljøutvalg (SMU) Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Her finner du som er elev, forelder og skoleleder svar på spørsmål om rettigheter og hvordan skolemiljøutvalget jobber Bildet: Uteområde ved Ulsmåg skole, Bergen kommune (Foto: FLM Udir) 25.10.2019. Ny rapport om uteområder i skoler og barnehager. Uteområder i barnehager og skoler. Hvordan sikre kvalitet i utformingen? Les. 08.04.2019. Allsidig uteområde for skole og nærmilj. Skolemiljøutvalg. Alle skoler skal ha et skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalg skal passe på at skolemiljøet er godt og øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Rektor skal høre på rådene fra skolemiljøutvalget når han eller hun bestemmer hvordan skolen skal drives Brosjyrer fra Udir: Arbeid mot mobbing - Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen. Elevenes skolemiljø - Til deg som er elev. Elevenes psykososiale skolemiljø - Til deg som er forelder. Elevenes skolemiljø - kapittel 9a i opplæringsloven. Skolemiljøutvalg - veileder til medlemmen

Veileder til skolemiljøutvalg - Fysisk læringsmilj

 1. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. (UDIR 2012
 2. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Det har Utdanningsdirektoratet (UDIR) bestemt. Elevrådet skal utpeke medlemmer til skolemiljøutvalget, og elevrådsrepresentantene skal utgjøre flertallet i skolemiljøutvalget
 3. Udir. LINK. Trygg Trafikk. Skolemiljøutvalg. Mandat Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende.
 4. Hva er et skolemiljøutvalg? Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak
 5. Denne nettsiden tilhører Madlavoll skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Madlavoll skole
 6. Samarbeidsutvalg forkortet SU er et lovpålagt organ bestående av brukerrepresentanter som skal finnes ved alle grunnskoler i Norge. I noen kommuner har driftsstyret også rollen som samarbeidsutvalg.. Samarbeidsutvalet skal sikre brukermedvirkningen i styringen av skolen, og utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen

Veileder for skolemiljøutvalg - Udir

Udir. Brukerundersøkelser. Elevundersøkelsen logg inn; Foreldreundersøkelsen logg inn; Lærerundersøkelsen logg inn; Prøver. Nasjonale prøver logg inn; Kartleggingsprøver logg inn; Ståstedsanalysen; Cappelendamm. Tusen millioner; Mylder 1-4; Stairs 1-4; Stairs 5-7; Salaby; Zeppelin. Zeppelin 1-4 Elev; Zeppelin 5-7 Elev; Zeppelin 1-4. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen kan hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg. Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Les mer her Skolemiljøutvalg (SMU) ved skolen. Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven §11. Formålet med et skolemiljøutvalg er at elevene, foreldrene, skolen og de ansatte skal delta i arbeidet med å sette inn tiltak for et godt fysisk og psykososialt miljø

Foreldrerepresentanter i skolen - Udir

Les på Udir skolemiljoutvalg_bokmal.pdf Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. hvilke oppgaver et skolemiljøutvalg har og hvordan det skal settes sammen Udir har laget noen presentasjoner om skolemiljøutvalg for foreldre og elever og opplæring for representanter i skolemiljøutvalget - følg lenken til udir.no. Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene En spørreundersøkelse gjort av Opinion for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser at nesten alle foreldre er opptatt av bemanning. Flertallet er også tydelig på hva som må til for å heve kvaliteten i barnehagen Opplæringsloven bestemmer at elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, og hver skole må ha et skolemiljøutvalg. Gjennom skolemiljøutvalget har elever og foresatte et organ der klager på skolemiljøet kan behandles

Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalget (SU) Kvalitet i skolen. Lokale planer. Utviklingsplan (PDF, 151 kB) Kvalitet i Lørenskogskolen; Overordnet læreplan (Udir) SFO. Søke plass, vedtekter og reglement; Praktisk informasjon. SFO ordensreglement; Aktiviteter; Kontakt oss; Kontakt oss; Skoleportale Skolemiljøutvalg. Skolemiljøutvalget (SMU) jobber for et godt og trygt læringsmiljø. Skolemiljøutvalget er et utvalg som skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet og det kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykiske miljøet på skolen Nes skole ligger ved Begna, i nordenden av innsjøen Sperillen. Nes i Ådal er det nordligste tettstedet i Ringerike kommune. Følger du E16 går veien videre til Valdres og Vestlandet

Representanter skoleåret 2019-2020 SMU Rolle Navn E-post Leder Kari Kar Udir.no - Skolemiljøutvalg; Nytt fra Osloskolen Låne skolelokaler neste skoleår? 27.5.2020 Følg Osloskolen på Facebook 5.10.2019 Skolene åpner for alle trinn 7.5.2020 Om oss. Ansvarlig redaktør: Christian Gulnes. Webredaktør: Dag Roar Fordal. Kontaktinformasjon. Besøks- og.

På Frydenberg tilbys fremmedspråkene spansk, fransk og tysk, samt språklig fordypning i engelsk eller norsk eller fordypning i matematikk. Valget tas i utgangspunktet for alle tre årene på ungdomsskolen. Elevene får standpunktkarakter etter 10. årstrinn. Skoleåret 2020/2021 er det ulike læreplaner på 8./9. trinn og på 10. trinn Hva er et skolemiljøutvalg? •Øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. •Gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljø -Ikke rett til å fatte bindende vedtak. • En hver grunnskole og videregående er pliktig til å ha et skolemiljøutvalg Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med representanter for elever, foreldre, ansatte og interesseorganisasjoner utarbeidet veiledningsmateriell for arbeid i skolemiljøutvalg

Dale barneskole - Sansetime

Mandat Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget.Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak

Foto: Udir - Et helt eller Elevråd, skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg skal få anledning til å uttale seg før det blir fastsatt et ordensreglement, skriver hun. Utdannings. Hopp til hovedinnholdet på siden. Ansatte; Kontakt oss; Chat med oss Lova gjeld grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i offentlege skolar og lærebedrifter dersom ikkje noko anna er særskilt fastsett

Fysisk læringsmiljø - Utdanningsdirektoratet - Uteareale

 1. Jf. lov 4 juli 2003 nr. 84.Jf. tidlegare forordning 23 jan 1739, plakat 5 mai 1741, lover 1 juli 1816 §§ 1 og 2, 14 juli 1827, 26 aug 1854, 16 mai 1860, 22 mai 1869, 22 mai 1869, 31 mai 1873, 19 juni 1878 nr. 2, 8 juni 1881 nr. 2 og 26 juni 1889 nr. 1 med tilleggslover 21 mars 1891, 6 juli 1892 nr. 1, 21 juli 1894 nr. 3, 9 mai 1896 nr. 1, 11 juni 1898 nr. 2, 31 mai 1900 nr. 1, 27 mars 1905.
 2. Et skolemiljøutvalg skal arbeide for å øke deltakelse fra elevene, Info om SMU (PDF fra Udir) Opplæring SMU (PDF fra Udir) Nytt fra Osloskolen Forslag til nye inntaksområder på høring 5.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Ny plan.
 3. UDIR - Kjennetegn på et godt læringsmiljø.

Skole - Barneombude

Læringsmiljø - Utdanningsforbunde

 1. Denne nettsiden tilhører Innlandet skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Innlandet skole
 2. Rådgivende utvalg for Utdannings- og forskningsdepartementet. FUG følger med i alle saker som angår barn, skole og foreldreinnflytelse
 3. Begrepsavklaringer ( Udir.no, 2015): Krenkende atferd Elevene skal sikres medvirkning gjennom samtaletimer, elevsamtaler, elevråd og skolemiljøutvalg. Foreldrene skal sikres medvirkning gjennom FAU, skole-hjemsamarbeid, skolemiljøutvalg, foreldremøter og samtaletimer. 5 4
 4. Siste aktivitetsdag på leirskolen. Kanotur ned Målselva i 18 grader! Dagen avsluttet med skolejogg der elevene klarte målet vi ble enige om. 18 runder på 1,8km totalt for elevene våre tirsdag/torsdag

Skolemiljøutvalget - fagerborg

Udir: Når eleven har oppnådd nivå 1 på tale og lytte skal eleven på besøk til sin hjemmeskole i 1 uke. Før dette besøket kommer hjemmeskolelæreren på besøk til IFK for å hilse på eleven Myra skole i Arendal. Ordinær fag -og timefordeling UDIR: Tabellen viser hvor mange timer elevene i grunnskolen skal ha i de ulike fagen

Dale barneskole - I ANNAS FOTSPOR

Denne nettsiden tilhører Gausel Skole. Gå til denne siden for å få informasjon og nyhetsoppdateringer fra Gausel Skole FAU og skolemiljøutvalg. Refleksjon og bevisstgjøring rundt krenkende atferd. Møter Rektor/ kontaktlærer elevråd Dato: Re lokale trivselsundersøkelser drøftes i OKTOBER Elevundersøkelsen 7.-10. trinn gjennomføres. Digital unders. Rektor Dato: sultater fra elevundersøkelsen (Udir) og personalet, elevrådet, FAU og skolemiljøutvalget Kontakt oss. Tlf: 67108770 E-post: post@nadderud.vgs.no Org. nr.: 974 587 734 Gjønnesjordet 30 P.b 113 1319 Bekkestua Ansvarlig redaktør: Thomas Leirset Webredaktør: Frank Smeb

Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no). Hvordan gjennomføres undersøkelsen? Elevundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst. På høsten er det obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomførin Foto: udir.no Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med ulike nivå som viser hvilke smitteverntiltak som skal følges. Vi går fra rødt til gult nivå, og på Trasop begynner vi med den nye organiseringen torsdag 4. juni Franklin Gothic Book Arial Franklin Gothic Medium Calibri Wingdings Udir_norsk 1_Udir_norsk 2_Udir_norsk 3_Udir_norsk 4_Udir_norsk 5_Udir_norsk 6_Udir_norsk 7_Udir_norsk 8_Udir_norsk 9_Udir_norsk 10_Udir_norsk 11_Udir_norsk 12_Udir_norsk 13_Udir_norsk 14_Udir_norsk 15_Udir_norsk 16_Udir_norsk 17_Udir_norsk 18_Udir_norsk Informasjon til elever og foreldre skolemiljøutvalg Hva er formålet med. Etter regjeringens pressekonferanse i går ble det klart at 5.-10.trinn kan åpne skolene igjen fra og med mandag 11.mai. Vi gleder oss veldig til å få treffe alle elevene våre igjen! Det vil imidlertid ikke være mulig å gjenåpne med fulle klasser slik som smittevernreglene er. Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal være trygt å være på skolen. For å være godt nok forberedt til. Samarbeidsutvalget (SU) fungerer også som skolemiljøutvalg (SMU). Da hentes det inn at fore Består av alle foreldrene på Samarbeidsutvalget SU/SMU 2 representanter fra undervisningspersonalet Regning (Udir) April Faglærer 2. Lesing (Udir) Regning (Udir) April Faglærer 3. Lesing (Udir) Regning (Udir) Engelsk (Udir) Ordkjedeprøv

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no. Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet Austerdalen skole, en 1-7 barneskole i Kvinesdal. Laila Stoss Kontaktlærer: Vis e-postadresse Vis e-postadresse (Privat) Tlf. arb.: 38357821 Tlf. priv.: 3835265

har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre har rett til å bli hørt! Denne veilederen skal hjelpe skolemiljøutvalget til å gjøre en best mulig jobb. 4 Skolemiljøutvalg - Veileder for elever og foreldr Elektrofag Vg1. Sist oppdatert 10.02.2016. Har du lyst til å jobbe med fremtidens teknologi? Ønsker du en fremtidsrettet utdanning som gir deg mulighet for fagbrev Elevene skal på grunn av koronasituasjonen ikke opp i skriftlig eller muntlig eksamen våren 2020

Skolemiljøutvalg - Rælingen videregående skol

Besøks- og leveringsadresse: Hellerudveien 63, 0672 Oslo. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Trasop skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Osl Tromstun skole er en ungdomsskole i Tromsø kommune med over 400 elever, fordelt på 17 klasser. Skolen ligger i Tromsdal Sjekkliste for bruk av PC/Mac på eksamen. Publisert: 18.05.2016 / Sist endret: 26.04.2018 Skal du opp til eksamen i vår? Her er noen viktige punkter du bør være oppmerksom på ved bruk av PC/mac før du møter opp i eksamenslokalet Smittevernveilederen fra Udir er tydelig på at elever med symptomer ikke må komme på skolen. Det er noen unntak: elever med kjent pollenallergi, elever med rennende nese på grunn av at de har vært ute og med ingen andre symptomer, og elever som har restsymptomer etter gjennomgått luftveisinfeksjon, men god allmenntilstand

Madlavoll skole - Skolemiljøutvalg

Kontakt oss. Tlf: 67174700 Faks: 67174701 E-post: post@rosenvilde.vgs.no Org. nr.: 974587866 Postboks 93, 1333 Kolsås Gateadresse: Brynsveien 116 1352 Kolså Eksamensplan. Publisert: 09.10.2014 / Sist endret: 09.10.2019 Planene for sentralt gitt skriftlig eksamen finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Skolemiljøutvalge

VIS tilgang for foresatte er klart. Publisert: 10.10.2019 / Sist endret: 13.11.2019 For alle foresatte til elever under 18 år er det nå mulig å få tilgang i Visma InSchool (VIS Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskoler og videregående skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Informasjon om skolemiljøutvalg til elever og foresatte (Utdanningsdirektoratet). Kilde: www.udir.n (hentet fra Udir.no - Skolemiljøutvalg) 1.3. Holdningsskapende og forebyggende arbeid . Skolen har en handlingsplan mot mobbing, vold, trakassering, diskriminering og rasisme. (se egen Skolen har opprettet et skolemiljøutvalg (se over) som har rett til å uttale seg i alle saker vedrørende skolemiljøet Sak 26 13/14 Skolemiljøutvalg. Se hefte fra UDIR Roar orienterte om hva et skolemiljøutvalg er, hvilke saker de skal jobbe med og hvilke kriterier som skal ligge til grunn. Ett premiss er at foreldre skal være i flertall! Det skal kun være et rådgivende organ og har ikke mulighet til å fatte vedtak. Viktig

Samarbeidsutvalg i grunnskolen - Wikipedi

Brukerundersøkelser UDIR; Kartleggeren elev; Kodetimen. Angry Birds; Frost med Anna og Elsa; Minecraft; Star Wars; Skoleruta. Skoleruta 2016-2017; Skolerute 2017/2018; Skoleruta 2018-2019; Skoleruta 2019/2020; SU/skolemiljøutvalg 2019/2020. Samarbeidsutvalget består av følgende medlemmer:. Udir har et eget rundskriv om opplysningsplikt til barnevernet. skolemiljøutvalg Avd.leder/rektor Vakt- og tilsynsordninger Alle ansatte/rektor Bruke kommunens avvikssystem ved brudd på loven (Moava 1310) Rektor 3 HÅNDTERING OG SANKSJONE

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende organ uten beslutningsmyndighet. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og i noen tilfeller kan styringsoppgaver, driftsoppgaver og beslutningsmyndighet delegeres fra kommunen til skolen Rundskriv Udir-2-2012 Dato: 15-03.2012 Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøre

Forfatterveiledning for Tidsskrift for psykisk helsearbeid E-post: redaksjonen.tph@gmail.com Manuskriptstandard Alle manuskripter må være skrevet i tråd med kravene som er beskrevet her Tidsskrift for psykisk helsearbeid retter seg mot kunnskapsformidling og formidler teori, forskning, fagutvikling, klinisk erfaring og debatt innen psykisk helsearbeid. Tidsskriftet er Nordens eneste tidsskrift innen sitt felt og gir uttelling på nivå 1 i universitet og høyskolesystemet for publisering 20.09.2020: Busstreik fra søndag 20.september. Streiken berører alle bussavganger i Krødsherad. Skolebussene vil ikke bli kjørt, noe som i praksis vil si at elevene må skysses til skolen på andre måter i privat regi Udir har et eget rundskriv om opplysningsplikt til barnevernet. skolemiljøutvalg Avd.leder/rektor Mentorsamtaler bruker aktivt for å avdekke mobbing. Det skal gjennomføres minimum 3 mentorsamtaler hvert halvår. Kontaktlærer Vakt- og tilsynsordninger All Udir-Tiltak_06-08_bokm 29-08-06 10:29 Side 2. MANIFEST MOT MOBBING - 2006-2008 - et forpliktende samarbeid for et godt lærings- og oppvekstmiljø Vi, regjeringen Stoltenberg, KS, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen, utarbeide veiledningsmateriell om Skolemiljøutvalg

Grep- Læreplaner på nett . Udir: Informasjon til foreldre - rettigheter og plikter i grunnskolen: Kjetil og Kjartans tips mot mobbing: Kommunen advarer mot farlig lek blandt barn og unge: Lufs: Molde kommune: Nettvett: Sekken tiltaksnemnd: Skolerute, SFO-rute og barnehagerute: UNGkompasset: UngWeb: Veileder for skolemiljøutvalg: Vil bli Om. SKOLEMILJØUTVALG ÅRSHJUL VESTLI SKOLE 2019-2020 - Informasjon fra skoleledelse om innvirkningen av skolemiljøutvalgets arbeid på skolens plan og budsjett fo Skolemiljøutvalg Møtereferat Møtetid: Onsdag 28.2.18 Sted: Maura skole Møteleder: Tonje Grefstad Referent: Kari Kristoffersen Namn Representerer Forfall Erik Lunde foreldrerepresentant Christian Bendz foreldrerepresentant Tom Strømeng foreldrerepresentant Jeanette Sigvartsen lærerrepresentan Skolemiljøutvalg Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representerte. Rundskriv: Udir-05-2013 Privat hjemmeundervisning; Leirskole Tilbud som gis som en del av grunnskoleopplæringen 18/8 Gjennomgang av veilederen fra UDIR om Skolemiljøutvalg. 18/9 Eventuelt Prosjekt «Gleding» ble svært godt tatt i mot fra elever, ansatte og foresatte. Det er positivt at FAU arrangerer. Det var over 200 foresatte tilstede om kvelden. Armbåndene «Maura mot mobbing» ble delt ut til 1.-3.trinn. FAU oppfordres til å bestill

Innlandet skole - Koding

Mer om fravær og informasjon fra Udir her: Det skal ikke føres fravær etter 12.3.20. Men, for at lærerne skal kunne sette karakterer i juni, må elevene delta i digital skole slik lærerne legger opp til Et skolemiljøutvalg er et rådsorgan ved skolen som skal behandle saker som har med elevenes skolemiljø å gjøre. Dette gjelder både den fysiske og psykososiale miljøet til elevene - og kan for eksempel være saker som angår uteområdet på skolen, inneklimaet ved skolen, mobbing, med mer Skolemiljøutvalg hva og hvem? Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen Beredsskap-, HMS- og Handlingsplan ROS-analysen. Ny på Tastarustå skole. Spesialundervisning Hvor henvender jeg meg? Skolemelk Overgang barneskole/ungdomsskole Svaret finner du på linken under Du finner også resultatene på skoleporten.udir.no. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Våren 2018 skal vi gjennomføre en intern spørreundersøkelse der elevene kan svare på utvalgte spørsmål slik at skolen kan se om tiltakene som er iverksatt har effekt

Madlavoll skole - TORSDAG 12

Skolemiljøutvalg - Krøderen skol

Oppdaterte oversikter over medlemmer av skolemiljøutvalg (SMU), foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd legges ut høsten 2017. Elevrådet Klassetrin Om skolen. Rektor: Håvard Melhus Tlf: 72 40 12 01 / 916 24 461 Oppdal ungdomsskole ligger midt i Oppdal sentrum. Den ble bygd i 1965, og senere rehabilitert og påbygd i 2002. Skolen har 250 elever og 40 ansatte

Innlandet skole - Jul på Innlandet skole

Bergen kommune - Skolemiljøutvalge

Oversikt over hjelpemidler kan du også finne på udir sine hjemmesider. Det er viktig at du merker deg at du selv må sørge for å ha med deg de hjelpemidlene du skal bruke til eksamen. Under eksamen er det ikke tillatt å låne hjelpemidler fra andre elever Veiledet lesing er et av Trasop skoles satsningsområder. Hva er veiledet lesing? En undervisningsmetode som gir elevene en tilpasset og strukturert leseopplæring Nyheter som RSS Lørenskog kommune på Facebook. © 2015 Lørenskog kommune | Design - ACOS | CMS - Acos InfoLin

Innlandet skole - Koding på 3

Informasjon om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 20 og forskrift til privatskoleloven kapittel 4 - Foreldresamarbeid i grunnskolen og videregående opplæring I løpet av oktober vil skolen gjennomføre Elevundersøkelsen på 5.-10. trinn Skolestart er mandag 21.august: - 2.-7.klasse starter klokka 08.00. - 1.klasse starter klokka 08.30. Velkommen til nytt skoleår:-

 • The avatar toph.
 • Utstillinger tromsø.
 • Evolusjonsteorien.
 • Si opp avtale med barnevernet.
 • Kasko forsikring.
 • Senterleder åsane storsenter.
 • Star wars sand worm.
 • Zara winterjacke damen.
 • Quesadilla med spekeskinke.
 • Sjødyr i norge.
 • Beckmann skolesekk.
 • Klassisk kjøttsuppe.
 • Sålda hus i kalix.
 • Trening etter hjerteoperasjon.
 • Photo manager face recognition.
 • Edarling avis.
 • Airport direct reykjavik.
 • Dovre sense 203.
 • Tolkeutdanning hioa.
 • Voksesmerter voksen.
 • Arbeidsavklaringspenger halv skatt.
 • Grandioser bildverkleinerer.
 • Adam und eve hotel preise.
 • Kartoffelfest lüdinghausen 2017.
 • 10 kroner seddel 1939.
 • Kjøkkenfliser eller glass.
 • Klostergården butikk.
 • Hvordan fange undulat.
 • Stephanie brungs.
 • Audi a3 8v welches öl.
 • Madcon glow dansen.
 • Rehasport mainz hechtsheim.
 • V tecknet.
 • Samtaleemner til date.
 • Flash countdown timer.
 • Atari spiele kaufen.
 • Industri maritim.
 • The avatar toph.
 • Meaning great gatsby.
 • Feriemage symptomer.
 • Audi a8 l 2018.