Home

Universell utforming youtube

Informasjonsvideo om universell utforming av IKT fra tilsynet i Difi. For mer informasjon se http://uu.difi.n Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller. Ein informasjonsfilm med 24 konkrete tips om universell utforming av nettløysingar. Målgruppa for filmen er deg som jobbar med innhald, design og koding. For.. Licensed to YouTube by UMG (on behalf of Polydor Records); CMRRA, Global Music Rights LLC, AMRA, PEDL, Universell utforming, ut på tur, aldri sur.wmv - Duration: 8:16 Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming. NDLA på YouTube. Meld deg på vårt nyhetsbrev Ansvarlig.

Krav om universell utforming av bygg er gitt i § 12-1 i forskrift om tekniske krav i byggverk (TEK17). Boliger må ikke være universelt utformet, men det stilles krav om tilgjengelighet for enkelte boliger og boenheter. Kravet om tilgjengelighet er gitt i §12-2 i TEK17 Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet..

Universell utforming. Fagstoff. Fagartikkel. Universell utforming er en måte å planlegge og bygge opp samfunnet slik at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir en del av samfunnet (integrert). Åpne i fag: Helse NDLA på YouTube. Meld deg på vårt nyhetsbrev Ansvarlig. Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene

Universell utforming handler om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at det blir tilgjengelig for så mange mennesker som mulig. Lukk. Regler for bruk av videoen. NDLA på YouTube. Meld deg på vårt nyhetsbrev. Ansvarlig. Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Manglende universell utforming gjør at elever med funksjonsnedsettelser i mange tilfeller ikke får gå på den skolen de hører til. Norges Handikapforbund krever at det kommer en forskrift som pålegger universell utforming av alle undervisningsbygg innen 2015

Universell utforming av IKT på 2 minutter - YouTube

 1. g handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing
 2. g og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Nyheter. 16 søknader om stimuleringsmidler i 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader
 3. g av IKT-løsninger, knyttet til diskri
 4. g handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utfor

Universell utforming for barn og unge Kjernestoff. Handikapforbundet om universell utforming Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Velg målform: Bokmål NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for NDLA på YouTube. Meld deg på vårt nyhetsbrev Ansvarlig. Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» Universell utforming i maritim passasjertransport - passasjerskip, ferger og hurtigbåter Veileder for universell utforming av skip, kaier, bygninger, informasjon, tjenester, prosesser og anskaffelser. Veilederen blir løpende oppdatert. 1. Innledning. 2. Erfaringer i maritim passasjertransport. 3

Ein introduksjon til universell utforming av IKT - YouTube

Universell utforming skal gi flere mennesker mulighet til å leve i tråd med egne ønsker og planer og delta på alle samfunnsområder. Det er viktig i samfunnet at alle får mulighet til å ta utdannelse, å få tilrettelagt arbeid og å delta i kultur- og fritidsaktiviteter og i det offentlige rom Krav til universell utforming av nettsider gjelder ikke bare på nettsider tilpasset PC eller datamaskin. Nettsidene må også være tilpasset nettbrett, mobiltelefon og annet. Les mer om krav til nettløsninger hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Noen enkle råd for utforming av nettside

Helsearbeiderfag Vg2 - Hva er universell utforming? - NDL

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Skrift og lesbarhet kan også gjøres tilgjengelig slik at blinde og svaksynte også får nyttiggjort seg av informasjonen som blir gitt Krav om universell utforming av opparbeidet uteareal som er til privat bruk følger av kravet om at boenheter i bygning med krav om heis skal være tilgjengelig. Eksempler på uteoppholdsareal er balkong, terrasse, uteplass, takterrasse mv

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle. 10.01.2019 Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Hovedformålet bak konvensjonen er å at sikre personer med nedsatt funksjonsevne har like muligheter til å realisere sine rettigheter på lik linje med funksjonsfriske, samt å bygge ned hindre som vanskeliggjør dette Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018 Universell utforming er et viktig mål i dette arbeidet, fordi det handler om at samfunnet tilpasses den som har demens, slik at muligheten for deltakelse er tilstede. Det er viktig å være klar over at demens er en sykdom som utvikler seg forskjellig fra person til person

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. En bevisst holdning til universell utforming er viktig på alle nivå fra kommunal planstrategi til utførelse, drift og vedlikehold Universell utforming gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utforming av bussholdeplassen Plassering • Oppstillingsplassene for buss bør ligge på rettstrekning, slik at en er sikret god tilgjengelighet til all

Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til hele samfunnet. Det betyr blant annet at blinde kan lese skilt og rullestolbrukere kommer inn i bygg. Norges Blindeforbund jobber aktivt for at samfunnet skal bli universelt utformet Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til framkommelighet, håndkraft, orientering og veifinning, hørsel og taleforståelse, overfølsomhet for luftforurensninger og materialer Men e-bøker er ikke nødvendigvis universelt utformet. Universell utforming innebærer også krav til grafisk utforming, «tag'er» og beskrivelse av illustrasjoner. NLB og Universell (2017) fant at: Kostnadene ved å kjøpe inn e-bøker til utlån er for høye. De fleste bibliotekene kjøper såkalte enbrukerlisens på e-bøker Universell utforming tilbyr en rekke kurs i høst knyttet til området universell utforming. Vi har kurs om dette når det gjelder offentlige anskaffelser, fargebruk og kontraster, sosiale medier, lovgiving og reisekjeden. De fleste kursene er nettbaserte, og vi bruker Microsoft Teams som kanal. Du trenger ikke ha lastet ned Teams for å delta.Klikk på de ulike kursene og få oversikt over.

10 tips for effektiv testing av universell utforming - YouTube

Universell utforming skal bidra til gode bygg og uteområder for flest mulig. Et bygg er universelt utformet når hovedløsningen er utformet slik at det kan brukes på en likeverdig måte. Universell utforming gjelder for byggverk for publikum og arbeidsbygninger, og omfatter blant annet planløsninger, overflater, lys- og lydforhold, innemiljø og tilhørende uteområder Universell utforming: Universell utforming av byggverk tilseier at hovudløysingane skal vere utforma slik at dei kan brukast av flest mogleg på ein likestilt måte. Tilgjenge: Uttrykket tilgjengeleg blir brukt for ein standard der ikkje alle krav til universell utforming gjeld. Se utdjupande definisjonar i byggteknisk forskrift (TEK

Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en. EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Standarden WCAG 2.1 blir også en del av regelverket. Arbeidet er forsinket og regelverket er ikke vedtatt. Ingen krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt. Du kan likevel begynne å sette deg inn i det som kommer

Universell utforming — Blindeforbunde

Webinar: Universell utforming i utdanningssektoren - YouTubeFunksjonsutstyr 23380000 nyhet høst 2012 pressalitcareplus

Status for universell utforming av digitale læremidler. Bortsett fra læremidler som er tilrettelagt av NLB, finnes det ganske få universelt utformede læremidler for UH-sektoren. Men tilgjengeligheten vil trolig bli vesentlig styrket gjennom den satsing på ebøker som de største norske fagbokforlagene startet i 2018 Mange har utfordringer med å betale regninger, kjøpe billetter eller finne informasjon på nettet. Det gjelder i større grad for personer som har en funksjonsnedsettelse. Sett deg inn i utfordringene og få tips til hvordan du kan teste ditt nettsted Kjøp Universell utforming og samfunnsdeltakelse fra Cappelendamm Universell utforming og medborgerskap er avgjørende faktorer om så mange som mulig skal få anledning til å ytre seg og delta aktivt i samfunnet. I denne boken presenterer professor Inger Marie Lid ny kunnskap om hvordan samfunnet kan utformes for at flest mulig kan være aktive ut fra sine egne forutsetninger

Hvordan undervise i universell utforming

Universell utforming berører et bredt spekter av sektorer og fagområder og en rekke interesseorganisasjoner, faglige organisasjoner, faginstitusjoner, fylkeskommuner og kommuner. I arbeidet med handlingsplanen er det avholdt flere konferanser for å få innspill og mange konsultasjonsmøter Nyheter om arbeidet med universell utforming i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utforming av nærskolen innen 2030 29. mai 2018 En av fire studenter har en funksjonsnedsettelse 16. mai 2018 Hørselshemmede barn og unge sliter med dårlig tilrettelegging 02. mai 2018 Slik kan arkitekter bruke lys og farger 19. april 2018 Digihjelpen. Nyhet 16 prosjekter har søkt stimuleringsmidler i 2020. Publisert: 30.sep 2020 Endret: 01.okt 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader Ansatte. Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner

Universell utforming standard

Eieform. Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap opprettet i 2009. Selskapet ble eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund fram til april 2020.. Universell Utforming AS eies i dag av advokat Geir Lippestad.. Selskapet tilbyr faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private aktører i mange ulike bransjer Universell holdt innledning om digitalisering og universell utforming. 11.2.2019: LMU-møte på HVL. Universell holdt presentasjon for LMU ved Høgskulen på Vestlandet. 29.10.2018: LMU-møte på Oslomet - storbyuniversitetet. Universell holdt miniforedrag for LMU ved Oslomet

canvas-commons-skjermdump-ny / Prisvinnende nettkurs iMobiltelefonen erstatter de orange nødtelefoner

NDL

Universell utforming er der definert som: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjonen er utdypet slik: Universell utforming er en normativ strategi som gir grunnlag for å. universell utforming som strategi i kommunens verksemd. I 2011 er det arbeidd med kommuneplan. Ressursgruppa for universell utforming har gitt høyringsuttale til kommuneplan. I samfunnsdelen i kommuneplanen for Stord kommune er det lagt vekt på og kome med fleire punkt om universell utforming

IKT-servicefag Vg2 - Arbeidsmiljø - NDLA

Kompetansesenter for universell utforming Universell

Universell utforming dreier seg om utforming og tilrettelegging av omgjevnadene for å fremme like moglegheiter for alle personar i samfunnet. Anskaffingslova krev at det skal tas omsyn til universell utforming ved anskaffingar Om midlene. Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger i Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019, og det er særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ønsker også søknader fra andre fagområder slik som helsefag, teknologi, pedagogikk, planlegging, arkitektur og bygg Dette bladet behandler planlegging av møtesteder i bygninger som skal være tilgjengelige for publikum. Bladet tar for seg utforming, bruk og tilgjengelighet i hovedinngang, vestibyle, venterom, møtesteder og pausearealer, garderobe og toaletter. Det omhandler også servicefunksjoner og inneklima Relevante anvisninger Planlegging 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.335 Dimensjonering for rullestolbrukere 220.340 Bogrupper for personer med demens 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede 311.109.

Tilgjengelighet i NRK – hva gjør vi og hvordan tenker vi
 • Doktor se ägare.
 • Dataroaming telia.
 • Bonobo migration.
 • Münster marketing brandherm.
 • Holland roden taylor roden.
 • Lage visittkort.
 • Hvad er epoxy.
 • Hakenkreuzfahne bestellen.
 • Rømertopf oksestek.
 • Freizeitaktivitäten tirol winter.
 • Curling stein.
 • Meer minder evenveel digibord.
 • Hvordan fjerne sugemerke.
 • Skygarden london.
 • Bibimbap oppskrift.
 • Varicocele smerter.
 • Champion multitilskudd hest.
 • Kjøpe gravemaskin privat.
 • Ff frigate.
 • Carrie fisher filmer.
 • Selvrensende glass.
 • Nystimex resept.
 • Får ikke sommerjobb.
 • Mary kate olsen.
 • Viadanza esslingen.
 • Realisme definisjon.
 • Braunschweigisches landesmuseum wolfenbüttel.
 • Kroatia byer.
 • Positiv kooperativitet.
 • Modregning i tjenestemandspension.
 • Tadalafil.
 • Aluminiumsprofiler.
 • Pitabröd torrjäst.
 • Edge barbershop oslo booking.
 • Zalo eddikblanding.
 • 100 euros to nok.
 • Fantorangen sang.
 • Billig varme til båt.
 • Wolfgang maximilian von goethe.
 • Motor teknikk oslo.
 • Mark forster singt gentleman.