Home

Opptjening til afp

Folketrygden - Fellesordningen for AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor fra 2011 Privat AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i en privat bedrift med en tariffavtale som har AFP som en del av avtalen. Denne pensjonsytelsen kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Publisert 01.12.2019 | Sist endret 09.11.2020 Hva er AFP-etteroppgjøret Det er mulig å trappe ned i stilling og ta ut hel eller delvis AFP (avtalefestet pensjon) fra 62 år uten å tape pensjon fra 67 år. Les mer om AFP. Er du født i 1963 eller senere får du lavere pensjon om du jobber noen år med lavere lønn. Alle år i arbeid og all lønn opp til 12 G teller for din pensjon Du kan også søke om privat AFP ved å fylle ut et skjema, som du finner på nettsidene til Fellesordningen for AFP. Gammel AFP AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den fleksible alderspensjon fra folketrygden Fra 1998 ga AFP-ordningen deg mulighet til å gå av ved 62 år og ga utbetaling til 67 år, Summen av dette medfører at flere får AFP, men de som får, får mindre enn med dagens regler. Full opptjening gir imidlertid en ytelse på nivå med dagens, sier Solie. Det konkrete innholdet i den nye ordningen er under utredning

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sekto

AFP (Avtalefesta pensjon) - Statens pensjonskass

Hadde du omsorg for barn under sju år i perioden 1967-1991 er det egne regler for opptjening til alderspensjon og avtalefestet pensjon i privat sektor. Omsorgsopptjening for deg som er født mellom 1948 og 1953. Les mer om avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor Alderspensjon fra folketrygden er en ordning som sikrer deg inntekt når du blir pensjonist. Alderspensjonen er fleksibel og du kan tidligst starte uttak av alderspensjon fra måneden etter du fyller 62 år. Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon uten at pensjonen din blir redusert

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon

 1. st ti år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden fra det året du fylte 50 år til og med det året du tar ut pensjon. Eventuelt ti år med opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år
 2. AFP ble også innført i offentlig sektor i 1989, i bank- og finanssektoren i 1995 og i Spekter-området (daværende NAVO) i 1997. Det antas at om lag 80 prosent av sysselsatte 61-åringer er omfattet av en AFP-ordning. Gjennom pensjonsreformen åpnes det for fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år, og AFP må derfor tilpasses til dette
 3. imum tre år før du fyller 62 år; Du må jobbe til du er
 4. For opptjening av pensjon etter ny modell gjelder: For helt uttak: Økning i pensjonsbeholdningen gjøres om til årlig ytelse ved hjelp av delingstallet ved omregningstidspunktet, og legges til inntektspensjonen. For gradert uttak: Pensjonsopptjeningen tilføres pensjonsbeholdningen og omregnes til pensjon når uttaksgraden endres
 5. Du opparbeider deg også opptjening til AFP i privat sektor, den begrenser seg opp til og med det 61. året og til inntekt opp til 7,1 G. Det er de samme begrensningene som for ny pensjonsordning. Du må imidlertid være i jobb frem til uttak av AFP, så dette gjelder bare de med gradet uføretrygd. Tjenestepensjo
 6. Det er førebels ikkje vedteke nye oppteningsregler for avtalefesta pensjon (AFP), men partane i arbeidslivet er samde om prinsippane for AFP. Mer om Opptening / opptjening er 30 år. (Mellom 30 og 40 år for de som ikke jobber i en virksomhet med rett til offentlig tjeneste­­pensjon når de går av med pensjon, men som har gjort det tidligere og derfor har tjent opp en pensjons­­rett)
 7. st 30 år. Har du vært medlem i KLP tidligere, kan du også få pensjon

AFP og deltidsjobb. Du kan kombinere AFP og deltidsjobb, men du må jobbe minst 60 prosent når du tar ut AFP. Velger du dette alternativet, blir pensjonen din redusert i forhold til hvor mye du jobber. Har du ikke full opptjening i Statens pensjonskasse, kan det derfor lønne seg å fortsette å jobbe. Tjenestepensjonen blir utbetalt når du. Uføretrygd gir opptjening til AFP i privat sektor. Opptjening til AFP i privat sektor begrenser seg også opp til og med det 61. året og til inntekt opp til 7,1 G. Det er de samme begrensningene som for ny pensjonsordning. Du må imidlertid være i jobb frem til uttak av AFP, så dette gjelder bare de med gradet uføretrygd

AFP er en tariffestet avtale, og er i det offentlige et alternativ for de som ønsker å trappe ned eller avslutte sitt yrkesaktive liv mellom 62 og 67 år. Når du fyller 67 omgjøres AFP til ordinær alderspensjon. Det er vi i Statens pensjonskasse som regner om AFP til alderspensjon for våre medlemmer Du kan ikke ha vært 100% sykemeldt i mer enn tolv måneder (du kan få rett på AFP senere). Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig med AFP, men hvis du har for lav opptjening i Folketrygden, vil du heller ikke kunne få ta ut AFP. Ved konkurs eller nedbemanning kan du miste rettighetene til AFP AFP-pensjonister som mottar AFP etter tjenestepensjonsordningens ordinære regler kan også jobbe på pensjonistlønn. De som er født i 1962 eller tidligere kan normalt ta ut tjenestepensjonsberegnet AFP fra de er 65 år. Vær klar over at AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP, ikke kan jobbe på pensjonistvilkår

Da pensjonsreformen kom i 2011 med nye regler for opptjening og uttak av alderspensjon, ble det også gjennomført endringer i avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Fra å være en tidligpensjonsordning for ansatte i privat sektor, er ordningen fra 2011 et livsvarig påslag til alderspensjon fra folketrygden. Vi skal her se nærmere på hovedtrekkene i [ AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP. De som ikke oppfyller kravene mister retten til AFP. De som ikke får AFP hverken i offentlig eller privat sektor kan få en « betinget tjenestepensjon » i stedet. 1963-kullet er det første årskullet som kan få denne pensjonen Det er mange faktorer som spiller inn på retten til AFP. Hvor gammel du er, hva slags opptjening du har, og om du går fra privat til offentlig sektor kan påvirke retten til AFP når du bytter jobb. Det er derfor viktig at du orienterer deg om konsekvensene før du bytter arbeidsgiver! Du kan miste rette

Kvalifisert til AFP. Partene har lagt noen føringer for den nye AFP-ordningen. I dag er AFP en kvalifiseringsordning. Det betyr at du må være kvalifisert, oppfylle AFP-kriteriene, når du fyller 62 år. Det hjelper ikke å ha jobbet flere tiår i en AFP-bedrift, hvis du ikke kvalifiserer til AFP den dagen du fyller 62 år. • Har du spørsmål AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse. Ved uttak beregnes årlig AFP ved å benytte folketrygdens delingstall. Ny AFP skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden For å få rett til AFP er det et vilkår at man har en viss ansiennitet i ordningen, det vil si at man i et bestemt antall år har vært ansatt i en virksomhet som er tilsluttet AFP-ordningen. Dette vilkåret er knyttet opp mot 62 år, det vil si at hvis man ikke oppfyller vilkåret ved fylte 62 år, har man ikke rett til AFP, selv om man oppfyller vilkåret på et senere tidspunkt AFP-ordningen gir en pensjonsytelse på om lag samme nivå som alderspensjon fra folketrygden, og den utbetales kun til de som slutter i jobb før 67 år. Fra 65 år kan AFP beregnes som en tjenestepensjon, det vil si at den gir 66 prosent av lønn til de som har full opptjening (minst 30 år)

Kravene til opptjening av AFP i privat sektor er strenge og rammer mange som enten blir privatiserte eller som velger å skifte jobb i moden alder. Det er flere grunner til det: Etter pensjonsreformen ble reglene for å kunne ta ut AFP i privat sektor skjerpet Ny AFP gis i tillegg til tjenestepensjon og folketrygd. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år. Det nye med ny AFP i offentlig sektor er at den kan tas ut ved siden av jobb. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som. folketrygden og ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Det skal lønne seg å jobbe lenger, og den offentlige tjenestepensjonsordningen skal legge til rette for at det også blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor. Du vil få opptjening etter nye regler fra 1. januar 2020, forutsatt at du er aktiv arbeidstage NB noen med lav lønn og kort opptjening vil tjene på å beholde AFP etter folketrygdenes regler fram til 67 år, og vil ikke kunne jobbe med pensjonistavlønning før det. Ansatte med særaldersgrense og som slutter etter «85-års»-regelen har alderspensjon, og kan derfor jobbe på pensjonistlønn

Har du rett til avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor? Permitteringer og lengre fravær fra jobben kan ha betydning for retten din til privat AFP. Ved permitteringer kan det hende at du må velge mellom en sluttpakke og privat AFP. For å ha rett til AFP må en del vilkår som omhandler ansiennitet være oppfylt I den nye opptjeningsmodellen for alderspensjon opptjenes det rett til inntektspensjon ved at man hvert år tjener opp pensjonsrettigheter tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt. Den årlige pensjonsopptjeningen summeres opp til en samlet pensjonsbeholdning. Årlig pensjon beregnes deretter ved å dele pensjonsbeholdningen på et delingstall som reflekterer antall år som pensjonist Det bør også nevnes at høy arbeidsinntekt i kombinasjon med pensjonsutbetalinger kan føre til høy marginalskatt. Ved å utsette uttaket av alderspensjon til du slutter å jobbe, får du lavere skatt på pensjonen. På den annen side, så får alle mottakere av alderspensjon og AFP et eget skattefradrag, som i år er på maksimalt 29.950. Offentlig AFP for de som er født i 1963 eller senere. AFP-ordningen for disse er mer lik AFP-ordningen i privat sektor, med en livsvarig pensjon som kan tas ut fleksibelt fra 62 år. Den kan kombineres med å være i jobb. Det jobbes også med systemer som skal sikre at opptjening i privat og offentlig sektor sees samlet

Informasjon Om Afp I Privat Sekto

Hva er AFP - Fellesordningen for AFP

AFP, eller avtalefestet pensjon, er en pensjonsordning som gir deg mulighet til å gå av med pensjon allerede fra du er 62 år. Foto: iStock. Har du ikke full opptjening eller jobber du deltid og lurer på dine muligheter for å ta ut offentlig AFP? Da kan vi gi deg svarene her Du får opptjening enten du har jobbet i tre år eller 45 år. I den gamle ordningen måtte du jobbe minimum 30 år i ordningen for å få full pensjon når du gikk av ved 65 år Disse årskullene kan ikke gå av med gammel AFP, men får til gjengjeld AFP som gir verdi også etter 67 år Denne AFP-ordningen har kvalifikasjonskrav som gjør at noen kan falle utenfor. Mister du jobben etter du er 55 år eller bytter jobb til offentlig sektor, får du ikke AFP. Da kan du likevel få en betinget AFP, som riktignok er en mer begrenset AFP med lavere opptjening. Hvordan er opptjeningen i pensjonsordningen AFP I PRIVAT SEKTOR. AFP-ordninger i privat sektor er endret fra 2011. Nå blir AFP gitt som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert (NB: I tillegg til alderspensjon fra folketrygden kan både den uføre og den arbeidsføre ha rett til tjenestepensjon. I offentlige og private tjenestepensjonsordninger vil uføre få opptjening fram til fylte 67 år. Arbeidsføre kan også ha rett til offentlig eller privat AFP)

Hva er privat AFP? - Finansportale

AFP: Man kan også søke om å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 år. Det er et alternativ for dem som ikke kan bruke 85-årsregelen. Nå kan også de med stillinger ned til 20 prosent få opptjening av tjenestepensjon. Pensjonistlønn: Som pensjonist kan man også jobbe med pensjonistlønn, som er 191 kroner timen,. AFP ble innført i 1989 etter en avtale mellom LO og NHO, og da den ble utarbeidet var et av formålene at det skulle gi «sliterne», altså de som står i tyngre yrker, mulighet til å gå av. Fram til 2020 får du opptjening i gammel ordning, noe som medfører at når de første medlemmene i disse årskullene kan begynne å ta ut pensjon, vil grunnlaget for deres pensjon være en kombinasjon av opptjening i gammelt og nytt pensjonsregelverk. Mer om alderspensjon for deg som er født i 1963 og senere Opptjening til alderspensjon fra 1. januar 2020 (påslagsordningen) Det gis ikke betinget tjenestepensjon hvis du er berettiget til offentlig eller privat AFP. Hvis du tar ut betinget tjenestepensjon etter 70 år, beregnes pensjonen som om den er tatt ut fra 70 år Den nye opptjeningen gjelder for personer født i 1954 og senere. I årsklassene fra 1954 til 1962 er det en kombinasjon av nye opptjeningsregler og gamle. For de som er født i 1963 og senere vil all opptjening skje etter de nye reglene. Opptjening av pensjonsrettighete

Avtalefestet pensjon (AFP) - Person - www

AFP pensjonen reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. G står for folketrygdens grunnbeløp, som justeres en gang i året. Per 1.5.2019 er den på 99 858 kroner. AFP er en kvalifikasjonsordning som blant annet krever at du står i jobb i en stilling med AFP for å få rett til AFP Betinget AFP sikrer at du får et pensjonstillegg selv om du skulle falle ut av arbeid før du når AFP-alder eller havner i en virksomhet som ikke har AFP-avtale.Da kan du likevel få en betinget AFP, som riktignok er en mer begrenset AFP med lavere opptjening. Særaldersgrenser De som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens ordning

I 2011 ble privat AFP endret fra å være en førtidspensjonsordning til å gi en livsvarig pensjon der uttaket kan starte ved 62 år. Du må ta ut alderspensjon fra folketrygden for å få innvilget privat AFP. Det stilles dermed også krav om tilstrekkelig opptjening i folketrygden for å få privat AFP før 67 år Hvordan søke om pensjon Dette må du vite om overgangen fra AFP til alderspensjon Mange tror alderspensjonen kommer automatisk ved 67 år. SØKE PÅ NETT: Det enkleste er å søke om alderspensjon på nett. Søker du ikke i tide, får du heller ikke utbetalt pensjonen Overgangen fra gamle til nye samordningsregler Er du født mellom 1954 og 1962 vil du ha opptjening i folketrygden etter både gammel og ny opptjeningsmodell. Overgangen fra gammel til ny opptjeningsmodell skjer gradvis, over 10 år. Reglene for samordning legger også opp til en gradvis overgang mellom nye og gamle samordningsregler Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening. Pensjonen skal som hovedregel kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet Har du særaldersgrense, er det denne som gjelder for deg. Men for de aller fleste skjer endringen fra uførepensjon til livsvarig alderspensjon når de fyller 67 år. Husk å søke alderspensjon fra folketrygden. Du behøver ikke å søke om å få uførepensjonen fra SPK omgjort til alderspensjon når du er 67 år

Avtalen sier at du får opptjening til AFP fra 13 til 62 år. Opptjeningen utgjør 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt i folketrygden opp til 7,1 G. Arbeidsgiver sparer ikke til din AFP i en egen beholdning, men betaler regningen den dagen du får AFP. Partene i privat sektor skal forhandle om AFP-ordningen i 2020 1. AFP skal bidra til et godt tidligpensjonssystem fra 62 år 2. AFP videreføres som årlig påslag til alderspensjon. Det blir adgang til å jobbe så mye man vil uten reduksjon i pensjonen 3. Staten viderefører sitt økonomiske bidrag til AFP 4. Forslag til ny AFP i forkant av hovedoppgjøret i 200 Det vi mente da vi skrev «medlemskapet i SPK endres ikke selv om pensjonsløsningen endres fra og med 2020», er at du som ansatt i staten fortsatt vil ha rettigheter som etterlattepensjon, uførepensjon, gruppelivsordning og forsikringer selv om alderspensjon og AFP endres. Medlemskapet i SPK er ikke bare opptjening til alderspensjon AFP 65-67 år. Ytelsen tilsvarer alderspensjon etter tjenestepensjonsordningen, 66% av sluttlønnen ved full opptjening. AFP - Privat sektor. Privat sektor hadde fram til 1. januar 2011 den samme AFP-ordningen som i offentlig sektor Opptjening til alderspensjon fra folketrygden skjer i henhold til nye regler i pensjonsreformen fra 2011. Er du født mellom 1954 og 1962, tjener du opp pensjon etter både gamle og nye regler. Er du født i 1954, I det private er AFP en livslang ytelse, og du står fritt til å jobbe så mye du vil ved siden av

Ved overgangen fra 2019 til 2020 skjedde det mange kaller den den største endringen i pensjonsordningen til offentlig ansatte på over 100 år. Endringene vil påvirke pensjonen til de som er født i 1963 eller senere. Her beskriver vi hvilken pensjon ulike grupper offentlig ansatte vil få etter omleggingen av pensjonsordningen 25. januar går fristen ut for det siste sluttpakketilbudet til alle ansatte i Statoil. Per Helge Ødegård sier til Dagens Næringsliv at svært få - om noen - over 58-59 år vil takke ja til sluttpakketilbudet. Årsaken er tap av pensjonsrettigheter. - Hvis de gjør det, mister de muligheten til å få AFP (avtalefestet pensjon) ved 62 år, sier Ødegård til avisen

Offentlig tjenestepensjon - KLP

AFP i privat sektor - Smarte Penge

 1. Gammel og ny AFP-ordning har mange ulike regler for hvem som har rett til AFP. Det vil derfor være noen som kun har rett til AFP etter gammel ordning, og noen som kun vil ha rett til AFP etter ny ordning. I tillegg til endringer i AFP-ordningen endres også beregningsmodellen for opptjening av pensjon
 2. Det er også krav om å tas opp som medlem av pensjonsordningen etter gjeldende regler, frem til fylte 75 år. Les mer om hybridpensjon her. Beregning av ytelse fra privat AFP. AFP-ytelsen beregnes av pensjonsgivende inntekt (inntil 7,1 G) i alle yrkesaktive år til og med det året den ansatte fyller 61 år
 3. st 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år • ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på
 4. Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte legges om til å bli påslagsordninger med livsvarige ytelser, og som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i jobb frem til man er 75 år skal gi opptjening. Offentlig AFP legges om etter modell fra AFP-ordningen i privat sektor
 5. Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) inkludert beløp det beregnes opptjening av etter folketrygdloven §§ 20-6, 20-7, 20-7 a og 20-8
 6. Utredningen skal blant annet vurdere om AFP kan legges om til en ordning der det er bedre sammenheng mellom antall år i en AFP-bedrift og hvor stor pensjonen blir, uansett når disse årene var. Dette vi i så fall helt eller delvis erstatte dagens regler der det er de ni, syv og tre siste årene før 62 år og uttak som kvalifisere til AFP
 7. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. De som er født i 1963 eller senere får både ny offentlig tjenestepensjon og ny offentlig AFP. Les mer om de ulike ordningene som gjelder deg her
Hva betyr pensjonsoppgjøret for deg? - Andebu Sparebank

Dette er reglene du bør vite om AFP - Storebran

Personer som kombinerer dagpenger med alderspensjon og ny AFP i privat sektor kan på samme måte få høyere årlig pensjon dersom de venter med å ta ut pensjonen til etter perioden med mottak. I privat sektor er AFP en livsvarig tilleggsutbetaling til Folketrygden. I offentlig sektor er AFP en tidligpensjon du kan ta ut mellom 62 og 67 år. For opptjening av AFP i privat sektor gjelder bl.a.: Ingen forløpende opptjening av AFP - alt eller ingenting ved uttak. Størrelsen på AFP avhenger av lønnen du har hatt mellom 13 år og 61 år - Taxiforbundet har hele tiden sagt at AFP-ordningen vi har nå ikke har vært tilpasset taxibransjen, men at den nye skissen til AFP-ordning hvor alle årene med opptjening danner grunnlaget for AFP, vil være enklere å forholde seg til i taxibransjen. Det gjør at jeg er litt mer optimistisk nå, sier Hansen De som er født i 1963 eller senere skal få ny AFP og skal tjene opp rett til alderspensjon i den nye påslagsordningen for alderspensjon fra 2020. De som har opptjening i bruttoordningen skal få en oppsatt pensjon fra denne ordningen når de starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen

Vingehjulet 4-2010 by NSB-konsernet - Issuu

Privat AFP: Krav for å få pensjon og hvor mye du kan få

 1. AFP i perioden mellom 62 og 65 år vil som en hovedregel tilsvare den alderspensjon arbeidstakeren ville fått fra folketrygden ved å fortsette i stillingen fram til fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på kr 1 700 pr. mnd. Dette tillegget er fast, uavhengig av om arbeidstakeren har arbeidet heltid eller deltid, se www.nav.no
 2. Siden han er ufør har han ikke rett til avtalefestet pensjon, AFP. Uføre har full opptjening av pensjon mens de mottar uføretrygd, men bare fram til det året de fyller 61
 3. AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Det vil si, jo lenger du venter med å ta ut AFP, desto høyere blir AFP-utbetalingen pr. år. AFP må tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden, men det kan være en delvis ytelse. AFP skal reguleres 1. mai hvert år på samme måte som alderspensjon i folketrygd
 4. Jobbskifte påvirker også retten til AFP etter fylte 53 år. Annonsørinnhold. Nettkurs: Brenn fett. Her svarer Sindre Farstad, pensjonsrådgiver i Pensjonistforbundet, - Fra 2020 vil det komme nye regler for opptjening av pensjon i offentlig sektor for personer født i 1963 eller senere
 5. Tall fra SSB viser at 40-50 prosent av eldre arbeidstakere ønsker å gå av med pensjon fra 62-års alder. Men det er slett ikke alle som kan gå av med pensjon som 62-åring. - Har du lav inntekt vil kunne oppleve at du har for lite opptjent pensjon og du får ikke lov å ta ut full pensjon fra folketrygden fra 62 år, sier Kristin Myrmo, pensjonsøkonom i SpareBank 1 til DinSide
 6. Har du rett til AFP, vil du få årlig opptjening som utgjør 0,314 prosent av din pensjonsgivende inntekt. Inntektstaket er som i folketrygden på 7,1 grunnbeløp og pensjonsutbetalingen ytes livslangt fra uttak. Når du tar ut AFP, må du samtidig også ta ut alderspensjon fra folketrygden
 7. Avtalefestet pensjon Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning for deg som ønsker å gå av med pensjon helt eller delvis mellom 62 og 67 år. Avtalen om AFP har blitt forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Ordningen kan endres eller sies opp av partene under forhandlinger o

Lov om folketrygd (folketrygdloven) Folketrygdloven inneholder regler som skal bidra til å sikre inntekt og kompensere for utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Vedkommende er født i 1963 og har 40 års opptjening ved 62 år Opptjeningen til alderspensjon for uføre og i AFP-ordningen stopper ved 61 år, mens opptjeningen for alderspensjon for.

Dette fordi folketrygden ikke gir opptjening lenger enn til 7,1G, mens all opptjening opp til 12G gir opptjening i dagens tjenestepensjonsordning. Størrelsen på satsene er noe det skal forhandles om. I tillegg til dette skal det også være opptjening av rettigheter til en AFP-ordning etter mønster fra AFP i privat sektor Dermed vil han, dersom han fortsetter i det offentlige til 67 år og har minst 30 års opptjening, ha rett til en samlet alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen på 66 prosent av sluttlønnen før såkalt «levealdersjustering». Dersom han ønsker å slutte før 67 år, kan han ta ut offentlig AFP fra 62 år Minstevilkåret til opptjening [Endret 8/18] Det er et vilkår at medlemmet har en opptjening som er tilstrekkelig til å utgjøre minst halvparten av en full minsteytelse. Med full minsteytelse menes her minsteytelse etter høy sats i § 12-13 andre ledd, beregnet etter 40 års trygdetid ­ AFP-ordningen i offentlig sektor legges om etter mønster av omleggingen i privat sektor. ­ AFP-påslaget beregnes som beskrevet i brev fra statsministeren til Riksmeklingsmannen av 2. april: Retten til AFP tjenes opp med 0,314 pst. av årlig pensjonsgivende inntekt fram til fylte 62 år og opp til en øvre grense på 7,1 G. Pensjonsgivend Ifølge fellesordningen for AFP, så påvirker ikke endringene i permitteringsreglene som følge av koronaviruset den enkeltes mulighet til å søke AFP. Om du er permittert innen rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i AFP-ordningen på lik måte som du ville gjort i ordinær jobb - altså om du ikke var permittert

Ansiennitet - Fellesordningen for AFP

 1. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med å stå i jobb, uten at pensjonen reduseres. Det innføres en ny AFP-ordning etter mønster av den i privat sektor. Den kommer i tillegg til tjenestepensjon og folketrygd. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år, og kan kombineres med arbeid
 2. Din opptjening før 2020 vil bli beregnet etter de gamle reglene når du tar ut alderspensjonen. Det skal utarbeides og vedtas en ny AFP-ordningen i offentlig sektor som blir gjeldende for deg. For deg født fra og med 1954 til og med 1962 får alderspensjonen beregnet både etter gamle og nye regler
 3. Til deg som er født i 1963 og senere - Ny pensjonsopptjening fra 01.01.2020 Stortinget har vedtatt ny opptjening til alderspensjon i offentlig tjenestepensjonsordning fra 1. januar 2020. Dette gjelder for deg som er født i 1963 eller senere. Medlemmer i Viken pensjonskasse vil automatisk tjene opp pensjon etter de nye reglene fra 1. januar 2020. D

Dette bør du vite om afp D

 1. overgangen til ny AFP skulle evalueres senest i 2017. Han har 40 års opptjening med en gjennom-snittlig lønnsinntekt på 5 G per år (466 000 kroner med gjennomsnittlig G for 2017). Årlig AFP for denne personen blir om lag 52 600 kroner fra 62 til 66 år,.
 2. AFP fra fylte 62 år er i sin helhet basert på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV (Folketrygdberegnet AFP). Din AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned
 3. Muligheten til opptjening av ventetillegg falt bort fra 1. april 1984. Fra 1. januar 1991 ble reglene om utbetaling av pensjon ved flytting til utlandet strammet inn. Vedtektsfestet eller avtalefestet tillegg til pensjonen (AFP-tillegg) medregnes ikke i samlet pensjon

AFP i offentlig sektor er en tidligpensjonsordning som per i dag kun utbetales fra 62 til 67 år, men partene er enige om å gjøre også denne AFPen livslang. Bytter man jobb, er det viktig å huske på at man ikke kan ta med seg opptjening i AFP mellom det offentlige og det private. Les mer om offentlig AFP på Nav.no. 3. Egen sparin AFP (Avtalefestet pensjon)-ordningen i privat sektor gikk i 2011 fra å være en tidsbegrenset pensjonsordning for arbeidstakere i alderen 62 og 67 år, til å bli et livsvarig tillegg til den.

Våre eiere – Elverum kommunale pensjonskassePPT - Status pensjon PowerPoint Presentation, freeDette koster et friår fra jobbenOver 60 prosent av menn i privat sektor kombinerer jobb og

Sammendrag. Nesten alle har rett til tjenestepensjon, men det er stor forskjell på hvor gode pensjonsordninger forskjellige arbeidsgivere har. I denne artikkelen vil vi se på noe av det du bør vite om tjenestepensjon.1 Dette gjelder hvem som har rett til pensjon, herunder krav til bedriften og stillingsandel Dette må du som leder vite om pensjoner og AFP Arbeidsgiver har en lovmessig plikt til å opprette en pensjonsordning. Her får du informasjon som hjelper deg med å hente inn informasjon og og velge riktig pensjonsordning for din virksomhet Opptjening til betingetbeholdning beregnes da ut fra inntekten du hadde før du ble ufør. Det tjenes ikke opp betingetbeholdning for lønn over 7,1 G. Opptjeningen stanser når du fyller 62 år. Det gis ikke betinget tjenestepensjon hvis du er berettiget til offentlig eller privat AFP OPPTJENING OG UTBETALING I NY ORDNING Den nye modellen innebærer en årlig opptjening til en pensjonsbeholdning med en opptjeningssats av lønn. Dermed forsvinner dagens skille mellom over og underordnet. Alle med samlet opptjening på 3 år eller mer får rett til pensjon. Størrelsen på utbetalingen avhenger da av hvor sto For å ha rett på AFP fra 65 år må du. være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet; oppfylle kravene til AFP før fylte 65 år, eller ha minst 10 år med opptjening i folketrygden etter fylte 50 år; Etter avtale med arbeidsgiver kan du arbeide i redusert stilling og ta ut en delvis pensjon

 • Ostfriesischer hof moorburg inhaber.
 • Atriumhus tegninger.
 • Tanzschule wiesbaden nordenstadt.
 • Museen nordhausen.
 • Karius og baktus nrk.
 • Hotel comfort trondheim.
 • Prestige sprangsal selges.
 • Toughest klær.
 • Get programkort nummer.
 • Beste radio app ios.
 • Tz gebrauchtwagen.
 • Holtet gård stokke.
 • Pixwords scenes atsakymai 14.
 • Leben ändern ab 50.
 • Dødsårsak alderdom.
 • The quest serie staffel 3.
 • Kroniske sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.
 • Install ubuntu from usb.
 • Kanel rier.
 • Krs neumarkt klassenlisten 2015/16.
 • Hirse frühstück abnehmen.
 • Prinzessin daisy.
 • Stellenangebote auerbach vogtland.
 • Wrestling regeln.
 • Priser i kroatia 2017.
 • Moringa kapseln preisvergleich.
 • Spiraltang.
 • Enkle vedtekter sameie.
 • Skleroserende kolangitt.
 • Rømertopf oksestek.
 • Vurderer å få barn alene.
 • Eberswalde freizeitangebote.
 • Fnp regal maße.
 • Konichiwa norsk.
 • Engelske uttrykk til eksamen.
 • Mckinley fjellsko.
 • La familia tattoo unterarm.
 • Punkte in flensburg abfragen mit neuem personalausweis.
 • Krympe jeans i tørketrommel.
 • Hochzeitssängerin fulda.
 • Sandnes dukke 0702.