Home

Midazolam kvalme

Midazolam Accord «Accord» - Felleskataloge

Midazolam (Accord, Braun, Panpharma) Styrke Stamløsning Videre fortynning Administrasjon Holdbarhet Merknader 1 mg/ml inj.væske, ampulle Kan gis kramper, samt kvalme og oppkast2,4 * Respirasjon, og ev. blodtrykk og puls, bør monitoreres5,40,84 Konsentrasjon: 1 mg/ml 5 mg/ml inj.væske, ampull Midazolam-injeksjon brukes til å berolige en person som har hatt en mindre operasjon, tannbehandling eller annen medisinsk prosedyre. Midazolam-injeksjon brukes også til å berolige en pasient som er under kritisk pleie og trenger en mekanisk ventilator (pustemaskin)

PPT - AKUT PALLIATION PowerPoint Presentation - ID:4563771

kvalme Midazolam 5mg/ml (benzodiazepin, sedativum) Start med 1-2 mg inntil hvert 30. min. (titrering) Avhengig av effekten (sjelden mer enn 20 mg) sc Kvalme, uro, agitasjon, delir Haloperidol 5mg/ml Haldol® (lavdoseneuroleptikum) 0,5-2 mg x 2 (mot kvalme) 1-2 mg x 3-5 (mot uro/agitasjon) 10 mg sc Surkling i øvre luftveier Midazolam (benzodiazepin, sedativum) 1 mg til gamle/skrøpelige, ellers start med 2-2,5 mg Gjentas ved behov, inntil hvert 30. min (titrering) avhengig av effekten (sjelden > 20 mg) sc Kvalme uro, agitasjon, delir Haloperidol (Haldol lavdoseneuroleptikum) 0,5-2 mg x 2 (mot kvalme) 2 mg x 3-5 (mot uro/agitasjon) 10 mg sc Surkling i øvr Ved kvalme: inj. sc Serenase® 0,5-1 mg × 2 plus p.n. × maks. Midazolam skal doseres fast, pga. en halveringstid på ca. 2 timer. Det forudsættes, at den smertestillende behandling er sufficient og gives subkutant. Plasterbehandling fortsættes uforandret Kvalme, brekninger, uro, agitasjon. 0,5 - 5 mg. 10 mg. Abdomen benyttes ofte ved subkutan medikamentbehandling, men kan gi usikker absorpsjon i terminalfasen. Diazepam kan gis rektalt, ved behov for injeksjon anbefales midazolam. Alternativt kan levomepromazin (10 - 50 mg/døgn) brukes Midazolam benzodiazepin, sedativum: 1 mg til gamle/skrøpelige, ellers start med 2-2,5 mg Gjentas ved behov, inntil hvert 30. min (titrering) avhengig av effekten (sjelden > 20 mg) sc. Kvalme, uro, agitasjon, delir: Haldol® (haloperidol, lavdosenevroleptikum) 0,5-2 mg x 2 (mot kvalme) 1-2 mg x 3-5 (mot uro/agitasjon) 10 mg: sc. Surkling i.

Twitter NLH Tweets by legemiddelboken Nytt kapittel. Legemiddelhåndboken har et helt nytt kapittel om covid-19 infeksjon, se: Nedlastbare pdf-filer av samtlige kapitler i Legemiddelhåndboken er nå tilgjengelig Midazolam B. Braun er et legemiddel med kort virketid som brukes for å framkalle sedasjon (en svært avslappet tilstand av ro, døsighet eller søvn) og demper engstelse og muskelspenninger. Legemidlets virkestoff, midazolam, tilhører en gruppe legemidler som kalles benzodiazepiner Midazolam (dormicum) Haldol smerte, kvalme og oppkast, delirium, terminal angst og uro, og sekretstagnasjon i luftveiene hos døende («ralling»). (fra boken «The Syringe Driver» av A. Dickman & J. Schneider) Subkutan administrasjon av medikamenter i livets sluttfase, ved Trine Merete Edler-Wol

Forslag til fortynning av midazolam til Ampuller15: Engangsbruk Fortynnet løsning3,15: 12 timer i RT 24 timer i KJ Kontinuerlig infusjon2,3,15: 24 timer i RT Antidot2: Flumazenil Obs! Tromboflebitt1,5 Kan gi respirasjons-depresjon, hypotensjon, bradykardi, paradoksale reaksjoner inkl. kramper, samt kvalme og oppkast 4 * Respirasjon, og ev mange sekundær-problemer (kvalme, angst, depresjon, anoreksi, søvnproblemer, kakeksi osv) og lykkes man ikke med smerte-behand-lingen, vil de fleste problemer forbli uløst. Omvendt gjelder at dersom smertebehandlin-gen er vellykket, vil mange andre problemer selv finne sin naturlige løsning. Vær oppmerk Obstipasjon forekommer hos samtlige pasienter, kvalme hos ca. 30% av oppegående pasienter. Kan gi svekket hosterefleks, hallusinasjon, eufori, forvirring og sedering. Sederingen avtar som regel etter noen dagers tilførsel. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Obstipasjon, kvalme, brekninger. Nevrologiske: Sedasjon pasienter, midazolam til ti og glycopyrron til ti. • Skrinet var i bruk i gjennomsnitt 2,6 dager. • I to tilfeller ble det rapportert usikkerhet • Behandlings algoritmer (smerter, kvalme, dyspnea, uro/angst, dødsralling) • Veiledning til anleggelse av fastliggend Midazolam Pris . Boksen med midazolam som inneholder 20 piller kan koste omtrent 19 reais, og kassen som inneholder 30 piller kan koste omtrent 29 reais. Bivirkninger av Midazolam . Endringer i luftveiene, blodtrykk og puls; kvalme; oppkast; agitasjon, døsighet. Kontraindikasjoner for Midazolam

Dyspne og kvalme Dosering av morfin (alternativt oksykodon) er angitt slik «sc *morfin» i algoritmene for å tydeliggjøre at morfin kan erstattes med oksykodon. Dyspne Doseringen på midazolam ved akutt kvelning/panikk på side 3 er endret fra 2,5-5 mg sc/iv til 5-7,5 mg sc/iv. Bergen, mai 2019 Sebastian von Hofacker og Margrete Eine Når midazolam absorberes fra mage-tarm-kanalen og passerer leveren, metaboliseres enzymatisk (CYP3A4) en varierende andel til alfa-hydroksymidazolam. I en studie varierte biotilgjengligheten av peroral midazolam hos 2 - 12-åringer fra 9 % til 71 %, gjennomsnittlig 36 % ( 7 ). alfa-hydroksymidazolam bidrar til de kliniske effektene, men inaktiviseres forholdsvis raskt ved glukuronidering. 5. Kvalme a) Haldol 0,5 mg sc x 2 b) Metoclopramid 10 mg tabl/sc inntil 3 ganger daglig c) Ondansetron tabl/smeltetbl/mixt/iv 4 mg 1-2 inntil x 4 6. Uro og angst a) Midazolam 1-2 mg (lavere startdose for de gamle skrøpelige) sc opptil 2 ganger/time b) Vurder om det er indikasjon for smertelindring Midazolam-injeksjon brukes også for å forårsake en tilstand av nedsatt bevissthet hos alvorlig syke mennesker på intensivavdelinger (ICU) som puster ved hjelp av en maskin. Midazolam-injeksjon er i en klasse medisiner som kalles benzodiazepiner. Det fungerer ved å bremse aktiviteten i hjernen for å tillate avslapning og nedsatt bevissthet

Midazolam Panpharma Panpharma - Felleskatalogen Pasientutgav

Midazolam [respirasjon] 1 mg / 5 mg/ml Sedasjon. Muskelavslappning. Varighet ½ til 1time. Metaboliseres i lever- ingen aktive metabolitter. Bivirkninger: Respirasjonsdepresjon (meget potent), postoperativ kvalme og oppkast, hodepine, svimmelhet, uro, muskeltremor. Dosering: titrer til ønsket effekt ½ til 1 mg om gangen Midazolam administreret i.v. har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen. I sjældne tilfælde er set respirations- og/eller hjertestop. Kardiovaskulære bivirkninger som hypotension, bradykardi, vasodilatation og gastro-intestinale gener som kvalme,. Midazolam er det aktive stoffet i en søvnfremkallende medisin kjent kommersielt som dormonid. Dette legemidlet til oral og injiserbar bruk er indisert for personer som lider av søvnløshet og for sedasjon før kirurgi, dets virkning forandrer neurotransmitters funksjon og senker sentralnervesystemet Midazolam Rus på legemidler. Grunnen er nok fordi at I.V injeksjon (som med de fleste stoffer), fører til at 100% av virkestoffet blir tatt opp kvalme, oppkast og insomni) er rapportert i svært sjeldne tilfeller etter brå seponering av høye doser antipsykotika. Gradvis nedtrapping av dosen anbefales som et sikkerhetstiltak. Pasienter med depresjon: Det anbefales at haloperidol ikke brukes alene hos pasienter der depresjon er dominerende

Hva er de mest vanlige Midazolam bivirkninger? - notmywar

 1. istrasjonsformer av midazolam (6,7), og av forskjellige doseringer (8,15), gitt enten som premedikasjon før kirurgiske inngrep eller som sedativum i forbindelse med
 2. dre operasjon, tannbehandling eller annen medisinsk prosedyre. Midazolam kan også brukes til formål som ikke er oppført i denne medisinen. Hva er de mulige bivirkningene av midazolam (Versed)
 3. Midazolam (Dormonid) Midazolan er et søvnfremkallende middel som virker gjennom depresjon i sentralnervesystemet og brukes til å behandle søvnløshet hos voksne eller som beroligende før kirurgi. Dette orale eller injiserbare legemiddel kan finnes kommersielt under navnene Dormonid, Dormire eller Dormium, og kan kjøpes fra apotek
 4. Midazolam injeksjon kan også brukes til formål som ikke er oppført i denne medisineringsveiledningen. Hva er de mulige bivirkningene av midazolam? Få akutt medisinsk hjelp hvis du har tegn på en allergisk reaksjon: elveblest; pusteproblemer hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals
 5. istration som vanligvis brukes til lett sedate pasienter som gjennomgår medisinske prosedyrer. Disse prosedyrene inkluderer visdom tennene fjerning, endoskopi prosedyre

Midazolam (injeksjon) bivirkninger, interaksjoner, bruk og

Midazolam? Aktuelt ved angst, uro, panikk, muskelrykninger og kramper. Gi 2-2,5 mg subkutant (1 mg til gamle eller skrøpelige). Gjentas ved behov inntil hvert 30. minutt. Haloperidol? Aktuelt ved kvalme, uro, agitasjon eller delir. Gi 0,5-2 mg subkutant x 2, alternativt inntil x 2 ved behov. Hos gamle og skrøpelige pasienter brukes. De siste anbefalingene fra fagmiljøet, er at lindrende behandling bør diskuteres og integreres i all behandling når kreftdiagnose blir stilt. Selv om lindrende behandling bør integreres i hele pasientforløpet, så har den en større plass i livets sluttfase. Vi må forbedre den pasientsentrerte tilnærmingen og ta pasientene aktivt med i planlegging og gjennomføring av all [ For noen måneder siden hadde jeg et møte i et stilig bygg utenfor Oslo. Der var det rene flater, glassvegger og en flott kantine. Folk spaserte rundt med fine klær og ID-kortet i en svart snor rundt halsen

Palliation - DSAM Vejledninge

Midazolam (Dormicum) i smertepumpe, 4-10 mg (opptil 60 mg) /24 t i smertepumpe; ev. 1-2,5 mg sc eller iv ved behov. Olanzepin (Zyprexa) tabl. 2,5-10 mg (finnes som smeltetablett) Levomepromazine (Nozinan) po/sc/im 5-25 mg ved behov. NB! 5 mg po tilsvarer; 2,5 mg iv. Ved vedvarende angst, velg et antidepressiv med angstdempende effekt. Beste apotek å bestille Dormicum online, kjøp midazolam dormicum 15 mg & 7.5 mg til attraktive og rabatterte priser med trygg, rask og diskret frakt fra premier-dream.co Kvalme Obstipasjon Midazolam (benzodiazepin, sedativum) Kvalme, uro, agitasjon, delir Haldol (Haloperidol,lavdoseneuroleptikm) Surkling i øvre luftveier, ileus, kolikk Robinul (glycopyrrolat, antikolinergikum Midazolam iv 0,15 - 0,2 mg/kg (maks. 5 mg, gis over 1-2 minutter) eller bukkalt 0,5 mg/kg (maks. 10 mg). Ny dose midazolam kan gis 4-5 min. etter forrige dose ved fortsatt kramper. Videre behandling i følge veileder. Viser til Akuttveileder i pediatri/Nevrologi/Status Epilepticus/Konvulsiv status epilepticus. Kvalme og oppkas Sammenligningen mellom midazolam for munnslimhinne og diazepam til intravenøs bruk ga svært like resultater. Hva er risikoen forbundet med Buccolam - midazolam? De vanligste bivirkningene med Buccolam (sett hos mer enn 1 av 10 pasienter) er sedering, døsighet, depresjon, respirasjonsdepresjon, kvalme og oppkast

Midazolam £ (benzodiazepin, sedativum) 1mg ti l gamle/skrøpelige, ellers 2-5 mg inntil x1/time avhengig av effekten (sjelden > 20 mg) sc Kvalme Uro, agitasjon Haldol £ (haloperidol, lavdoseneuroleptikum) 0,5-1 mg x 3 (mot kvalme) 2 mg x 3 (mot uro/agitasjon) 10 mg sc Surkling i øvre l uftveier, ileus, kolikk Robinul £ (glykopyrron Palliativ medisin er den medisinske fagbetegnelsen på den lindrende behandling som gis til pasienter der man ikke kan fjerne eller stoppe sykdommen Det er også rapportert om hodepine, kvalme, diaré, tap av matlyst og tap av smaks- og luktesans. Symptomer lenger ut i forløpet. (1- 2,5 mg subkutant hver 4. time) og liten dose midazolam (1-2,5 mg subkutant hver 4. time) er effektivt og bortsatt fra noe sedasjon så er alvorligere bivirkninger sjeldne

Midazolam (Dormikum) Vannløselig Benzodiazepinpreparat. Rask og god effekt ved akutt angst, panikk eller uro. Bivirkninger: Sedasjon, respirasjonsdepresjon. OBS: Være tilstede - observere respirasjon. Vanlige benzodiazepiner som Stesolid, Vival har. samme effekt i tablettform men siden de er. fettløselige er effekten svært usikker so midazolam. Les n. ye gjennom dette pakningsvedlegget f. r du begynner . bruke legemidlet. Ta vare p. dette pakningsvedlegget. Du kan f. behov for . lese det igjen. Hvis du har ytterligere sp. l, kontakt lege eller apotek. Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre Disse kan være foreskrevet alene eller sammen med andre medisiner for å ta opp forhold som forårsaker kvalme eller oppkast. Et antihistamin som meklizin kan brukes til ulike former for reisesyke og labyrinthitis. I kontrast, kan benzodiazepiner som midazolam redusere kvalme eller oppkast forårsaket av anestesi

På apotek1.no får du rask og trygg netthandel fra Apotek 1, Norges største apotekkjede og Norges største nettapotek. Bestill fra resept, eller finn produktet du trenger, så sender vi varene til dit du ønsker Narkotikaoplysninger om intet varemærke (midazolam (injektion)) indeholder lægemiddelbilleder, bivirkninger, lægemiddelinteraktioner, brugsvejledninger, symptomer på overdosering og hvad man skal undgå Vanlige symptomer i forbindelse med kryssallergi er hovne lepper som kan stikke og klø samt kløe i halsen eller munnen når man spiser f.eks. et eple eller nøtter. Omtrent halvparten av alle personer som er allergiske mot pollen fra bjørk, hassel og or, får milde symptomer som kløe i munnen når de spiser hasselnøtter Istedet for å gi oksygen, næringsdrypp og blodfortynnende som hadde reddet livet deres, så fikk de morfin, midazolam, som er et angstdempende preparat og middel mot kvalme, som til sammen. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. midazolam; Kliniske data; Uttale / M ɪ d æ z ə l æ m / Handelsnavn: Dormicum, Hypnovel, Versed, andr

Den døende pasient Tidsskrift for Den norske legeforenin

Midazolam kan interagere med andre legemidler med levermetabolisme, f.eks. fenytoin, noe som gir økt effekt. Kalsiumantagonister . Kvalme og oppkast . Svært sjeldne: Forstoppelse** , munntørrhet** Hud- og underhudssykdommer Mindre vanlige: Kløe, utslett og urtikari 1. Hva Midazolam B. Braun er og hva det brukes mot. Midazolam B. Braun er et legemiddel med kort virketid som brukes for å framkalle sedasjon (en svært . avslappet tilstand av ro, døsighet eller søvn) og demper engstelse og muskelspenninger. Legemidlets . virkestoff, midazolam, tilhører en gruppe legemidler som kalles benzodiazepiner Smerteskrin for symptomlindring i livets sluttfase er utarbeidet for å legge til rette for at pasienter får en verdig død, og at pasienten skal få dø der han eller hun selv ønsker det. Skrinet kan rekvireres av legen til den enkelte pasient, eller kjøpes inn til bruk i institusjon (for eksempel sykehjem)

Forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med sterkt og moderat emetogen cancer -kjemoterapi hos voksne og ungdom fra 12 år . på dag 4 og reduserte AUC for midazolam med 19 % på dag 8 og med 4 % på dag 15. Disse effektene ble ikke ansett å være av klinisk betydning Ved uro, angst, panikk: 1-2 mg Midazolam sc inntil hvert 30. min. (Start med 1 mg. Ved manglende effekt etter 30 min kan dosen dobles.) Aktuelt: Behandling for hjertesvikt 2 ganger de siste måneder, 1 gang for pneumoni. Ved kvalme: 0,5 mg Haldol sc x2/døgn. Ved uro, agitasjon, delir: 2 mg Haldol sc inntil hver 2. time til maks 10 mg/døg Nitrazepam er et benzodiazepin, og blir markedsført i Norge av legemiddelfirmaene Actavis og Meda som det aktive virkestoffet i Apodorm og synonympreparatet Mogadon.Apodorm og mogadon fåes i styrke på 5 mg. Tablettene har delestrek og kan deles i to like doser. Nitrazepam er et hypnotikum/sedativ som administreres til personer med søvnproblemer

Palliasjo

Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Midazolam Hameln får dig hurtigt til at blive søvnig eller falde i søvn. Det gør dig også rolig og får dine muskler til at slappe af. Midazolam Hameln anvendes til voksne: som generel anæstesi for at få dem til at sove eller for at holde dem sovende. Midazolam Hameln anvendes til voksne og børn Midazolam 5 mg/ml 10 ampuller á 1 ml: 0,5 - 1,0 ml = 2,5 - 5,0 mg: Intet maks: Angst, uro, søvnløshed: Serenase 5 mg/ml 5 ampuller á 1 ml: 0,2 - 0,3 ml = 1,0 - 1, 5 mg: 6 mg/døgn: Kvalme, vrangforestillinger, starten af delir: Furix 10 mg/ml 5 ampuller á 4 ml: 2,0 - 4,0 ml = 20 - 40 mg: Intet maks: Mistanke om lungestase. Vanlige bivirkninger av midazolam er sedasjon, søvnighet, nedsatt bevissthetsnivå, kvalme, oppkast og respirasjonshemming. Respirasjonshemming oppstår med en frekvens på opptil 5 %, men det er både en kjent komplikasjon av konvulsive anfall og relatert til bruk av benzodiazepin Om Buccolam ® (Midazolam, munnvann, oppløsning) Buccolam er midazolam til bruk i munnhulen som gis i en individuell dose for bukkal administrering. respirasjonsdepresjon samt kvalme og oppkast

Legemiddelhåndbok

 1. ) Injeksjonsvæske 10 mg/ml. Dosering. Ved iv/io ad
 2. Angst er en naturlig oppførsel som mennesker opplever som respons på enhver fysisk eller psykologisk trussel.Det blir imidlertid et problem når denne reaksjonen er for overdreven i forhold til det som utløser det. Det kan også resultere i en patologisk tilstand av angst som kan kreve bruk av anti-angstmedisiner. I tillegg er det ingen klar grense mellom normal angst og et patologisk problem
 3. Alle norske retningslinjer.

Midazolam B. Braun Braun 5 mg/ml - Felleskatalogen ..

 1. ut
 2. imum hver 4. time: Smerter, uro/forvirring, surkling i luftveiene, kvalme og oppkast, tung pust, tilstanden i munnen, vannlatingsbesvær. Effekten av igangsatte tiltak vurderes og dokumenteres. Vurdering av pasientens tilstand, fast medikasjon, behovsmedikasjon og eventuell væskebehandling skal gjøres daglig.
 3. korrigert kalsium, (ev ionisert kalsium), ALP, Na, K, kreatinin Rehydrering Egne doser Morfin/ Midazolam ved akutt blødning, høyre enn ved smerter/ dyspnøe Gåt ogte fort, men ikke alltid Hvis stor risiko- medisiner på.

Midazolam STOT SE 3, H336 <= 100 Acute Tox. 3 (Oral), H301 H-setningenes fulle ordlyd: se avsnitt 16 3.2. Stoffblandinger Ikke kvalme og nedsatt koordineringsevne. 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Søk legehjelp. Dersom det er mulig, vis dette dokumentet. Hvis ikke, vis emballasje eller. max for midazolam administrert alene. Denne effekten er ikke klinisk relevant, og ingen var kvalme (6,9 %), hodepine (3,5 %), diaré (3,2 %) og oppkast (2,3 %), og var som regel lett til moderat i alvorlighet. Sikkerhetsprofilen var lik ved sammenligning av pasienter som kun ble behandlet intravenøst me Propofolanestesi gir bedre beskyttelse mot postoperativ kvalme og mindre forekomst av uro og forvirring ved oppvåkning. De fleste undersøkelsene som sammenlikner propofol med sevoflurananestesi har imidlertid vært gjort med sevofluran til både innledning og vedlikehold (3, 4); mens vi rutinemessig bruker propofol til innledning av alle barneanestesier

Kvalme, obstipasjon og ileusproblematikk download Report Comment Kjøp ATIVAN LORAZEPAM 2MG Online i Norge Lorazepam, blant annet under merkevaren Ativan, er en benzodiazepin medisin. Det brukes til å behandle angstlidelser, søvnforstyrrelser, aktive anfall, inkludert status epilepticus, alkoholrepetisjon og kjemoterapi-indusert kvalme og oppkast, og for kirurgi for å forstyrre minnesdannelse og forføre dem som mekanisk ventilert

midazolam - Okser - 202

 1. sykepleie ved livets avslutning krise døden er ikke lenger en naturlig del av livet lenger mange institusjon kroppen tilhører institusjonen, fordi de har vær
 2. gis ny dose 2,5 mg. Neste dose økes til Morfin 5 mg og videre til 10 mg eller 15 mg ved behov •Kan gis hver annen time og bør alltid vurdere behov for ny dose,
 3. . Smerte Morfindoseringen er oppdatert til 'inntil hvert 30.

Sedering av barn med midazolammikstur Tidsskrift for Den

• Kvalme/oppkast 8. Medikamenter • De vanligste symptomene i livets sluttfase kan lindres med 4 medikamenter: -Morfin -Midazolam -Haloperidol -Et antikolinergikum, f.eks glykopyrron • Både Midazolam og Robinul brukes her utenfor formelt godkjent indikasjonsområde, men basert på lang faglig tradisjon og faglig enighet 9. kvalme og respirasjonsdepresjon Ulf Mostad 2012 4 • Midazolam virker mot uro,men gir ingen analgesi! - Premed 0,5 mg/kg po(max 10 mg) - Evt 0,05‐0,1 mg/kg iv (max2,5 mg) - Obs større tendens til respirasjonsdepresjon når.

Midazolam 2 mg/ml oral mikstur Total dose: Total dose: Total dose: Midazolam 5 mg/ml rektal iv/im/rectal Total dose: Total dose: Total (kvalme, brekninger, oppkast, pustebesvær, hodepine, uro, annet) Under behandling Etter behandling Eventuell Med denne medisinen, kan pasienter møte andre bivirkninger: kvalme, hypotensjon, luftveisproblemer, oppkast og forstoppelse. Midazolam . Midazolam er et muskelavslappende middel som brukes i nøds og kritisk omsorg rom. Hvis du bruker bedøvelse, cimetidin eller narkotika, bør dose midazolam reduseres med 25 prosent Midazolam (Dormicum) 2-5 mg s.c. v.b., 4-10 mg/24 t pumpe, øke til effekt, opptil 60 mg/24 t (1 mg tilsvarer cirka 3 mg Stesolid) Nozinan ved uro: 25 mg s.c. startdose, 50-75 mg/24 t hvis pump Kvalme. Uro/delir Feber Smerter 3.2 Medikamentell behandling Symptom Behandling * Kommentarer Dyspné Behovsdoser: Morfin* 2,5-5 mg iv/sc Midazolam 1-2,5 mg iv/sc Generelle tiltak - leieendringer, frisk luft, åpne et vindu Oksygen ved hypoksi Akutt uttalt dyspné Morfin* 5-10 mg iv/sc +. Midazolam £ (Sedativum) angst, uro, panikk, muskelrykn. 2,5 - 5mg inntil 1x/time ubegrenset (avhengig av effekten) sc Haldol £ (Nevroleptikum) kvalme: uro, agitasjon: 0,5 - 1 mg x 2 2 mg x 3 10 mg sc Robinul £ (Antikolinergikum) surkling i luftveiene; dødsralling, ileus, kolikker startdose 0,4 mg, etter 4 timer 0,2 x 4 (hver 6 time!) 2,4 mg s

 • Www puddingtv.
 • Hea3102 eksamen.
 • Swingkurs lillehammer.
 • Får ikke jobb hva gjør jeg.
 • Kurt nilsen julekonsert trondheim.
 • Damon salvatore.
 • Ralph macchio karate.
 • Savnet 21 åring søgne.
 • Estetisk tannbehandling kristiansand.
 • Campus adamstuen.
 • Fos 2017 sommer.
 • Relationel magt.
 • Familjebad eskilstuna.
 • Åpent hus fest.
 • Gull snusboks.
 • Divinity original sin 2 scythe.
 • Abcd skjema.
 • Allegory of the cave.
 • Compliance.
 • Michelin warszawa.
 • Oracion milagrosa para la salud.
 • Hva er bison tm.
 • Kontrast adjektiv.
 • Latin numbers.
 • Hvor fort løper en ulv.
 • Fc augsburg tickets.
 • Autobahn a1 raststätten.
 • Hofbräu bier online bestellen.
 • Kunstnerstipend hvor mye.
 • Freizeitaktivitäten tirol winter.
 • Hvem spiller fjøsnissen tine.
 • Lastbilar säljes.
 • Honda jazz bruktbil.
 • Carob norsk.
 • Ikea lyspærer.
 • Antike bilderrahmen.
 • Cafe boley brötzingen öffnungszeiten.
 • Feiertage rheinland pfalz 2018.
 • Jbl boombox power.
 • Bildspeichertechnik kf.
 • Beste krim 2018.