Home

Arbeidsmiljøloven søndagstillegg

§ 10-10. Søndagsarbeid Arbeidsmiljøloven

 1. Kommentar til arbeidsmiljøloven § 10-10 om søndagsarbeid. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at det er et generelt forbud mot søndagsarbeid. Forbudet er først og fremst begrunnet i hensynet til arbeidstakeres sosiale og velferdsmessige behov, og ikke i samme grad i hensynet til liv, helse og sikkerhet
 2. Lønn er basert på avtale - dette gjelder stort sett også for alle lønnstillegg, herunder søndags- og helligdagstillegg. Du må med andre ord ha avtale (arbeidsavtale, eventuelt tariffavtale) som gir deg slik rett for at du skal ha krav på det. Arbeidsgiver er ikke pliktig å betale ekstra for slike dager etter loven. Hvilke dager og timer du skal jobbe innen rammen av arbeidsmiljølovens.
 3. Arbeidsmiljøloven gir deg rett til helsekontroll dersom du hovedsakelig utfører arbeid om natten. Lørdags- og søndagstillegg. Tariffavtalen gir rett til ekstra betaling for arbeid på søn- og helgedager (helgetillegg). Tilleggenes størrelse er avhengig av hvilket tariffområde du tilhører
 4. jobben er hver søndag, men kontrakten sier ingenting om søndagstillegg. arbeidsgiver sa at det ikke er noe tillegg, og at det ikke kan klages på. hva sier lovene om dette? trodde alle jobber skal ha søndagstillegg. fant ingenting i arbeidsmiljøloven, noen som har andre lover å linke til, og som er flinke til å tolke de
 5. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4

Lønnstillegg for søndager og helligdager, samt pålagt arbeid

Arbeid på kveld, natt, søn- og helgedager - NS

Arbeidsmiljøloven fastslår at ansatte som utgangspunkt skal ha fri fra kl. 15.00 på julaften. I landsoverenskomsten mellom Virke - HK slutter ordinær arbeidstid på julaften kl. 13.15. Det er lovlig å jobbe senere enn dette hvis arbeidet er «nødvendig», eksempelvis på utsalgssteder innenfor lovlig åpningstider Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning. Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet HTA sier at du kun har krav på overtidsbetaling. Overtidbetalingen pr time er årslønn delt på 1850 ganget med 1,5 for 50% overtid og ganget med 2 for 100% overtid. Kveldtillegg er 18 kr pr time og lørdags- og søndagstillegg er 23 kr pr time. (Hvis det var det du mente med forskjellen da) Arbeidsmiljøloven (AML) kapittel 10 danner grunnlaget for arbeidstidsordn-inger i arbeidslivet. Viktige vernehensyn er bygget inn i bestemmelsene, som for eksempel gjelder arbeidstakernes fritid og andre sosiale og velferdsmessige forhold, se heftets kapittel 2. AML fastsetter rammer for hva arbeids-tiden skal være. Loven åpner likevel fo Også her har Arbeidsmiljøloven en hovedregel, men åpner for unntak. Dette beskrives i paragraf 10-6. Hovedregelen er: Maksimalt 10 timer overtid i løpet av ei uke; Maksimalt 25 timer i løpet av fire uker; Maksimalt 200 timer i løpet av et år; Ved tariffavtale kan man avtale dobbelt så mye overtid som i hovedregelen, men maksimalt 300.

Dine lønns- og arbeidsvilkår blir regulert gjennom tariffavtaler og arbeidsmiljøloven. En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon. Er du medlem i Fagforbundet kan du logge deg inn og finne din tariffavtale direkte. Tariffoppgjøret 202 Fredrikstad tingrett avviste enstemmig søksmålet mot de fire sykepleierne. - Det er gledelig at retten har tatt NSFs påstand til følge og avvist hele saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen Det vil si lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg, kvelds- og nattillegg og for delt dagsverk. Nyansatt og lønn. Svar:Arbeidsmiljøloven paragraf 14-15 setter klare grenser for arbeidsgivers rett til å foreta trekk i lønn og feriepenger, men inneholder enkelte uttak SIMEN AKER GRIMSRUD KNUT A. NYGAARD. simen.grimsrud@fagbladet.no. Svaret er at påskeaften først blir rød etter klokka 15.00. Men er du omfattet av tariffavtalen mellom Fagforbundet og KS, skal du imidlertid ha rød betaling hele døgnet - altså fra klokka 00 til 24 Her får du oversikt over alle helligdager og hvordan arbeidstid og lønn reguleres på helligdager/ røde dager, 1. mai og 17. mai

Både arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalene inneholder bestemmelser om dette. Arbeidsfri. Når det gjelder søndags- og helgedagsarbeid, er det et vilkår i loven om at arbeidstaker som har utført slikt arbeid som hovedregel skal ha fri påfølgende søn- eller helgedag, jf. arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (2). Timetallet for vakt på vaktrom regnes etter forholdet 1:1. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive perioden og ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte Den nye modellen for lørdags- og søndagstillegg er et tiltak som skal stimulere arbeidstakere til å arbeide flere helgetimer. Modellen forutsetter at arbeidsgiver planlegger helgearbeidet på forhånd, og lyser ut deltidsstillinger som deltidsansatte kan søke på i kraft av fortrinnsretten i HTA kap. 1 punkt 2.3.1 og arbeidsmiljøloven § 14-3

Søndagsjobb - søndagstillegg eller ikke? - Juss - Diskusjon

Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeid på søndager og helligdager ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Dette er ofte turnusarbeid på for eksempel sykehjem, sykehus og innen kollektivtransport. En søndag eller helligdag varer ifølge arbeidsmiljøloven fra klokka 18:00 dagen før, til klokka 22:00 på selve helligdagen I arbeidsmiljøloven slås det fast at arbeid på søndager og helligdager ikke er tillatt med mindre «arbeidets art» gjør det nødvendig. Dermed skal arbeidsplassene som ikke må holde åpent, De fleste butikkansatte får et søndagstillegg på 96 kroner i timen på toppen av lønna si SVAR: Hei Du har krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn enten 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av sju dager. Jobber du altså 12 timer på en dag, vil du således ha kr..

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

 1. dre «arbeidets art» gjør det nødvendig. Dermed skal arbeidsplassene som ikke må holde åpent, stenge dørene. Men det betyr ikke nødvendigvis at du har krav på lønn. Loven sier ingenting om det. Det gjør derimot tariffavtalene
 2. Krever økt søndagstillegg. Vi kan få vekk unntaket i Arbeidsmiljøloven slik at tillitsvalgte kan være med i hvert enkelt tilfelle og vurdere om det er behov for å jobbe ubekvem arbeidstid. Og det ville være mulig å klage saker inn for Arbeidstilsynet, sier Marianne Chesak
 3. (Men: Nyttårsaften vil alltid være dag før helligdag, og arbeid etter klokken 18 anses som helligdagsarbeid, se arbeidsmiljøloven paragraf 10-10, • Det skal betales søndagstillegg.

Arbeidsmiljøloven § 10-5 har en maksimumsgrense på 48 timer som kan gjennomsnittsberegnes over åtte uker, men slik at man ikke jobber mer enn 54 timer noen enkelt uke eller 12,5 time noen enkelt dag. i tillegg til natt- og lørdags- og søndagstillegg når det er aktuelt En mindre del av arbeidsstokken er deltidsansatte som utelukkende jobber søndager, og derfor har søndagstillegg i lønnen. Denne retten følger ikke av arbeidsmiljøloven, men er ansett som sikker ulovfestet rett, og bygger på en tanke om at arbeidsgiver med rimelighet må kunne organisere arbeidsforholdet innenfor arbeidsavtalens rammer

Krav på søndagstillegg? - Ung

Arbeidsmiljøloven avgrenser likevel antallet timer man kan jobbe overtid, og avtalene har ikke adgang til å overskride dette. Minimumssatsen for overtidsarbeid er 40% av avtalt timelønn. Er du i en jobb der du tilbys overtidsbetaling som er lavere enn dette, bryter faktisk arbeidsgiveren din den norske lovgivningen Å være medlem i YS lønner seg! Som medlem får du hjelp når du trenger det. Vi forhandler blant annet om lønn og arbeidstid på vegne av deg. Du får også mange gode avtaler og rabatter med YS Fordel. I Norge regulerer vi lønningene med det vi kaller tariffavtaler. Fagforeningene og arbeidsgiverne forhandler om disse [ arbeidsmiljøloven § 10-5 nr. 2, slik at ukene i turnus kan ha forskjellig timetall og fridager pr. uke. + nattillegg, skumringstillegg, lørdags og søndagstillegg. 4. Fri på høytidsdag (Ikke onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften

Arbeidsmiljøloven - am

HK i Norges 35. ordinære landsmøte. 8.-12. januar 2021 avholder HK i Norge sitt 35. ordinære landsmøte på hhv. Oslo Kongressenter Folkets Hus, Thon Hotel Arena i Lillestrøm og Quality River Station Hotel i Drammen Ordinær ukentlig arbeidstid. Normal arbeidstid er 08.00-16.00 mandag til fredag.. Arbeidstiden skal ikke overstige 37,5 timer netto i løpet av en uke.Dersom arbeidstiden legges opp utenfor dette tidsrom utløser det kompensasjon med mindre annet er avtalt i bedriftsavtalen særskilt arbeidstid (lørdags- og søndagstillegg, kveldstillegg og nattillegg). Partene er uenige om arbeidsmiljøloven åpner for bruk av overtidsarbeid i slike tilfeller. (16) III.2 Bakgrunnen for tvisten om brudd på fredsplikten ved Vestre Vike

Arbeidsmiljøloven § 10-10 har en egen bestemmelse som i praksis gir de fleste rett til fri etter klokken 15: Hvis julaften faller på en søndag, utløses først søndagstillegg og deretter, fra klokken 12, 133,3 prosent ekstra i timen AML: Arbeidsmiljøloven. Oppgjørsperiode: Fra den 20. i en måned til den 19. i neste måned. Kurs: Kurs er undervisning i et fag eller emne som er begrenset i tid. Dersom det er tvil om det er et kurs eller møte skal det legges til grunn hva mesteparten av tiden benyttes til. Møte: Avtalt sammenkomst for å diskutere et eller flere emne I følge spørsmål og svartjenesten til LOs sommerpatrulje, er den tariffestede begynnerlønnen for en fastlønnet servitør cirka 14.600 per måned, eller cirka 87 kroner i timen. I tillegg kommer kveldstillegg fra kl. 21.00 - 01.00, lørdags- og søndagstillegg samt nattillegg på virkedager Særavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3.HTAs bestemmelser og aktuelle sentrale særavtaler gjelder med mindre annet er regulert i denne avtalen. Nemndsbehandlin

Arbeidsmiljøloven - regjeringen

- arbeidsmiljøloven § 10-12 og/eller - HTA kapittel 3 pkt. 3.4. Virksomheten skal foreta en konkret vurdering av hvilke ledere i HTA kapittel 3, pkt. 3.4 som ikke omfattes av overtidsbestemmelsene. Arbeidstakere som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 10-12 (2) kan tilstås en fast godtgjøring for arbeid utover ordinær arbeidstid For overtidsarbeid i helgen utbetales det i tillegg et lørdags- og søndagstillegg, jf. Hovedtariffavtalen § 15 nr. 4. Registrering av overtid. Overtid skal registreres i HR-portalen, se veiledning. USIT-ansatte fører i tillegg overtid på prosjektet i CT, se veiledning

Hjem - Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven

Krav på 100%, når en jobber Søndager? - Juss - Diskusjon

Det vil antagelig være nødvendig med en diskusjon om denne hovedregelen i arbeidsmiljøloven bør endres i tråd med endringen i lov om helligdagsfred. Et annet forhold er at det i varehandelen er mange som er omfattet av tariffbestemmelser, som sikrer søndagstillegg 2.2.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinaert arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på kr 42 per arbeidet time med virkning fra 01.07.2012. (ukentlig fridag, jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-8 (2) og (4)) faller på helge- eller høytidsdag, skal det gis 1 ekstra fridag innen 1 måned arbeidstakerens tillitsvalgte. Jf. Arbeidsmiljøloven § 10-7. Særskilt arbeidstid Kompensasjon for lørdags-/søndagstillegg gis i tillegg til overtidsbetaling. FORSKJØVET ARBEIDSTID Når partene lokalt er enige om å forskyve arbeidstiden, betales 50 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes ordinære arbeidstid - Det er flere studenter hvor vi har regna ut at arbeidsgiveren skylder dem over 100 000 kroner. Hvis du jobber på restaurant, og jobber 24 timer i løpet av en helg over et års tid, så blir det fort mye penger du har krav på

question_answer Hvor stort overtidstillegg har arbeidstaker rett på etter arbeidsmiljøloven? Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 ellevte ledd skal overtid betales med et tillegg på minst 40 prosent. Loven har ingen regler om tillegg på 50 og 100 prosent, men slike prosenttillegg er vanlig i avtaler - Hver arbeidet time om natten, jf. arbeidsmiljøloven § 10-11 (1), regnes lik 1 time og 15 minutter Det gis bare kompensasjon for arbeid som utføres enten om natten, eller på søn- og helgedag. Arbeidstiden kan maksimalt reduseres til 33,6 timer pr. uke, og skal ikke overskride 35,5 timer pr. uke 4.2 Lørdags- og Søndagstillegg Ansettelse og oppsigelse skjer i henhold til reglene i Arbeidsmiljøloven med følgende unntak: For arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i ett år eller mer gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på tre måneder med arbeidsmiljøloven § 46 nr. 5 og 6, skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. 5.2 (01.05.2002) - Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på kr 16,50 per arbeidet time. 5.3.

 1. I tillegg utbetales lørdags-/søndagstillegg og tillegg for reservetjeneste i henhold til fellesbestemmelsene §§ 15 og 17 nr. 4. inkludert en arbeidsfri periode i henhold til arbeidsmiljøloven § 51 nr. 2, før arbeidstakeren på ny kan pålegges vakt. 3.3.2
 2. Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter A: Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Tariffperioden 01.05.2018 - 30.04.2020 T: 24 13 27 00 E: ksbedrift@ksbedrift.no W: www.ksbedrift.n
 3. nes om betalingsbestemmelsen for fremmøte.(HTA 6.7
 4. Ifølge arbeidsmiljøloven er det bare den enkelte arbeidstaker som har anledning til å inngå en slik avtale. Ansatt på Fosen. Aros Marine har også forsøkt å unngå å utbetale utenbystillegg. søndagstillegg og utenbystillegg

Dette må du vite om pauser i arbeidstiden - Leder

 1. Vaktordningen skal innarbeides i en plan (jf. arbeidsmiljøloven §§ 48, Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på kr 18,00 per arbeidet time. 5.3 (01-05-2004) - Helge- og høytidstillegg.
 2. Sommerens nyhet om gudstjenester må avlyses fordi prestene har krav på søndagstillegg, skapte nok sine refleksjoner hos mange eldre prester. For en stor del av dem var arbeidsmiljøloven noe.
 3. timer per uke for arbeid nevnt i arbeidsmiljøloven § 10-4 (5), og skal forøvrig veere iht. bestemmelsene gitt i arbeidsmiljøloven kap. 10. 6.2 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på kr 65 per arbeidet time

5.2 Lørdags- og søndagstillegg. Arbeidstaker som er omfattet av arbeidsmiljøloven § 15-8, skal i tilsvarende periode være sikret tilbakekomst til stillingen sin, eller dersom denne ikke eksisterer på grunn av virksomhetens forhold, om mulig en tilsvarende stilling 4.9.3 Lørdags- og søndagstillegg 56 4.9.4 Helge- og høytidstillegg 58 4.9.5 Kvelds- og nattillegg 58 4.9.6 Delt dagsverk 59 4.9.7 Beregning av tilleggene 59 4.9.8 Erstatning for tapt fridag 59 4.9.9 Dag- eller timelønte som har fri søn- og helgedager 60 4.10 Forskjøvet arbeidstid 61 4.10.1 Varsel 6

Arbeidsmiljøloven. Kapittel 14 Ansettelse mv. § 14-15 Utbetaling av lønn og feriepenger (1) Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Utbetalingstiden for feriepenger reguleres av ferieloven. (2) Trekk i lønn og feriepenger kan ikke gjøres unntatt: a) når det er hjemlet i lov perioden og ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. 4.3.4 Betalingsbestemmelse En time vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn. Betaling for vakten reduseres ikke ved utrykning. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg betales for de Arbeidsmiljøloven §§ 10-10 og 10-11 regulerer lovlig driftstid. for eksempel lør- og søndagstillegg, kvelds- og nattillegg mv. Vakt på vaktrom. Kostnader til lørdags-/og søndagstillegg Brudd på Arbeidsmiljøloven Sykefravær, korttid og langtid Kostnader til F3 og F5-dager. Regnskapstall for 2020 sammenlignes med regnskapstall for 2018 og 2019. Tallene analyseres for å finne årsakssammenhenger knyttet til årsturnus eller til andre endringer i driften øvrig vises det til arbeidsmiljøloven § 10-4 (3) og B-rundskriv nr. 59/92. § 5 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID 5.2 Lørdags- og søndagstillegg Endres til: For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 55,- pr arbeidet time. Merknad

7 vanlige misforståelser om overtidsbetalin

søndagstillegg. 43.3 Deltidstilsatte Deltidsansatte som arbeider på lørdag / søndag som ikke er arbeidshelger iht. arbeidsplanen, godtgjøres med et tillegg på kr 75 pr time. 4.4 Erstatning av fridag Dersom fridag som er erstatning for arbeid på søndag (ukentlig fridag, jf. arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven - 2.1 lørdags og søndagstillegg spektertrappa det er vanskelig med å kunne dokumentere om hensikten ved å innføre dette har ført frem. Utbetaling er i desember måned hvert år og man får ikke langt dette inn per måned, som er intensjonen

Påske, jul og helligdager - Virk

Et smutthull i loven gir «turiststeder» dispensasjon til å ha søndagsåpne butikker. Nå krever Oslo og Bergen også denne statusen samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. 4.3.4 Betalingsbestemmelse En time vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn. Betaling for vakten reduseres ikke ved utrykning. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg betales for det omregnede timetall Lørdags og søndagstillegg 17 § 2.9. Skiftarbeid 17 Kap 3. Lokale Forhandlinger 18 Kap 4. Pensjon, forsikringer og lignende 18 Protokolltilførsler 19 Bilag 1 20 Bilag det omfang Arbeidsmiljøloven 14-12 gir adgang til. Videre må vilkårene i Arbeidsmiljøloven § 14-9 være oppfylt. 4). 5.2 Lørdags- og søndagstillegg.. 18 5.3 Helge- og høytidstillegg For stillinger der det med hjemmel i arbeidsmiljøloven, kommuneloven eller opplæringsloven tilsettes på åremål, gjelder nedenstående bestemmelser

Arbeidsmiljøloven - Infotjeneste

 1. Når oppsigelse foreligger, fØlges reglene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker skal ved fratredelsen utbetales lønn arbeidstakeren har tilgode, nattillegg for samme tidsrom som det betales lørdags- og søndagstillegg eller helge- og høytidstillegg. 6.2 Lørdags- og søndagstillegg
 2. LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2010-2012 - 2 - FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med sammenslutninger (LO og YS) og dels med forbun
 3. 5.2 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på kr. 23,- per arbeidet time. Tilpasning for undervisningspersonalet Ordinær undervisning på lørdager godtgjøres med et tillegg per time i 6 timer uansett hvor mange timer læreren undervise
 4. samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de utrykning. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg betales for det omregnede timetall. 4.3.5 Utrykning Betalingsbestemmelse Ved utrykning på vakt betales timelønn pluss 50 % for faktisk medgått tid per vakt avrundet ti
 5. Kanskje burde vi ta verdidebatten og ikke bare endre helligdagsloven, men også arbeidsmiljøloven og hovedregelen om at søndag er arbeidsfri - før vi velger at søndag skal bli handledag på linje med de andre ukedagene? Det samme gjelder tariffbestemmelsene med søndagstillegg. Lønnsomheten i næringen er allerede under sterkt press
 6. Den nåværende arbeidsmiljøloven slår fast at «arbeidstaker skal ansettes fast» (§ 14-9), men åpner for en rekke spesifikke unntak fra regelen. Det er prinsippet om faste ansettelse regjeringa vil til livs for å gjøre så mange som mulig til fritt og rettsløst vilt på arbeidsmarkedet

Arbeidsmiljøloven (aml) §§ 15-6 og 15-3 sjuende ledd gir særskilte regler for oppsigelse i prøvetid. Lørdags- og søndagstillegg skal føres inn hvis dirigenten jobber i helg. Kr. 53 er laveste sum når du jobber opptil 289 timer i året på lørdag og søndag På 1. juledag (og 1. nyttårsdag), som i år er på søndag, får man ikke søndagstillegg (men kveld-/natt-tillegg) Arbeid på søndager og helgedager. Arbeid på søndager og helgedager er som hovedregel ikke tillatt etter arbeidsmiljøloven Tillegget utbetales selv om det samtidig gis helge-/høytidstillegg og lørdags- og søndagstillegg. 3.4 Erstatning av fridag (A 2, kap. Ill, punkt 2.4) 3.5 Smusstillegg (A 2, kap. 111, punkt 2.6) 4 GODTGJØRING FOR OVERTID 4.1 Definisjon Pålagt arbeid ut over den ordinære arbeidstid er overtidsarbeid. 4.2 Avgrensnin

Både helgetillegg og overtid? - Karriere, arbeidsliv og

arbeidsmiljøloven § 15-7 (2) og gjeldende hovedavtaler. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg betales for det omregnede timetall. 4.3.5 Utrykning Betalingsbestemmelse Ved utrykning på vakt betales timelønn pluss 50 % for faktisk medgått tid per vakt avrundet ti Pkt. 4.2 ukentlig arbeidstid: Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 timer per uke, jf. arbeidsmiljøloven. Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfelle: I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller minst hver 3. søndag

samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte. 4.3.4 Betalingsbestemmelse En time vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn. Betaling for vakten reduseres ikke ved utrykning. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helge-tillegg betales for det omregnede timetall 2 1. Innledning KAH viser til Dok. 1 av 13.4.2012, og opprettholder de krav det ikke vises spesielt til i Dok. 2. KAH vil foreta konkretisering av økonomiske krav på et senere tidspunkt

Fakta: Regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet

Vaktordningen skal innarbeides i en plan (jf. arbeidsmiljøloven §§ 10-3, 10-1, 10-4 og 10-5). Arbeidstakerne plikter å delta i den vaktordning som blir etablert. 4.3.3 Vakt på vaktrom Arbeidstid. Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4 (2). Timetallet for vakt på vaktrom regnes etter forholdet 1:1 Avdelingsledere følger arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven (AML) og er ikke omfattet av HTA § 6.3. Endringer i kvelds, natt og søndagstillegg blir også beregnet inn i den totale rammen for forhandlingskapittelet. Fagstiger kap. 4 Endringer i fagstigen for fagarbeider/fagskole fra 01.08.201 Lørdags- og søndagstillegg For arbeidet arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag utbetales et tillegg på kr 27,00 pr. arbeidet time. Rett til permisjon jf arbeidsmiljøloven § 12-9 Arbeidstaker som har omsorg for barn, har rett til fri for nødvendig tilsyn ved barn-/barnepasser

Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

http://www.bibforb.no/filestore/Tariff/Tariff/HSH-HUK2010-2012Landsoverenskomstforhelseogsosial.pd LANDSOVERENSKOMST FOR HELSE OG SOSIALE TJENESTER M.V. 2010-2012 - 2 - FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med sammenslutninger (LO og YS) og dels med forbun 4.1 Lørdags- og søndagstillegg For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på 25% pr arbeidet time. 4.2 Helg- og høytidstillegg arbeidsmiljøloven. Overtid skal i alminnelighet utføres i direkte tilknytning til den ordinære arbeidstid

samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de. tillitsvalgte. 4.3.4 Betalingsbestemmelse. En time vakt på vaktrom skal betales med 1/3 timelønn. Betaling for vakten reduseres ikke ved. utrykning. Nattillegg, lørdags- og søndagstillegg og helgetillegg betales for det omregnede timetall. 4.3.5. Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid, jf. arbeidsmiljøloven § 10-4. Timetallet for vakt på vaktrom regnes etter forholdet 1:1. Dersom vakt på vaktrom medfører hyppige utrykninger i den passive perioden og ikke lenger samsvarer med arbeidsmiljøloven § 10-4 skal arbeidstidsordningen tas opp til drøfting med de tillitsvalgte

Lørdags-/søndagstillegg Kostnader forbundet med helligdager og fri Sykefravær Antall brudd på Arbeidsmiljøloven Gjennomsnittlig stillingsstørrelse Antall ansatte fordelt på stillingsprosent. Oppsummering faktatall Begrenset tidsintervall for å kunne trekk LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2016-2018 - 2 - FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med sammenslutninger (LO og YS) og dels med forbund (Parallellavtalen) alle arbeidsmiljøloven § 10-8 (2). Tillegg for ubekvem arbeidstid utbetales for faktisk utført arbeidstid i samsvar med fellesbestemmelsene s regler og begrensninger. Dersom det ikke er mulig å gi varsel slik som forutsatt foran, vil reglene om overtid i fellesbestemmelsene kap. 11 komme til anvendelse. c) d) Avspasering (tt-kode 8201 Norsk Sykepleierforbund (NSF) krever 4,5 prosent generelt tillegg og 25 - 45.000 kroners økning i minstelønnsnivåene. - Rammen for våre krav er i overkant av 7 prosent. Det er offensivt i forhold til LO/NHO-oppgjøret, men jeg understreker at vi holder oss innenfor forsvarlige rammer, sier forbundsleder Lisbeth Normann § 2.8. Lørdags og søndagstillegg 17 § 2.9. Skiftarbeid 18 Kap 3. Lokale Forhandlinger 18 Kap 4. Pensjon, forsikringer og det omfang Arbeidsmiljøloven 14-12 gir adgang til. Videre må vilkårene i Arbeidsmiljøloven § 14-9 være oppfylt. 4). LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN 2014-2016 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått med sammenslutninger (LO og YS) og dels med forbund (Parallellavtalen) − all

 • Weihnachtsmarkt nienburg programm.
 • Tiltakspenger ferie.
 • Zurek konzentrat.
 • Jysk seng.
 • Nivea geschenkset met persoonlijke boodschap.
 • Browning bar halvautomat .308 win.
 • Hvorfor dreper ulv sau.
 • Dank thomas the train.
 • Meme generator dankland.
 • Kjøpe seadrill aksjer.
 • Quinny zapp xtra 2 erfaring.
 • Arbeidskontrakt provisjon.
 • Blyantskjørt.
 • Osho hannover fotos.
 • Pallof press teknikk.
 • Lagoon seventy 7.
 • Wohnheim in greifswald bekommen.
 • San pedro drug.
 • Curling stein.
 • Quesadilla med spekeskinke.
 • Kjøp av drakter.
 • Vph y embarazo pdf.
 • Semmelweis klinika.
 • Tavor entzug ambulant.
 • Flohmarkt detmold kreishaus.
 • Kino union party fotos.
 • Gasser grunnstoff.
 • Mikrodermabrasion gerät kosmetikstudio.
 • Oshun göttin.
 • Peter bubresko samboer.
 • Fc bayern münchen spieler.
 • Øremidd valp.
 • Fastighetsbyrån göteborg innerstad göteborg.
 • Lær gresk gratis på nett.
 • Sissel gran alderdom.
 • Hotelbewertungen türkei side.
 • Viking lover.
 • Learnnoweu.
 • Netflix gavekort på nett.
 • In2010.
 • Uni paderborn anrechnungsformular.