Home

Destillasjonstårn råolje

Destillering av råolje. For å produsere bensin, diesel, flybensin og fyringsolje fra råolje må oljen først brytes ned til sine enkelte komponenter. Dette gjøres med en destillasjonsprosess i et oljeraffineri: først oppvarmes råoljen i en rørovn ved atmosfærisk trykk til ca. 370 °C til den fordamper Destillasjon er en metode til å rense en væske for uønskede stoffer, eller til å skille ulike stoffer fra hverandre. I en destillasjon overføres en væske til damp som deretter kondenseres. De uønskede stoffene fjernes ved at de enten fordamper ved lavere temperatur enn resten av væsken, eller ved at de blir igjen i væsken.Brennevin fremstilles fra vin eller annen alkoholholdig drikke. Oil change scams: Hidden camera investigation on what really happens to your car (CBC Marketplace) - Duration: 21:09. CBC News Recommended for yo Norsk bokmål: Destillasjonstårn for raffinering av råolje. Kilde: Eget verk: Opphavsperson: Tomas94: Lisensiering. Jeg, rettighetsinnehaver av dette arbeidet, publiserer det herved under følgende lisens: Denne filen er lisensiert under Creative Commons Navngivelse 3.0 Unported: Du står fritt

Hva Er Destillasjon av olje? - digidexo

Destillering av råolje - Busch Vacuum Solutions Norg

Oljeraffinering er foredling (raffinering) av råolje i spesielle anlegg (oljeraffinerier) til produkter for salg eller videreforedling. Råolje er et naturlig forekommende produkt som i det alt vesentlige består av hydrokarboner. Arten og den relative mengde av forskjellige kjemiske forbindelser varierer fra oljefelt til oljefelt. I seg selv er råolje et produkt uten praktisk anvendelse. Destillasjon er en måte å skille flyktige komponenter med ulikt kokepunkt i en væske fra de mer tungtkokende ved hjelp av fordampning fulgt av kondensering.Dersom den tungtkokende komponenten har et svært lavt damptrykk er en simpel destillasjon nok, for eksempel ved avsalting av saltvann.. Hvis utgangspunktet er en blanding av to væsker med nærliggende kokepunkter, er destillatet ikke.

Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca.150 milloner år siden. Disse restene synker ned på havbunnen. Noen av dem blir brutt ned, borte og forsvinner, mens andre blir dekket med slam og leire. De detter på havbunnen lag på lag Destillasjonstårn hva skjer: Råolje består for det meste av karbon og hydrogen atom, men kan inneholde svovel atom som stammer fra proteiner i dyr og planter. Svovelen ble fjernet for å unngå at det blir dannet svoveldioksid gass når bensin diesel og andre produkter blir brent Destillasjon i norske oljeraffinerier skjer i høye destillasjonstårn. Råolje blir da ført i rør og varmet opp til ca 380C. Det meste av oljen er da gass når det går videre inn i tårnet. Det som fortsatt er olje når det kommer inn i tårnet blir tappet ut som tungolje nederst i tårnet Destillasjon av råolje Destillasjonstårn Prosessane: Før råoljen blir ført inn i destillasjonstårnet - varma opp til ca 380 grader. Dei fleste stoffa i råoljen - fordampa og i gass-tilstand. Den varme blandinga blir sendt inn i botnen av destillasjonstårnet. Dei stoffa som ikkj

destillasjon - Store norske leksiko

Destillering av råolje - YouTub

Raffinering: Raffinering av råolje er egentlig en destillasjonsprosess. I et destillasjonstårn skilles komponentene med forskjellige kokepunkt fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin, parafin, diesel, fyringsoljer, koks eller svovel Ved raffinering av råolje fremstiller man forskjellige produkter, i dette tilfelle vil olje fungere som en resurs. I et destillasjonstårn skilles komponentene med forskjellige kokepunkt fra hverandre. Oljen går ved oppvarming over til gass som fortettes igjen ved forskjellige temperaturer til blant annet bensin,.

• Råolje og naturgass stammer fra bitte små dyr og planter som levde i havet for 150 mill. år siden. DESTILLASJON • I et oljeraffineri blir råoljen varmet opp så mye at den går over i gassform, og blir ledet til et destillasjonstårn Råolje blir varmet opp, destillert og atskilt i fraksjoner som man kan lage nyttige produkter av. DESTILLASJONSTÅRN. Når seig, mørk råolje blir varmet opp i ovnen, går hydrokarbonene over til gasser. Gassene kondenserer til væsker ved forskjellige temperaturer. Oljen blir derved atskilt i fraksjoner, eller kutt. 20° RAFFINERIGASSE

Fil:Destillasjonstårn

Destillasjon eller destillering er ein prosess som vert nytta for å skilje frå kvarandre komponentar med ulike kokepunkt i ei væske ved å varme opp væska til damp som deretter vert kondensert (det vil seie å avkjøle dampen, så han går over til væske att). Den eller dei komponentane i væska som skal takast vare på, vert kalla destillat.. Alt varmes opp til 400 grader slik at det fordampes. Dampen blir ført inn i destillasjonstårn. De ulike stoffene fordampes på forskjellig tid og det betyr at de også vil kondensere på ulik tid. Dette gjør at man får skilt stoffene. Kondensere er at gassen går over til væskeform. Dette er også den første tingen man må gjøre mor råolje Flott og prisgunstig destillasjonsapparat tilpasset undervisningsbruk. Benyttes til å lage destillert vann flere destillasjonstårn, som til sammen danner et oljeraffineri. ★★ Under destillasjon av råolje blir grupper av hydrokarboner skilt fra hverandre. Gruppen Destillasjonstårn. Eksempel på et destillasjonstårn Et destillasjonstårn i et oljeraffineri er en innretning for å skille ut ulike fraksjoner av råolje. Ny!!: Destillasjon og Destillasjonstårn · Se mer » Fordampning. Vann i gassform er usynlig, men skyene av vanndråper er et bevis på at fordampning følges av kondensasjon

destillasjonstårn fungerar. - Peika på fordeler og ulemper med oljeleiting og produksjon, spesielt i Lofoten/Vesterålen (filmsnutt). Du skal kunne forklare desse omgrepa: - Leitebrønn - Kontinentalsokkel - Råolje - Naturgass - Seismisk profil - Borekrone - Petroleumssystem: Kjeldebergart, reservoarbergart, takbergart - Destiller 4) Råolje-stillbilder. 5) Avluftingsovner. 6) Fyringsvarmer og andre varmevekslere. 7) Ventiler, pumper, aksler, beslag og festemidler. 8) Industrielle varmevekslere. 9) Klorerte løsningsmidler. 10) Destillasjonstårn for råolje. B.Kemisk sammensetning, For det første handles råolje i dollar, mens drivstoff selges i norske kroner. Så mens råoljeprisen for eksempel falt 50 prosent så steg dollarkursen med rundt 30 prosent. Det er også slik at mange av raffineriene ikke har tjent penger de siste årene, men nå tjener de faktisk penger - og de trenger også å tjene penger for å overleve - og dette påvirker selvsagt drivstoffprisen

Før råolje og gass kan brukes som brensel, smøremiddel, asfalt eller råstoff i kjemisk industri, må de enkelte bestanddelene skilles ut, Råoljen varmes opp til ca 375 grader Celsius før den føres inn i et destillasjonstårn hvor de enkelte fraksjoner skilles ut etter kokepunkt. I bunnen av destillasjonstårnet er det varmest Rå råolje kan inneholde hundrevis av hydrokarboner, En vakuum destillasjonstårn i et petroleumsraffineri kan være flere etasjer høye, og kan være i stand til å separere en rekke hydrokarbonforbindelser. Et lite laboratorium set-up kan være svært enkel og tar ikke opp mer plass enn en bordplate

Dette foregår i flere destillasjonstårn, som til sammen danner et oljeraffineri. C står for karbon. Tallene bak C-ene viser hvor mange karbonatomer det er i hydrokarbonene i de ulike fraksjonene. Petroleumen blir hentet opp fra brønnen og opp på oljeplattformen. Den blir renset og vann, råolje og gass blir skilt Et destillasjonstårn er et høyt tårn hvor temperaturen varierer fra varm i bunnen til kald på toppen. Det er plassert nedstrøms separatoren(e) og kondensatet mates inn nær toppen av tårnet. Væsken faller deretter nedover i en prosess som innebærer en rekke separasjonstrinn med økende temperatur mot bunnen, hvor de lette komponentene stiger mot toppen Fra visbreakerovnen går det omdannede produktet inn på visbreakerens destillasjonstårn og etterbehandles som ordinær råolje. Brann i 1991. Det er ti år siden sist det brant ved raffineriet. Da var det bensinanlegget som tok fyr

oljeraffinering - Store norske leksiko

Diagram over et typisk industrielt destillasjonstårn. Råolje blir separert i fraksjoner ved brøkdestillasjon. Fraksjonene på toppen av fraksjoneringskolonnen har lavere kokepunkt enn fraksjonene i bunnen. Alle fraksjonene behandles videre i andre raffineringsenheter destillasjonstårn som er 40 prosent mer energi-effektivt enn de som brukes i petroleumsindus-trien i dag. Hele 10 prosent av USAs energifor-bruk går med til å separere råolje for å produsere drivstoff til amerikanernes biler, og da sier det seg selv at et mer effektivt destillasjonstårn kan spare store mengder energi og ha betydning fo Ved kommersiell raffinering av råolje blir råolje oppvarmet fra 21 ° C til 343 ° C før den kommer inn i destillasjonskolonnen. En serie skall- og rørvarmevekslere utveksler typisk varme mellom råolje og andre oljestrømmer for å varme opp råoljen til 260 ° C før oppvarming i en ovn

Men det er litt olje igjen som ikke er gass. Denne spesielle oljen kaller vi tungolje. Etterpå går den varme oljen og gassen inn i et tårn. Dette tårnet kaller vi et destillasjonstårn. Den varme tungoljen kommer inn i tårnet og den går ut i et eget rør. Det kaller vi tungolje-fraksjonen. nGassen blir kaldere når den går oppover i tårnet Atomsymbolet er C og atomnummeret er 6. Karbon står først i gruppe 14 i periodesystemet. Grafitt, kull og diamant er former av karbon som finnes i naturen og som har vært kjent siden oldtiden. Petroleum (råolje og naturgass) består av hydrokarboner ; Karbonets kretsløp Stillbilder av råolje Avluftingsovner Kjele tilfører varmtvannsberedere og andre varmevekslere Ventiler, pumper, aksler, beslag og festemidler Industrielle varmevekslere Klorerte løsemidler Destillasjonstårn for råolje

Destillasjon - Wikipedi

Råolje og gass blir blandet sammen til ulike produkter vi trenger Råoljen blir varmet opp og ført inn i et destillasjonstårn, hvor den blir renset og lagret. Råoljen blir varmet opp og ført inn i et destillasjonstårn hvor ulike stoffer blir hentet ut av råoljen. 13) Hvordan kan vi få elektrisk energi ved hjelp av vindkraft - Råolje: n = 2. - Forbrenner til CO 2 og H 2 O, eks.: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O Destillasjonstårn og cracker Figur: Wade: Organic Chemistry 37 . MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi - Typisk sammensetning: 70% CH 4 10% C 2 H 6 15% C 3 H 8 5% andr - Råolje: n = 2. - Forbrenner til CO 2 og H 2 O, eks.: CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O Destillasjonstårn og cracker Figur: Wade: Organic Chemistry 34 . MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi - Typisk sammensetning: 70% CH 4 10% C 2 H 6 15% C 3 H 8 5% andr På den same måten som kart og kompass hjelper oss å navigere i ukjent terreng, lærer flytskjemaa oss prosessane å kjenne før vi går ut i fabrikken

Bearbeiding av råolje Når olje og gass har blitt henter opp fra berggrunnen fraktes det til et raffineri. I raffineriet behandles oljen og gassen slik at de ulike forbindelsene skilles fra hverandre. Først varmes alt opp til 400 grader. Dette gjør at de fleste forbindelsene fordamper. Videre føres dampen inn i et destillasjonstårn Dannelsen av olje og gass Olje er ei samling av hydrokarbon. Desse er danna av organisk materiale som for lenge sidan tok til seg energi frå sola. Vi kan difor seie at petroleum er lagra solenergi.I groper med dårleg vssirkulasjon og lite oksygen ville ikkje det organiske materialet, som vart fanga der, rotne. Dette på grunn av mangelen på oksygen. Over ei lang tid vil så organisk.

Olje og gass - Daria

Råolje er olje som finnes i reservoarer i berggrunnen som er en naturlig forekommende, flytende blanding av hydrokarboner. Dette skjer gjennom en oljeraffineringsprosess. I et oljeraffineri er det et destillasjonstårn som varmes opp til 400 ˚C slik at man kan utnytte de forskjellige kokepunktene til de ulike stoffene Råolje består av bestemte forbindelser av karbon (C) og hydrogen (H). Molekylsammensetningen avgjør hvilke produkter man får. Ved å knuse og bryte ned molekylene under bestemt trykk og temperatur (krakking) kan man lage nesten utallige produkter med olje som råstoff Råolje og naturgass, samt kull, Når de ulike stoffene når kokepunktet, går de over til damp, som ledes inn i et destillasjonstårn. Etter hvert som petroleumsdampene stiger opp inne i tårnet, vil de bli avkjølt og kondensert til væske. Kokepunktet til de ulike komponentene bestemmer hvor i tårnet dette skjer

Dannelse av olje og gass presentasjon. Blog. Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 2020. Teaching as a performance: How one teacher stays connected to his clas Dannelse av olje og gass Olje og gass ble dannet fra marine organismer som falt til bunnen av havet og ble dekket av sand og leire Råolje er en form for petroleum og dannes sammen med naturgass ved modning av organisk materiale i sedimentære bergarter . petroleum - Store norske leksiko . Dannelse betyr vanligvis en persons sett av allmennkunnskaper,.

Video: Olje og gass Flashcards Quizle

Naturfagsprøve uke 5, karbonatomets kjemi, olje og gass og

Verden i dag er ekstremt avhengig av olje, kull og gass, fordi vi er så avhengige av strøm. Forbrenning av kull, olje og gass utgjør 65% av verdens strømproduksjon. Dette er da en ikke-fornybar måte å produsere strøm, fordi olje, kull og gass er ikke-fornybare ressurser. Fossile brensler er ikke energikilder, men energibærere fordi d råolje - Store norske leksiko . Etter at man har pumpet råoljen opp til oljeplattformen blir den kokt. Den blir nå destillert, altså delt opp til ulike bruksformål. Noe blir til flytende energi som skal bli bensin og annen drivstoff, men også til flere ting som for eksempel plast. Her får du en oversikt over ting du ikke visste var laget.

Destillasjon av råolje by Emilie Otterlei on Prezi Nex

 1. I dette blogginnlegget skal jeg skrive om fossile brensel. Også skal jeg utdype mer om olje, sammenhengen mellom fossile brensel og hydrokarboner, sammenligninge mellom fossile brensler og drivhuseffekten og til slutt oppsummere. Så fossile brensel er egentlig olje, gass og kull. Fossilt brennstoff er lett å få tak i, som for eksempel fra bensinstasjon, ma
 2. Hvilke kvalitetsegenskaper ved råolje er de viktigste mhp raffinering? Begrunn svaret. Kokepunktsfordeling (andel residue, VGO, gassoljer, Kokepunktsfordelingen er viktig for å fylle destillasjonstårn og videre prosesseringsanlegg for de ulike fraksjonene. Grad av aromatisitet.
 3. I verst tenkjelege tilfelle kunne 625 000 fat råolje (cirka hundre millionar liter, journ. merk.) hamna i havet, meiner Hauge. - For truverdet til alle bør ulykka handsamast offentleg, ikkje etter høvet som Forsvaret har til å lukke og gradere funn. - Ulykka er ei tillitskrise for Forsvaret og trafikksentralen på Fedje. - Ikkje for sein
 4. Hovedtrekkene under boreprosessen etter råolje består av: En lang borestreng (flere tusen meter), som består av 10 meters lange deler, som må settes på etter hvert i boreprosessen. En borekrone i enden av borestrengen, som trenger seg gjennom lagene i havbunnen
 5. Destillasjonstårn. Eksempel på et destillasjonstårn Et destillasjonstårn i et oljeraffineri er en innretning for å skille ut ulike fraksjoner av råolje. Ny!!: Hydrokarbon og Destillasjonstårn · Se mer » Eksos. Bileksos Eksos er gass som forekommer som et resultat av forbrenning av drivstoff som bensin eller diesel. Ny!!
 6. råolja oversettelse i ordboken svensk - norsk bokmål på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk

Destillasjonstårn; Destillasjon av råolje; Trykkluftkompressor Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Kompresjonsskruer til en skruekompressor til trykkluft. En trykkluftkompressor brukes til kompresjon av luft. Mye brukte kompressortyper er stempelkompressorer og skruekompressorer Kull, olje og gass består for det meste av karbon og hydrogen og er derfor meget energifullt. Gass inneholder mer hydrogen enn olje. I tillegg er det meget små forekomster av svovel og tungmetaller i gass. Naturgass er en fargeløs, brennbar gass som kan finnes i porøse bergarter i jordskorpen, oftest sammen med råolje Oppvarming Oil kondenserer på 300 grader Celsius. Parafin kondenserer på nesten 250 grader Celsius. Bensin er den mest brukte fraksjon. Denne fraksjonen har høyest verdi og kondenserer ved 200 grader Celsius. De resterende komponentene i råolje, som petroleumsgass, har så lave kokepunkt at de rømmer tårnet i sine gassform former råolje fra Nordsjøen kommer til. raffi neriet og pumpes inn i et destillasjonstårn. Der varmes den opp, og. dampen stiger oppover til toppen. Hele veien opp er det montert kjølte. skåler. Når dampen treffer skål etter. skål - ovenfra og ned - felles den ut. 13. Bilbransjen 0106. som dråper. Øverst blir dråpene nafta

Tomáš Hartman - ANTICO - 3,4,5-trimetoksybenzylalkohol, absorpsjonstårn, for produksjon av svovelsyre, absorpsjonstårn, for salpetersyre, absorpsjonsutstyr, for.. • Råolje og naturgass stammer fra bitte små dyr og planter som levde i havet for 150 mill. år siden. og blir ledet til et destillasjonstårn. • Temperaturen er høyest i bunnen og synker jo høyere gassen stiger oppover i tårnet BeskrivelseOljebransjen er en multinasjonal industri, og sies å være en av de mest avgjørende for verdensøkonomien som helhet. Råolje som finnes under jorden, kan ikke benyttes direkte, da den inneholder mange urenheter, og det krever derfor omfattende raffinering forklare korleis råolje og naturgass har vorte til observere og gje døme på korleis menneskeleg aktivitet har påverka eit naturområde, undersøkje korleis ulike interessegrupper ser på påverknaden, og føreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjonar 2. språk Spansk kunne presentere landet dit I råolje finnes også en rekke polyaromatiske hydrokarboner (PAH). Mange av disse forbindelsene er kreftframkallende, og eksponering skjer gjennom inhalasjon, spising eller hudkontakt. Det franske forskningsinstituttet International agency for research on cancer har påvist at det finnes kreftframkallende stoffer i en lang rekke produkter i en raffineristrøm

Raffinering av olje - YouTub

 1. Før man kan utvinne råolje fra et område i Nordsjøen, må man finne ut hvor oljen er. først kartlegger man de ulike lagene i havbunnen ved å tolke lydbølger sendt fra skip. slike undersøkelser kalles for seismiske undersøkelser. de ulike sand- og bergartene i jorda reflekterer trykkbølgene ulik
 2. <br /><div style=background-attachment: initial; background-clip: initial; background-image: initial; background-origin: initial; border-bottom-width: 0px; border.
 3. Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utføre
 4. 1 Eksponeringsscenarier og yrkeshygieniske vurderinger Svein-Hugo Ruud Sert. Yrkeshygieniker ExxonMobil This presentation includes forward-looking statements. Actual future conditions (including economic conditions, energy demand, and energy supply) could differ materially due to changes in technology, the development of new supply sources, political events, demographic changes, and other.
Optimalisering av oljeraffineri | Endress+Hauser

Oljeforedling - Wikipedi

 1. MENA1000-Materialer, energi og nanoteknologi- Kap. 10 Energikilder. Energikilder Forbruk, reserver Sol Direkte; sollys Indirekte; vind, vann Fossile Miljø, klima H 2 , CO 2 Tidevann Geotermiske Kjernekraft. Truls Norby og Harald Fjeld Kjemisk institutt/ Slideshow 1884158 by ulem
 2. Hva Er Destillasjon av olje? - digidexo
Oljeforedling – WikipediaBrønnteknikk - Gass- og kondensatbehandling - NDLA
 • Peugeot expert leasing rückläufer.
 • Holland sehenswürdigkeiten reisetipps.
 • Hemnet värmland kil.
 • Vår i london kryssord.
 • Keltische druiden namen.
 • Is irish an accent or language.
 • Erkeengelen rafael.
 • Augentropfen bei okulärer rosacea.
 • Wtf taekwondo norge.
 • Breeam nor.
 • Move and style hannover erfahrungen.
 • Xbox one s fifa 18.
 • Linfrø i vann.
 • Canon pro 1000 blekk.
 • Tesla motors goal.
 • Konservativ leben.
 • Holbergstuen bergen.
 • Leicester tottenham stream reddit.
 • Sandnes kulturskole ansatte.
 • Sprachförderung grundschule material kostenlos.
 • 4 zimmer wohnung saarlouis.
 • Hm bergen.
 • Haugesund københavn widerøe.
 • Pedagogisk dokumentasjon udir.
 • Biler 1 norske stemmer.
 • Erin brockovich full movie.
 • 10 kroner seddel 1939.
 • Скачать olx на русском.
 • Simillion tolkien.
 • Glasbilder küche spritzschutz.
 • Burg spreewald shopping.
 • Tren tanken matematikk.
 • Was heisst fdp.
 • Skolerute porsgrunn videregående skole.
 • Boozt studentrabatt.
 • Bygge hjemmestudio.
 • Hooks grimer.
 • Hus i usa til salgs.
 • Røysterett for kvinner.
 • Hva er et argument.
 • Industriell interiør nettbutikk.