Home

Oppgave virkningsgrad

Svaret i oppgave c) er 100 % av energien i vannet. Denne tidevannsturbinen har en virkningsgrad på 30 %. d) Hva er den nyttbare effekten? Oppgave 2.4 Hvordan er lysene i rommet du er i koblet? Oppgave 2.5 Et vannkraftverk har en fallhøyde på 500 meter, og det renner 150 000 tonn vann gjennom det hvert døgn. a) Hvor stor effekt har kraftverket Virkningsgrad er et mål på hvor effektiv en maskin eller en prosess er, og defineres som forholdet mellom tilført energi og utnyttbar energi. For en varmekraftmaskin som arbeider mellom to temperaturer T1 og T2, er den maksimale virkningsgraden η= (T1 - T2)·T1 Dette gjelder for en ideell maskin. I praksis er den faktiske virkningsgraden, kalt nyttevirkningsgraden, betraktelig mindre, og.

Virkningsgrad kaller vi en størrelse som beskriver effektiviteten til en energiomvandler. Det er tre størrelser i spill: Tilført, avgitt og tapt effekt. = + Virkningsgrad er per definisjon forholdet mellom avgitt effekt og tilført effekt. Virkningsgrad er et enhetsløst tall med en verdi mellom 0 og 1 Effekt, virkningsgrad og hastighet på skråplan Sarah96 » 25/04-2015 12:13 Har tre oppgave som skal være forholdsvis enkle, men forstår det ikke helt selv I denne simuleringen kan du teste ut hvordan areal, virkningsgrad og solvinkel virker inn på effekten som solcellepanelet kan levere. I panelet kan du slå av og på apparater og lese av hvordan forbruk og produksjon påvirkes av dine valg. Løs deretter oppgavene. LK20 LK06. Vis kompetansemål. Sist oppdatert. 29.08. Oppgave 1. Effekt og virkningsgrad og trykk. Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk på høyskolenivå. Alle som har kunnskapen er velkommen med et svar. Men, ikke forvent at admin i matematikk.net er spesielt aktive her

Fysikk 1 - regneoppgaver UngEnerg

Virkningsgrad i kjernefysikk 17. februar 2018 av fylius - Nivå: Vgs I oppgaven før regnet jeg ut at reaksjonslikningen er 2,67*10^-11J Spørsmål: Et kjernekraftverk leverer 86MW VG3 ELEKTRIKER Motoranlegg FEL § 26, § 29, § 30, s. 40 NEK400-445 og 537 Moellers Motorhåndboka Eskolen kap. 1 Her kan du lese ni konkrete tips om hva en god akademisk oppgave bør inneholde: 1. Svar på et spørsmål/en problemstilling. Hovedregelen er at en problemstilling bør være tydelig, avgrenset og spisset til ditt tema. - Hvordan lager man en god problemstilling? - Først introduserer du et tema, for å kunne drive frem et poeng Solceller som kan absorbere alle bølgelengder som sollyset består av, vil ha en teoretisk virkningsgrad på 85 prosent. Det er bygget kommersielle systemer som mottar konsentrert sollys fra krumme reflektorer med en virkningsgrad på 26 prosent, og i laboratorieforsøk har en oppnådd en virkningsgrad på 40 prosent ved konsentrert sollys Oppgave 2.3 Pellets er treflis og annet trevirke presset sammen i små sylindere. Energiinnhold: 16,9 MJ/kg (4,7 kWh/kg) Pelletsovn virkningsgrad: 85 %; a) John brenner 3 kg pellets i ovnen. Hvor mye energi er lagret i Johns pellets? Oppgi svaret i både MJ og kWh. b) Hvor mye energi får han ut når ovnen har en virkningsgrad på 85 %

Virkningsgrad: J tilført i vannet · 100 % = energi i % som er overført til vannet . J i peanøtta . J tilført i vannet · 100 % = energi i % som er overført i vannet. 100 . 6,72 · 100 = 26,66 % . 25,2 . Vi fant ut at 26,66 % av energien i peanøtten ble overført til vannet vi varmet opp Virkemåten. En varmepumpe er en maskin som fremskaffer varme på en spesielt effektiv måte. Den benytter høyverdig energi (ofte elektrisitet) til å transportere lavverdig energi.Varmepumpen benytter seg av prinsippet at et fluid blir varmere hvis trykket økes, og blir kaldere hvis trykket reduseres.Ved å komprimere og ekspandere fluidet er det dermed mulig å flytte («pumpe») varme fra. Total virkningsgrad for et vannkraftverk er typisk rundt 85 %, og med de tallene som er brukt ovenfor vil det si at 5 % den potensielle energien i inntaksmagasinet går vekk i falltapp. Den Statnett har til oppgave å sørge for den endelige balansen, og er systemansvarlig i Norge Forsøk med solceller og virkningsgrad (UngEnergi.no) Undersøkende/praktiske oppgaver med solceller (UngEnergi.no) Bygg en solcellebil (vil kreve mer tid og materialer) (UngEnergi.no) Forsøk med solceller og serie- og parallellkobling (ndla.no) Oppgaver. Mål: elevene får testet og repetert det de har lært

En generator er en maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi ved elektromagnetisk induksjon for anvendelse i en ekstern elektrisk krets. Kilden til mekanisk energi kan variere fra en pedaldrevet sykkel til en dampturbin i et kraftverk.I et moderne elektrisk kraftsystem kommer nesten all energi fra synkrongeneratorer som leverer trefase vekselspenning Terminologi og komponenter. En elektrisk motor er en maskin som omformer elektrisk energi til mekanisk energi, oftest i form av rotasjon. Tre hovedtyper etter bruk av fysiske konsepter er elektromekaniske-, elektrostatiske- og piezoelektriske motorer.Den første kategorien er den altoverveiende mest vanlige, og blir behandlet i denne artikkelen Oppgave 1.3 a) Man trenger 4 vanlige lyspærer for å få en levetid på 10 000 timer, altså tilsvarende levetiden til en sparepære : $$2 \, 500 \text{ h} \cdot 4 = 10 \, 000 \text{ h} $$ $$ 60 w \cdot 4 \cdot 2 \, 500 h = 600 \, 000 \text{ Wh} = 600 \text{ kWh}$

2016

virkningsgrad - Store norske leksiko

Mekanisk virkningsgrad for turbo-ladete 2-takts krysshodemotorer varierer typisk fra omkring 0,9 til 0,93 og for medium speed 4-takts motorer omkring 0,9. 1.4.3 Effektiv termisk virkningsgrad. Termisk virkningsgrad for en varmekraft maskin er generelt definert som den andel av tilført varme som omdannes til nyttig arbeid (eller effekt) Nedenfor vil du finne fasiten for regneoppgavene i naturfag, sortert etter hovedområde fra læreplanen. ENERGI FOR FREMTIDEN Nivå 1. Oppgave 1. Oppgave 1b Forutsetter en strømnings avløpsvinkel på ( 0 0) β2= 180−17. Søker periferi-hastigheten u2 ved hjelp av formelen for NPSHT ved beste virkningsgrad med loddrett avløp når NPSHT = NPSHA - 3 m som sikkerhet for fullastkjøring. g u b g c NPSH a m T 2 * 2 * 2 2 2 = 2

Virkningsgrad - Wikipedi

Forsøk: Virkningsgrad i en solfanger Kjernestoff. Forsøk: Solovn Tilleggsstoff. Tilleggsstoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående. Gammel idé med en lysende framtid. 19 år gammel bygget Edmond Becquerel en innretning som produserte elektrisitet ved hjelp av sollys. Året var 1839, og den første solcellen hadde sett dagens lys, men det skulle gå over 100 år før oppdagelsen ble brukt til noe praktisk.. Solceller ble først brukt som energiforsyning til satellitter på slutten av 1950-tallet Oppgave 13 Maksimal teoretisk virkningsgrad nner vi ved a anta at vi har a gj˝re med en Carnot-prosess. Her er T 2 = 773 K og T 1 = 293 K, slik at max = 1 T 1=T 2 = 1 293=773 '0:62. Riktig svar: D. Oppgave 14 Ny virkningsgrad er 1 293=873 = 0:664. Finner tilf˝rt varme Q 2 med utgangspunkt i e ekten oppn add med gamle r˝r: Q 2 = 1=0:621GW Oppgave 1.1 Manometer..... 37 Oppgave 1.2 Beregning av antall mol og volumet i en gass Oppgave 4.1 Virkningsgrad for varmekraftmaskin 1..... 114 Oppgave 4.2 Virkningsgrad for varmekraftmaskin 2..... 114 Oppgave 4.3 Dieselmaskinen. Kuldemediet koker i kuldegrader. Stoffet som drives gjennom det lukka rørsystemet i ei varmepumpe, kalles gjerne for et kuldemedium eller arbeidsmedium. Dette er et stoff som har lavt kokepunkt ved normalt trykk

En slik oppgave må skrives på en saklig måte, den må være basert på faglitteratur og eventuelt egen vitenskapelig innhentet empiri (ikke på lavere grad), ikke på synsing. Begrepene og fagtermene som brukes må defineres hvis de ikke er entydige Mekanisk virkningsgrad for store turbo-ladete 2-taktsmotorer varierer typisk fra 0,9 til 0,93, mot omkring 0,8 eller lavere for normalladete motorer. Svinghjulets oppgave er altså å sørge for at vinkelhastigheten varierer innenfor en bestemt ujevnhetsgrad Har en oppgave jeg sliter med ifm. øving til elektro eksamen. Følgende oppgave: Kunden ender med å velge ny heis. Den gamle heisen hadde effektforbruk på P: 6kW/ cos : 0,85. Tilførselskabel til heisen er en PFSP 3*4/4mm2 sikret med 3x32A i hovedtavla og 20A i styreskapet i heismaskinrommet. Effektforbruk på ny heis: P: 4 kW/ cos : 0,9 Virkningsgrad: nyttig energi/tilført energi * 100 %. Virkningsgrad - virkningsgraden for en energioverføring er forholdet mellom den nyttige energien vi henter ut og den energien vi tilfører. Energiøkonomisering - ENØK. ENØK handler om å på mest mulig effektiv og lønnsom måte utnytte energien

matematikk.net • Se emne - Effekt, virkningsgrad og ..

Virkningsgrad 23. mars 2011 av Håpløs (Slettet) Jeg arbeider med en simulering hvor netto strålingseffekt fra varmetråden i en krets skal sammenlignes med den elektriske effekten som spenningskilden gir - det vil vel si virkningsgraden Oppgave: Finn daglig elektrisk energiforbruk i en husholdning ved å lese av måleren hver dag i 14 dager. Virkningsgrad til overhead: Vg=P ut /P inn =23W/650W=0,04. Finne virkningsgrad og energi fra de små solcellene Antar at effekten av cellene er proposjonal med arealet og sjekket ikke flere serier Virkningsgraden i et solcellepanel er på omkring 12-15 %, mens vakuumsolfangeren har en virkningsgrad på 85- 95 %. Dette er oppdaget for land som Norge, som har en vinterhalvår og sommerhalvår. I andre land, for eksempel land i Afrika, Asia og Sør-Amerika kan de få større nytte av strømmen de får fra et solcellepanel enn varmtvannet de får fra en vakuumsolfanger Det er en oppgave for noen som går første året på mekken det her, og de har ikkje hatt noe om varmetap ol. enda etter som eg har forstått. Hvis man i dette tilfellet får en virkningsgrad på 93%, så vil man ha 7% tap. Endret 25. januar 2011 av Vegpeg. Siter; Del dette innlegget

Naturfag Påbygg - Effekt av solceller - oppgaver - NDL

 1. Virkningsgrad er et mål for hvor mye energi eller effekt som vi kan bruke, i forhold til hvor mye vi energi eller effekt vi putter inn. Det kan for eksempel være hvor mye bevegelsesenergi vi får ut av en motor når vi putter kjemisk energi i form av bensin eller diesel inn i motoren. Virkningsgrad angir vi med den greske bokstaven η (eta) (3
 2. Kjernefysikk oppgave jeg ikke får til. 15. mars kl. 11.25 av Hjeeeeeeeelp - Nivå: Vgs Vi har Tenk deg at du har et kraftverk som kan produsere elektrisitet med en virkningsgrad på 35%. Hvor stor masse av deuterium og trituim vil du teoretisk sett trenge for å forsyne en norsk husstand med 20 000 kWh elektrisitet.
 3. Bilens drivverk består av motor og kraftoverføring, samt hjulene. Dagens bilmotor, som er en forbrenningsmotor, drives enten med bensin eller diesel. En vanlig moderne bilmotor kan ha overliggende kamaksel, fire ventiler per sylinder, og gjerne slagvolum på 1,5 liter eller mer. Litereffekten i en moderne bensinmotor ligger gjerne godt over 65 kW (90 hk) per liter, mens en god.
 4. Vakuumsolfangeren har en virkningsgrad på 85-95 %. I praksis vil dette si at hvis du har et solcellepanel som gir 100W effekt ville du få igjen 600W på samme areal med en vakuumsolfanger. Utsalgsprisen pr. m2 solfanger er under halvparten av prisen pr. m2 solcellepanel, så det burde ikke være vanskelig å regne ut hva som gir mest energi pr. krone
 5. g av vann, en oppgave om effekt (praktisk oppgave) Skog og klima (teoretisk opppgave) Skogens rolle i et bioøkonomisk samfunn (undervisningsopplegg) Støveksplosjon (praktisk oppgave) Tynning av granskog (regneoppgave) Tørking av ved (praktisk oppgave) Varmeanlegg (prosjekt) Vekt og volum- pellets og ved (praktisk oppgave

Virkningsgrad oppgaver, oppgaver og aktivitete

Virkningsgrad i kjernefysikk - Fysikk - Skolediskusjon

 1. LØST OPPGAVE 4.356 A 4.356 a En elektrisk motor som utnytter 90 % av den tilførte energien, Vi bruker definisjonen på virkningsgrad for å finne effekten P m som motoren yter: m m P P K PP mm K = 5,0 kW · 0,90 = 4,500 kW På samme måte finner vi effekten P k som krana yter nå
 2. dr
 3. Hva er solfanger? Sola sender masse energi til jorda hele tiden. Dette er energi som vi kan utnytte, se for eksempel på et drivhus! I et drivhus går solstrålene inn i drivhuset og varmer huset opp, dette skjer fordi huset blir oppvarmet når solstrålene ikke slippes ut. En solfanger bruker det samme prinsippet, bare at her brukes den Fortsett å lese Hva er en solfange
 4. har høyere virkningsgrad enn alle andre varmekraftmaskiner, er så godt som vibrasjonsfri og miljøvennlig. Deplacementstemplets oppgave er vekselvis å forflytte den innestengte luften mellom den kalde og den varme delen av motoren. Manus - Faktaark Stirlingmotor.

Slik sikrer du kontinuerlig høy virkningsgrad i grunnvannspumping Finn ut de vanligste årsakene til tap av effektivitet og hvordan du kan motvirke det. Forrige oppgave Hei, det er ikke noen her som er veldig glad i Elektro? Trenger hjelp med noen spørsmål ! Takker for alle svar! Oppgave 7 En trefaset kortslutningsmotor avgir ved full last 4.25 kW ved en spenning på 230 V. Motorens virkningsgrad er satt til 0.85. Effektfaktoren cos d = 0.8. a) Hvor stor effekt m.. På en oppgave ja. I virkeligheten ville jeg forhørt meg med levrandør av motor.(Skal alltid stå nok info på merkeskiltet, så blir vel helst i oppgaver) Derimot har du en lærer som gir deg en slik oppgave, så ville jeg sagt ut at det var en elendig oppgave og han får bruke litt mer tid på å lage de

Oppgave 1 Virkningsgrad, arbeid og effekt Oppgave 2 Bevegelse med Konstant Akselerasjon Oppgave 3 Energi Mekanisk energi Kinetisk energi Potensiell energi Arbeid-energi-setningen Bevaring av mekanisk energi Oppgave 4 Kilder Utdrag Fysikk i Empire State Building I denne presentasjonen skal vi ta for oss Fysikk i. Eksempel: Virkningsgrad for Otto-syklus. Presentert som kan vise i forelesning. Vist i Young & Freedman ifb. med likning (20.6). Beviset presenteres her, formulert som en oppgave og løsning. Oppgave. Figuren viser en Otto-syklus, dvs. en reversibel idealisering av en 4-takts bensinmotor som best˚ar av to isokorer og to adiabater. Tem Lenker til forsøk: Forsøk med solceller og virkningsgrad (UngEnergi.no) Undersøkende/praktiske oppgaver med solceller (UngEnergi.no) Bygg en solcellebil (vil kreve mer tid og materialer) (UngEnergi.no) Forsøk med solceller og serie- og parallellkobling (ndla.no) Oppgave . Forsøk: solceller og virkningsgrad UngEnerg . Konklusjon Målinger og usikkerhet. Dersom linjalen din måler en desimeter for lang, vil du systematisk måle for kort. Det kalles en målefeil.. Dersom linjalen din måler riktig, men du leser av feil er det en kilde til måleusikkerhet.Man prøver å få usikkerheten ved målinger så liten som mulig, men det er umulig å unngå den helt

Hva bør en god akademisk oppgave inneholde? Ui

Katalysator, system for avgassrensing som monteres i bilens eksosanlegg for å redusere utslipp av skadelige restgasser etter forbrenningen. Dette skjer gjennom en kjemisk prosess (katalyse), som omdanner skadelige stoffer til mindre skadelige stoffer ved en gitt driftstemperatur på katalysatoren. Siden 1989 er katalysator påbudt i alle nye personbiler i Norge Oppgave 3 Kraftverkets virkningsgrad er η = W Q2 = W |Q1|+W, der Q1 er avgitt varme som dumpes i elva. Oppgaven etterspør effekter, dvs energier pr tidsenhet, s˚a la oss si at Q og W angir hhv varme og elektrisk energi (arbeid) pr tidsenhet, dvs varmeeffekt og elektrisk effekt skole oppgave: solcelleanlegg i sahara Logg inn for å følge dette . Følgere 0. skole oppgave: solcelleanlegg i sahara. Av Taynerd, 1. mai 2014 i Energi. Dvs. høyest virkningsgrad og lengst levetid. Sahara er åpenbart ikke beste sted for det. Man kan bedre levetid og virkningsgrad med et kjøleanlegg Virkningsgrad, Cp = 50 % Vindhastighet, U = 8 m/s Luftens tetthet, = 1,2 kg/m3 Tip speed ratio, TSR= 5 Oppgave: 1. Beregn effekt på turbinen 2. Beregn turtall på turbinen 3. Tegn hastighetsdiagrammet for vingeprofilet på største radius 60 2 Turtall n rpm 3 2 Turbin U Effekt A C

OPPGAVE 1 Francis Turbin Det skal bygges et kraftverk med en Francis turbin med netto fallhøyde 400 m. Dykkingen β2= 180−17 og finn periferihastigheten u2 ved hjelp av formelen for NPSHT (Turbindata) ved beste virkningsgrad med loddrett avløp når du skal sette NPSHT = NPSHA - 3m som sikkerhet for fullastkjøring g u b g c NPSH a m T. Oppgave nr. 2 Armaturens virkningsgrad, η A: Av den lysfluksen som lyskildene sender ut vil en del bli absorbert i armaturen. Andelen av den installerte lysfluksen som slipper ut av armaturen betegnes som armaturens virkningsgrad, η A. hvor Φ ut = lysfluks ut fra armaturen Φ o = installert lysfluks i armature

solceller - Store norske leksiko

Sliter litt med en oppgave: For en transformator er primærspenningen Up = 230V, og strømmen er Ip = 5 A, men spenningen over sekundærviklingen er Us = 50 V, og strømmen er Is = 20 A. Den aktive effekten på sekundærsiden er målt med et wattmeter til P = 800 W. a) Beregn virkningsgraden for transfo.. Blå hefteserie. Skolelaboratoriet ved NTNU har gjennom flere år samlet fagstoff i hefter. Disse kan lastes ned som pdf

Naturfag VGS - regneoppgaver UngEnerg

Hvorfor du bør velge ALPHA2 sirkulasjonspumpe. Finn ut hva som virkelig gjør ALPHA2-sirkulasjonspumpen unik og hvorfor du bør velge den, med fokus på den enkle innreguleringen, ingen blokkering og best virkningsgrad i sin klasse Hugg sin oppgave ble å designe denne slik at mikrofonen hadde maksimal virkningsgrad men samtidig var robust og billig å produsere. Løsningen. Hugg tok fram 4 forskjellige designforslag som Norsonic kunne velge fra Oppgave 4 Kraften som må til for å holde en bil i konstant fart på 80 km/h, er 0.45 kN. Bilen bruker 0.70 liter bensin per mil. Energiinnholdet i bensin er 33 MJ per liter. Bestem bilens virkningsgrad. jeg har prøvd: [tex]Virkningsgrad\frac{nytbarenergi}{tilfaartenergi}=\frac{nyttbareffekt}{tilfaarteffekt}[/tex 2016.12.07 effekt, effektfaktor og virkningsgrad byay15-18 v32 effektfaktor effekt virkningsgrad

Energi i peanøtter - Daria

Cabbage Rolls / Polish Gołąbki - Easy to Follow, Step by Step Recipe - Duration: 12:57. Jenny Can Cook Recommended for yo Oppgave 10, gruppe 33 Forklar hvorfor vi benytter begrepet virkningsgrad i forbindelse med konvertering av energi. Forklar hvordan en energivirkningsgrad kan være lavere e nn 1, når termodynamikkens 1. hovedlov sier oss at like mye energi går ut som inn i et stasjonært system, dvs. energivirkningsgraden er lik 1 En annen type praktisk oppgave tar for seg gjenstander festet i metallfjærer eller strikker som kan strekkes (eller eventuelt presses sammen). Også her må du kunne måle, og regne virkningsgrad. Varmepumper: Bruke demonstrasjonsvarmepumpe og forklare virkemåten; Naturfag for studieforberedende utdanningsprogram NAT1002. Øvelser Et batteri er en innretning som omformer kjemisk energi direkte til elektrisk energi. Det består av én eller flere galvaniske elementer eller celler, med en bestemt cellespenning. Hver celle består av en positiv elektrode (med overskudd av protoner), en negativ elektrode (med overskudd av elektroner), og en elektrolytisk løsning samt elektrodeseparatorer plassert i et hensiktsmessig kar Oppgave 2 En bil med masse m kjører i en sirkelformet sving med radius 30,0m, som danner en vinkel med horisontalplanet, Beskriv Carnot prosessen og definer prosessens effektivitet (virkningsgrad), dersom prosessen Kommenter kort uttrykket for y for grensetilfellene << 1 og >> 1, samt spesialtilfellet = 1

Varmepumpe - Wikipedi

 1. Sirkulasjonspumpens oppgave er å sirkulere energitransporterende væske til varme- eller kjølegivere. Det benyttes i hovedsak 2 typer sirkulasjonspumper: Våtløpere som skal tilfredsstille de nye EuP reglene må ha optimal hydraulisk virkningsgrad, ny motorteknologi, være turtallsregulerte og ha avanserte styringsmuligheter
 2. ste mengde høyverdig energi (exergi) Em. Til oppgaven bruker vi exergimengden Eb, der Eb ≥ Em. 2. lovs virkningsgrad er definert som: Eksempel: Boligoppvar
 3. En Carnot-maskin vil ha ca tre ganger s˚a stor virkningsgrad. Oppgave 3. Oppgaven beskriver og etterspør effekter, dvs energier (varme, arbeid) pr tidsenhet, men med en fast tids-enhet kan vi selvsagt velge ˚a la alle energistørrelser som inng˚ar i regningene representere effekter. Svar: Ca 72 tonn pr sekund. Oppgave 4

Vannkraftverk - Wikipedi

Undervisningsopplegg om solceller UngEnerg

Rel. rotasjonsvirkn.grad: Mek. virkningsgrad: Propeller nedykking Møllergata 16 0179 Oslo Telefon 907 04 545 E-post: medlem@elbil.no. Org.nr.: 982 352 428. Fakturaadresse Oppgave 1 a) Et mol gass følger Van der Waals tilstandslikning p = RT V −b − a V2 der a og b er konstanter, p er trykket, T er temperaturen og R er gasskonstanten. Den indre energi er da gitt ved U = CV T − a V der CV = 5 2 R. Van der Waals gassen skal ekspandere isotermt fra volumet V1 = 5b til volumet V2 = 8b ved ˚a følge isotermen T.

Oppgave 4. Det skal lages et minikraftverk med en enkel aksialturbin. Figur I fra læreboka viser hastighetsdiaoram ved innløp og avlØP fra en skovl i en aksialturbin. Ved innløpet og avløpet, er skovlens reduserte periferihastighet = u, = 0.8 Vi forutsetter at den hydrauliske virkningsgrad = 0.96 og den redusert Virkningsgrad for elektriske motorer (90-95 %) i forhold til forbrenningsmotorer (20-30 %) er et annet eksempel. I Norge er det kanskje virkningsgraden for gassenergiverk som er mest aktuell for tida. 4.3

Oppgave 3. Antyd prosentmessig energibruk i Norge på elektrisitet, i forhold til biomasse, gass og oljeprodukter. Oppgave 8. Tegn og beskriv hvordan en solcelle virker. Oppgave 9. Forklar følgende begrep. Fordamping. Kondensering. Virkningsgrad. Varmeoverføring. Oppgave 10. Hvordan definerer vi biomasse? Oppgave 1 virkningsgrad blir lavere. I en PCFC dannes vanndamp på elektrodesiden som er eksponert for luft, brenselet fortynnes derfor ikke, og vi opprettholder cellespenningen ved å tilføre rikelig med luft. 2 Mange lovende protonledere er funnet, blant disse viser materialer basert på dopede jordalkalizirkonater.

Noter om: -Celsus og kelvin temperatur, -Varme og molekylbevegelser, -Termofysikkens lover, -Adiabatisk prosess, -Trykk, virkningsgrad Ergo Fysikk 1 4. Termofysikk Ergo Fysikk 1 - Studienett.n *Oppgave om pellets. Denne oppgaven er laget til temaet fornybare ressurser i naturfag, 8-10 trinn, men kan også brukes innenfor faget matematikk. Innledning Når vi velger å bruke biomasse som energikilde har volumet og vekt på biomassen betydning fordi transport krever energi

Prisene på strøm har i år steget med opp til 85 prosent i forhold til året før, og vil trolig forbli høye. 10 prosent av energien industrien bruker, går med til å skaffe nødvendig trykkluft. Med en strømpris på 50 øre pr. kWt tilsvarer dette hele to milliarde Virkningsgrad for kullkraftverk: 4) Det bør derfor være en prioritert oppgave å øke gasskraftproduksjonen samtidig som en selvsagt også øker produksjon av fornybar energi så hurtig som. *Oppgave om pellets. Denne oppgaven er laget til temaet fornybare ressurser i naturfag, 8-10 trinn, En pelletsovn har en virkningsgrad på ca. 85 %. Hvor mye varme kan vi nytte oss av når vi tar hensyn til virkningsgraden. Gjennomfør en beregning av volumet på sekken med pellets

Generator - Wikipedi

LØST OPPGAVE 4.156 A 4.156 a En elektrisk motor som utnytter 90 % av den tilførte energien, driver en heisekran som utnytter 40 % av den tilførte energien. Den elektriske effekten som blir tilført motoren, er 5,0 kW. Vi bruker definisjonen på virkningsgrad for å finn Mens en vanlig Ottomotor har en virkningsgrad på rundt 25 prosent under vanlig kjøring vil en HCCI-motor kunne komme over 35 prosent. En nesten umulig oppgave. Men gradvis har elektronikk og sofistikert mekanikk fikset noen av vanskene. Et av de mer gjenstridige parameterne har vært ventiltider A D E B C F m 1 m 2 Oppgave 3 En pendel med masse m1 =1,3kgoglengdel =0,75 m slippes fra horisontal stiling (A). Pendelsnoras masse kan ignoreres og loddet er tilnærmet et punkt. a) Forklar loven for bevaring av mekanisk energi, og bruk loven til ˚a finne farten v1 til loddet idet det n˚ar det laveste punktet i banen (B) En pelletsovn har en virkningsgrad på ca. 85 %. Hvor mye varme kan vi nytte oss av når vi tar hensyn til virkningsgraden. Gjennomfør en beregning av volumet på sekken med pellets. Del 2 Ved inneholder en netto varmemengde på 4,1 kWh/kg. På en gammel vedovn er virkningsgraden ca. 50 % Forelesninger og øvinger. I forelesningene deltar studentene i problemløsning, diskusjoner og samarbeid, i tillegg til at fagstoff blir presentert

Elektrisk motor - Wikipedi

Oppgave 8 En hund som veier 30 kg l˝per opp en bratt bakke med h˝ydeforskjell p a 120 meter. Det tar 2,5 minutter a l˝pe opp. For a ikke bli overopphetet stikker hunden ut tungen s a den f ar kj˝lt seg ned gjennom fordamping. De este dyr har en virkningsgrad p a = 25 % n ar de utf˝rer me-kanisk arbeid. Fordampingsvarmen for vann er 2257 kJ/kg Sirkulasjonspumper er som oftest relativt enkle standardpumper og utfordringen er i prosjekteringsfasen, - det å selektere de riktige pumpene med tanke på energiforbruk, effekt, kapasitet og virkningsgrad. Erfaringsmessig er dette ofte en oppgave som tas for lett på med tilhørende resultat Oppgave 2: Regn ut hva varmen koster Regn ut netto varmepris i dette eksempelet: Du betaler 780 kr for en storsekk (0,8 fm3) med tørr bjørkeved. Det gir deg brutto 1920 kWh. Din vedovn har en gjennomsnittlig virkningsgrad på 65 %. Hvor mye må du betale for varmen? Regn også ut prisen hvis du rundfyrer og kun får ut halvparten av. Oppgave 4 Du henter noe i fryseren. Tre minutter seinere kommer du p a at du vil ta ut en ting til. N ar du apner lokket merker du at det virker som det suger seg fast, og du m a ta i mye mer for a f a det opp (Kanskje du har lagt merke til dette selv? Det kan ogs a skje med kj˝leskap, men mindre kraftig). Forklar det som skjer. Oppgave Rutiners virkningsgrad er avhengig av at personalet på forhånd har kunnskap om og et aktivt refleksjonsnivå omkring det rutinen omhandler. Når nye prosedyrer utarbeides er det viktig at det samtidig er en plan for hvordan den skal gjøres kjent for personalet og hvordan virksomheten skal vurdere om den har virket etter hensikten (evaluering)

Oppgave 5 B (2 poeng) I bane CD er farten størst i starten og ballen bruker dermed kortere tid. Oppgave 6 A (2 poeng) Kulen med masse 2M vil falle fortest, og oppnå terminalfart senere enn kulen med masse M. Den tyngste kulen treffer dermed gulvet først. Oppgave 7 (5 poeng) Bevegelsesmengden er bevart i støtprosessen 2 v mv Mu m 1 28 m u v v Oppgave - ENERGIRIKET videregående skole 2013 . Kårstø ble startet opp i 1985 og var begynnelsen for gassbehandling og eksport fra Norge. For å sikre at anlegget hadde nok energi ble det laget et gasskraftverk inne på anlegget. Dette kraftverket blir ofte kalt for «GE» som står for General Electric - Det vil redusere kjøleforbruket enormt, gir mye bedre virkningsgrad og sparer masse energi, sier Lånke. En viktig oppgave i arbeidet med nye energiløsninger, har vært å se på alternative måter å lagre energi på, som både er rimeligere og har mindre miljøeffekter i produksjonen enn batterier En varmeveksler er en viktig innretning i et varmeanlegg, og disse har vi mange av på Vulkan. Det finnes flere typer varmevekslere. Radiatoren på veggen på kontoret ditt er en varmeveksler. Det samme er radiatoren i en bilmotor. Prinsippet med en varmeveksler er varmeoverføring fra et miljø til et annet. Radiatoren i bilmotoren overfører varm Oppgave 2: Vi vil utnytte den geotermiske energien i et område med varmt fjell som varmekilde for et fjernvarmeanlegg. Fjellet består av granitt med tettheten ρ = 2700kg/m3, varmeled-ningsevnen λ = 2.5W/m·K og spesifikk varmekapasitet c = 830J/kg·K. Varmen utnyttes ved å bore tunneler som det så pumpes (flytende) vann igjennom

 • Syrin hekk.
 • Marilyn monroe movies.
 • Ü50 hannover.
 • Reiseangebote paderborn.
 • Sandstrøm aria test.
 • Dragonheart ein neuer anfang blu ray.
 • Teckenavstånd word mac.
 • Laminat byggmax erfaring.
 • Stiv nakke øvelser.
 • Sandefjord kommune boligkontoret.
 • Gratis julekort mal.
 • Juvfossen blefjell kart.
 • Gdynia deutsch.
 • Lucca italia kommende aktiviteter.
 • Naruto online episode.
 • Service ford strømstad.
 • Fakta om pandaer.
 • Kort fortelling.
 • Punkte in flensburg abfragen mit neuem personalausweis.
 • Private barnehager oppegård.
 • Ff frigate.
 • Klarinett buffet.
 • Prinsesse madeleine bryllup.
 • Citti flensburg öffnungszeiten.
 • Jennifer aniston brad pitt hochzeit.
 • Gesprächsführung nach rogers beispiele.
 • Maximum dose paracetamol.
 • 100 emoji.
 • Chevrolet tahoe 6.5 td tuning.
 • Polaroid sofortbildkamera.
 • Velbon ex 530.
 • Toddler begrepet.
 • Unfall mattersburg heute.
 • Motorshow essen 2018.
 • Olympia sommerspiele.
 • Curling stein.
 • Prestige sprangsal selges.
 • Guangzhou map.
 • Unfall ertingen kanzach.
 • Ec bad tölz forum.
 • Osc osnabrück kursplan.