Home

Mur mot nabo

Mur mot vei, med høyde inntil 0,5 m. Denne kan du i de fleste kommuner sette opp uten å søke. Forhør deg med kommunen før du begynner. Du bør samarbeide med naboene dine om utførelsen, slik at flere murer langs samme vei tilpasses hverandre. Mur med høyde inntil 1,0 m og avstand til nabogrense minst 1,0 m eller høyde inntil 1,5 m o Har du ikke felles grense med naboen kan det godt være du ønsker å lage en avgrensning på hagen likevel eller skjerming mot for eksempel en vei. Kjapt sagt så kan det gjøres ved å sette opp et gjerde, bygge en mur, et hagebygg eller plante

Video:

Hvordan avgrense hagen mot naboen? Se løsningene her

Hei, Er i en liten feide med naboen som ikke er så grei å løse. Saken er at det viser seg at tidligere eier av nabos tomt har på sent 60-tall satt opp en støttemur opp mot nå (vår) tomt. Dette ble gjort før vår tomt ble skilt ut, og hus bygget. Muren er dårlig, og er ikke forankret i fjell, og in.. Muren blir ca. 1-1,5 m høy. Jeg har lest litt på kommunens side, og andre steder. Virker som det i utgangspunktet er totaltforbudt med noe slik på grensa, og egentlig bør dette gjøres min 4 m fra grensa. Dersom naboen ikke har noe i mot muren, vil kommunen da måtte si det er greit? Eller er regler regler, uansett om naboen ikke bryr seg

Støttemur mot nabo, hvem har ansvar? - Juss - Diskusjon

 1. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene. Alle har faktisk en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, såfremt gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen, for eksempel tar utsikten hans
 2. g mot naboen eller skille av eiendommen med ulike platåer, skal du se nærmere på Aaltvedts Støttemur systemer. Sett opp mur og vegg raskt med Forskalingsblokker. Blokkene tørrstables, armeres og fylles med betong
 3. Muren må ikke hindre sikten i frisoner mot veien. Ta testen: Hva slags nabo er du? Skal du sette opp mur ut mot offentlig vei kan du gjøre dette uten å søke forutsatt at muren ikke er høyere enn en halv meter, og at muren ikke er til hinder for veivedlikehold, snøbrøyting og lignende
 4. Saken gjelder avslag på søknad om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 (pbl.) § 29-4 for oppføring av støttemur. Fylkesmannen i Oslo og Akershus omgjorde kommunens tillatelse. Hun tok utgangspunkt i at tiltakshaver også uten dispensasjonen ville ha et funksjonelt og kvalitetsmessig godt uteareal, og mente en utvidelse av utearealet måtte anses.
 5. Nabo Med nabo menes ikke bare eiendommer som direkte grenser mot tiltakshavers eiendom. Alle eiendommer som blir berørt av den ulovlige virksomheten omfattes av nabobegrepet. NB! Naboloven gjelder ikke mellom ulike andelseiere i samme borettslag
 6. dre støttemurer og fyllinger/planeringer er unntatt søknadsplikt Generelt om forstøtningsmur Forstøtningsmurer eller støttemurer skal hindre terrenget fra å gli ut. Forstøtningsmurer må ha byggetillatelse etter plan- og bygningsloven ved høyde over 1 meter.
 7. Da er det jo raust å ta med i betraktningen hva din nabo mister og veie det opp mot hva du vinner. Avveiing av behov og raushet er gjerne veien til godt naboskap

Sette opp støttemur på tomtegrensen - ByggeBoli

Støttemuren kan være loddrett, som et gjerde, eller settes skrått mot terrenget. Støttemuren har en patentert låsemekanisme - Geoloc® - som både sørger for feste mellom blokkene og innfesting av jordarmeringsnett. Når du legger Rådhus mur i bue, så vil du kunne lage en full sirkel hvor diameter vil være 3 meter Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veger. 7. mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk Den sentrale bestemmelsen i naboloven er § 2, som inneholder den generelle regel om hva man ikke kan ha og gjøre på egen eiendom dersom naboen forlanger situasjonen endret. § 2 første ledd Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe på granneeigedom

Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven. Gjerde mot naboen - søknadsplikt og reguleringsplan. Å sette opp et gjerde er ikke søknadspliktig dersom: Gjerdet ikke står i grense mot vei; Gjerdet står mot vei, men ikke er høyere enn 1,5 meter; Forutsetningen for at oppføringen av gjerdet ikke er søknadspliktig, er også at gjerdet er bygget med en enkel og åpen konstruksjon

naboen gir samtykke til plasseringen. Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper støyskjermen kan få for naboeiendommen(e). Sikring mot fall. Murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader Åpningstider telefon og chat er mandag-onsdag kl. 08-16, torsdag kl. 08-17 og fredag kl. 08-15. Ring telefon 32 04 00 00. Snakk med oss på nett - klikk på snakkebobla nederst til høyre på sida

Nabo har satt opp 5 meter høy container-mur mot Røkkes eiendom De to containerne rager over fem meter opp i luften. I bakgrunnen til høyre på bildet ser vi mobilmasten som står på Kjell Inge Røkkes eiendom Skjerming mot innsyn Skal leveggen skjerme mot innsyn, bør den være 1,2-2 m høy, avhengig av terrenget og hva den skal skjerme. En vegg på mer enn 2 m vil kunne gjøre det mørkt på skyggesiden. En levegg laget av tynne lekter med mange åpninger skjermer dårligere mot innsyn enn en vegg av brede bord Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som skille mellom naboer. Disse reguleres av grannegjerdelova. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Enhver har rett til å etablere hekk mot naboeiendom. Grannegjerdeloven angir din privatrettslige rett til dette. I enkelte tilfelle gjelder også en plikt til [ Naboen avslo 100.000 kr. Eieren av skjenkestedet prøvde å få til et forlik med naboene ved å tilby 100.000 kroner som plaster på såret, mot å la bygget få stå. Men de sa plent nei, og krevde en million kroner. Ifølge naboen ble dette først og fremst en prinsippsak for ham. Grimstad tok affære Lover og regler for bygging av mur. Ønsker du å bygge en støttemur som er over 1 meter høy, må du sjekke med kommunen din om muren må byggeanmeldes. Husk også å sikre murer over 1 meter mot mulige fallskader. Støttemur høyere enn 1,5 meter må vurderes og dimensjoneres av en faglig kvalifisert person

Nabo har satt opp en lav mur på skrå på min tomt slik at han får det lettere å rygge med lastebil (tatt ca. 4 kvadratmeter av min tomt). Jeg har bestilt teknisk påvisning av grensepunkt fra kommunen. Etter jeg får det, er det riktig å kreve skriftlig å fjerne ulovlig mur med syv dagers frist,. I korte trekk slår loven fast at du har rett til å sette opp gjerne mot naboen, hvis du betaler selv. Du kan også på visse betingelser tvinges til å sette opp gjerde. Plan- og bygningsloven har noen bestemmelser om gjerde mot vei. I nabogjerneloven fremgår det at du på visse betingelser kan kreve at naboen deler kostnadene til gjerdet Gjerdeholdet mellom naboeiendommer er regulert i en egen lov, grannegjerdelova av 5. mai 1961. Her er en kort og stikkordsmessig beskrivelse av de viktigste reglene. Grannegjerdelova finner du ved å trykke her. Alle har rett til å sette opp gjerde mot naboene sine. Betingelsene er at gjerdet er bygget og vedlikeholdt slik at det ikke [ Dette kan du bygge uten å spørre naboen. Kommuner forbereder seg på klage-krig når byggereglene forenkles. Steinar Figved. Publisert 10.05.2015, oppdatert 11.05.2015. De

Heisann,Du har sikkert erfaring med tomt, hage eller uteområder siden du leser dette. Det jeg lurer på er følgende: Har bygd opp en tomt med 2 meter. Derfor har jeg en skråning mot vei og nabo som er 2 meter høy, 45 grader helning, og som ikke har noen bruksverdi for meg. Total lengde er c.. Saken gjaldt påbygging av ytterligere en etasje på en bolig som lå 3 meter fra nabogrensen. Klagerne mente at det ikke forelå «særlige grunner» til dispensasjon fra reglene om minste avstand til nabogrense. Et forbud i loven mot bygging nærmere enn 4 meter fra nabogrensen innebar at lovgiver allerede hadde foretatt en avveining av interesser

Da kan naboen din sette opp byggverk på inntil 50 kvadratmeter, kun 1 meter fra tomtegrensa. - Slikt kan det bli nabokrangler av. ENKLERE Å BYGGE: Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen Vær mot din neste slik du vil at din neste skal være mot deg. Vær etterpåklok på forhånd. Vær en lojal og konstruktiv medarbeider. Vær pålitelig i alle situasjoner. Lev ditt liv i respekt for andre og andres meninger. Gå aldri i vranglås. La aldri egen vinning gå på bekostning av fellesskapet Ønsker du å dele av tomten, lage skjerming mot naboen eller dele tomten i forskjellige nivåer? Med støttemursystem fra Aaltvedt får du det som du selv ønsker! Se gjennom vårt utvalg fra Aaltvedt og bli inspirert

Reglene om gjerde og hekk mot naboen - Smarte Penge

En relativt hissig nabo var klar til å hugge ned noen av naboens trær, og tenkte seg å gjøre dette mens den andre var på ferie med familien. Årsaken var at trærne var store og at en del grener strakte seg inn over denne naboens eiendom, tok bort sollys fra terrassen og medførte en større rakejobb om høsten Dette kan du klage på hos naboen...og dette må du tåle. IKKE GREIT: Har du veranda over andre, er det ikke greit å riste teppene ut over rekkverket. Det er også andre ting du må være. Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen. For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat Kan naboen la hekken vokse helt i himmelen? Vurderingen vil alltid være skjønnsmessig, sier advokat. FELLESPROSJEKT: Det vanlige er at man har en felles hekk mellom hagene, og vedlikeholder den delen som vender inn mot eget hage Plante hekk mot nabo Om naboen kan ha en stor hekk i nærheten av tomtegrensen må vurderes med utgangspunkt i nabolovens § 2 eller 3. Hvis hekken blir ansett for å være et grensegjerde er det grannegjerdelova som gjelder

AALTVEDT Støttemu

Det vil si muren mot naboen, mur mot veien og mur rundt plenområdet. Utgangspunktet vårt her er ganske flatt og veldrenert så vi kan bruke prinsippet med å legge ut Leca såleblokker, legge. Takutstikk på garasje mot nabogrense 10. august 2016 5. oktober 2019 boligsoknad 2 kommentarer avstand , garasje , grense , hvor nærme , nabo , nabogrense , tak , takutstikk , utstikk Hvor langt inn har man lov til å trekke taket inn mot naboens tomtegrense når selve veggen på nybygget er 1m fra grense Ny mur mot nabo. Registrert Dato: Torsdag 11. Juli 2013. Vi ønsker uforpliktende befaring for å vurdere muligheter for å sette opp ny mur mot nabo for å sikre jordmasser Du bryter grannelova §2 om du gjør sånt. I tillegg til at du rett og slett er en dritt mot naboen din. Finn en annen vei du kan lede vannet, som ikke gjør at det kommer inn til naboen, eller be naboen om lov til å fortsette grøft over hans eiendom til du kommer til bekk e.l 3271 Larvik. Trenger prisoverslag på å grave og sette opp mur mot nabo

Ein dag vi kom hjem etter å ha vert på reise hadde naboen lødd opp en mur av forskalingsblokker i bytelinjen. Dette medfører problem m/ ut / innkjøring fra Carport på min tomt. Naboen har ikkje på forhånd snakket om denne muren, og slik holdning synes eg er simpel framferd og bidrar sjølvsagt ikk.. Tips! En levegg er en god løsning for deg som bor nært en trafikkert vei, eller vil skjerme deg mot nysgjerrige naboer. En levegg er en fast installasjon som passer godt for deg med en større uteplass som kan deles inn i soner. En levegg i stil med huset ditt setter en fin ramme rundt uteplassen din, og gir både skjerming mot sol, vind og. Raseriet i mediene i Norge da Trump besluttet å bygge en mur mellom USA og Mexico var tydelig og indignasjonen enda større. Det en glemte var at muren allerede stod der - et resultat av et vedtak i Bill Clintons presidentperiode. Da det gikk opp for de indignerte ble det stille. Det kan være greit å minne noen og enhver om denne historien

Skjerming for innsyn - hva er lov? - Vi i Vill

Skal man bruke hekkplanter som blir høyere enn dette så må man søke til kommunen for å få tillatelse. Dessuten må man innhente tillatelse hos naboen hvis hekken skal plantes på grensa. Skal man plante hekke på sin egen side så skal plantene plantes minimum 50 cm fra grensa. I slike tilfeller behøver man ikke tillatelse fra naboen Jeg hadde nok snakket med naboen, sagt ifra om at jeg ville utbedre veggen mot fyllingen og det er vel all grunn til at du får tommel opp for å stå der med spaden, grave seg ned, drenere, mure opp en mur etc. Deretter fylle igjen. Om helsa di er i orden, er det et par lange dager med spade som skal til, eller leie en minigraver for en helg Muren er vesentlig lengre enn en dobbeltgarasje ville vært, men også vesentlig lavere. Kommuneplanen åpner for garasjer med bebygd areal inntil 50m2, med mønehøyde på inntil 5.5 meter. En garasje med lengde på 8 meter og høyde på 5.5 meter vil gi en «vegg mot nabo» på 44m2. Mens denne muren vil gi en «vegg mot nabo» på ca. 34m2.

Dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense

Abernaber: Ifølge nabovarsel skulle avastand være litt over en og en en halv meter, og det skulle ikke være vindu på denne veggen. Med to karnapper mot min side, er denne avstanden vesentlig redusert. Disse vinduene står da rett mot denne grensa. Leser noen steder at gjerde mot nabo kan være maks 80 cm, andre steder 150 cm uten å søke kommunen og innhenter nabovarsel. Nabo kom ikke med merknader i nabovarslet hvor tegningene viste en lengre vegg mot nabo. Vi mener også at kravene i naboerklæringen er tilfredsstilt. Det er ikke angitt noe eksakt punkt høyden skal måles ut i fra, og det finnes punkt på plena hvor høyden er tilfredsstilt. Kommentarer til brev fra nabo datert 29.1.2013 Hei, vi tenker på å plante en hekk mot naboen i sør. Han har fjernet trærne inne på vår eiendom uten spørsmål om lov, men vi vil gjerne ha noe der mot innsyn og litt beskyttelse mot vær og vind. Hvor nært tomtegrensa kan vi plante og hva kan passe i Lofoten? Hilsen Viv Saken gjelder søknad om oppføring av bolig, garasje og mur. Garasje med bod er 55 m2, og er plassert nær nabogrense mot offentlig vei og nær nabo i sør. Forstøtningsmuren er oppført i grensen mot offentlig vei og i grensen mot nabo i sør

10 DIY Fence Ideas ~ Page 4 of 11 ~ Bless My Weeds

Ønsker å bygge en støttemur mot nabo tomt. Vi har en enebolig, hvor tomtegrensen er i en skråning og vi vil utnytte arealet. Muren blir ca 22 meter lang og må ha en høyde på ca 1 meter. Kan gjerne komme på befaring, legger til litt bilder i ettermiddag Trump lovet mur mot Mexico - nå feirer han at ti prosent står ferdig. Donald Trumps største løfte ved forrige valgkamp var en «stor» og «vakker» mur langs hele grensen mot Mexico - som.

Alt dette står i plan og bygningsloven, samt at det kan være ytterligere føringer der hvor dere bor (sjekk med kommunen). Jeg mener å huske at max 1 m gjerde 1 m fra tomtegrensen, pluss noe annet om grensene. En mur på grensen er søknadspliktig. Men vet ikke hvor vanskelige dere ønsker å være mot deres naboer. Fjerner containermur mot Røkke-eiendom Risikerte mulkt på 20 000 kroner. som en «mur» mot det eieren mener er farlig stråling fra masta. Container-aksjonister trues med mulkt fra kommunen - Orker ikke mer. Nå melder Budstikka at naboen avfinner seg med kravet Dersom muren er søknadspliktig må det foreligge skriftlig samtykke fra nabo dersom muren plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter. Ligger muren mot offentlig veg, må plasseringen avklares med aktuell vegmyndighet/eier

Naboloven - en del hovedpunkter - Jusstorge

Nabo til huskapper: - Da han rev muren hadde den stått der i 70 år. ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Da Arne Vigeland (43) kappet uthuset til naboparet Waage fjernet han også en mur som. Muren vil bli noe høyere mot nabo i sør (som har samtykket til tiltaket), fordi naboen planerer sin eiendom slik at muren starter på et lavere nivå mot denne. Høyeste kote er uforandret. Søknaden ble ikke behandlet innen 3 uker og ble derfor regnet som gitt jf. plan-og bygningslove Kommunen tillot privat mur mot strandstien. Naboen klaget, og nå har Fylkesmannen opphevet vedtaket. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Politiet fikk tak i truende mann med kniv. Julemesse-generalene blir digitale. Frimat-tilbudet opprettholdes Dessuten pekte retten på at det for eieren ikke var nevneverdig om å gjøre å beholde treet. Det var ingen nytteverdi (beskytte mot vær og vind eller hindre innsyn). Det var mange andre trær, både i området og på eiendommen, og etter hogging ville det ikke bli et åpent sår i hagen. Naboen fikk medhold. Nabo tok sagen i egne hende

Sette opp mur mot nabo menu. Vanskelighetsgrad: Lett Vanskelig Oppbevaring Sko. Mengder med sko. Og støvler, jakker og frakker til fire personer. I tillegg til vesker, spann med maling, spiker og skruer, verktøykasser, hobbyting i bokser og et mindre lager av kjøkkenruller Hvordan kan jeg best lydisolere mot denne naboen? Dvs. minst mulig støy inn til meg (og gjerne mest mulig til naboen....). Det er både skrikelyd og Forøvrig var denne leiligheten bygget i mur / betong (typisk blokkleilighet fra etterkrigstiden), og gulvet var av furuplank, hele gulvet var flytende i.f.t vegger Ett av Donald Trumps tydligaste vallöften innan han blev president 2016 var att bygga en mur mot Mexiko Når det er plikt til gjerdehold, er hovedregelen at hver av naboene bærer halvparten av kostnadene. Plikten for en nabo til å delta i finansieringen av gjerde, gjelder altså bare der det foreligger gjerdeplikt. Vil den ene ha et dyrere gjerde enn nødvendig, har han rett til det mot å ta på seg meromkostningene

ASKER (): Det er interesseorganisasjonen Folkets strålevern som har satt opp veggen - bestående av to stålcontainere.Dette for å «sperre for strålingen og reflektere den tilbake» mot Røkkes eiendom. Containerne står på eiendommen til en av Røkkes naboer, som tidligere har klaget til Fylkesmannen over at masten ble satt opp Etter 22 dager var det slutt for den 5 meter høye container-muren, som ble satt opp mot Røkkes eiendom på Konglungen. De to containerne kom på plass etter at naboen tapte klagesaken mot mobilmasten. Kvinnen, som eier eiendommen, mener strålingen fra mobilmasten er helsefarlig, og har ingen tiltro til Telenors strålingsmålinger En mye omtalt garasje og mur i Gamleveien i Hafsøy i Egersund blir igjen tema i planteknisk utvalg. Hvis eieren fjerner det ene hjørnet på muren, mener rådmannen at trafikksikkerheten i området er god nok til at garasjen kan bli stående Mur og betong har evnen til å holde på temperaturen den blir utsatt for, og avgi den svært langsomt ut igjen til omgivelsene. En viktig faktor for trivsel i hjemmet er god lydskjerming mot naboer og fra det ytre miljø slik som trafikkstøy

Men så stor er troen på murer og gjerder at for eksempel De forente arabiske emirater bygger et lignende, mot naboen Oman, i dette tilfellet for å holde ulovlige immigranter borte. Nøyaktig det samme som USAs senat vedtok i forrige uke, muren eller gjerdet som kommer til å koste 1,2 milliarder dollar (7,8 milliarder kroner) Grannelova (Lov om rettshøve mellom grannar) Grannelova, eller naboloven, er en av flere lover som tar for seg rettsforholdet mellom naboer.Loven gjelder dersom det ikke foreligger andre avtaler. Hovedbestemmelsen i Grannelova er §2, der det heter at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom Støttemur mot nabogrense. Naboen fjernet hekken til Tordis og satte opp mur. Det må lages støttemur to steder mot nabo sin oppkjørsel(se tegning). Det blir tiltakshavers ansvar at dette løses, selv når tiltakseiendommen blir liggende lavere enn naboeiendommen. Mot vei med høyde inntil m

Veiledning om forstøtningsmur og fylling mot nabogrense

Jeg er ei dame som høsten 2017 kjøpte meg en selveier rekkehus leilighet. Det var fra begynnelsen mange henvendelser til meg om å rive en mur forrige eier har satt opp for å slippe vannmasser og jord ved vårtining og ved mye regnvær ellers i året Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven - lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961. Eksempler på skade er at vegger eller murer slår sprekker, kan det sette forbud mot tiltaket når det er fare for at iverksettelse kommer til å volde alvorlig skade på annen manns eiendom Hvem skal betale for inngjerding mot min eiendom? Spørsmål: Jeg driver med skog og kornproduksjon, og har fått en ny nabo som ønsker å starte med sauehold. Naboen ønsker derfor å inngjerde et nytt beiteområde som grenser til min skog, og krever at vi deler kostnadene til gjerdehold Muren må ikke hindre sikten mot veien. apr Generellt er støttemurer som er opp til 1 meter høy og har avstand 2m fra nabogrense ikke søknadspliktige, og jeg _kan_ sette muren så langt. apr Du setter opp en mindre støttemur med høyde inntil 1,0 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betal Treet til naboen kan ikke stå nærmere din tomt enn en tredjedel av trehøyden på det treet som eventuelt måtte plage deg. - Hovedregelen er at eieren av en tomt ikke skal ha trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage, tun eller dyrket jord på naboeiendommen enn en tredjepart av trehøyden, forteller Møller

Støy fra naboen reguleres etter nokså diffuse regler. Likevel er det gjort noen grensesettinger. Lovverket er ganske uklart når det gjelder nabostøy på hverdager. På søndager er reglene klarere. Bruker du en bensindrevet gressklipper på søndag bryter du norsk lov, har politiet tidligere uttalt. I alle fall dersom avstanden er kort til. Støy fra naboen kan være ganske så irriterende, enten vi snakker om tramping fra naboens barn eller at musikksmaken krasjer totalt. Men om du er villig til å undersøke nøye, og eventuelt legge i litt tid og penger, kan støy fra en annen leilighet reduseres betraktelig Samtidig kan den andre naboen være helt bestemt på å rive ned dette gjerdet og heller sette inn et nytt. I slike tilfeller skal sjenansen av det gamle gjerdet være betraktelig for å få medhold til riving. Utgangspunktet tilsier byggerett av gjerder. I utgangspunktet har en rett til å bygge et gjerde mot naboen

Opparbeiding av ca 30m lang mur mot parkeringsplass og

Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Dette bør avklares i forkant. Levegg mot vind. Levegger mot vind bør ikke være helt tette. Tette vegger vil få turbulens på baksiden. Skjermer hvor materialene dekker 75 til 80 prosent av veggflaten, er best Du som nabo kan samtykke i at den blir bygd nærmere dersom tiltaket blir brannsikret. Det skal være 8 meter mellom bygninger eller brannsikring for det som ligger nærmere. Du skal ha fått varsel om dette før bygging, så den er sikkert ikke søkt på. Hekk kan du sette opp, men i følge granneloven skal ikke greier o.l. gå over grense mot. Hovedregelen er at alle har rett til å sette opp gjerde mot naboen. I enkelte tilfeller kan man kreve at naboen skal være med på å dele kostnadene med gjerdeholdet. Det er viktig å merke seg at det er forskjellige vilkår for gjerdeplikten til et nytt gjerde, i motsetning til et eksisterende gjerde Spørsmål om rettstilstanden er endret i forhold til tidligere rundskriv H-18/90 med hensyn til krav om brannsikring av fasade mot nabo: Du har i henvendelsen vist til at det fremgikk av tidligere rundskriv H-18/90, som er erstattet av rundskriv H-8/15, at kommunen må stille vilkår om branntekniske tiltak ved eventuell godkjenning eller dispensasjon fra avstandskravet i pbl. § 29-4

Privatøkonomisk guide, Byggesak Naboen kan bygge 4 meter

Byggegrense mot nabo meaning; Her er det flere varianter: Generelle lovregler - Først og fremst stiftet gjennom plan- og bygningsloven. Disse reglene er generelle for hele landet. 4 meters byggegrense for boliger mot nabo. Forbudet mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet fra sjøen (§ 17-2) er et annet eksempel Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei Det er kun mindre fyllings- og planeringsarbeider som er omfattet av unntaksbestemmelsen. Arbeider som har et slikt omfang i areal at de ikke kan betegnes som mindre, vil ikke være omfattet selv om de fastsatte grensene for avvik i forhold til opprinnelig terrengnivå ikke er overskredet Her stadfestes det tydelig at naboen din har rett til å ha gjerde mot naboeiendommene om han påkoster det . Muren er det for å gi en jevn høyde på gjerdet. Hvis jeg kan bygge uten å søke, hva er maks høyde av mur og . Dette forutsetter at nabo samtykker, at det ikke er i strid med lokale bestemmelser, og at frisikt ikke brytes Gjerde mot nabo hyde ; Tillatt høyde på gjerde mot nabo; Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1, 5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt. Fritaket gjelder de fleste type gjerder med åpen konstruksjon. Gjerdet må altså ikke være helt tett

Hekk mot nabo: Disse reglene gjelder - Codex Advoka

Gjerde/ innhegning mot nabo og vei. Karine Engebretsen Endret:12.02.2018 11:31 Emneord (los) Byggesak Du kan vanligvis sette opp innhegning / gjerde, som må være enkle, lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette, uten å søke. Slike. Naboer har mye å vinne på å snakke sammen før konflikten starter. Vender vi tilbake til forholdene om trampolinebruk, lukt og høns, er dette som regel venteleg for omkringliggende naboer. Dersom forholdene er verre enn det som bør forventes, blir det en skjønnsmessig vurdering av blant annet hvilke tekniske og økonomiske muligheter eieren har til å begrense ulempene Jeg har spørsmål om hva vi kan plante mot naboen. Noe som kan skjerme litt mot innsyn og trives i bed. Dette for at man skal føle seg litt mer beskyttet mot innsyn fra naboer, og også. De vil gi litt skjerming mot parken som er bak samtidig som de. Et lite redskajul ved levegg mot nabo, her fantes et høyt gjerde fra før Finnes det regler for hvor høyt gjerde jeg kan sette opp mot min nabo kan være? Og, gjelder tilsvarende regler for busker/hekker for avgrensing mellom naboer? Kan en nabo nekte på at det settes opp et gjerde/hekk?-----Per. Frode Strand 2005-03-06 18:20:48 UTC. Permalink

Støttemur, nabogrense/grense mot kommunal vei - ByggeBoli

Tiltak mot brannspredning mellom byggverk. Forskriftstekst med veiledning. Relevante anvisninger Planlegging 310.222 Måling av bygningers høyde 321.027 Brannsikkerhet. Detaljprosjektering 321.028 Brannsikkerhet. Utførelse 321.029 Brannsikkerhet Mur mot vei - med høyde inntil 0,5 m Kan settes opp uten søknad. Naboer bør samarbeide om utførelsen slik at murene tilpasses hverandre. Mur med høyde inntil 1,0 m og avstand til nabo-grense på minst 2,0 m, eller høyde inntil 1,5 m og avstand til nabogrense på minst 4,0 m. Kan settes opp uten søknad, forutsatt at de

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor . Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. Det er ikke uvanlig å oppleve at naboen fyller opp terrenget på sin eiendom. Det gjelder i hvert fall hvor muren kun tjener naboeiendom, fordi den I vurderingen av om hekken eller hekkegjerdet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for deg som nabo, må man vurdere nytteverdien for eieren av hekken opp mot ulempene du som nabo blir påført. Forholdene i hver enkelt sak er av betydning. Rettspraksis har vist at en hekk på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet

Oppføring av tørrmur (Oppdalskifer), tilføring avPS 31/13-Mur mm Bursflata 12 - Levanger kommuneHerregård: Hvor hoyt gjerde kan man byggeSola – Sveins GardenLage biloppstillingsplass - Kolsås | Mittanbud

Akkurat flyttet inn i en vertikaldelt tomannsbolig Får da endelig muligheten til å få en loftstue til anlegget :) Men siden jeg må male loftstua uansett, så lurte jeg på om jeg skulle prøve å lydisolere litt på veggen mot naboen. Det er kun malt sponplate som er på den veggen idag, resten av.. Rask beskyttelse mot innsyn til hagen med en hurtigvoksende hekk.. Det høres enkelt ut: du kjøper hekken liten (og billig) og innen kort tid er du beskyttet bak en tett, høy mur.. Dessverre er det ikke alltid så enkelt som det høres ut. Det er også ulemper med en hurtigvoksende hekk, tenk på vedlikehold som beskjæring. Hurtigvoksende hekkplanter vokser mer enn 30 cm per år Langs grensen mot naboen er det plantet hekk på naboen side på . Bygger en meter høyere enn vår tomt og hadde bratt skråning rett inntil . Garasjen blir liggende nært, eller inntil, huset og grense mot nabo. Innkjøring fra kommunal . Trær derimot, vil gi meg mer skygge, og naboen le mot vinden

 • Juvfossen blefjell kart.
 • Hvordan har ny boreteknologi økt utvinningen fra troll.
 • Sunny beach bulgaria party.
 • Rs3 wands.
 • Wetter uyuni bolivia.
 • Tonya lewis lee.
 • Permanent hårfjerning hjemme ansikt.
 • Lovisenlund idrettsplass.
 • Prestige sprangsal selges.
 • S'mores dip.
 • Feuerwehr >#.
 • Ford 4600 hytte.
 • Zwanzig12 inhaber.
 • Yoga øvelser for skulder og nakke.
 • Oljedekkbeis over maling.
 • Leserinnlegg fremover.
 • Tödlicher unfall starnberg.
 • Parkhaus flora.
 • Funktionærloven sygdom 120 dage.
 • 7 fjell øltyper.
 • Engels woordjes leren.
 • Pergo eller berryalloc.
 • Mini australian shepherd züchter niedersachsen.
 • Trøstende ord ved kreft.
 • Who started rapping.
 • Stor rullekake.
 • Kerwa kalender 2017 oberfranken.
 • Primus gass.
 • Youtube begrenset innhold.
 • Cube mountainbike gebraucht.
 • Asus zenbook rosegull.
 • Nokia production facilities.
 • Dump trump übersetzung.
 • Kanin tisser på gulvet.
 • 360 kamera bil.
 • Eksempler på etiske dilemmaer i psykiatrien.
 • Business casual herren shop.
 • Svg rect position.
 • Svz güstrow kontakt.
 • Yoga øvelser for skulder og nakke.
 • Mincemeat.