Home

Vurdering kroppsøving innsats

Vurdering i kroppsøving. Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utvikle eget selvbilde og egen identitet Grunnlaget for vurdering i kroppsøving er de samlede kompetansemålene i læreplanen og innsatsen til eleven. Kompetansemålene er gjengitt til slutt i dette dokumentet. For 8.-10. trinn er disse sortert i hovedområdene Trening og livsstil, Friluftsliv og Idrettsaktiviteter. Innsats i kroppsøving innebære I oppgaven finner man teoretiske begreper som vurdering, innsats, vurdering i kroppsøving, Arnold sine teorier, den didaktiske relasjonsmodellen og kampvise Metod Jeg fortalte over bordet at jeg holdt på med et doktorgradsarbeid om vurdering i kroppsøving. Å ja, sa den jeg pratet med, da kan du kanskje svare på dette med innsats? Episoden forteller at mange har fått med seg at læreplan og vurderingsordning i kroppsøving ble endret fra august 2012, og at det slett ikke er innlysende hvorfor innsats skal telle på karakteren akkurat i kroppsøving Våren 2012 kom ny forskrift for innsats som teljande for vurdering i kroppsøving. Bak denne innføringa ligger eit stort arbeid blant forskarar og lærarar i fagfeltet for å få innsats tilbake i faget (Vinje 2008; Lyngstad, Flagestad, Leirhaug og Nelvik, 2011; Prøitz og Borgen, 2010). Lærarane seier dei alltid har praktisert innsats (Næss o

Vurderingspraksis i kroppsøving. Dette innlegget beskriver min vurderingspraksis i kroppsøving, med eksempler på ulike vurderingsmåter og eksempler på vurderinger gitt til elever. De siste årene har det vært mye diskusjon rundt både vurderings- og undervisningspraksis i kroppsøving, og lærere/skoler er ofte uenige i hvordan underveisvurdering skal. Hvorfor skal innsats telle ved vurdering og karaktersetting i kroppsøving, når det ikke gjør det i andre fag? Det er ikke få ganger i løpet av de siste to årene jeg har fått dette spørsmålet. Fra lærere, skoleledere, elever og foreldre Innsats. I § 3-3 andre ledd andre punktum er det forskriftsfestet at elevens innsats er en del av grunnlaget for vurderingen i faget kroppsøving i både grunnskolen og videregående opplæring. Dette betyr at karakterer gitt i halvårsvurderingen og til standpunkt både skal uttrykke elevens oppnådde kompetanse og innsats I kroppsøving er grunnlaget for vurdering endret flere ganger med ulik vekting av innsats, holdninger, samarbeidsevne, ferdigheter, teori og forutsetninger. Kroppsøving er et gjennomgående fag med en felles læreplan for hele det 13-årige løpet, og vurderingsgrunnlaget i faget er nå det samme i grunnskolen og i videregående opplæring

Vurdering i kroppsøving - Universitetsforlage

I oppgaven finner man teoretiske begreper som vurdering, innsats, vurdering i kroppsøving, Arnold sine teorier, den didaktiske relasjonsmodellen og kampvise Metode Dette er et litteraturstudium som legger andre personer sin forskning til grunn for besvarelsen 9788215043036_Evensen_Vurdering i kroppsøving.indd 20 30.04.2020 10:56 Gjennom teori, forskning og eksempler fra skolehverdagen gjør denne boken rede for utfordringer og muligheter lærere. Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i idrett? Det er slik forsker Morten Rustad ved Norges idrettshøgskole mener kroppsøving skal være. Sammen med elever og lærere forsker han på hvordan faget blir når fysiske ferdigheter ikke teller Kunsten å vurdere elever i kroppsøving men i stedet for å vurdere innsats og utvikling. Videre viser studien at ferdighet, kunnskap, innsats, fair play, holdning, Vurdering og evaluering - to sider av samme sak.. 17! 3.2! Revidert læreplan i kroppsøving. Vurdering. Individuell vurdering av elevens kompetanse skal ta utgangspunkt i kompetansemålene for de ulike trinnene samt elevens innsats og tilegnet kompetanse i faget (11). Med kompetanse i faget kroppsøving forstås evnen til å møte en kompleks utfordring, eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave (Jmf. Kunnskapsløftet 2012)

Hvorfor innsats i kroppsøving? Norges idrettshøgskol

Vurdering i kroppsøving. Vurdering i kroppsøving, hvordan vurdere, hva skal vurderes, egenvurdering, bruk av tester. Universitet. Oslomet - storbyuniversitetet. Fag. Faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI1200) Opplastet av. Thomas Kjøndal. Studieår. 2017/201 Vurdering av egen innsats i perioden. Eksempel på elevens sluttlogg «I alle idretter er kondisjon viktig. Du holder ut lengre, samt har mulighet til å yte maksimalt bedre over lengre tid. Derfor valgte jeg å spesialisere meg innenfor dette temaet i et fire-ukers langt treningsprogram

Vurderingspraksis i kroppsøving - Vurderingspraksi

 1. IV. Fritak frå vurdering med karakter (§§ 3-17 - 3-21) § 3-17. Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan § 3-18. Fritak frå vurdering med karakter for elevar i innføringstilbod m.m. § 3-19. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål § 3-20. Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving
 2. deltakelse, oppmøte, innsats, fair play og innstilling til faget ved vurdering i kroppsøving (Hay 2006). På 80-tallet viste en undersøkelse som omhandlet 1396 kroppsøvingslærere i USA at lærerne beskrev deltakelse, innsats, innstilling til faget, fair play og oppmøte som d
 3. KROPPSØVING I SKOLEN. OM FORFATTEREN - hvilke mål skal jeg nå? - hvordan skal jeg nå målene? - kompetansemål, delmål og kriterier - forklaring/veiledning til kriterier - verktøy for grad av måloppnåelse - vurderingsmal for vurdering med karakter (inkl. forslag til relevante elevforutsetninger) - formål med faget - Erlend Vinj

Kroppsøving skal medverke til at elevane sjølvforståing og identitetskjensle. Det skal ruste elevane til vurdering av kroppsideal og rørslekulturar som kan påverke sjølvkjensla, helse, ernæring, trening og livsstil. Elevane skal forstå kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål og kva faktorar som påverkar motivasjon til. Kroppsøving fremjar kritisk tenking omkring kroppsideal og bevegelseskulturar som kan påverke sjølvkjensle, helse, trening og livsstil. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit. I kroppsøving skal elevane løyse utfordringar og oppgåver i eit mangfaldig læringsfellesskap Vurdering som teller ved fastsetting av karakter: Holdninger (aktivitetsnivå, Faget kroppsøving skal være med på å gi elevene holdninger til, ferdigheter i og kunnskaper om mosjon og idrett. På ungdomstrinnet er det naturlig å legge større vekt på holdninger og mestring,. Ekstern vurdering Tilstandsrapport Ståstedsanalyser Ressurser. Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utv Innsats i kroppsøving skiller seg derfor fra begrepet slik det brukes i dagligtalen, hvor god innsats vil innebære å yte best mulig, og dermed ikke la seg drible med vilje. Den andre tolkningen er at innsats skal ha betydning i seg selv , uten at det fører til noen form for måloppnåelse

Vurdering i kroppsøving - eit rettferdig fag? Lærarar sitt syn på rettferdig vurdering av innsats, føresetnader og ferdigheiter. Korleis definerer lærarar innsats, føresetnader og ferdigheiter i forhold til læreplanen og forskrifter, og korleis vurderer lærarane elevane utifrå desse faktorane Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter «Det er lett a˚ se hvem av dere som har god innsats». Om elevers innsats og lærerens blikk i kroppsøving Erik Aasland1*, og Gunn Engelsrud2 1Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway; 2Norges Idrettshøgskole, Norway Abstrakt Bakgrunn:Vurderingaveleversinnsats ikroppsøving haraktualitet ba˚defaglig og politisk

Vurdering for læring er en nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet fra 2010. Petter Erik Leirhaug har nylig tatt doktorgraden på vurdering for læring i kroppsøving. I studien har han undersøkt elever og lærere i kroppsøving ved seks videregående skoler. Ved hver av skolene gjennomførte forskeren gruppeintervjuer med lærerne Lærerargumentet: De som jobber med kroppsøvingsundervisning og vurdering i faget har i stor grad uttalt seg med en stemme i dette spørsmålet. Personlige anekdoter er ofte av liten verdi, men likevel: Jeg har holdt et tosifret antall kurs og seminar om vurdering i kroppsøving siden 2008, og jeg har gjennom en nettside oppfordret lærere til å gi meg spørsmål eller kommentarer om. I tillegg skal innsats vurderes særskilt i kroppsøving. Vi har spurt elevene om hva de opplever å bli vurdert etter. 6 av 10 elever svarer at innsats/holdning er den enkeltfaktoren som har størst betydning når får karakter. På plassene bak følger henholdsvis ferdigheter (4 av 10), fysiske tester. Blant kroppsøvingslærere var det ved innføringen av Kunnskapsløftet dels sterke reaksjoner på at elevenes innsats ikke lengre skulle være en del av vurderingen i faget. Med revidert læreplan i kroppsøving fra august i år er innsats igjen tydeliggjort som del av grunnlaget for vurdering i faget

Innsats og testing i kroppsøving. Høiland, Bente. Bachelor thesis. Nøkkelord: målorienteringsteorien, selvbestemmelsesteorien, innsats, indre motivasjon, kroppsøving A mastery-oriented climate - the way to high effort, intrinsic motivation and performance in physical education AbstractThis study is based on the Achievement Goal Theory (AGT) and Self-Determination Theory (SDT) as a theoretical framework Kroppsøving er det eneste faget i skolen der din innsats i timene teller. Noen elever tror at den viktigste delen av karakteren i kroppsøving er hvor teknisk god du er i f. eks fotball eller volleyball. Det er ikke riktig

Hvorfor innsats i kroppsøving? - Forskning

 1. Handler om innsats, samspill og øving. Kompetanse i kroppsøving handler om å vise innsats, samspille med andre, og det å kunne øve og delta i ulike bevegelsesaktiviteter og naturferdsel. Dette mener vi ikke er forenlig med Utdanningsdirektoratets argumentasjon om at muntlig-praktisk er den mest egnede eksamensformen i faget
 2. Kroppsøving. Treningsplanlegging VG3. Planlegging. Fagstoff. Planlegging. Toppidrettsutøvere lager seg Du kan først for eksempel gjennomføre en vurdering av de fysiske arbeidskravene i idretten din. Mål for innsatsvilje og samarbeidsevne kan være å gjennomføre all trening med god innsats eller snakke mer med lagutøverne i forsvar
 3. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven være en del av grunnlaget for vurdering» Grunnlaget for vurdering, §3-3, andre ledd Unntak når kompetansemål er knyttet til holdningene til eleven eller elevens forutsetninger Kompetansemålene er i større grad individrettet, og elevens relative forbedring står sentralt Hva er innsats i kroppsøvingsfaget
 4. dc.contributor.advisor: Ingebrigtsen, Jan Erik: dc.contributor.author: Høiland, Bente: dc.date.accessioned: 2019-09-06T14:11:57Z: dc.date.available: 2019-09-06T14:11:57
 5. Hvorfor innsats i kroppsøving? : hvorfor skal innsats telle ved vurdering og karaktersetting i kroppsøving, når det ikke gjør det i andre fag
 6. Kjøp 'Vurdering i kroppsøving' av Kjell Evensen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978821504303
 7. Innsats i kroppsøving inneber at eleven prøver å løyse faglege utfordringar etter beste evne utan å gi opp, viser sjølvstende, utfordrar sin eigen fysiske kapasitet og samarbeider med andre. Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte bevegelsesaktivitetar som elevane gjer åleine og saman med andre og gjennom at dei får vurdere eige.

Forutsetninger og innsats - Merknad til andre led

Det er helt riktig at testing er en gammeldags og urettferdig praksis, og har ingen rettmessig plass i dagens kroppsøving. Det er helt riktig at testing er en gammeldags og urettferdig praksis Når Ella skriver at «systemet» må revurderes, så er det nettopp revurdert og bruk av tester, slik Ella beskriver er problematisk og i strid med prinsippene for vurdering Læreplan i kroppsøving Læreplankode: KRO01-05 Side 5 av 13 Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske eigen kroppsleg bevegelse i leik og andre aktivitetar, åleine og saman med andr Vurdering i kroppsøving Kjell Evensen (Heftet) Tips en venn 329 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 1-3 arbeidsdager Selges av Adlibris 4,2 / 5 med 2822 vurderinger..

Vurdering KRLE : Norsk, vurderingskriterier saktekst : Norsk, vurderingskriterier skjønnlitt. Vurderingskriterier i kroppsøving : Vurdering i valgfag.docx : Valgfaget Forskning i Praksis : Kriterier for måloppnåelse i kroppsøving : Vurderingskriteriergitarspill.doc : vurderingskriterier-nofo : Lokal læreplan idrett, kriterier og. Læreplan for kroppsøving, Formål, selvforståelse og identitetsfølelse. Det skal ruste elevene til vurdering av kroppsidealer og bevegelseskulturer som kan påvirke selvfølelsen, helse, ernæring, trening og livsstil. Elevene skal forstå hva egen innsats har å si for å oppnå mål, og hvilke faktorer som påvirker motivasjon til. Bacheloroppgåve i grunnskulelærarutdanning 5.-10. PE379 Mai 2014. Vis enkel innførsel. Vurdering i kroppsøving - eit rettferdig fag? : lærarar sitt syn på rettferdig vurdering av innsats, føresetnader og ferdigheite Innsats Muntlig vurdering gjennom hele året. Elevsamtaler. Periode Emne Kompetansemål Læringsmål Konkretisering Vurdering September Styrke og utholdenhetstrening Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som Microsoft Word - Årsplan kroppsøving 5. trinn 2016-2017.doc

Vurdering i kroppsøving. Kjell Evensen. Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I. Valgfaget «Innsats for andre» i koronatida 7. mai 2020 | Print ut. Noen fag møter en ekstra utfordring nå som vi har en rekke restriksjoner på hvem vi kan være sammen med. Dette gjelder spesielt fag hvor elevene har deler av undervisningen utenfor skolen Fagfornyelsen -vurdering I kroppsøving er samspel med andre, øving og deltaking i ulike bevegelsesaktivitetar og naturferdsel vesentlege trekk ved kompetansen i faget. Innsatsen til elevane er ein del av kompetansen i kroppsøving. Innsats i kroppsøving innebe

Vi har tatt en prat med Kjell Evensen om vurdering i kroppsøving og om boka han har skrevet som heter nettopp Vurdering i kroppsøving >Søndag formiddag gikk med til å diskutere vurdering på Twitter. Ikkeno' merkelig med den setningen. Utgangspunktet var en artikkel i Aftenposten der det ble problematisert at innsats ikke teller med i vurderingen i fag og at det fører til at det eneste som betyr noe, er formaliserte tester og prøver. Kirsti Slettevoll korrigerte betimelig dett Kroppsøving har egen identitet og skal ikke være en reproduksjon og • Vurdere og reflektere over faget og egen innsats. sjøholmen Side 4 06.01.2010 . Kompetansemål etter 10. årssteget Idrett og dans Vurdering av læring er sluttvurdering med karakter

Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving i grunnskolen og i vidaregåande opplæring. slik at det skapes en forbindelse mellom innsats og resultater. På den annen side kan lav måloppnåelse i noen tilfeller være uttrykk for tilfredsstillende utbytte av opplæringen Kroppsøving er et fag der vurderingsproblematikker har vært dominerende i fagdebatten, blant annet eksemplifisert av at innsats har blitt fjernet og senere gjeninnført som en del av vurderingsgrunnlaget. Vurdering er derfor et viktig tema for målgruppen for denne videreutdanningen Vurdering: Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for faget. Karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer frem på eksamen. Hovedelementer i vurderingen er kunnskap, innsats, ferdigheter og fair play dc.contributor.advisor: Mjåtevit, Atle: dc.contributor.author: Aasheim, Oda: dc.date.accessioned: 2019-10-15T10:55:41Z: dc.date.available: 2019-10-15T10:55:41 Innsats bør synliggjøres i større grad; Tydeligere begrepsbruk (for eksempel bevegelseskulturer og bevegelsesaktiviteter) og ikke så akademisk språkdrakt. men hvordan den presenteres og har vært brukt i ulike vurdering situasjoner. planene i kroppsøving har tradisjonelt hvert gode,.

Bakgrunn: Vurdering av elevers innsats i kroppsøving har aktualitet både faglig og politisk. Det finnes likevel relativt lite forskningskunnskap om hvordan innsats gjøres i praksis Det finnes ingen anmeldelser for denne boken. Klikk her for bli den første til å gi din mening for bli den første til å gi din menin

Endringer i faget kroppsøving Udir-8-201

 1. Der skal man ta hensyn til elever med en diagnose (f.eks ADHD), men altså ikke en rullestolbruker eller asmatiker i kroppsøving. Dette fører til at vi må be denne typen elever søke fritak for vurdering i praktisk del, påpeker Anne Fjellanger, eksamensleder i Troms fylkeskommune. Halvorsen lover gjennomgan
 2. §3-3 Grunnlaget for vurdering av fag. o Det er fastsatt i §3-3 andre ledd, at innsats skal være en del av grunnlaget for vurdering i kroppsøving §3-23 Fritak for vurdering med karakter o Elevar som ikkje kan følgje opplæringa i kroppsøvingsfaget, skal få tilrettelagd opplæring så langt dette er mogleg for eleven
 3. Kjøp Vurdering i kroppsøving fra Bokklubber Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utvikle eget selvbilde og egen identitet

Innsats i vurderingsarbeidet i kroppsøving Ottesen, Oppgaven handler om hvordan de tar i bruk elevenes innsats knyttet opp mot vurdering, og hvordan den enkelte lærer tolker bruken av innsats, og på hvilket v. LUI - Student theses. Vurdering av innsats i kroppsøvingsfage Grunnlaget for vurdering i kroppsøving er innsats, holdning, kunnskap, forutsetninger og Fair - Play. Created Date: 8/26/2019 7:06:42 AM. SVAR: Hei Læreplanen i kroppsøvingsfaget sier i formålet I den særlege vurderingsordninga som gjeld for dette faget, er dette ivareteke ved at innsatsen til elevane er ein del av grunnlaget for v..

Video: En analyse av læreplan for kroppsøving

Utdanningsdirektoratet (2012) forklarer: Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse faglige utfordringer etter beste evne uten å gi opp, viser selvstendighet og utfordrer egen fysiske kapasitet § 3-21. Han har videreutdanning innenfor kroppsøving og vurdering for læring Kriterier for vurdering av KROPPSØVING for Meland Ungdomsskule 8 -10. klasse Innsats og samarbeid Ferdighet og kreativitet Kunnskap Grad av måloppnåelse Eleven - Deltar aktivt i et bredt utvalg av aktiviteter - Viser et positivt engasjement i et bredt utvalg aktiviteter - Er samarbeidsvillig og konstruktiv - Viser respekt for og e Teori I oppgaven finner man teoretiske begreper som vurdering, innsats, vurdering i kroppsøving, Arnold sine teorier, den didaktiske relasjonsmodellen og kampvise Metode Dette er et litteraturstudium som legger andre personer sin forskning til grunn for besvarelsen vurdering i kroppsøving, både i grunnskolen og VGS. I L97 og R94 skulle vurdering foregå etter en veiledende tredeling der ferdighet, innsats og kunnskap skulle telle likt. Nå er det siden 2006 en felles læreplan for kroppsøving i grunnskole og videregående skole og det er en felles forskrift til opplæringslo-ven (FO) som sier hvorda vurdering Standard innsats Situasjons-bestemt innsats Spesielt tilpasset innsats Varig tilpasset innsats Behovsvurdering Modellen viser arbeidsflyten fra behovsvurdering og arbeidsevnevurdering, via de fire utfallene av oppfølgingsvedtak til aktivitetsplan

Innsats som en del av grunnlaget for vurdering i kroppsøving

 1. Kroppsøving •Ha alltid med treningstøy, også hvis du ikke er helt i form har skader el. •Vi tilpasser alltid •Rent treningstøy hver gang •Dusj alltid etter kroppsøving •Opplæringsloven gir rett til fritak for vurdering -da skal eleven delta i kroppsøvingsfaget, men får ikke karakter
 2. blant annet at innsats og fair play ble tatt inn som en del av «grunnlag for vurdering» i faget. Videre har Utdanningsdirektoratet oppfordret til at testresultater ikke brukes som vurderingsgrunnlag i kroppsøving. Endringene er altså iverksatt i læreplanen og lovverket
 3. Bakgrunn: Vurdering av elevers innsats i kroppsøving har aktualitet både faglig og politisk. Det finnes likevel relativt lite forskningskunnskap om hvordan innsats gjøres i praksis. Noen studier indikerer imidlertid at kroppsøvingslærere oppfatter og bruker innsats på ulike måter i undervisning og elevvurdering
 4. Når studenter blir bedt om å si noe om, beskrive, vurdere, eller reflektere over egen innsats, forventer lærerne noe mer. De forventer at dere sier hva dere mener med det å være aktiv, hvordan dere var aktive og hva dere kunne gjort annerledes og så videre
 5. Kjøp Vurdering i kroppsøving fra Norske serier Kroppsøving skal inspirere til en livslang bevegelsesglede og en helsefremmende, aktiv livsstil. Faget skal bidra til læring gjennom øving og utforsking i et bredt utvalg av aktiviteter. I læreplanen i faget står det at elevene skal få mulighet til å utvikle eget selvbilde og egen identitet
 6. Resultatene fra testing ble ikke vurdert direkte til vurdering, men for å vurdere om elevene kunne reflektere rundt reusltatene fra testingen. Vurderingen ble derfor ikke av resultatet, men av elevenes kunnskap om trening. Vurderingsgrunnlaget var også i stor grad basert på holdninger, innsats, fair-play og kunnskap/ferdigheter

Elevens innsats forskriftsfestes som en del av grunnlaget for vurdering, se avsnitt 4.2.1. Underveisvurdering og sluttvurdering skal fortsatt være med tallkarakter, se avsnitt 4.2.2 Fritaksordningen i §3-23 utvides til også å gjelde elever i grunnskolen, se avsnitt 4.2. Kroppsøving i andre studieår er en innføring i det å være lærer i kroppsøving. Denne praktisk-metodiske tilnærmingen krever deltakelse og innsats av studentene. Samlet vurdering. Avsluttende karakter i Kroppsøving for 5.-10. trinn oppnås når alle fire eksamener er gjennomført og bestått

Innsats og vurdering - Forsiden Utdanningsnyt

Hvor unike er de norske bestemmelsene for inkludering av elevenes forutsetninger og innsats ved vurdering i kroppsøving konsekvenser i kroppsøving. Etter læreplanreformen i 2006 har det vært mange diskusjoner, utredninger og flere revisjoner av læreplanen i kroppsøving. Reformen LK06 førte til at det i kroppsøvingsfaget ble rettet kritikk mot at kun elevenes oppnådde kompetanse, og ikke innsats, skulle telle ved vurdering. Ut fr

Vurdering og tilbakemelding. Individuell vurdering av elevens kompetanse skal ta utgangspunkt i læreplanmålene, samt elevens innsats og tilegnet kompetanse i faget. Testing skal ikke benyttes som vurderingsgrunnlag i kroppsøving. Elevens forutsetninger er innbakt i kompetanse-målene. Mer informasjon og referanse I Parkour er begreper som innsats, samarbeid, gjøre andre gode refleksjon og øve på viktige når en skal vurdere aktiviteten. Vurdering i emnet bør gjøres på grunnlag av prosessen elevene har vært igjennom, og ikke en test på slutten av emnet

Underveisvurdering del 2 v2 ringsaker v2016 [reparert]

Kroppsøving - Vurderingspraksi

Søndag formiddag gikk med til å diskutere vurdering på Twitter. Ikkeno' merkelig med den setningen. Utgangspunktet var en artikkel i Aftenposten der det ble problematisert at innsats ikke teller med i vurderingen i fag og at det fører til at det eneste som betyr noe, er formaliserte tester og prøver. Kirsti Slettevoll korrigerte betimelig dette på Twitter: Det er kompetansemålene som. Kroppsøving omtales som et breddefag, Forskjeller med hensyn til innsats og resultat viser (heldigvis) at barn og unge ikke er en homogen gruppe Kroppsøving årsplan 10. trinn : Kunst og håndverk årsplan 10. trinn : Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spansk : Tysk årsplan 10. trinn : Valgfag - Innsats for andre (høst) 10. trin Bakgrunn: Vurdering av elevers innsats i kroppsøving har aktualitet både faglig og politisk. Det finnes likevel relativt lite forskningskunnskap om hvordan innsats gjøres i praksis. Noen studier indikerer imidlertid at kroppsøvingslærere oppfatter og bruker innsats på ulike måter i undervisning og elevvurdering.Forskningsspørsmål:.

Innsats i vurderingsarbeidet i kroppsøving Ottesen, Tor Hasli (2014-04-24). Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan ulike kroppsøvingslærere forholder seg til innsats som vurderingskriterium i kroppsøvingsfaget Gjennomføring av eksamen i kroppsøving Privatister Utdanningsprogram: Vg2 Yrkesfag Vg3 alle utdanningsprogram Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen og vurderingsveiledningen. gjennomfører og viser ferdigheter og innsats på et høyt nivå. Kandidaten viser meget god teoretisk forståelse av faget Når profesjonaliteten møter seg selv i døra : en historie om innsats, kompetanse og vurdering i kroppsøving. Petter Erik Leirhaug; Bok Bok Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. ISBN: 978-82-450-1762-5; Utgiver Fagbokforlaget. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om. Standpunktvurdering i kroppsøving ved Trysil Standpunktkarakteren skal uttrykke både elevens oppnådde kompetanse og innsats i faget. Innsats i faget kroppsøving innebærer at eleven prøver å løse faglige samtaler og dialog vil også være med å gi informasjon om elevens faglige ståsted og progresjon som grunnlag for vurdering

Brage INN: Vurdering av innsats i kroppsøving

Han deltar ikke i kroppsøving, og holder seg mest for seg selv i friminuttene. Årsaken til dette er at han sliter med å henge med i ustrukturerte situasjoner, blir ukomfortabel og trekker seg bort. Nå fra 6. klasse har han fått vedtak om spesialundervisning i sosial opplæring og i kroppsøving SAMARBEID-TRIVSEL-INNSATS-LÆRING . MUSK KORT OM SKOLEN: 296 elever • Kroppsøving - kunst og håndverk - mat og helse • Musikk musikkprosjekt på 10. trinn • Språklig fordypning → tysk, fransk, spansk + arbeidslivsfag 1 VURDERING FOR LÆRING FORTS FAG: Kroppsøving Uke Kompetansemål Emne Arbeidsmåte Læremidler Vurdering 34-45 Vurdering av kompetanse, innsats og utvikling i dei ulike aktivitetane. Vurdering av praktiske ferdigheter. Tester i starten av perioden, retest i slutten (60m, 400m, utholdenhet

Vurdering i kroppsøving by Universitetsforlaget - Issu

ÅRSPLAN I KROPPSØVING FOR 2. TRINN - 2014/2015 Læreverk: K-06 og lokal læreplan MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING A U skoleområdet. G S E P T Fortelle fra egne opplevelser med ulike aktiviteter. Bruke grunnleggende bevegelser i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter Tverrfaglig: Kroppsøving, M&H og naturfag. Praktiske oppgaver Orientering Orientere seg etter terrengkart. Bli kompasset til å orientere kartet i forhold til terreng. Samarbeid Muntlig tilbakemelding på samarbeid, praktiske evner, utstyr og innsats. Elevene blir vurdert ut i fra tid på gitt løype og eleven har funnet. N O V - F E

Skriving i kroppsøving | Skrivesenteret

Kroppsøving: Hva om vi tok vekk alt press om å være god i

Her er Vurderingskriterier I Kroppsøving Videregående Historier. Vurderingskriterier I Kroppsøving Videregående av Beckett Keery Lese om Vurderingskriterier I Kroppsøving Videregående historiereller se Gålå Peer Gynt 2016 [2020] og på Piraci Z Karaibów Zemsta Salazara Cda Vurdering av kompetanse, innsats og utvikling i dei ulike aktivitetane. Vurdering av praktiske ferdigheter. Tester i starten av perioden, retest i slutten. (60m, 400m, utholdenhet). 46-51 trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar praktisere fair play ved Tidlig innsats. Et åpent digitalt verktøy for enkel tilnærming i arbeidet med barn og unge. Utviklet for ansatte i barnehager og skoler i Frøya og Hitra kommune. Hjem. Hva er tidlig innsats? Arbeidsløypa. Arbeidsløypas mål; Vurdering har stor innvirkning på elevenes læring Formuleringens ordlyd uttrykker at rettigheten kun omfatter brukere som har fått konkludert at de har behov for innsats fra Nav. Men da en slik konklusjon først kan treffes etter en forutgående vurdering, tolker jeg formuleringen slik at alle som skal ha sitt bistandsbehov for å komme i arbeid vurdert av Nav, har lik rett til en slik forsvarlig, systematisk og metodisk vurdering VURDERING I KROPPSØVING, HOEGGEN SKOLE IDRETTSAKTIVITET Kompetansemål Kompetansenivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter Trene på og bruke ulike ferdigheter i utvalgte lagidretter, individuelle idretter og alternative bevegelsesaktiviteter 4 Høy Mestrer så å si alle aktiviteter godt

Pulsbelte i gymVERKTØY FOR GRAD AV MÅLOPPNÅELSE
 • Schefflenz turnier 2018.
 • Zitronenbaum wassertriebe.
 • Pete's dragon trailer.
 • Leverkusen stadion anfahrt.
 • Panasonic inverter manual.
 • Blomsterspråket cappelen.
 • Arkitektur i jødedommen.
 • Holland sehenswürdigkeiten reisetipps.
 • Cunojavre.
 • Trelast historie.
 • Punkte in flensburg abfragen mit neuem personalausweis.
 • Meine stadt rostock partnersuche.
 • Nasjonalfugl usa.
 • Feire synonym.
 • Kjøpe grus i sekk oslo.
 • Paradise konsert.
 • Dmt farlig.
 • Rana båt.
 • Belgisk vaffeljern power.
 • Casinotheater winterthur.
 • Fotos de los hijos de aracely arambula y luis miguel.
 • Nord korea jagerfly.
 • Strassensperrung ober ramstadt.
 • Stadt alfeld ausbildung.
 • 10000 yen.
 • Allergimedisin på blå resept.
 • Kamry k1000 plus e pipe.
 • Lommelegen angst.
 • Dinosaurier museum dortmund.
 • Deggendorf plz 94554.
 • Juan les pins hotel.
 • Julekonsert mo i rana.
 • Eye of providence.
 • Hobby finden.
 • Downhill sprungtechnik.
 • Buschke löwenstein tumor wikipedia.
 • Musik rückwärts abspielen youtube.
 • Lødingen sykehjem.
 • Vad är historisk tid.
 • By i romania kryssord.
 • Aokigahara norsk.