Home

Rett til behandling

Rett til behandling ble rett til en første konsultasjon - noe som utløste rettigheten, men gav ingen forutsigbarhet til pasientene mht når behandling. Første konsultasjon kunne være en samtale, men med uforutsigbar ventetid i etterkant i og med at fristen var oppfylt Rett til behandling omfatter ikke forsendelse av laboratorieprøver for analyse ved utenlandsk tjenesteyter uten som ledd i behandling i utlandet. 0: Tilføyd ved forskrift 7 juli 2004 nr. 1121 (i kraft 1 sep 2004), endret ved forskrifter 17 jan 2013 nr. 61,. Hvis du har rett til hjelp skal sykehuset gi deg en frist for når hjelpen senest skal komme i gang. Du har rett til å velge hvilket sykehus du skal motta helsehjelp på. Øyeblikkelig hjelp på sykehus får man uten henvisning. Psykisk helsehjelp. Du har også rett til nødvendig psykisk helsehjelp. Fastlegen din vurderer hva du har behov for. Rett til fritt sykehusvalg i § 2-4 gjelder innenfor samme behandlingsnivå for planlagt behandling i somatiske sykehus og i voksenpsykiatrien. Det kan vel tenkes at også denne bestemmelsen kan være av betydning for å få oppfylt retten til helsehjelp En døende pasient har rett til å motsette seg livsforlengende behandling. Er en døende pasient ute av stand til å formidle et behandlingsønske, skal helsepersonellet unnlate å gi helsehjelp dersom pasientens nærmeste pårørende tilkjennegir tilsvarende ønsker, og helsepersonellet etter en selvstendig vurdering finner at dette også er pasientens ønske og at ønsket åpenbart bør.

Du har rett til spesialisthelsetjenester som er nødvendige. Med begrepet «nødvendig helsehjelp» menes både utredning og/eller behandling. For å kunne yte nødvendig helsehjelp, skal staten tilby sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som kan ta imot. Rett til nødvendig helsehjelp på NHI.no er laget for å gi deg generell kunnskap og er ingen erstatning for innhenting av medisinsk råd eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke lege Helsetrygdkortet gir rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Pasienten har rett til helsehjelp som er nødvendig for at vedkommende skal kunne fortsette sitt opphold i Norge som planlagt og på medisinsk forsvarlig vis. Pasienten skal ikke måtte avbryte oppholdet og reise hjem for å motta. I Statens personalhåndbok er det i kommentarene til punkt 9.15 om Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten forutsatt at innføringen av fleksibel arbeidstid ikke skal føre til noen endring i dagens praksis som gir arbeidstakere anledning til - etter nærmere avklaring med den overordnede - til å ha nødvendig korttidsfravær, for eksempel korte lege- eller tannlegebesøk i arbeidstiden Rett til helsehjelp og behandling Pasientrettighetsloven har som formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet. Loven gir pasienter betydelige rettigheter både når det gjelder informasjon og medvirkning samt at helsetjenesten er forsvarlig

Velg behandlingssted. Du har rett til å velge behandlingssted for alle planlagte undersøkelser og behandlinger Hvis man får vedtak om tvangsmedisinering eller behandling for alvorlig spiseforstyrrelse, har nærmeste pårørende også rett til å klage vedtaket inn til Fylkesmannen. Det hjelper å klage Cirka en tredjedel av de som klager på at de ikke har fått nødvendige helse- og omsorgstjenester får medhold hos fylkesmannen Rett til begrensning. I noen tilfeller kan du be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. I følgende situasjoner kan du kreve begrensning av behandling av personopplysninger

Retten til nødvendig behandling - Legeforeninge

Dette betyr at eksperimentell eller utprøvende behandling som hovedregel ikke blir dekt. Lang ventetid gir heller ikke rett til behandling i utlandet etter denne ordningen. Legemiddel / behandlingsmetoder som er besluttet ikke innført i Norge, blir ikke godkjent, jf spesialisthelsetjenesteloven § 4-4 Rett til privat logoped. Dersom kommunen ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et slikt tilbud, kan man ta kontakt med fastlegen sin og få rekvisisjon til behandling hos en privatpraktiserende logoped. Folketrygden dekke utgifter til behandling hos privat logoped (Folketrygdloven kap. 5 § 5-10)

Har jeg ikke rett til å få gå i behandling i arbeidstiden uten å måtte bruke ferie eller avspasering til dette? Svar Retten til denne typen permisjon med lønn er lite regulert i lovverket, og regler om korttidsfravær i arbeidstiden praktiseres ulikt. Arbeidsmiljøloven kapittel 12 inneholder bestemmelser om retten til permisjon 30.01.2002: Rett og urett - Av og til støter man på pasienter som nekter å motta medisinsk behandling, selv om behandlingen er sterkt indisert, kanskje livsnødvendig

Rett til fri betyr ikke nødvendigvis rett til lønn. Det norske lovverket åpner for at du kan være hjemme fra jobben ved en lang rekke hendelser, som fødsel, religiøse høytider og pleie av pårørende. Selv om medarbeideren har lovfestet rett til fri, betyr det ikke nødvendigvis at man har krav på lønn Rett til å medvirke i egen behandling Lov om pasient- og brukerrettigheter har til hensikt å sikre dine rettigheter i møte med helsetjenesten. Du kan medvirke i valg av undersøkelse, behandling og valg av tjeneste. Loven legger vekt på at dine. Krav til dokumentasjon Norsk helsetrygdkort har enten hvit eller gul bakside. Utflyttede pensjonister som har norsk helsetrygdkort med hvit bakside, har ikke rett til fastlege, men kan få dekket utgifter til planlagt behandling i Norge

Forskrift om prioritering av helsetjenester, rett til

Rett til helsehjelp - helsenorge

 1. Du har først rett på gratis tannbehandling når du har vært eller er ment å være under behandling sammenhengende tre måneder eller mer. Din ruskontakt kan svare på om du har rett til gratis tannbehandling og fyller eventuelt ut nødvendig skjema for deg. Her finner du registreringsskjema for voksne rusavhengige
 2. I merknad til § 1 i forskriften er det understreket at folketrygdloven kun gir rett til stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling, skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer
 3. Noen har har rett til gratis tannbehandling fra den offentlige tannhelsetjenesten, andre kan ha rett til støtte til tannbehandling fra Helfo. Det er 15 ulike sykdommer, Risikoen må kunne sees i sammenheng med pasientens medisinske tilstand og behandling

Du har rett til å bli utredet for mulig sykdom du mener å ha, eventuelt få en diagnose og relevant behandling, fra helse- og omsorgstjenesten i den kommunen du bor eller midlertidig oppholder deg. Det omfatter også nødvendig kostholds- og ernæringsveiledning

Hva innebærer rett til helsehjelp? Tidsskrift for Den

Hva slags helsehjelp har en pasient som ikke er bosatt i

 1. Lege- og tannlegebesøk i arbeidstiden - Lovdat
 2. Rett til helsehjelp LMF Landsforeningen mot
 3. Velg behandlingssted - tjenester
 4. Rett til å klage - helsenorge
 5. Rett til begrensning Datatilsyne
 6. Utenlandsbehandling - St

Rettigheter til logoped - Afasiforbundet i Norg

 1. Psykologbehandling i arbeidstiden - Ofte stilte spørsmål
 2. Pasienter som nekter behandling Tidsskrift for Den
 3. Rett til fri fra jobben - Infotjeneste
 4. Rett til å medvirke i egen behandling - Sykehuset Innlande
 5. Rett til helsehjelp inn og utland - Behandlingshjelpemidler
 6. Utenlandsbehandling - Oslo universitetssykehu
 7. Inntak etter individuell behandling Videregående

Fornyet vurdering - second opinion - NHI

Veien inn i behandling

 1. نصوص من مقرر منهاج امتحان الثقافة samfunskunnkap
 2. Livskvalitet ved revmatisk sykdom - Aslak Steinsbekk
 3. Hvordan Antirustbehandle Selv, en video fra H. Clausen AS
 4. Tankens kraft - Kognitiv terapi ved psykoselidelser
 5. Legemiddelhåndtering kap 9 del 1
 6. Randi Rosenqvist: Diagnostikk og behandling av mennesker vi ikke liker

Video: Ikke-medikamentell behandling for personer med spondyloartritt

Fysioterapi | Robrygga HelseRhabdomyolyse: En grusom opplevelse | ilandsproblemerHøyesterett sier nei til cold case-anke - rett24Biologi - Immunsystemet - NDLA
 • Ikea lyspærer.
 • Mobilberoende barn.
 • Detroit automarken.
 • Best restaurants barcelona.
 • Silvestershow graz.
 • Mobilt bredbånd test.
 • Plasti dip bilxtra.
 • Språkutvikling 1 3 år.
 • American chopper orange county choppers.
 • Kikki k diary.
 • Deutsche demokratie einfach erklärt.
 • Konichiwa norsk.
 • Zangief.
 • Bulgur alternative.
 • Vitenfabrikken stavanger.
 • Angelina jordan 2017 youtube.
 • Vinn t roc.
 • Sandefjord kommune boligkontoret.
 • Wolfsschlucht kreuth.
 • Grillzubehör hannover.
 • Trening midtun.
 • Ferienwohnung dortmund nähe signal iduna park.
 • Best free fonts 2017.
 • Working holiday japan.
 • Snekkerfirma trondheim.
 • Keller norge.
 • Danse a deux facile.
 • Taxi trondheim sentrum.
 • Shz weihnachtskalender.
 • 2 1/2 zimmer wohnung wesel.
 • Make bitmoji from picture.
 • Ferievikar engelsk.
 • Luciatog.
 • Kerwa kalender 2017 oberfranken.
 • Plåttak eller betongpannor pris.
 • Lynlotteri.
 • Trickle down economics.
 • Boruto episode 1.
 • Tinder formula.
 • Browning bar halvautomat .308 win.
 • Bi studieretninger.