Home

Opprykk til førstelektor

Veiledning for søknad om opprykk til dosent Juni 2007 (.PDF, 32 kB) Veiledning for deg som vil søke om opprykk til førstelektor November 2007 (.PDF, 57 kB) Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering om opprykk til førstelektor Desember 2006 (.PDF, 58 kB Førstelektor er en stilling ved norske høgskoler og universiteter. Førstelektorstillingen i dagens form ble innført av Kirkedepartementet i 1969 som en opprykksstilling for høgskolelektorer og universitetslektorer. Opprykket bygget opprinnelig mest på ansiennitet innen undervisning, men over tid fikk opprykksbedømmelsene en fastere form. Kravet til opprykk er i dag dokumentert pedagogisk utviklingsarbeid som i omfang og nivå tilsvarer en doktorgrad. Stillingen er dermed et.

Grunnlaget for å søke om opprykk til førstelektor, eller å søke på førstelektorstillinger, er gitt gjennom Kunnskapsdepartementets forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, og Universitets- og høgskolerådets «Veiledende retningslinjer for søknad o førstelektor. Det er viktig at opprykk til førstelektor blir anerkjent som likeverdig til, men annerledes enn opprykk til førsteamanuensis. Opprykk til førsteamanuensis er en karrierevei primært knyttet til formaliserte doktorgradsprogram. Den formaliserte doktorgraden vil først og fremst være knyttet til For å søke opprykk til dosent må du være ansatt i førstelektorstilling. For å søke opprykk til forsker 1 (1183) må du være ansatt som forsker 2 (1109). Vær også oppmerksom på at det ikke lenger er mulig å søke om overgang mellom førstelektor og førsteamanuensis (med virkning fra 15. september 2015) 9.1.2 Prosedyrer ved opprykk til dosent. Fast tilsatt førstelektor med minst halv stilling som ved søknad på stilling som dosent ved UiO har fått enstemmig erklæring om utvilsom kompetanse som dosent på det fagområdet vedkommende er tilsatt, kan gis opprykk uten ny bedømmelse av fakultetet/museet Opprykk til høyere stillingsnivå kan som hovedregel bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt. Institusjonene kan også godkjenne opprykk basert på kommisjonsvurderinger foretatt ved annen institusjon/annen institusjons avdeling

V ed opprykk til stillinger som førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar skal de som får opprykk sikres minst to lønnstrinn over tidligere lønnsplassering. Se forøvrig vår guide til lønnsheving Til Høgskolen i Gjøvik Gjøvik, 27. oktober 2004 v./ personaldirektør Jan K˚are Testad Fra Hans Petter Hornæs Høgskolelektor Avdeling for Teknologi Høgskolen i Gjøvik E-post: hans.hornaes@hig.no Tlf. 61135186 Søknad om opprykk til førstestilling Jeg søker om opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor

1 SØKNAD OM OPPRYKK TIL FØRSTELEKTOR Søker: Eva Therese Næss, universitetslektor / psykologspesialist klinisk psykologi Sted: Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakulte Ansatte amanuenser, høyskolelektorer og universitetslektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler kan søke om opprykk til stilling som førsteamanuensis eller førstelektor SKO 1198 førstelektor til SKO 1532 dosent; Ingen frist: Dato søknaden er mottatt: 2 år: SKO 1009 universitetslektor til SKO 1011 førsteamanuensis eller SKO 1198 førstelektor; Merk: Søkere som er tildelt opprykk til én av de to stillingskodene kan ikke senere søke om overgang til den andre stillingskoden. Ingen fris

Opprykksordninger - Universitets- og høgskoleråde

Førstestillingskompetanse, også betegnet hhv.førsteamanuensiskompetanse og førstelektorkompetanse, er samlebetegnelser på den kompetanse man må ha for å inneha stilling som førsteamanuensis (SKO 1011), seniorforsker (forsker II; SKO 1109/1110), førstebibliotekar (SKO 1200) eller førstelektor (SKO 1198) ved norske universiteter, forskningsinstitutter og høyskoler Opprykk til førstelektor - Anne Brautaset . 05.01.10 Nordmo, Jorun (Oppdatert: 11.05.10 14:56) Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert. Vi gratulerer Anne Brautaset med opprykk til førstelektor! På Twitter #norgesarktiske. Hovedkriteriet har også betydning for behandling av søknad om opprykk til førstelektor. Det heter i forskriftens § 2.2.(6) at Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor i §§ 1-4 eller 1-5 til grunn for vurderingen førstelektor kan søke opprykk til dosent; Du kan bare søkes om opprykk innenfor det fag du er ansatt. Med fag menes de fag eller emner som kan inngå i de grader institusjonene kan tildele. Opprykket er personlig og får i utgangspunktet ingen konsekvenser for dine arbeidsoppgaver Ønsker du mer informasjon om hva en førstelektor er kan du ta en titt på § 1-5 i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og Universitets- og høgskolerådets veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til førstelektor etter kompetanse

UHRs veiledende retningslinjer for opprykk til dosent og førstelektor UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse Statens personalhåndbok kap. 10.3 Forvaltningsloven Personalreglement for tjenestemenn i undervisnings- og forskerstillinger ved Ui Kompetansen i HSH øker. Hellen Dahl ved avdeling for helsefag har fått opprykk til førstelektor. Hellen Dahl - ny førstelektor i HSH. Dahl får meget gode tilbakemeldinger på forsknings- og utviklingsarbeidet sitt innen pedagogikk i sykepleierutdanningen og i praksisfeltet. Den Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 2-2. Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor finnes på nettadresse

Førstelektor - Wikipedi

Det samme gjelder søker som er erklært kompetent av sakkyndig utvalg til professor- eller førsteamanuensisstilling på sitt fagområde ved universitet eller høgskole. Sakkyndig utvalg - førstelektor. Interne retningslinjer for oppnevning av sakkyndig utvalg ved tilsetting av og opprykk til førstelektor Adgangen til å søke opprykk ved utlysning av stillinger på lavere nivå gjelder i dag ved søknad på stilling lavere enn førstelektor og førsteamanuensis, jf. § 2-3, annet ledd. Denne adgangen foreslås opphevet da institusjonene ved utlysning av stillinger kan velge å utlyse med flere alternative stillingsnivå

16. april 2016 sendte jeg inn en søknad om opprykk fra førstelektor til dosent. Det ble nedsatt et sakkyndig utvalg, og rundt månedsskiftet august/september fikk jeg vite hva utvalget svarte: det hadde konkludert - enstemmig og utvilsomt, som forskriften krever - at jeg har tilstrekkelig kompetanse til å få opprykket Nye regler for opprykk til førstestilling Fra 1. februar i år gjelder nye reglementer for opprykk til førsteamanuensis, til førstelektor og til førstebibliotekar. Reglementet for opprykk til førsteamanuensis er en mer vitenskapelig rendyrket utgave av det tidligere reglement, det forutsetter doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig innsats Nå er kravene til opprykk hjemlet i eksisterende forskrift der det står; § 2-4.Framgangsmåte og kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis og førstelektor (5) Sakkyndig utvalg skal legge kriteriene for ansettelse som førsteamanuensis eller førstelektor i § 1-1 og § 1-4 eller § 1-5 til grunn for vurderingen Her følger tilleggskriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse og opprykk til stilling som professor, førsteamanuensis, dosent, førstelektor, Søkere til professorstillinger og dosent skal i tillegg til de krav som stilles til førsteamanuensis, førstelektor,.

Universitetene slutter seg til kravet om at amanuenser, høgskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling for å kunne søke opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor, men mener at de medisinske miljøene bør ha en egen ordning Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger . UHRs veiledende retningslinjer for opprykk til dosent og førstelektor . UHRs nasjonale veiledende retningslinjer for universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse . Statens personalhåndbok kap. 10.3 . Forvaltningslove

Førstelektor (fra latin lector, foreleser) er en stilling ved norske høgskoler og universiteter.Førstelektorstillingen i dagens form ble innført av Kirkedepartementet i 1969 som en opprykksstilling for høgskolelektorer og universitetslektorer.Opprykket bygget opprinnelig mest på ansiennitet innen undervisning, men over tid fikk opprykksbedømmelsene en fastere form Kompetansen i HSH øker. Hellen Dahl ved avdeling for helsefag har fått opprykk til førstelektor. Hellen Dahl - ny førstelektor i HSH. Dahl får meget gode tilbakemeldinger på forsknings- og utviklingsarbeidet sitt innen pedagogikk i sykepleierutdanningen og i praksisfeltet. Den

Førstelektor (fra latin lector, foreleser) Førstelektorløpet er en karrierevei for ansatte ved HVL med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid. Det er ingen formaliserte program for førstelektorløp, men UHR har laget en generell veileder. Det er ingen søknadsfrist for opprykk til førstelektor Viktige. Opprykk til førstelektor. Hvordan skal vi forstå kravene? Bjarne Isaksen; Presentasjon Presentasjon Navn på arrangementet: Seminar for Førstelektorprogrammet ved UiT Sted: Hamn i Senja Dato fra: 24. september 2019. Arrangør: Arrangørnavn: Førstelektorprogrammet ved UiT Om resultatet Om.

Opprykk til førstelektor. Så er det formelt. Kommisjonen har avsluttet arbeidet med vurderingen av min søknad om opprykk til 1.lektor. Det kommer mer om dette, men foreløpig legger jeg ut Profileringsdokumentet, som også er publisert i HiLs skriftserie som Forskningsrapport nr. 158/2013 få bistand til å oppnå opprykk til førstelektor. II. Førstelektorprogrammets innhold Frøstelektorprogrammet består av tre deler: • en skoledel bestående av metodekurs, seminarer og faglige samlinger • en mentordel som sikrer deltakerne en rådgiver og støttespiller i prosessen fram til søknad om opprykk Søknad om opprykk til førstelektor. Grethe Dåvøy; Presentasjon Presentasjon Navn på arrangementet: Lærernettverksmøte gor lærere i operasjonssykepleie Sted: Oslo Dato fra: 22. april 2016. Dato til: 22. april 2016. Arrangør: Arrangørnavn: NSFLOS Om resultatet Om. To veier til målet. Det er to veier til førstekompetanse. Den ene er å gå via stipendiatstilling og doktorgrad, og bli førsteamanuensis og kanskje etterhvert professor. Den andre er å søke opprykk fra høgskolelektor til førstelektor, som igjen kan lede videre til dosent

Nyttig informasjon før du søker opprykk

 1. Høgskolelektor-førstelektor-dosent eller høgskolelektor-førsteamanuensis-professor Opprykk - hvilken vei vil du gå? Bloggen er under utvikling 21.12.14 Faglig ansvarlig er førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø Denne bloggen er utvikla som støtte for de som skal jobbe mot opprykk til førstelektor, dosent eller professor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.
 2. Førstelektor er en stilling ved norske høgskoler og universiteter. Førstelektorstillingen i dagens form ble innført av Kirkedepartementet i 1969 som en opprykksstilling for høgskolelektorer og universitetslektorer. Opprykket bygget opprinnelig mest på ansiennitet innen undervisning, men over tid fikk opprykksbedømmelsene en fastere form. Kravet til opprykk er i dag dokumentert.
 3. blogg Lærerutdanneren Bjørn. Så går årene, HiO blir HiOA og legger ned serveren. Men folk søker fortsatt førstelektoropprykk og ønsker fortsatt å se eksempler på profileringsdokumenter. Så dermed legger jeg det ut igjen
 4. dre aktuell for HiOA da vi kun unntaksvis skal kunngjøre stillinger lavere enn førstestillingsnivå

Kompetanseopprykk - For ansatte - Universitetet i Osl

 1. Karrierestigen til en dosent er som oftest: universitets- eller høgskolelektor - førstelektor - dosent. Opprykk til dosent har større vekt på pedagogiske kvalifikasjoner og lavere krav til vitenskapelig kompetanse sammenlignet med opprykk til professor. Titlene førstelektor og dosent brukes mest ved høgskolene og de nye universitetene
 2. Førstelektor Rita Strand Frisk får opprykk til førstelektor i musikkterapi med virkning fra 1. april 2018. Det ble bestemt i ansettelsesutvalgets møte 28. januar
 3. Førstelektor-kompetanse er likeverdig med førsteamanuensis, men opprykk er basert på et annet grunnlag ved at vurderingen rettes mot utøverkunnskap relatert til dokumentert og reflektert praksis. I dette ligger metodisk refleksjon i utvikling med de begrunnelser, diskusjoner, refleksjoner og valg som må gjøres
 4. opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Bakgrunnen for disse forslagene var at det ved de sentrale justeringsforhandlingene i 2006 ble bestemt at det skulle innføres en ordning med opprykk fra førstelektor til dosent. I brev av 27.06.2007 til virksomhetene innenfor universitets- og høgskolesektoren har nå departementet fastsatt.

En enstemmig komite vurderer at Dahl er kvalifisert til opprykk til førstelektor i helsefag. Den sakkyndige komiteen som har vurdert Hellen Dahls arbeid: Arild Raaheim, professor ved Universitetet i Bergen institutt for pedagogikk. Forskning bl.a innen. Hensikten er å oppnå opprykk fra universitetslektor til førstelektor, fra førstelektor til dosent eller fra førsteamanuensis til professor. Søkere må ha en bakgrunn som gjør at de kan kvalifisere seg for opprykk innen undervisnings- eller forskerstilling ved IE-fakultetet i løpet av fire år Opprykk til førstelektor er en karrierevei for ansatte med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid, se departementets forskrift § 1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor

Sunnevåg godkjent som førstelektor / Nyheter / SePU

Hun underviser ved barnehagelærerutdanningen på NLA Høgskolen, og har nylig fått opprykk til førstelektor i musikk. Selv begynte hun både å spille piano og å synge i kor da hun var 6 år gammel. Egentlig litt for liten, ifølge henne selv, men hun fikk bli med fordi storesøsteren hennes begynte da Transcript Undervisningskompetanse, krav ved tilsetting og opprykk Undervisningskompetanse - krav ved tilsetting og opprykk - oppfølging og kvalitetssikring Strategisk utdanningsutvalg 30.9.2014 Odd Arne Paulsen personal- og organisasjonsdirektør UiT Norges arktiske universitet Agenda • • • Kvalitetssikring ved ansettelser og oppfølging av ansatte i undervisningsstillinger Hvordan. Joanna Galek ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, Høgskulen på Vestlandet, har fått opprykk til førstelektor. Den sakkyndige vurderinga syner at Joanna Galek har dokumentert omfattende forskings- og utviklingsarbeid som tilfredsstiller krava til kvalitet og breidde. Galek sine interesseområder er grunnleggande sjukepleie, sjukepleie til eldre, legemiddelhandtering og. Opprykk til førstelektor er en karrierevei for ansatte med omfattende forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk utviklingsarbeid, se departementets forskrift § 1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor. Det er viktig at opprykk til førstelektor blir anerkjent som likeverdig.

Nye regler for opprykk ved universiteter og høyskoler

Opprykk til høyere stillingsnivå kan bare gis på bakgrunn av kompetansevurdering av en bedømmingskomité institusjonen selv har oppnevnt eller godkjent. Bestemmelsen om at det ved kunngjøring av ledig stilling på lavere nivå enn førsteamanuensis og førstelektor skal opplyses om at det er adgang til å søke om opprykk til Ansatte som får opprykk til professor etter kompetanse, skal gis en individuell vurdering med henhold til lønnsplassering. Ansatte som får opprykk til førsteamanuensis, førstelektor og førstebibliotekar, er sikret et opprykk på 2 lønnstrinn. Særavtale om lønnsplassering ved opprykk til førsteamanuensis(PDF Opprykk til professor: Det synes tungvint at en førstelektor først må søke overgang til førsteamanuensis for å kunne søke opprykk til professor. Dette antyder at det skal være en kvalitetsforskjell mellom førsteamanuensis og førstelektor, selv om forskriften sier som i kvalitet og omfang tilsvarer en doktorgradsavhandling Kunnskapsdepartementet har bestemt at hver enkelt institusjon selv kan definere hva som kvalifiserer til opprykk. Dette skjer som følge av endringer som Kunnskapsdepartementet har gjort i forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilliinge Høgskulen i Volda ønskjer å markere dei som har oppnådd fagleg opprykk til førstelektor, førsteamanuensis, professor eller dosent ved å invitere til ein festmiddag. Markeringa for åra 2016 - 2018 vart gjort med eit arrangement på Rekkedal Gjestehus torsdag 24. januar 2019

Opprykksreglement - Forskerforbunde

I følge UiOs Reglement for opprykk til stilling som førstelektor (§4) og førsteamanuensis (§6) er det institusjonens styre som avgjør om det selv eller annet faglig styringsorgan skal oppnevn Personlig opprykk til førstelektor (SKO 1198) etter kompetanse innen fagområdet kinesisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk . Fremlegg. Bedømmelseskomiteens vurdering av 24.08.2020. Søkerens CV og søknad Opprykk til førstelektor. 24. november 2013 Ny kompetanseside. Aktuelt. I NRK for å snakke om prosjekter; Project Failure? - Er det slik at prosjekter oftest mislykkes? Prosjekt er bare et middel; Opprykk til førstelektor; Ny kompetanseside @Skyttermoen (Twitter

Innspill til høring - forslag til endringer av Forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Kunnskapsdepartementet ønsker å endre Forskrift av 9. februar 2006, nr. 129 om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Den førte til videre internasjonalt samarbeid, hovedsakelig på det kirkerettslige området, men også i et kollegafellesskap i homiletikkfaget, sier Morland. - Jeg er også veldig glad for at forskningen har gått hånd i hånd med utviklingen av det praktisk-teologiske fagfeltet ved NLA Høgskolen Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger og VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse Fikk opprykk til førstelektor februar 2015. 2015: Førstelektor 2001 - 2004: Cand. polit. idrettsvitenskap (NTNU og Universitetet i Agder) 2001: Mellomfag friluftsliv (Høgskulen i Volda) 2000: Mellomfagstillegg ski og snø (Høgskulen i Sogn og Fjordane Unntak for medisinske miljøer Universitetene slutter seg til kravet om at amanuenser, høgskolelektorer og universitetslektorer må ha tiltrådt fast stilling for å kunne søke opprykk til førsteamanuensis eller førstelektor, men mener at de medisinske miljøene bør ha en egen ordning

Forskrift om endring i forskrift om ansettelse og opprykk

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse. Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førstenivå, vil det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf Førstelektor: HiOA, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning. Dosent fra 1.3.17 på bakgrunn av søknad til sakkyndig utvalg, jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Førstelektor fra 1.12.06 på bakgrunn av søknad til sakkyndig utvalg, jfr Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger av 09.02.2006 (gjeldende fra 01.09.2019) Regulations concerning appointment and promotion to teaching and research posts . Veiledning for deg som vil søke opprykk til førstelektor (UHR

Kompetanseopprykk for vitenskapelig ansatte - For ansatte

9 ledige jobber som Førstelektor Høgskolelektor er tilgjengelig på Indeed.com. Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor, Indeed kan bli kompensert av disse arbeidsgiverne, noe som bidrar til å holde Indeed gratis for jobbsøkere. Indeed rangerer jobbannonser basert på en kombinasjon av arbeidsgiverbud og relevans,. Forskriften for opprykk til førstelektor ilegger en karantenetid på to år hvis en søknad blir avslått, se 2-3, (10). Det er derfor all grunn til å legge et godt arbeid i søknaden. Vær rimelig overbevist om at du møter de kravene som stilles. Sjekklisten nedenfor kan brukes til å avklare om det formelle grunnlaget er i orden § 2-23.Framgangsmåte og kriterier for opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som dosent (1 ) Førstelektorer som har tiltrådt fast stilling eller åremålsstilling ved statlige universiteter, vitenskapelige høyskoler og høyskoler under lov om universiteter o

Førstestillingskompetanse - Wikipedi

Opprykk til førstelektor - Anne Brautaset Ui

Jobbnorge ID: 192632 Om stillingen En midlertidig stilling som førstelektor ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, er ledig som en 100% stilling i en periode på 10 måneder. Bakgrunnen for midlertidighet er tidsbegrenset behov for ekstra undervisningspersonell. Tiltredelse senest 1. november 2020 Mulige tema for mentorsamtaler i førstelektor-programmet ved UiT Gunnar Hartvigsen og Tove Irene Dahl 5. april 2018 Listen under inneholder forslag på mulige tema for samtaler med mentor i førstelektorpro-grammet ved UiT Norges arktiske universitet. Hovedtema 1. Opprykks-søknaden / søknad om opprykk til førstelektor / søknad på stilling so Opprykk frå førstelektor til dosent er heimla i lova om tilsetjingar i universitet og høgskular. I forskrifter om ansettelse og opprykk i undervisnings - og forskerstillinger kan ein lesa om kriterium, framgangsmåtar og overgangsordningar. I søknadsskrivinga er det viktig å knyta opp mot desse forskriftene. I tillegg til dette kan rettleiinga for medlemmer i vurderingskommisjonane o

Seks nye førstelektorer i fakultet for helsefag - VID

Søknad om opprykk - For ansatte - Høgskolen i Østfol

Søknad om opprykk ble sendt sommeren 2012, og kvalifikasjonsopprykket til førstelektor ble gitt senhøstes. Undervisning BBA160_1 Barn og unges utvikling og oppvekstmilj Ved opprykk til førsteamanuensis, førstelektor, dosent og professor tilstås normalt minimum et lønnsopprykk på 2 lønnstrinn. Tidligere gjaldt dette bare opprykk til førstestilling. Retningslinjer for avlønning av timelønnede Dette omfatter bla også sensurering,. stilling eller åremålsstilling og ha minst halv stilling for å kunne søke om opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis. For en nærmere beskrivelse av endringene vises det til høringsbrevet 20. januar 2015. Under høringen ble det tatt opp enkelte andre forhold som ikke var omtalt i høringsbrevet Da har jeg levert min søknad om opprykk til dosent. Det er mange som spør hva en dosent er, og forenklet kan man si at dosent blir man når man ikke har doktorgrad. Likevel har det vært slikt at noen av de som har fullført en doktorgrad, ønsker å bli dosent, om de velger å ha en karriere hvor en stor del av denne ikke handler om forskning Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. er det ledig inntil to 50-100% stillinger som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen, Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Hva er en førstelektor, hvordan kan man bli dette og

Lønn førstestilling fra kr 532 300,- til 691 400,- per år og for universitetslektor fra kr 456 400,- til 594 400,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden Logg inn og søk stillingen KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge

Opprykk førstelektor - KUL

Høgskulen i Volda gjorde stas på tilsette som har fått faglege opprykk i åra 2014-2015 med ei triveleg samkome på Rekkedal Gjestehus 21.januar 2016. HVO har no over 50 prosent førstekompetente og fleire tilsette i professorstillingar enn nokon gong tidlegare (16) Opprykk både etter (13) (15) gjelder fra søknadsfristen (15. september). 2-2 Framgangsmåte kriterier for opprykk til stillinger som førsteamanuensis førstelektor (1) Ansatte amanuenser, høyskolelektorer universitetslektorer ved institusjoner under lov om universiteter høyskoler kan søke om opprykk til stilling som førsteamanuensis førstelektor God vilje og evne til samarbeid med studenter og kollegaer. Praksis fra barnehage, grunnskole eller videregående skole er en stor fordel. Den som tilsettes i stilling som førstelektor, kan ifølge gjeldende retningslinjer søke om opprykk til dosent. Vurdering for dosentkompetanse vil måtte skje etter tilsetting

Nettsted for Jørn StordalenHøgskolene får æren for at det nå satses mer påHøgskulen i VoldaHva er en førstelektor, hvordan kan man bli dette ogÅrets faglige prisvinnere | Høyskolen Kristiania

Det er f.eks. ingen oppgaver eller ansvarsområder som er forbeholdt førstelektor- eller dosentkategoriene og som slik sett kunne ha styrket deres status og legitimitet. Dette gjør at opprykk til slike stillinger mer handler om lønnsøkning enn om nye oppgaver eller utvidet ansvarsområde» (Grepperud et.al 2016:41) I løpet av programperioden har 4 av deltakarane fått opprykk til førstelektor, 2 frå PLU og 2 frå HiNT. Ein av dei som fekk opprykk ved HiNT våren 2007 var så godt i gang da programmet starta at opprykket neppe kan seiast å vera eit direkte resultat av førstelektorprogrammet Søk etter nye Forskerstilling-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet

 • Jazzkalender berlin.
 • Sunwave sardinien erfahrung.
 • Deutsche demokratie einfach erklärt.
 • Mr sahm oberwart.
 • Babyteppe perlestrikk oppskrift.
 • Urolig i kroppen før fødsel.
 • Film fra 1983 kryssord.
 • Energikrav tek 17.
 • 9 akkorder.
 • Fuge fliser.
 • Tanzsportfreunde dülmen.
 • Konvertere fra ntm til utm.
 • Utløpsdato på giro utbetaling utløpt.
 • Harburg hafen veranstaltungen.
 • Pantone color of the year 2016.
 • Unimog 406 forst gebraucht.
 • Langtransport planter.
 • Ehevorbereitungskurs köln.
 • Snekkerfirma trondheim.
 • Hochwasser cochem aktuell bilder.
 • Kongsberg tannlegesenter.
 • Samspill mellom mor og barn.
 • Mckinley fjellsko.
 • Make bitmoji from picture.
 • Table mountain hike.
 • Feriemage symptomer.
 • Apollo optik bestellstatus.
 • Adidas sneakers.
 • Utvanning av klippfisk loins.
 • Kino union party fotos.
 • Süße anmachsprüche für mädchen.
 • Kjøpe boxer hund.
 • California historie.
 • Delta definisjon matte.
 • Vacation movie car.
 • Kondensator bilstereo.
 • Arthrose im knie was tun.
 • Arbeidsavklaringspenger nav.
 • Folgefonna løypekart.
 • Discord what is instant invite.
 • Lenovo service support.